De Brug Bouwen naar een Nieuw Leven

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:


Download (klik rechts om te downloaden)

Building the Bridge to a New Life

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 25 februari 2008
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Op een zeker moment begin je je te realiseren dat deze Nieuwe Openbaring er is om je een nieuw leven te geven. Het is niet zomaar om verbeteringen aan te brengen, of om haar te verzachten met een gevoel van spirituele betekenis, of om je gedachten en meningen of acties uit het verleden goed te keuren met een soort zegen van boven.

Op een bepaald moment begin je je te realiseren dat het leven zoals je het leeft, niet geschikt is voor jou. Het is een compromis. En het compromis is te groot geweest. het is te grondig geweest. Het is een compromis met hoe jezelf beschouwt, hoe je anderen beschouwt, en hoe je de wereld beschouwt. En hoewel deze realisatie zou kunnen worden bestreden, misschien ontkend, en verdere compromissen gezocht zouden kunnen worden, in werkelijkheid, het vertegenwoordigt voor jou het begin van een aanzienlijke hoop.

Want God weet, dat zonder Kennis, de diepere Intelligentie die in jou is geplaatst, je een leven van compromis zou leiden. Je zou een compromis zoeken voor veiligheid, voor goedkeuring, voor rijkdom en voordeel. Je zou een compromis zoeken om spot te vermijden, of kritiek, of afkeuring, of zelfs sociale verwerping. Compromis zou alles doordringen – je meningen, je houdingen, je aspiraties, je activiteiten, je plannen, je doelen. Dit zou toenemen tot een punt waar je werkelijk het contact kwijt was met wie en wat je bent.

Nu ben je een product van je sociale gemeenschap geworden, een product van wat de gemeenschap van je verwacht en een product van je eigen persoonlijke denken. Maar je hebt het contact verloren met de diepere draad en betekenis van je leven. En zelfs, als je succes hebt en je doelen bereikt, zal het leeg zijn, en de vreugde kort, en komen met een hoge prijs aan tijd, energie en inspanning. En de compensaties zullen kortstondig en vluchtig zijn.

Dit besef, dat zo ontkend en vermeden wordt, is het begin van een grotere belofte voor jou. Strijd er niet tegen. Pleit er niet tegen. Beklaag je niet dat je misschien grote veranderingen in je leven moet maken. Natuurlijk zal je dat moeten, want je ontvangt een nieuw leven – niet een beetje betere uitgave van je oude leven, niet zomaar een nieuwe decors of nieuwe gezichten of nieuwe vormen van stimulering. Dit is geen

cosmetische verandering. Dit is een verandering van veel groter belang en diepte en betekenis voor jou.

Dit is de soort verandering waar je hart al zo lang naar verlangd heeft, want zo lang al heb je je afgebeuld. En nou lijkt het op niets uit te draaien. Het schijnt dat je niet aan de verwachtingen van je cultuur hebt voldaan. Misschien voel je je zelfs een mislukking, dat je niet hebt voldaan aan het doel en de verwachtingen van je familie, je cultuur en zelfs je godsdienst. Maar in dit schijnbare falen ligt een belofte van een groter succes. Het oude leven moet mislukken, of het moet voor jou ontoereikend zijn, om deze nieuwe gelegenheid te kunnen hebben, deze opening in je leven, dit nieuwe begin.

Veel mensen willen gewoon een openbaring hebben, alsof het een soort toevoegsel is aan hun oude leven, (alsof) spiritualiteit een soort kruid is voor de smakeloosheid van hun leven. Het is iets wat zij er aan toe zullen voegen. Nu worden zij spiritueel en gaan spirituele dingen doen en denken spirituele gedachten en gaan activiteiten verrichten die stichtend en verheffend lijken.

Maar nogmaals, dit is allemaal ter goedkeuring. Dit is allemaal om meer plezier, meer comfort en meer veiligheid te zoeken. De motivering ervoor is niet anders dan de motivering die een persoon brengt tot het zoeken naar rijkdom en plezier en het ontsnappen aan het leven. Het is niet authentiek. Met als gevolg dat het geen authentiek resultaat genereert. Wij spreken hier over iets heel anders.

