De Gevangenis

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:


Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 21 oktober 2013
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Je bent op de hoogte van gevangenissen. Dat zijn plaatsen waar mensen opgesloten en verwaarloosd en vaak misbruikt worden. Het zijn plaatsen waar mensen uit het normale leven weggehaald worden en onder strenge beperkingen en supervisie geplaatst worden. Het zijn plaatsen waar mensen het contact met de buitenwereld verliezen en vaak vergeten en over het hoofd gezien worden.

Vandaag spreken We over de gevangenis binnenin jezelf, dat wat je opsluit en je tegenhoudt en je uit het leven haalt en je afzondert van dat waar je van houdt, dat wat jou je bestemming en je vrijheid ontzegt. Een gevangenis zonder muren, zonder tralies, zonder bewakers, een onzichtbare gevangenis, de gevangenis in je eigen geest.

Als je naar mensen kijkt, zijn ze er, maar ze zijn er niet echt. Ze zitten opgesloten in hun perspectief en hun opvattingen en overtuigingen; in hun grieven, hun dromen, hun hoop, hun angsten en zorgen. Je spreekt tegen ze, maar ze kunnen je nauwelijks horen. Je kijkt naar ze, maar zij kunnen jou niet echt zien. Je probeert hen te bereiken met een genadevolle boodschap, en ze weten niet wat dat is.

In sommige naties lijken ze vrij te zijn. Ze kunnen zich vrij bewegen. Ze kunnen tot op zekere hoogte hun beroep bepalen, misschien hebben ze zelfs de vrijheid om te kiezen met wie ze willen trouwen, hetgeen nog steeds een zeldzame vrijheid is in de wereld. Maar ze zitten nog steeds in de gevangenis, zie je. Het is de gevangenis van Afscheiding, die in de loop van de tijd en omstandigheden opgebouwd is, die zichzelf vormt en bepaalt wat iemand wel of niet kan zien, wel of niet kan doen en wel of niet kan horen.

Ieders gevangenis is een beetje anders, maar de realiteit is nog steeds hetzelfde. Het is je meest fundamentele probleem, buiten voor jezelf voorzien in de basisbehoeften van het leven, hetgeen voor veel mensen nog steeds een belangrijke en dringende noodzaak is. Maar als aan deze behoefte eenmaal afdoende voldaan is, en mensen hebben dit in redelijke mate van veiliggesteld, dan krijgen ze te maken met het verwerven van een ander soort vrijheid, een vrijheid die niet echt wordt opgelegd, zelfs niet van buitenaf, hoewel ze daar wel versterkt wordt.

Het is de gevangenis, zie je. Je bent ommuurd, buitengesloten. Je kunt niet reageren op je Bron. Kennis binnenin je, de diepere Intelligentie die God je heeft gegeven, geeft je elke dag tekenen en waarschuwingen, maar je luistert niet, je voelt niet. En als je wel luistert, denk je dat het iets anders is, gewoon een andere gedachte in de geest tussen alle andere gedachten, die nergens vandaan komen en geen waarde hebben.

Dit is het kerndilemma, zie je: leven in Afscheiding, leven in de fysieke realiteit, leven in een lichaam, bepaald te worden door een wereld van constante verandering en onzekerheid, door concurrentie en conflict en de altijd aanwezige angst voor verlies en ontbering. In dit opzicht is de wereld niet zozeer de gevangenis, maar je geest zelf. Want misschien heb je alle gemakken die je met geld kunt kopen, en toch ben je wanhopig, als een gekooid dier dat heen en weer loopt, en je hebt voortdurende stimulatie nodig, voortdurende afleiding en obsessie die je ervan weerhouden je waarlijk miserabele toestand te ervaren.

Pas als je beseft dat je in deze gevangenis leeft, en dat je niet het leven leeft waarvoor je hiernaartoe gezonden bent en wat je voorbestemd was om te leven, begin je een fundamentele ommekeer in je leven te maken. Hier kan de Hemel je waarlijk helpen. Maar het is een ommekeer met vele stappen en fasen en drempels. Het gebeurt niet allemaal tegelijk in een dag of een maand of een jaar. Maar het moet beginnen met deze fundamentele behoefte je hogere doel in het leven te begrijpen en de innerlijke vrijheid te hebben om dit te ervaren en tot uitdrukking te brengen.

