Het Ontwaken

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:


Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 20 oktober 2008
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Ongeacht jouw omstandigheden of nationaliteit of culturele achtergrond, zijn er bepaalde vragen fundamenteel voor jouw bestaan hier. En indien aan bepaalde levensbehoeften voldaan is – de basisbehoeften aan voedsel, kleding, beschutting en veiligheid en enkele psychologische behoeften aan relatie, gezelschap en werkgelegenheid – dan stuit je op een aantal grotere behoeften.

Sommige mensen stuiten hier pas later in het leven op, nadat ze voldoende geproefd hebben van het plezier en de zorgen van de wereld zodat ze beseffen dat het hun geen vervulling brengt. Terwijl werk en relaties en familie belangrijk zijn, begint iets dat belangrijker is in hun leven naar voren te komen.

Voor bepaalde mensen rijzen deze vragen veel vroeger bij de vorming van hun persoonlijkheid en bij aanvang van hun oriëntatie in de wereld. Zij worden door aantal diepere behoeften in beslag genomen. Ze moeten echt beseffen waarom ze in de wereld zijn, wat ze moeten doen, wie ze hier moeten ontmoeten en wat ze in zichzelf moeten cultiveren en ontwikkelen om een groter doel in het leven te ervaren en tot uitdrukking te brengen.

In de wereld is er duidelijk een strijd om het bestaan gaande. Er bestaat een strijd om sociale acceptatie. Er bestaat een strijd om in het levensonderhoud te voorzien en een duurzame baan of carrière te hebben. Er bestaat een strijd om zichzelf te vestigen en stabiliteit binnen de veranderende omstandigheden te handhaven. Ze zijn allemaal zeer fundamenteel en vertegenwoordigen een aantal behoeften, maar er bestaat een aantal diepere behoeften, behoeften die niet slechts de basisbehoeften van het leven vervullen, maar echt een groter gevoel van zin, betekenis en bestemming in het leven vormen.

Deze vragen zijn geen vragen die alleen door het intellect opgelost kunnen worden. Misschien heb je theorieën of ideeën, of koester je de ideeën van grote denkers of filosofen of andere invloedrijke mensen waarvan je je misschien bewust bent, maar de vragen moeten werkelijk naar een grotere autoriteit binnenin jou worden gebracht. Het intellect waar je elke dag mee denkt, dat jouw ervaring in zo’n grote mate bepaalt, is een product van jouw aanwezigheid in de wereld. Het werd door de jaren ontwikkeld tot een verfijnd communicatie- en evaluatiemechanisme.

Maar jouw diepere doel werd gecreëerd voordat je in de wereld kwam. Jouw bestemming werd bepaald voordat je in de wereld kwam. Het is niet de voorzienigheid [het terrein] van het intellect.

Jouw intellect zal zich bezig moeten houden met hoe je jouw leven in een hogere richting kunt brengen en al de bijzonderheden die onderweg in ogenschouw genomen en behandeld moeten worden. Maar de betekenis, het doel en de richting hiervan zijn op een dieper niveau bepaald.

Dit kan geen tijdelijke zoektocht zijn. Het kan niet alleen maar naar boven komen ten tijde van grote teleurstelling, verwarring of ontgoocheling aangezien het een zeer diepgaand onderzoek is. Het is niet iets waar je je een week of een maand mee bezig kunt houden en hopen dat je hier werkelijk vaart en vooruitgang boekt.

Dit vereist een soort verschuiving in jezelf, alsof een onzichtbare schakelaar is omgezet en plotseling in je innerlijke ervaring een andere deur geopend werd en je je nu bezighoudt met dingen waar je daarvoor misschien met tussenpozen of zeer sporadisch aan dacht, en nu worden het vragen en zorgen die steeds bij je blijven.

Er bevindt zich een diepere Kennis binnenin jou, een diepere Intelligentie die niet het product is van jouw bestaan in de wereld, die geen constructie van sociale invloeden en gedachten- en gedragspatronen is. Het is Intelligentie die in de wereld, maar niet van de wereld is. Wij noemen dit Kennis omdat zij gerelateerd is aan jouw ervaring van diep inzicht en bewustzijn.

Jouw behoefte aan deze Kennis zal groeien als je eenmaal een aantal diepere vragen over jouw leven oppakt. Je zult beseffen dat het intellect alleen ideeën heeft en zelfs als het zeer weloverwogen ideeën lijken te zijn, of ideeën met een lange traditie met veel commentatoren, zijn het nog steeds maar ideeën.