Je weet nog niet wat dit nieuwe leven betekent. Je weet nog niet hoe het er uit zal zien omdat het nieuw is. Het is niet jouw uitvinding. Het is niet waar je aan gewend bent. En zo ga je heel langzaam die andere kant op.

Zelfs als er grote gebeurtenissen zijn in je leven die dit bewustzijn tot je brachten, de reis telt vele stappen om je tijd te geven om te leren en je aan te passen en een diepere grond van vertrouwen in jezelf te verwerven, zodat je leven naar binnen gericht in plaats van naar buiten gericht mag worden, dat je een persoon van kracht, sterkte en integriteit kan worden in plaats van iemand die de waarden van zijn/haar cultuur na-aapt.

Hier zullen veel dingen opnieuw geleerd moeten worden. Zij zullen opnieuw geëvalueerd moeten worden. Vele van je gedachten zullen opnieuw bekeken moeten worden. Vele van je vaste opinies zullen in twijfel getrokken moeten worden en in sommige gevallen zelfs opzij gezet. Dat is de prijs voor vrijheid. Dat is de prijs die men betaalt voor de gelegenheid een groter leven te leiden, een authentiek leven, een leven dat overeenstemt met Kennis binnenin (jezelf), een leven dat de bestemming vervult, waarvoor men naar de wereld werd gezonden.

Tot dit keerpunt ben je maar half levend. Ja, je hart klopt en het bloed vloeit door je aderen, en je zintuigen vertellen je wat er in de wereld om je heen gebeurt, en je gaat door de routines van je leven, vervult je verantwoordelijkheden en verplichtingen, en probeert een zekere vorm van plezier of verlichting te zoeken. Maar het is een leeg bestaan. De ware betekenis en waarde van je leven is nog niet ontdekt.

Tot dit punt zal Kennis, de diepere Intelligentie die God in je heeft geplaatst om je leiden en te beschermen, proberen je voor onheil te behoeden, zal proberen voor je te zorgen en te weerhouden van het maken van serieuze en langdurige vergissingen en verbintenissen, die in tegenstelling staan tot je vermogen om in de toekomst een groter leven te ontdekken en te leven.

Hier, in dit vroege stadium, lijkt Kennis latent in je te zijn, maar in feite probeert zij nog steeds je buiten moeilijkheden te houden en je te beletten je leven weg te geven aan iemand of aan situaties of plaatsen, aan mensen – je leven open te houden.

Natuurlijk bevinden zich veel mensen in dit vroege stadium. Het is bij hen nog niet naar boven gekomen. Wanneer dat zal gebeuren, en hoe en zelfs of het zal gebeuren is iets dat je niet kan weten. Het is een mysterie.

Zie je, voor dat dit naar boven komt, ben je gewoon een fundering aan het leggen zodat je een functionerend persoon wordt in de wereld. Je ontwikkelt levenskunde. Je ervaart het plezier en de pijn van deze wereld. Je zoekt plezier en vermijdt pijn en vindt teleurstellingen op je pad.

Deze vroege voorbereiding kan buitengewoon belangrijk zijn voor wat je zal kunnen bereiken, tot stand kunt brengen en in de toekomst aan anderen kunt doorgeven. Zelfs de meest dwaze vergissingen die je zult maken in deze vroege fase kunnen van groot belang zijn om je wijsheid te geven – je te leren wat echt is, te waarderen wat echt is, je te helpen wat goed is te onderscheiden van wat slechts goed lijkt, je te helpen je echte neigingen te onderscheiden van die impulsen die je zwakheden en onzekerheden vertegenwoordigen.

Misschien voel je in dit vroegere stadium dat er soms een Aanwezigheid over je waakt. Je zal het gevoel hebben dat er een Aanwezigheid bij je is. En af en toe zul je denken dat er waarschijnlijk iets van groter belang voor je te doen is in je leven. Maar dat besef heeft je nog niet echt aangegrepen. Het heeft nog niet echt op je grondvesten doen schudden. Het is slechts iets waar je over denkt op het niveau van het intellect. Het is nog niet echt doorgedrongen tot je hart.

Je mislukkingen en je ontgoocheling houden hierbij een grote belofte in voor je. Je teleurstelling in jezelf en in anderen en in de grote genoegens waar je zoveel voor hebt betaald – dit opent de weg voor dit besef. En dit besef zal niet alleen maar een vluchtig moment zijn. Het zal iets zijn dat de loop van je leven gaat veranderen. En je zult niet begrijpen wat er met je gebeurd is, noch de aard of het doel van de verandering totdat je ver gevorderd bent in deze tweede fase van je reis.