Je kunt opgesloten zitten in cultuur en maatschappij, economisch gebonden door de zorg voor een gezin of het functioneren in een rol, maar je kunt nog steeds deze innerlijk vrijheid hebben, zie je. En als je deze hebt, word je als een heilige, als een baken, een verspreider van wijsheid, mededogen en vergeving, iemand waar de mensen mettertijd naar toe zullen komen voor advies en oplossing omdat jij de enige onder hen bent die echt zonder innerlijk conflict is, want jij bent uit de gevangenis gestapt en je leeft daar niet langer.

In dit stadium wordt je alleen beknot door de beperkingen van je uiterlijke leven, maar je innerlijke leven wordt minder begrensd, zuiverder, niet belaagd door constante angst en de constante behoefte om te ontsnappen aan angst, wat de fundamentele toestand is van bijna iedereen.

Dit is een probleem voor iedereen, niet alleen maar voor hen die gekozen zijn of voor hen die het veelbelovendst of het rijkst zijn of die de grootste kansen hebben. Want God heeft iedereen de wereld in gezonden om de wereld op een unieke manier met bepaalde mensen en in bepaalde situaties te dienen. Het feit dat de meeste mensen niet op deze manier bezig zijn is de oorzaak van lijden op ieder niveau, en levert de wereld op die je iedere dag ziet, aanraakt en hoort.

Hierdoor is het ieders probleem, dat centraal staat in ieders kernbehoeften. Het maakt niet uit hoezeer mensen zichzelf proberen tevreden te stellen met pleziertjes en bezittingen en romantiek en de zoektocht naar macht en prestige, deze fundamentele behoefte leeft nog steeds binnenin hen en kan op geen enkele andere manier worden vervuld.

Ze zitten nog steeds in de gevangenis, zie je, nu nog diepgaander gebonden door hun passies en hun bezigheden en hun ambities, steeds banger om al deze dingen te verliezen. Nu hebben ze vijanden. Nu hebben ze concurrenten. Nu hebben ze ontelbare andere krachten die hen bedreigen. Dus terwijl ze in materieel opzicht boven iedereen uit lijken te rijzen, worden ze meer gekweld dan de gemiddelde persoon en zullen ze zelden een moment van vrede en respijt ervaren.

Hoewel dit het streven van de wereld mag zijn, heeft de Hemel je hiernaartoe gezonden voor een hoger doel. En alleen Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld spreekt hier direct over. Zij vereist geen geloof in een grote boodschapper of heilige. Zij vereist niet dat je een strenge religieuze filosofie of ideologie aanhangt. Zij vereist niet dat je tot een religieus systeem of religieuze organisatie behoort. Je mag binnen of buiten deze zaken bestaan omdat je fundamentele behoefte buiten deze zaken ligt.

Alleen God weet hoe jou te bevrijden uit deze gevangenis. Je zou elke vorm van ontsnappen kunnen proberen, proberen een zuiver gelukkig, eenvoudig leven te leiden; proberen een pastoraal leven te leiden; proberen een boerenleven te leiden; proberen je leven op zo’n manier op te bouwen dat je niet de constante inbreuk van je innerlijke onderdrukking voelt. Maar probeer het maar, besteed je hele leven aan een poging de perfecte omstandigheden voor jezelf te formuleren; je bent niet ontsnapt aan je fundamentele probleem. En je kunt er niet zeker van zijn dat deze omstandigheden die jij hebt weten te creëren in stand gehouden en beschermd kunnen worden, wat leidt tot constante angst en ergernis.

God begrijpt dit dilemma omdat dat het hele fysieke universum beheerst, een fysiek universum waar de afgescheidenen moeten leven in ontelbare vormen, in ontelbare werelden, in ontelbare uitingen van cultuur en beschaving, op ontelbare verschillende niveaus van technologische en sociale ontwikkeling. Het is de conditie van het leven in Afscheiding, in deze wereld en in alle werelden waar intelligent leven zich ontwikkeld heeft of waar het een nederzetting gevestigd heeft. Zo fundamenteel is dit.

God gaf je de vrijheid om de Afscheiding binnen te gaan, om een individu te zijn, om alleen te zijn, om ogenschijnlijk je leven zelf te kunnen bepalen. Maar dit is zowel je last als je vrijheid geweest. God begrijpt je dilemma, en God heeft het antwoord gegeven aan de menselijke familie en aan alle families van intelligent leven overal, in alle dimensies en universums. Het leeft vandaag binnenin je. Het is je uitweg uit de jungle. Want het is niet bezoedeld. Het is niet gezwicht. Het is niet aangepast aan de wereld. Het heeft hier geen goedkeuring of beloning nodig. Het kent geen angst, want het kan niet vernietigd worden. Het is het enige deel van jou dat zuiver en onbevreesd, wijs en mededogend is. Het is het deel van jou dat God nooit verlaten heeft en dat nog steeds verbonden is met de Schepping.