Maar jij leeft met iets als een levende Aanwezigheid binnenin jezelf die niet echt het product van ideeën is. Jij zult er ideeën over hebben. Jij zult proberen haar te begrijpen. Je zult op zoek gaan naar bewijs ervan of commentaar erop van andere belangrijke mensen, en dat is prima. Maar je hebt nog steeds te maken met iets dat zich buiten het domein van het intellect bevindt – een diepere manifestatie, een dieper gevoel van zin, een aantal diepere en hogere krachten.

Je moet hier het mysterie van je leven accepteren en accepteren dat je je er een beetje stuurloos over voelt. Je zult je er een beetje onzeker over voelen omdat het iets groters is dat je slechts kunt volgen en van kunt leren. Vraag niet teveel van je verstand door te proberen deze realiteit te bevatten, want je zult er niet toe in staat zijn. Als het voor jou in omvang en ervaring groeit, zul je zien dat het jouw ideeën en veronderstellingen voortdurend overstijgt en overstelpt.

Je moet het niet als consument benaderen, niet als iemand die probeert te krijgen wat hij hebben wil, maar in plaats daarvan moet je dit op een geheiligde manier benaderen, want nu heb je te maken met een geheiligde macht. Dit vereist dat je de nadruk legt op het geven van jezelf in tegenstelling tot het nemen van dingen voor jezelf.

Aan de behoeften van de ziel moet tegemoet gekomen worden door een groter aantal krachten. Wie je bent en waarom je hier in deze tijd bent en waarom je op de manier ontworpen bent zoals je bent, met alle unieke eigenschappen en kenmerken van je geest, is verbonden met een groter doel en dit doel is niet jouw bedenksel.

Hier creëer je niet jouw realiteit. Je staat toe dat jouw realiteit in jou naar bovenkomt en je leert hier stap voor stap over, in fasen en je verandert je leven om je aan deze grotere macht aan te passen, zodat zij in jou kan bewegen en zichzelf via jou tot uitdrukking kan brengen.

Dit is geen vorm van vermaak. Dit is geen intellectuele bezigheid. Dit is geen hobby of betovering. Dit is je ware levensstroom, een diepere stroming die zich onder het domein van het intellect voortbeweegt, als een gouden draad die door een complex web trekt. Het is als de koperen draad die de stroom geleidt ook al is de draad zelf aan het oog onttrokken door alles wat haar omhult.

Je zult een diepere behoefte tot weten beginnen te voelen, niet om gewoon iets te begrijpen, maar om het te weten. Je leven vliegt voorbij. De klok tikt. Je verbruikt je tijd, je energie, je levenskracht. Ze wordt vaak roekeloos gebruikt, soms ongepast. Ze wordt in snel tempo opgebruikt. Deze tijd is kostbaar. Jouw energie en jouw levenskracht zijn kostbaar en je verbruikt ze in ijltempo. Wat ben je aan het doen? Verdrijf je de tijd alleen maar in een poging om geanimeerd, gelukkig en op je gemak te blijven, of wordt je tijd werkelijk wijs en doelmatig besteed?

Leef je het leven zoals je weet dat het de bedoeling was? Indien niet, dan vraagt dit om een diepe evaluatie: een zelfonderzoek; een objectieve evaluatie van jouw activiteiten, je relaties, jouw verwikkelingen; waar je leeft, met wie je bent, je activiteiten, je doelstellingen, je hobby’s, alles. Span je in om alles opnieuw te bekijken. Want ze onttrekken allemaal energie. Ze verbruiken het in hoog tempo.

Ben je waar je zijn moet? Ben je bij de mensen waar je werkelijk bij moet zijn? Bewegen jouw relaties in de richting waarin jij werkelijk moet bewegen? Deel je een hoger doel met de mensen waar jij je op dit moment mee associeert? Zorg je in voldoende mate voor je mentale en fysieke gezondheid? Ben je op de juiste plaats met de juiste mensen voor het juiste doel? Dit zijn allemaal erg nuttige vragen om je te helpen om deze diepere evaluatie uit te voeren.