De richtlijnen hoe te leven, die hier zullen worden gegeven, slaan op deze tweede fase van de reis van je leven. Zij zijn niet echt bedoeld voor mensen die niet over deze grote drempel zijn gestapt, die dit keerpunt niet hebben ervaren. Voor hen zal het wel nuttig lijken, maar verwarrend. Het zal beperkend lijken. Het zal hun idee van vrijheid op de proef stellen. Het zal teveel moeite en verantwoordelijkheid lijken te vergen, omdat zij nog niet klaar zijn om deze moeite te doen en deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Zij proberen nog steeds uit het leven te halen wat zij willen. Buiten hun levensbehoeften proberen zij uit het leven te halen wat zij willen. Zij realiseren zich nog niet dat zij met een doel naar de aarde werden gezonden. Zij hebben geen herinnering aan hun Aloude Thuis, en dus denken zij dat dit leven het allerbelangrijkste is, het alles is. Zij willen in het moment leven, voor henzelf. Dus het is een heel ander bewustzijn dat men begint te krijgen na deze grote drempel. De richtlijnen hoe te leven, worden hier niet alleen nuttig maar essentieel voor succes.

Het eerste vereiste is de grote verandering accepteren die aan het gebeuren is en de verklaring ervan open te laten. Je zult het niet kunnen begrijpen. Je intellect refereert aan je verleden en je vroegere leven. Het kan niet verklaren wat er nu met je aan het gebeuren is, of de impulsen die je nu voelt of de oriëntering die langzaam in je naar boven komt. Je intellect zal het proberen, maar zal niet er niet in slagen de betekenis hiervan te begrijpen.

Sommige mensen proberen op dit punt achteruit te gaan. Zij willen terug naar wat zij dachten, dat hen een gevoel van veiligheid, stabiliteit en zelfvertrouwen gaf. Maar jammer genoeg zijn zij nu te ver gegaan, want deze pogingen zullen als leeg gezien worden, trekt ze slechts terug naar een vroeger leven dat zij als niet vervullend ervoeren, dat betekenis, doel en waarde miste. Nu beginnen zij aan een nieuw soort reis en zij kunnen die niet definiëren.

Laat deze verandering daarom gebeuren. Probeer die niet te definiëren. Gebruik zelfs geen ideeën van andere spirituele tradities om te proberen een definitie te vinden. Laat het een mysterie zijn, want voor jou zal het een mysterie zijn.

Mysteries bestaan buiten het domein van het intellect. Houd dit in ere. Accepteer dit. Het Mysterie begint nu in je leven naar boven te komen, terwijl  het vroeger teruggehouden werd. Vroeger was er geen plaats in je leven om het naar boven te laten komen  – om je te leiden, te zegenen en je voor te bereiden. Nu begint het Mysterie naar boven te komen. Laat dit gebeuren.

Je zal verward raken over wat te doen met de relaties die je hebt, allereerst met mensen, en vervolgen de relatie met waar je woont, het werk dat je doet, je activiteiten, je hobby’s, je interesses etc. Laat deze verwarring bestaan. Het is gezond. Het is natuurlijk. Het maakt deel uit van de overgang.

Je bouwt een brug naar een nieuw leven. Je leeft dat nieuwe leven nog niet volledig. Je bouwt een brug. Je bent in transitie. Transities zijn verwarrend omdat je van een begrip naar een ander begrip gaat, van een levenservaring naar een andere levenservaring. De transities betekenen dat je niet terug kunt gaan en je bent nog niet ver genoeg om volledig voorwaarts te gaan, dus moet je op deze brug zijn, terwijl je door deze transitie gaat.

Laat je toekomst open. Zet plannen opzij, buiten dat wat je moet doen om jezelf gewoon te handhaven in de wereld. Hier moet je vertrouwen hebben dat helderheid zal komen, en helderheid zal komen als je voelt dat je klaar bent om verder gaan en je bereid bent nieuw terrein te gaan verkennen.