Daarom is er geen Dag des Oordeels. Daarom is er geen Hel en verdoemenis omdat een deel van jou nog steeds in de Schepping leeft en niet van God gescheiden kan worden. Maar het deel van jou dat verdreven is en uit eigen beweging weggegaan is, dat door de fysieke realiteit reist, dat is waar je vandaag de dag bent. Maar dit getuigt van je grotere realiteit, je grotere afkomst, je grotere bestemming, die buiten de gevangenismuren van je eigen overtuigingen en inbreuk bestaat.

God heeft de sleutel tot de poort van je gevangenis. En die is perfect. En toch aarzel je omdat je er niet echt zeker van bent of je het terrein van je eigen geest wil verlaten. Hoewel je daar lijdt, heb je je er ook aan aangepast en ben je bang voor verandering, omdat je denkt dat je verloren zou zijn zonder deze begrenzing. Je zou vernietigd worden. Je zou verdwijnen. Maar hier is niets van waar. Je zou er nog steeds zijn. Je zou nog steeds jij zijn. Je zou er hetzelfde uitzien in de spiegel. Je uiterlijke omstandigheden zijn niet veranderd. Je bent niet gestorven en ergens anders naar toe gegaan.

Het is dat jouw geest zich heeft opengesteld en je dingen begint te ervaren die je nooit eerder gevoeld had. En je begint te beseffen dat je altijd momenten met deze ervaring hebt gehad. En dat je dit in zo’n contrast met je normale, dagelijkse geestesgesteldheid zou zien, die vol kruiperij, vol zelfkritiek, angst en achterdocht is.

Omdat je de wereld in gezonden bent voor een hoger doel, moet je de vrijheid vinden om dit doel te ontdekken. Je moet de vrijheid vinden om die mensen te vinden die van belang zijn. Je moet de moed vinden om de voorbereiding hiervoor te treffen. Je moet de kracht en zelfdiscipline opbouwen om een ander soort reis te ondernemen. Je moet zelfvertrouwen ontwikkelen, en aan je zelfverloochening en de wolken die boven je hangen ontsnappen.

Daarom is het Gods eerste doel je van je last te bevrijden, om je de kans te geven te zien dat jouw echte leven buiten deze gevangenis ligt, en dat je je in het leven met veel te weinig tevreden hebt gesteld. Er wacht je een grotere realiteit– een grotere roeping, een hoger doel, een bredere ervaring van het leven.

Zelfs als je fysiek, cultureel gebonden bent, gebonden door armoede en omstandigheden, wordt je geest dan nog steeds een kanaal voor genade. In plaats van een individu dat worstelt en ernaar streeft om te overleven en geluk te verkrijgen met wat er ook maar te koop is, word je nu een portaal waardoor de Hemel kan spreken en op de wereld kan schijnen, een wereld die met elke dag die voorbij gaat donkerder wordt, een wereld die geconfronteerd wordt met de Grote Golven van verandering.

Zonder deze kracht en deze genade zul je steeds angstiger en ontevredener worden naarmate de wereld om je heen verandert en moeilijker wordt. Je zult steeds meer getroffen worden door mensen die nu steeds bozer, steeds kritischer, steeds meer bedreigd worden door de grote verandering die over de hele wereld plaatsvindt. Je zult meer geïsoleerd raken. Je zou het gevoel hebben dat jouw overleving en je rijkdom en je welzijn constant onder vuur liggen. Je zou anderen hiervan de schuld geven, misschien zelfs hele naties van mensen die je zelfs niet kent. Je zou een partizaan worden. Je zou in gewetensnood komen. Je zou met jezelf in oorlog zijn, meegesleurd in oorlogen die over de hele wereld plaatsvinden.

Maar God heeft je hiernaartoe gezonden voor een groter plan en een hoger doel, niet om in deze helse val te trappen, niet om in chaos en ellende te verzinken in het huis van bewaring van je eigen geest, maar om je geest, dit prachtige communicatiemiddel een medium te laten zijn waardoor grotere geschenken via jou aan de wereld gegeven kunnen worden, waarvoor je perfect bent aangelegd.