Hier is het belangrijk om geen consensus of overeenstemming met anderen te zoeken, want als ze deze diepere beweging niet voelen, zullen ze haar niet begrijpen. Ze zullen er niet mee instemmen. Ze zullen je tegenspreken. Ze zullen aan je twijfelen. Ze zullen zeggen; “Wat is er met jou aan de hand? Je was altijd zo’n leuk iemand en nu ben je zo serieus.” En ze willen dat je de dingen doet die je eerst ook met ze deed, of dat je dingen doet ter wille van hen. Ze zullen de diepere beweging in je ziel niet herkennen of eren. Deel je ervaringen niet met ze. Deel je inspiraties niet met hen, want in de meeste gevallen zullen ze je ontmoedigen.

Je moet nu op zoek gaan naar een ander soort relatie met mensen die een soortgelijk bewustwordingsproces in zichzelf ondergaan, mensen die wakker beginnen te worden uit een lange en onrustige slaap. Je hebt hen nu nodig om te getuigen van het proces dat binnenin jezelf plaatsvindt. Jouw leven wordt bewogen door een aantal diepere behoeften en door het opkomen van een hoger doel.

Het zal jou waarden veranderen. Het zal jou prioriteiten veranderen. In plaats van voortdurende prikkeling en vermijding, wil je jezelf en waar je bent ervaren. Je zult meer stilte dan stimulering zoeken, meer eerlijkheid in relaties dan amusement. Je zult willen weten in plaats van proberen te ontsnappen aan wat je weet.

Het is alsof je 180 graden gedraaid bent en nu voelt alles anders en jouw relatie met en standpunt over alles is anders. Een aantal diepere behoeften komt omhoog en ze vragen je aandacht en ondersteuning. Ze vereisen anderen die in staat zijn dit binnenin jou te eren, zonder er een verklaring of definitie voor te geven.

Het is alsof je in het leven een hoek om bent geslagen. Ergens heb je een knop omgezet en nu beweeg je in een enigszins andere richting. En ondanks dat je dezelfde lijkt te zijn, en misschien zijn je omstandigheden nauwelijks veranderd, is er iets van binnen echt veranderd, heeft het je leven gereset en heeft het je relatie met het universum op een geringe maar zeer wezenlijke manier veranderd.

Veel mensen praten over belangrijke veranderingen in hun leven, maar als een belangrijke verandering werkelijk plaatsvindt, is die niet waarneembaar. En je weet dat een belangrijke verandering heeft plaatsgevonden omdat jij je over alles zo anders voelt. Anders is verandering een vluchtige ervaring. Het levert een hoop conversatie op, misschien een hoop opwinding, maar er is niets werkelijk veranderd.

De grote verandering is niet waarneembaar. Het gebeurt op een dieper niveau. Het is niet slechts een heroverweging of een nieuwe ervaring. Er is iets van binnen echt verschoven op een niveau buiten het domein van het intellect en nu moet het intellect een achterstand wegwerken en zichzelf opnieuw aanpassen en opnieuw instellen.

Veel van datgene waar je in deze vroege stadia doorheen zult gaan is een opnieuw aanpassen aan de verandering die al heeft plaatsgevonden. Nu probeer je er uitdrukking aan te geven. Je probeert het te begrijpen en te accepteren – het feit te accepteren dat een verschuiving plaats heeft gevonden en dat je je over zo veel dingen anders voelt.

Nu moet je een grotere ervaring van Kennis verwerven en herkennen dat zij een diepere geest binnenin jou is, een geest die niet een product van cultuur of religie is. Het is een geest in de wereld, maar niet van de wereld. Ze staat in sterk contrast tot jouw intellect – jouw sociale geest die een product is van jouw sociale conditionering en aanpassing aan een veranderende wereld.

Deze diepere geest is vrij. Zij is niet onderhevig aan manipulatie of verleiding door de buitenwereld en daarom is zij zo krachtig en betrouwbaar binnenin jou. Maar ze beweegt mysterieus. Zoals water onder de grond op een bepaalde manier beweegt, maar uit het zicht. Haar wateren zijn puur en niet verontreinigd.

Het nemen van de Stappen naar Kennis is nu het bouwen aan een verbinding tussen jouw sociale geest aan de oppervlakte en de diepere geest van Kennis binnenin jou. Want je begint te reageren op Kennis en dat heeft de verschuiving in jou veroorzaakt. En nu moet je een bewuste verbinding vormen zodat je een groter bewustzijn kunt verwerven en in staat bent effectiever te bewegen met minder belemmering in de richting die je werkelijk bedoeld bent te gaan.