Zolang je twijfelt, zal die helderheid niet komen.  Zolang je blijft onderhandelen en probeert een soort deal te sluiten om iets van je oude leven te behouden zal de zekerheid niet komen. De helderheid zal niet komen, omdat je dat keerpunt nog niet hebt bereikt. Het is alsof het antwoord zich aan de andere kant van de berg bevind en je om die berg heen moet om het te vinden.

Dit is verwarrend voor het intellect. Maar nu moet het intellect zich overgeven aan een hogere macht in je, de macht die God binnenin je heeft geplaatst om je leiden, te zegenen en je voor te bereiden op dit groter leven. Je zult nog steeds heel verantwoordelijk moeten zijn voor wat je doet en waar je jezelf toe verbindt.  waar je jezelf aan geeft in het leven, hoe je je tijd en energie gebruikt etc., maar nu roert zich iets groters in je.

Ga het vervolgens niet aan al je vrienden en familie vertellen, want zij zullen het niet begrijpen. Tenzij een van hen dit keerpunt heeft bereikt, zullen zij denken dat je onverstandig bent, of ze zullen denken dat je iets slechts is overkomen of dat je beïnvloed bent door iets dat zij wantrouwen. Zij kunnen zelfs denken dat je gek geworden bent.

Daarom moet je deze nieuwe ervaring zoveel mogelijk voor jezelf houden. Als je geluk hebt zal er een iemand zijn, hetzij in je familie of iemand die je zult ontmoeten die je een teken zal geven voort te gaan.

Je zult je nieuwe ervaringen en het vreemde en het verbazingwekkende van die gedachten en ideeën die bij je opkomen willen delen alsmede de verandering die je voelt, die je bevrijdt van het verleden. Maar je moet heel voorzichtig zijn met wie je dit deelt want anderen zullen het niet begrijpen. En hun gebrek aan begrip en hun kritiek en veroordeling zullen je werkelijk pijn doen en je van je vertrouwen beroven.

Om van een naar buiten gericht persoon te veranderen in een naar binnen gericht persoon is een enorme verandering en je zult je in het begin heel onzeker voelen. Je zult je niet erg sterk voelen. Je zult je heel onzeker voelen over wat je doet. Je zult als een klein jong scheutje in het grote bos zijn, dat beschermd moet worden tot het genoeg kracht ontwikkelt om op eigen benen te staan.

Er zijn dus gevaren in het begin, in dit vroege stadium van je reis. Voortijdige conclusies, indiscretie naar anderen, gebrek aan zelfvertrouwen, de poging om je leven te definiëren – al deze dingen zijn gevaren omdat zij je kunnen weerhouden om voort gaan. En als deze reis een keer begint, moet je voort gaan. Dat is zo belangrijk. Stel je voor dat je een grote berg beklimt, welnu, als je een beetje hoogte begint te winnen, wil je niet dat je terug moet gaan. Je moet doorgaan.

De Kennis, die God in je heeft geplaatst zal je aansporen voort te gaan, je ogen open te houden, je oren open te houden, heel waakzaam te zijn, heel voorzichtig. Denk niet dat God je nu gaat beschermen tegen iedere vorm van kwaad en letsel, teleurstelling en tragedie zal verhinderen voor je. Je moet heel voorzichtig zijn. Dit maakt deel uit van het ontwikkelen van een hoger bewustzijn.

Vroeger was je niet voorzichtig. Je was roekeloos. Je was dwaas, impulsief. Nu moet je waakzaam worden, scherpzinnig, geduldig, voorzichtig. Als je dat doet zul je zien hoe je je leven verspild hebt, je tijd, je energie aan zinloze bezigheden en aan gedachten, die nooit tot een oplossing zullen leiden; en gebrek aan zelfvertrouwen, zelfkritiek, veroordelen van anderen, en de ontzaglijke oppervlakkige conversatie die de meeste mensen om je heen blijven houden.

Vervolgens moet je je krachten verzamelen en je energie sparen, zodat je tijd hebt om alleen te zijn, om te leren stil te zijn en te luisteren. Nu zul je meer rust dan stimulering zoeken. Je zult ontdekken dat de sociale activiteiten om je heen vervelend en irritant zijn voor je, want je hebt nu iets anders nodig. Je moet nu luisteren. Je moet stil zijn. Je moet een grotere binding verwerven met deze opkomende macht binnen in jezelf.