Dit is dus hoe God je zal verlossen en herstellen – niet omdat je een geloof van je voorkeur hebt aangenomen; niet omdat je geloofd hebt in Jezus, in Boeddha of Mohammed, maar omdat je je opengesteld hebt voor de kracht van Kennis die God binnenin je heeft gelegd. Hier worden Jezus, Boeddha en Mohammed op de best mogelijke manieren voorbeelden van bijdrage, van vrijheid.

Hoewel je niet wordt gevraagd te doen wat zij deden, onderga je in wezen hetzelfde voorbereidingsproces. Maar dit moet een bewuste reis worden. Denk niet dat je al op deze reis bent en dat je grote vooruitgang boekt. Totdat je innerlijke toestand begint te veranderen, je waarden beginnen te veranderen, je prioriteiten beginnen te veranderen, de aard van je innerlijke ervaring begint te veranderen, heb je je nog niet echt op deze reis begeven. Misschien sta je aan de kust, en kijk je naar de grote oceaan voor je en vraag je je af wat zich aan de andere kant bevindt.

Gods eerste doel is om jou van je last te ontdoen, wat je een ontsnapping biedt uit je gevangenis, omdat je binnen je gevangenis niet kunt zien, niet kunt weten en niet voldoende kunt horen om de grotere reis te herkennen die jij moet maken. Je zit te zeer in jezelf opgesloten en staat onder invloed van andere, jou onderdrukkende mensen om de kracht en de vastberadenheid te kunnen hebben om op weg te gaan.

Op deze reis hoef je niet noodzakelijkerwijs je familie of omstandigheden achter je te laten, want in veel gevallen is dit niet mogelijk of zelfs ongepast. Dit is een innerlijke reis, de grootste die je ooit zult maken, de diepste, want het is de Wil van de Hemel dat je dit doet – fundamenteel, essentieel, voorbij alle overtuigingen en standpunten, voorbij religie, voorbij nationaliteit, voorbij ras en stam, cultuur en gewoonte.

Dit is jouw contract met God. Dit is wat je met een hoger doel in deze wereld heeft gebracht. En dit is wat je hier in ere zal herstellen, want je moet hier zijn om op deze manier hersteld te worden.

Je mag bidden. Je mag op je knieën vallen. Je mag de heilige teksten reciteren. Je zou kunnen proberen perfect te leven, volgens religieus voorschrift. Hoewel dit een nobele onderneming is, garandeert het niet jouw ontsnapping uit de gevangenis.

Voor veel mensen maakt dit hun opsluiting nog dieper. Nu worden ze verbeten in hun geloofsovertuigingen en overkritisch over ieder ander. Nu denken ze dat hun overtuigingen de enige of de belangrijkste overtuigingen zijn die iedereen hoort te geloven en dat diegenen die dit niet willen en kunnen geloven gestraft zouden moeten worden of uitgestoten of zelfs vernietigd. Zij hebben Gods grote Openbaring nu in een wapen veranderd en gebruiken dat om macht en veroordeling uit te oefenen.

Dit is proberen te geloven binnen je gevangenis. Zo ziet dit eruit als je intern geen ontsnapping en bevrijding kunt vinden uit je opsluiting.

Het is onnatuurlijk om opgesloten te zitten. Je bent hier niet voor aangelegd. Het is onnatuurlijk om zo strak gebonden te zijn, zozeer beperkt door je cultuur en je eigen innerlijke overtuigingen en emotionele toestanden. Het is onnatuurlijk om je leven alleen op ideologie te baseren, want in je natuurlijke staat heb je geen ideologie. Je hebt geen ideologie nodig. Zolang je in deze wereld bent, in je natuurlijke staat, heb je een kader nodig waarbinnen je kunt werken, maar je ziet dat God zich binnen en buiten alle dingen beweegt. Waaiend als de wind door de bomen van het bos, is hij daar niet aan gebonden, hoewel hij ook daar leeft.

Probeer daarom te ontsnappen uit je gevangenis. Herken je gevangenis. Word je zo objectief mogelijk bewust van je eigen innerlijke gemoedstoestanden en instellingen en je zult zien hoe beperkt je bent, hoe geobsedeerd je bent, hoe depressief en onderdrukt je bent – niet alleen door uiterlijke krachten en omstandigheden, maar ook door je eigen innerlijke toestanden.

Je kunt je uiterlijke omstandigheden niet veranderen om alles volmaakt aangenaam te maken zonder jezelf te misleiden of voor de gek te houden. Maar je kunt de gevangenisdeuren van je geest open zetten en God heeft de Stappen naar Kennis verschaft om dit mogelijk te maken. God heeft gezorgd voor een uitweg – niet gewoon maar iets om in te geloven, niet gewoon maar richtlijnen voor persoonlijk gedrag, niet gewoon maar geboden voor het leven in deze wereld, maar de eigenlijke weg uit je huis van bewaring, uit de mist van verwarring en zelfverloochening.