In het ontwikkelen van deze verbinding zal je de kracht en het zelfvertrouwen en zelfacceptatie vinden om echte verandering in je leven te creëren – niet slechts een cosmetische verandering, geen opknapbeurt van je huidige bestaan, maar een echte verschuiving in waar je leeft, hoe je leeft en met wie je bent.

In werkelijkheid roept God jou en je moet jezelf vrijmaken zodat je kunt reageren en kunt blijven reageren, alsof je nu een volledig nieuwe reis maakt in het leven.

Misschien heb je deze neiging eerder gevoeld, maar nu is er iets veranderd en ben je hier een ander stadium van je leven binnengegaan. Je wil nog steeds veel van dezelfde oude dingen, maar je gevoelens zijn veranderd. Je oriëntatie is veranderd. Nu wedijveren de diepere behoeften van je ziel met je persoonlijke verlangens, angsten en verplichtingen. En je zult steeds opnieuw moeten kiezen, misschien zelfs iedere dag, welke kant je op zult gaan, welke behoeften dringender en belangrijker zijn.

Deze worsteling in jezelf is niet denkbeeldig en zij is met name intensief op keerpunten in je leven, want nu ga je in tegen je sociale conditionering. Je gaat in tegen andermans verwachtingen. Misschien moet je enkele verplichtingen en kameraadschappen verbreken en zul je je angstig en onzeker voelen. En misschien zul je je afvragen of je gek aan het worden bent, maar je bent niet gek aan het worden. Je antwoordt slechts op een grotere roeping. Dit brengt een grotere beweging en een dieper gevoel van betrokkenheid op gang, maar voor dingen die onzichtbaar zijn en niet herkend worden. En daarom is het mysterieus en moeilijk te verklaren en daarom kun je het niet uitleggen aan je vrienden en familie.

Slechts zelden zullen je vrienden of familie, en hier [en daar] een bijzonder iemand, in staat zijn je te herkennen en aan te moedigen, want zij herkennen de kracht van de vrijheid en dat er een diepere vrijheid bestaat die bepaalde mensen moeten volgen. Je bent gezegend als je zo’n bondgenoot in het leven hebt. Maar je zult nog steeds worstelen met alle krachten die op je uitgeoefend worden door je cultuur, je familie, misschien je religie, zelfs je natie, omdat het een strijd om loyaliteit is.

Als je de diepere intelligentie wilt volgen die God in jou geplaatst heeft, zal dit een werkelijke verandering veroorzaken in je loyaliteit en je toewijding en verplichting aan andere zaken. Als je kinderen hebt, zul je ze nog steeds moeten opvoeden en misschien moet je voor bejaarde ouders zorgen, maar buiten dit ligt je eerste verantwoording bij Kennis, want dit is God die jouw leven beweegt.

Je moet deze roeping volgen zonder haar te begrijpen of haar uit te kunnen leggen, zelfs aan jezelf. Het is jouw vermogen om dit te doen – wat een vermogen is dat je op dagelijkse basis ontwikkelt als je de Stappen naar Kennis neemt – die de binding van je sociale conditionering verbreekt, de overheersing en de verwachtingen van anderen verbreekt, je bevrijdt van angst en gehechtheid en van verplichting jegens zaken die niet langer jouw grote behoeften vertegenwoordigen.

In deze zin is vrijheid niet vrij. Het vraag een grote inspanning aan jouw kant, een toenemende betrokkenheid, een bevrijding. Je kunt geen hoger doel volgen en al het andere hebben dat je wilt in het leven, want dat is proberen om gelijktijdig in meerdere richtingen te bewegen. En dat houdt je alleen maar op je plaats, klem, alsof je aan een muur geketend was – niet in staat te kiezen, niet in staat te bewegen, niet in staat om je omstandigheden aan te passen, of jouw afspraken met anderen.

Wat je nu nodig hebt is stilte, innerlijk luisteren. Je moet een sterkere verbinding leggen met de diepere stroming van je leven. In plaats van dat het een vluchtige en onregelmatige ervaring is, moet je nu ermee in verbinding komen en de verbinding uitbouwen alsof je een brug bouwt van de ene oever naar de andere. En bruggen worden niet in een dag gebouwd. Ze vereisen grote inspanning en constante inzet.

Daarom is het nemen van de Stappen zo belangrijk. Dit doe je niet hals over kop, anders zal je brug nooit sterk of betrouwbaar worden. Uiteindelijk wil je een voet in deze wereld hebben en een voet in jouw spirituele realiteit, waarbij je beseft dat elke oever anders is en herkent hoe zeer ze verschillen maar hoe de ene de andere op een unieke manier dient.