Dit zal je prioriteiten veranderen. Dit zal je wensen veranderen. Dit zal je beslissingen veranderen. En je zult ontdekken dat je niet langer geïnteresseerd bent om met andere mensen dingen te doen die je vroeger deed. Dingen die eigenlijk nooit erg vervullend waren wil je nu gewoon vermijden. Je zult de leegte ervan zien en je zult ze niet meer willen en ze zullen een ergernis zijn voor je. En de bekrompenheid en oppervlakkigheid van de conversaties van de mensen en hun gebruikelijke veroordeling van anderen zul je ergerlijk gaan vinden.

Dit is natuurlijk. Dit is wat het betekent thuis te komen bij jezelf, je ware waarden te vinden, je echte prioriteiten, je natuurlijke neigingen in tegenstelling tot alles wat in je geconditioneerd werd. Je zult tijd zoeken om weg van andere mensen te zijn. Je zult tijd zoeken om alleen te zijn. Je zult geen voortdurende stimulering willen. Je zult zelfvertrouwen nodig hebben om dat te doen. De meeste mensen kunnen geen vijf seconden stil zitten voordat ze weer uit hun zichzelf worden gedreven. Hier moet je zitten en luisteren. Kijk naar de natuur. Luister naar de geluiden van de wereld, de natuurlijke wereld.

Je zult hier zien hoe je energie – je mentale energie en je fysieke energie – in het verleden verkeert besteed werd en je zult zuinig met ze om willen springen, want je hebt ze nu nodig. Je verzamelt je kracht. Je verzamelt je middelen. Je gooit je leven niet weg. Je wilt alle gaten opvullen waardoor het schip lekt, waar je terrein verliest aan anderen of aan situaties – door gewoonte of door hoe anderen zijn.

De Nieuwe Boodschap zal je hier aanspreken, want het is doordrenkt van de Macht en het Mysterie van God. En het zijn deze Macht en Mysterie die je nu aantrekken. Want wat werkelijk in je leven gebeurt, is dat God in jou beweegt. God beroert je.

Maar in het begin is deze beroering een bevrijding van dingen. Je moet je losmaken. Je kunt niet een oud leven meenemen in een nieuw leven, en zo ga je door een stapsgewijs losmaken. Een deel van dit losmaken is fysiek. Het heeft te maken met je activiteiten en betrokkenheden met anderen. Maar veel is intern. Het zijn je ideeën. Het zijn je dwangmatige handelingen. Het is wat je denkt dat je zou moeten doen, wie je denkt dat je zou moeten zijn, wat je zou moeten hebben en hoe je zou moeten zijn met anderen. Want hier vindt de sociale programmering werkelijk plaats.

En elke dag dat je vooruit gaat breek je die ketens. Zij hebben steeds minder macht over je. Als je de berg opgaat worden de aantrekking en bekoring van het lage land achtergelaten en je wordt vrijer en lichter en minder belast door de verwachtingen van anderen en je eigen behoeften, die om te beginnen nooit zuiver waren.

Gedurende deze tijd beperk je je blootstelling aan de media. Lees niet veel boeken. Kijk niet naar films, tenzij ze echt inspirerend zijn, want je bent bezig krachten te verzamelen. Je roept je krachten naar je toe. Je spaart je energie. Je besteedt meer aandacht aan het innerlijke dan het uiterlijke. Je trekt weg van het lawaai van de wereld. Laat dit gebeuren. Volg dit. Versterk dit. Want dit is een natuurlijke neiging.

Als er langdurige vriendschappen zijn en zij kunnen je nu niet volgen moet je ze liefdevol laten gaan. Zij zullen van je wegvallen, want zij kunnen nog niet zover de berg op gaan. Jij gaat verder dan zij nu kunnen. Jij hebt het keerpunt bereikt en zij niet.

Het moeilijkste in de vroege stadia is de verplichting die mensen hebben met anderen – met hun vrienden, hun familie. De enige uitzondering op deze verplichting is het opvoeden van je kinderen, dat je moet doen tot zij de volwassenheid bereiken. Maar met alle anderen wordt je relatie nu onzeker. Er zijn omstandigheden waarin je moet zorgen voor een bejaarde of zieke ouder en dat is juist. Maar daarbuiten bouw je aan je trouw aan God en dat zal je loyaliteit aan anderen en hun invloed op jou op de proef stellen. Voor veel mensen is dit de moeilijkste test, de eerste hoge drempel in hun voorbereiding.