Alles wat destructief is in de menselijke geest, de bron van al het destructieve gedrag, de bron van alle wreedheid, de bron van al het geweld en alle wrok is verwarring. En verwarring is het product van onnatuurlijk zijn. Het is een onnatuurlijke toestand. Waar je vandaan bent gekomen en waar je naar terug zult keren is geen toestand van verwarring, maar van grote zekerheid en bescheidenheid.

Probeer daarom niet uit te zoeken hoe je gelukkig gaat worden in het leven. Zeker, er zijn problemen op te lossen en dilemma’s aan te pakken. Zeker, er zijn correcties aan te brengen die je zelfs vandaag kunt zien. Maar je kent de weg niet uit deze jungle, want je hebt de sleutel niet tot je gevangenis.

Maar God geeft je nogmaals de sleutel. Deze keer wordt hij gegeven in zuivere vorm, voor de eerste keer in de hele menselijke geschiedenis opgenomen in zijn zuivere vorm – zo zuiver dat je zelfs Onze Stem kunt horen, de Stem die tot Jezus, Boeddha en Mohammed sprak. Je kunt haar horen. Je kunt haar lezen. Dus je kunt haar begrijpen – want dit is de Stem van de Hemel die tot jou spreekt. En haar eerste doel is je vrijheid te geven – geen volledige vrijheid want dat is hier niet geheel mogelijk, maar de vrijheid om de diepere stem die God binnenin je heeft gelegd te vinden en te onderscheiden en om die stem te volgen en haar toe te staan jouw denken en jouw leven opnieuw vorm te geven.

Er is niemand in de wereld die erachter kan komen hoe je dit kan laten werken, hoewel mensen dat blijven proberen. God geeft je dus een uitweg. Die is niet vol grandeur en wonderen en beloften van extase. Het is gewoon de uitweg. Het herstelt voor jou de belangrijkste verbinding tussen jouw wereldlijke geest en de diepere Geest van Kennis binnenin je. En door deze verbinding krijg je dingen te doen die werkelijk herstel bevorderen, die een oplossing bieden voor jouw leven, die de krachten en neigingen binnenin je geest tegengaan die jouw gevangenis verdiepen en je daar opgesloten houden.

Wat een zegen is het dan om te leven in een tijd van Openbaring, wanneer zo’n geschenk in de zuiverst mogelijke vorm voor jou beschikbaar is, dat je leeft in een tijd dat Gods nieuwe Boodschapper in de wereld is en deze Openbaring naar zoveel mogelijk mensen brengt. Je bent gezegend dat je dit kunt horen en ontvangen.

God heeft dit eerder geprobeerd, maar Gods Openbaringen zijn miskend en verkeerd begrepen, misbruikt en veranderd in een vorm van onderdrukking, een juk voor de mensen.

Alleen zij die een groter besef van de Hemel hebben kunnen verder dan deze dingen kijken en de grote tradities op nuttige wijze gebruiken. Maar dit vereist een diepere gevoeligheid. Je moet buiten de gevangenis denken om deze dingen te voelen – om deze grotere verbondenheid te voelen; om het gevoel te hebben dat erover je gewaakt wordt, op een heilzame manier, met grote wijsheid en mededogen; om te zien dat jouw zonden, hoe diep ook, je er niet van kunnen weerhouden om de Genade van de Hemel te ontvangen.

Het doel is hier niet om te ontsnappen aan de wereld of om te sterven en naar een of andere hemelse toestand te gaan, maar om te worden wat je hier echt voorbestemd bent te worden, in wat voor omstandigheden je jezelf ook bevindt, of je nu rijk of arm bent, of je nu vrij bent om te reizen of niet.

Of je je omstandigheden kunt veranderen of niet, jij wordt een licht in de wereld omdat je vrij bent van de gevangenis – vrij genoeg om erbuiten te leven, om de sterren voorbij de wolken te zien, om op elk moment de schoonheid van de natuur te zien, om je te verwonderen over de duizend eenvoudige genoegens van de wereld, om de aanwezigheid van de Hemel te voelen die jou zegent zodat je de kracht en de mogelijkheid hebt om anderen te zegenen met datgene wat puur is en niet omschreven kan worden.