Dit besef en onderricht zijn niet het product van speculatie, maar van een opeenhoping van wijsheid gebaseerd op ervaring. Het is het fundament van wijsheid. Het is geen uitgebreide verzameling ideeën.

Wijsheid is als een fundament van steen. Filosofie is als een fundament van stokjes. Hier kan de volledige creatie van jouw idealisme uit elkaar vallen door een schokkende ervaring in het leven, een grote teleurstelling, een ernstige ziekte. Een gebouw gemaakt van stokjes kan in een uur opbranden en instorten onder het gewicht en de druk van de beweging van de wereld.

Maar jouw fundering in Kennis is een verbinding voorbij de wereld. Zij is diep en diepgaand. Zij kan aan het wankelen gebracht en op de proef gesteld worden omdat jouw loyaliteit voor haar nog niet volledig en heel is, maar op zichzelf is zij tegen alles bestand.

Het is het bouwen aan jouw verbinding wat fundamenteel is. Vragen mogen hier onbeantwoord blijven. Het is de dingen herkennen die je vandaag weet en je eraan houden, maar met een open geest.

Je bouwt aan jouw verbinding met Kennis door de dingen hoog te houden die je al weet en door ze te beschermen tegen de twijfel en beschuldigingen van anderen. Want in het begin ben je niet sterk genoeg om de sociale druk en kritiek te weerstaan die op jou uitgeoefend zou worden als je onbescheiden bent over de diepere ervaring die je hebt.

Kennis bevat een grotere bestemming voor jou, maar eerst moet je loyaal aan haar worden. Eerst moet je in fases door een proces gaan van heroriëntering van je leven en her-evaluatie van je ideeën, je prioriteiten en je waardes. En dit kan behoorlijk wat tijd kosten. Hoe langer het duurt, hoe meer lijden er is, maar in wezen kost het nog steeds tijd om door deze heroriëntatiefases van je leven te gaan.

Want nu ben je nog steeds dezelfde persoon. Je lijkt voor iedereen dezelfde. Misschien lijk je dezelfde, hoewel je misschien een beetje vreemd doet, maar er is iets werkelijk kolossaals in jou gebeurd en nu probeer je het een plaats te geven en het te accepteren en te volgen.

Maar het vereist dat je veel van je oude leven ontmantelt, want je kunt niet gewoon een nieuw leven bovenop een oud leven plaatsen. Het lijkt meer op het bouwen van een brug naar een nieuw leven. Maar je weet nu nog niet wat dit nieuwe leven is. Je verbinding met de andere oever is nog niet sterk genoeg. Je bent nog niet zo ver gevorderd. Nu volg je de impuls om die brug te bouwen, zonder het ultieme doel of de ultieme vorm ervan te kennen.

Dit vereist dat je geest zich overgeeft aan een grotere macht. Je kunt niet overal de leiding in nemen, alles controleren, alles duidelijk krijgen, want je volgt een grotere macht. Hier moet overgave plaatsvinden en misschien vindt deze overgave geleidelijk plaats, in toenemende mate, maar er moet hier overgave zijn. Op een gegeven moment besef je dat ontkenning van deze diepere beweging ontkenning van de essentie en betekenis van je leven inhoudt en dat je, zelfs als je haar niet kunt begrijpen of controleren of definiëren, haar moet volgen.

Als je haar niet probeert te bevatten, of probeert er iets mee doen, of haar een vorm of definitie probeert te geven, dan kan zij jou veilig, met kracht en stabiliteit leiden. Maar als je haar probeert te controleren, haar tegen te houden, zal je leven in een staat van conflict verkeren. En er bestaat geen plezier, hoe groot ook of persoonlijk ontvluchten dat jou van dit conflict kan verlossen. De enige manier om dit te boven te komen is door de Kracht en de Aanwezigheid in jou te volgen.

Onderweg zullen er meer drempels zijn waar je opnieuw zult moeten kiezen, want dit is een reis met veel fases. Je hoeft alleen maar aandacht te schenken aan de fase waarin je je bevindt. Je hebt bepaalde plaatsen nog niet bereikt. Er zijn moeilijkheden te overwinnen, maar daar ben je nog niet, dus maak je daar niet druk om. Beoefen stilte. Beoefen innerlijk luisteren. Schenk geen aandacht aan jouw onzekerheid en je behoefte aan antwoorden. Observeer. Wees zo objectief mogelijk.