Verklaar jezelf niet tegenover anderen. Zeg gewoon dat er diepere stromingen in je leven zijn en dat je probeert die te volgen. Er is een diepere stroming in je hart en je probeert die te volgen. Vertel ze dat je tijd alleen nodig hebt, tijd voor rust, tijd voor afzondering, tijd voor revaluatie. En voel niet dat je moet antwoorden op hun aanhoudende vragen. Je hoeft hen geen antwoorden te geven. Bespaar jezelf de martelgang dat te proberen.

Op een gegeven moment zal het nodig zijn dat je begint met de studie van de weg waarin de Nieuwe Boodschap heeft voorzien: de Stappen naar Kennis te doen, de Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap te lezen en kennis te nemen van de Spiritualiteit uit de Grotere Gemeenschap. Dit zal als voedsel voor je zijn, voedsel voor het hart, voedsel voor je ziel.

Je zult dit nu nodig hebben, omdat dit je kracht zal geven en het zal de grotere stroming in je leven bevestigen. Het zal haar meer helderheid geven, meer precisering, en het zal je tonen dat dit keerpunt dat je hebt bereikt je bestemming vertegenwoordigt en niet zomaar een toeval in het leven is. Het is het leven zelf, dat zich nu in je roert. En de Nieuwe Boodschap, die nu langzaam in je naar boven komt, zal weerklinken in je diepere natuur. En dit zal nieuwe mensen in je leven brengen, mensen die ook dit keerpunt hebben bereikt en een grotere reis zijn begonnen.

Het is hier belangrijk dat je geen vaste overtuigingen hebt. Je hoeft geen vaste overtuigingen te accepteren. Je zoekt nu naar een diepere ervaring. De ervaring zal je nieuwe fundering zijn, niet vaste overtuigingen. Je ontsnapt aan vaste overtuigingen. Je waagt je nu in een hogere sfeer van openbaring en natuurlijke ervaring. Iedereen aan de voet van de berg heeft vaste overtuigingen, maar vaste overtuigingen stellen je niet in staat de berg op te gaan, en stellen je niet in staat een hogere hoogte te bereiken waar je de waarheid van het leven om je heen kunt zien, zoals zal blijken.

Neem geen vaste overtuigingen over. Als je je onzeker voelt, als je niet zeker van jezelf bent, mag dat; het is natuurlijk. Laat de verklaring open. Bind je niet aan een hele nieuwe reeks overtuigingen. Dat is alsof je  van de ene gevangeniscel naar een andere gaan. O, het is een nieuwe plaats, maar het is dezelfde toestand. O, het is nieuw en opwindend en geruststellend, maar het is dezelfde oude toestand.

Laat de stappen aan je openbaren wat de reis in werkelijkheid is. Het is geen reis die begrepen wordt door theoretici of experts of filosofen, idealisten, academici of het grote publiek. Het is meer een mystieke weg, een diepere reis.

Haar openbaringen zullen buiten het intellect gebeuren, want het is geen intellectuele reis. Je intellect zal groeien om zich eraan aan te passen. En gaandeweg zal je leren, dat je een breder perspectief en grotere wijsheid over veel dingen verwerft. Maar een intellectuele reis is het niet.

Want het intellect is een menselijke vinding. Wat jou geschapen en de wereld ingezonden heeft is geen menselijke vinding. Wat het grotere leven zal onthullen dat je voorbestemd bent te leven en te vervullen, is geen menselijke vinding. Maar het vraagt menselijke deelname, menselijke wijsheid, menselijke kunde, menselijk vertrouwen en menselijk onderscheidingsvermogen, om zich te kunnen manifesteren.

Hier geef je niet al je kracht weg aan God, denkende dat God je in alles zal leiden. Dat is belachelijk. Hier geef je jezelf grotere innerlijke autoriteit, die niet op eigen verdienste is gebaseerd. Maar deze autoriteit verlangt dat je verantwoordelijk wordt, dat je eerlijk wordt, dat je onafhankelijk wordt. Het zal van je verlangen dat je dingen volgt die mysterieus zijn, maar meestal zul je heel praktische dingen moeten doen.