Kijk naar andere mensen, niet met spot of veroordeling, maar zie of hun levens een grotere Kennis laten zien of niet. Of ze nu rijk of arm zijn, bevoorrecht of minder bevoorrecht, kijk en zie of er een aanduiding is dat Kennis ze beweegt.

Dit zal je compleet andere criteria geven op basis waarvan je de intenties en de realiteit van andere mensen kunt waarnemen. En zij zullen je op aangrijpende manier de consequenties leren van het leiden van een leven zonder deze leidende aanwezigheid in jezelf. Hun problemen, hun activiteiten, hun obsessies, hun verslavingen, hun depressies, hun verwarring zullen je allemaal sterk bemoedigen als je hun situatie objectief kunt bekijken terwijl je op zoek bent naar Kennis.

Want in het leven is er alleen Kennis en de behoefte aan Kennis. Dat is echt alles wat het leven je kan laten zien. Er is vrijheid op deze manier of onderwerping.

Als je verder gevorderd bent in het volgen van de mysterieuze kracht van Kennis binnenin jezelf en je leven de veranderingsfases heeft doorlopen zul je naar andere mensen kijken alsof ze geketend zijn. Hun leven zal slaafs lijken en ingehouden met erg weinig creativiteit en verbeeldingskracht, een soort onderworpenheid aan hun ideeën, hun overtuigingen en hun verplichtingen naar anderen. Zelfs als ze rijk zijn en genieten van luxe, zullen ze slaafs op je overkomen, alsof ze een groep gedetineerden waren die geketend over straat lopen.

Zo kijkt de Aanwezigheid der Engelen naar de staat waarin de mensheid verkeerd. Maar ze kijken met mededogen, want ze proberen die individuen te bevrijden die klaar zijn om vrij te zijn, die klaar zijn om de kracht en aanwezigheid van Kennis binnenin zichzelf te ontdekken.

Deze bevrijding is geen politieke bevrijding of gewoon ontsnappen aan ongezonde omstandigheden. Het gaat veel dieper dan dat. Het is een verschuiving in de autoriteit van je leven. Of je volgt de sociale mandaten en contracten die jouw geest en gedachten en overtuigingen hebben gevormd, [of] de mysterieuze kracht van Kennis die hier is om je in te wijden in je groter doel en in een grotere aantal relaties in het leven.

Dit is een reis en een proces. Je hebt sterke bondgenoten nodig. Je hebt iemand nodig om te getuigen van wat er in jou gebeurt. Het is veel te moeilijk om dit alleen te doen, met name als je onder druk staat van je vrienden en familie om je te conformeren aan datgene waaraan zij zich geconformeerd hebben. Hier zul je veel twijfel en misschien ontmoediging ontmoeten. Maar iedereen die in zichzelf nieuwe wegen heeft moeten banen werd op de een of andere manier geconfronteerd met dit soort tegenstand.

Zoek een rustige plek waar je innerlijk luisteren kunt beoefenen. Beoefen je Stappen naar Kennis, want het zal je leren hoe je je geest tot rust kunt brengen en naar Kennis kunt luisteren buiten je geest om en hoe je gewend kunt raken aan stilte en stilte kunt herkennen als een omgeving voor contact binnenin jezelf. In plaats van een donkere, lege en spookachtige plaats wordt het nu een toevluchtsoord waar je geest opgefrist, je energie opgeladen kan worden en je geest kan rusten. Je zoekt dit nu op als troost en toevlucht, niet als een taak of een last of een verplichting. En zelfs als je geest je kwelt tijdens jouw oefenperiodes is het feit dat je daar bent en aandachtig bent belangrijk.

Indien je je geest hier niet tot rust kunt brengen, gebruik je geest dan om bepaalde zaken te overdenken, belangrijke vragen. Gebruik je geest. Wees niet haar slaaf. Richt je geest. Sta niet toe dat zij je overheerst. Richt je tijdens je oefening op stilte, waarbij je een voorwerp of een idee of een beeld als richtpunt voor je geest gebruikt en jezelf toestaat onder het oppervlak van je geest te zakken en als dat niet lukt gebruik je geest dan om iets belangrijks te overdenken.

Overdenk bijvoorbeeld de vraag hoe je Kennis in jezelf kunt vertrouwen en volgen, en in welke mate zou je Kennis volgen? En welke omstandigheden zouden jou in dit opzicht ontmoedigen, er vanaf brengen of dat verijdelen?

Hier geef je je geest iets nuttigs om over na te denken. In plaats van alsmaar door te gaan in al haar onrust en onzekerheid, in al haar bezigheden en ideeën en waanvoorstellingen, geef je haar iets werkelijk belangrijks te doen in dienst van de Heilige Geest, in dienst van Kennis.

Uiteindelijk, als je een hogere positie op de levensberg hebt bereikt en meer kracht en zelfvertrouwen hebt verworven en een bredere basis van wijsheid, zul je zien dat de geest of stil moet zijn of een hogere doel moet dienen. Maar op dat punt is Kennis het fundament van je leven geworden en opereer je in veel hogere mate vanuit een positie van Kennis dan je op dit moment doet.

De behoeftes van de ziel zijn fundamenteel. Je kunt hieraan niet beantwoorden met pleziertjes, met hobby’s of afleiding, met amusement, met romantiek, met seksualiteit, met bedwelming. Want de behoefte van de ziel is dat jij je groter doel in het leven herkent, ervaart en er uitdrukking aan geeft en het leven en de associaties die deze ontdekking mogelijk maken overneemt. Niets anders zal aan de diepere behoefte van de ziel beantwoorden.

Dit doel dat jij creëert zal in samenwerking met bepaalde andere mensen gebeuren en misschien heb je slechts een ondersteunende rol in dit doel dat je deelt. Maar dat is voldoende. Je hoeft hier geen superster of een leider of een pionier te zijn. Dat is zeer zeldzaam.

Jouw Spirituele Familie heeft anderen de wereld in gezonden die dit doel en deze bestemming met jou zullen delen. Sommigen van hen zullen je hele leven bij je zijn; sommigen slechts voor een zeer korte periode. Maar je moet deze mensen vinden en dat representeert je diepere zoektocht naar relaties. Het is niet gewoon een behoefte om eenzaamheid te mijden of gezelschap te hebben of vriendschap of een huwelijksleven te hebben.

Het is de zoektocht naar hen die je voorbestemd bent te ontmoeten. Zoek eerst naar hen. Creëer geen leven waarin je dit buiten beschouwing laat, anders dient dit alles in twijfel getrokken te worden zodra je diepere roeping naar boven komt en dat is veel moeilijker te hanteren.

Ontwikkel je innerlijk leven. Onderzoek je geest objectief. Herken de mate waarin hij bepaald wordt door je sociale conditionering en hoe bang hij is voor het leven en de toekomst.

Want de persoonlijke geest is gegrondvest in onzekerheid. Voortgekomen uit Afscheiding voelt hij dat hij geen werkelijke basis heeft. Hij is zwak. Hij identificeert zich met het lichaam en zodoende denkt hij dat hij sterfelijk is en eindeloos verlies en ontbering in het vooruitzicht zal hebben. Hij is werkelijk zielig totdat hij een groter doel kan dienen. En dan worden zijn ware sterkte, kracht en vermogens ontdekt en ervaren.

Als communicatievoertuig is je geest prima. Hij kan ongelofelijke dingen doen. Maar als god is hij erbarmelijk. Zwak, onevenwichtig, geneigd tot extremisme, onbuigzaam, zichzelf vernietigend, slecht voor anderen, wreed, dominant, kruiperig – welke rol hij ook aanneemt, hij is ontsproten aan een fundamentele angst en onzekerheid. Behandel hem als een kind dat een sterke, sturende hand nodig heeft – een liefdevolle, sturende hand – en die sturende hand is de kracht en aanwezigheid van Kennis binnenin jou.

Je kunt hartstochtelijk tot God bidden om leiding en verlossing, maar God heeft je Kennis gegeven om je te leiden, te beschermen en je voor te bereiden en je naar een groter leven te leiden in de wereld onder precies die omstandigheden die nu ontstaan.

Dit herstelt jouw relatie met de wereld, met God, met het doel waarvoor je hiernaartoe bent gekomen. Hier begin je de waarde van je geest en je lichaam te zien als communicatievoertuigen. Hier begin je jouw unieke aard te zien als passend en waardevol om het ware doel van jouw aanwezigheid hier te dienen en te ontdekken.

Hier zie je jouw verleden als een demonstratie van een leven zonder Kennis, maar je ziet ook in jouw verleden dat bepaalde vaardigheden werden ontwikkeld, bepaalde talenten blijk gegeven hebben van hun bestaan. Jouw verleden wordt nu een nuttige bron om wijsheid te cultiveren, want deze wijsheid zal Kennis binnenin jou de beste wegen tot expressie bieden.

In plaats van dat je verleden vol spijt, teleurstellingen en zelfverwijt is, wordt het nu een bron van wijsheid. En het leven van andere mensen wordt een bron van wijsheid. En je zoekt deze wijsheid. Je hebt deze wijsheid nodig. Hoe groter jouw fundament in wijsheid is hoe krachtiger Kennis door jou kan communiceren en hoe groter je dienstbaarheid naar anderen kan zijn. Hier pluk je de vruchten van je leven, zelfs als het moeilijk is geweest.

Maar je moet iedere dag doorgaan. Je oefeningen elke dag voortzetten. Je loyaliteit naar Kennis iedere dag bekrachtigen. Leer iedere dag tolerant en mededogend naar anderen te zijn. Leer iedere dag tolerant en mededogend naar jezelf te zijn. En houd je stevig vast aan die dingen die je diep van binnen weet, wat dat zijn de stenen van je fundament. En hoe meer je dat wat Kennis je reeds heeft gegeven kunt eren, hoe meer je jezelf open zult stellen voor dat wat Kennis je nog te geven heeft en wat Kennis je zal geven terwijl de verder gaat.

Dit is het volgen van De Weg van Kennis, een grotere reis. Hier zal God je een voorbereiding sturen als je eenmaal klaar bent om jezelf te wijden aan een spirituele oefening. Deze voorbereiding zal niet simpelweg iets zijn dat je geest of je ambities prikkelt, maar iets dat krachtig tot je diepere natuur spreekt. En anderen zullen in je leven komen die zelf een grote belofte inhouden en zij zullen je door hun wijsheid en hun vergissingen leren doe je Kennis in jezelf kunt onderscheiden en volgen. En als je verdergaat zul je beseffen dat je hier een grotere bestemming hebt, en dat het geen product is van jouw verbeelding. Het is echt en krachtig en eeuwig en het zal je sterkte en integriteit herstellen, die je voorheen kwijt was geraakt.

God heeft je de wereld in gezonden om bepaalde mensen onder bepaalde omstandigheden te dienen, om met bepaalde mensen om te gaan om dit doel te ontdekken en te vervullen, en er zullen mensen zijn die jou inspireren en die behulpzaam zullen zijn om de weg te wijzen zodat je jezelf niet verliest in de wereld, zodat je niet de verkeerde weg inslaat, want er zijn veel kruispunten.

Jouw loyaliteit aan en ervaring van Kennis zijn nog pril. Ze zijn nog niet sterk genoeg geworden om je de mogelijkheid te bieden om iedere vergissing te corrigeren. Zelfs als je gevorderd bent zul je beseffen dat de kans op fouten maken nog steeds in je is en je zult hulp zoeken van anderen die sterk met Kennis zijn.

Je brengt iets dat zeldzaam en uitzonderlijk is in de wereld, iets dat de wereld zelf niet kan leveren, want over deze brug die je gebouwd hebt zullen de Kracht en Aanwezigheid van God in de wereld komen en jij zult de geleider en het kanaal hiervoor zijn. En hoewel het misschien onder heel gewone omstandigheden tot uitdrukking gebracht zal worden – door mensen te voeden, voor mensen te zorgen, mensen te helpen, voor het milieu te zorgen, het welzijn van andere diersoorten en planten veilig te stellen – wat jouw specifieke terrein van inbreng ook moge zijn, jij brengt de Kracht en de Aanwezigheid in de wereld en daarmee de herinnering voor iedereen dat ook zij voor een groter doel hiernaartoe gezonden werden, en dat dit echt en krachtig is, en dat het hen niet in de steek zal laten.

Moge Kennis elke dag sterker in jou worden. Dat je elke dag als een leerproces over Kennis en de behoefte aan Kennis mag beschouwen. Dat jij jezelf in een positie mag plaatsen om te leren van jouw fouten en de fouten van anderen, en dat je het fundament van wijsheid mag bouwen, en mag bouwen aan jouw verbinding met de leidende Aanwezigheid en Kracht in je leven. En naarmate je aan zelfvertrouwen en vertrouwen en bekwaamheid wint zul je in staat zijn dit aan anderen te geven, want de nood in de wereld is immens.