Als je in een relatie zit en je hebt kinderen, maak dan geen plotselinge veranderingen in je leven. Bouw eerst de kracht op. Bouw eerst de band op met Kennis in jezelf. Leer te luisteren. Trek je terug. Volg je natuurlijke neigingen. Deel slechts een deel van het mysterie met je man of vrouw, want zij kunnen het misschien niet begrijpen. Vraag dat zij jou deze tijd geven en dit vertrouwen, want er zijn dingen die in je hart opkomen.

Blijf je plichten en verantwoordelijkheden nakomen maar neem de tijd om met de aanwezigheid van Kennis in je, te verblijven. Neem tijd om de Stappen naar Kennis te doen, de Stappen naar Kennis te bestuderen en jezelf in een positie te plaatsen, waar hun hogere waarheid aan je kan worden geopenbaard.

Vertel je kinderen dat er een hogere macht in hen huist, die hen zal leiden en beschermen als ze luisteren.

Deel je inzichten met hen. Maar ga niet te ver in je poging alles te delen, want je probeert kracht op te bouwen en als je probeert alles te delen geef je je kracht weg.

Probeer niet te zorgen voor andere mensen buiten je kinderen of een bejaarde ouder, want je bent kracht aan het verzamelen binnenin jezelf. Je leert je energie te sparen. Je bent nu aan het vasten, je verhindert dat je jezelf overal aan weggeeft, je houdt jezelf in reserve.

Maak geen plotselinge beslissingen over je primaire relaties als je getrouwd bent met kinderen, want in de meeste gevallen is dat prematuur. Een huwelijk zal hier zeer op de proef worden gesteld. Of het kan blijven voortbestaan zal beslist worden door veel dingen die je op dit moment misschien niet kunt nagaan.

Jouw taak is het opkomen van Kennis in jezelf te volgen, daar trouw aan te zijn, de ontvanger te zijn, jezelf naar binnen te keren, de tijd te nemen die nodig is om het grote oprijzen in je te laten gebeuren. En wees niet ongeduldig, want het zal op de juiste tijd naar boven komen. Je realiseert je de omvang nog niet van wat er gebeurt, of hoe groot haar mogelijkheden voor de toekomst zullen zijn.

Beperk de invloeden om je heen. Zeg niets tegen hen die zichzelf prijzen, die de wereld zwaar veroordelen.

Begin op dit moment geen debat. Strijd niet met anderen. Argumenteer niet over de kwesties. Sta niet op je ideeën. Dat is nu niet van belang en zal een averechtse uitwerking op je hebben.

The kracht en aanwezigheid van Kennis komen in je naar boven. Dat is het meest belangrijke. Je leert nu sterk en autonoom te worden in jezelf. Dat is het belangrijkste. Blijf je verplichtingen nakomen. Zorg voor je kinderen. Maar houd dit als het allerbelangrijkste. Want uiteindelijk is je belangrijkste relatie die met God. Je grootste verantwoordelijkheid betreft de Kennis die God in je geplaatst heeft om te beantwoorden, te volgen en uit te drukken. Dit is een vrijheid zonder weerga, maar het vereist grote innerlijke kracht en verdraagzaamheid.

Dit zijn richtlijnen voor de eerste stappen. Daarbuiten moet je leren de vier Pijlers van je leven te ontwikkelen – de Pijler van Relaties, de Pijler van Werk, de Pijler van Gezondheid en de Pijler van Spirituele Ontwikkeling. Je moet leren over de Grotere Gemeenschap. Je moet leren over de mentale leefwereld. Je moet leren over relaties en hoger doel. Dit alles wacht je. Maar eerst moet je de fundering leggen want zonder deze fundering zul je niet in staat zijn de diepere betekenis, het belang en de toepassing van deze openbaringen, die vervat zijn in de Nieuwe Boodschap van God, te doorgronden.

De fundering is zo ontzettend belangrijk en vraagt veel geduld en verdraagzaamheid. Dit geduld en deze verdraagzaamheid zullen je wegleiden van je intellect en de vermaningen van anderen, naar een hogere kracht in je – de kracht van Kennis, de kracht van God. Je zult deze kracht nooit helemaal begrijpen. Je kunt haar nooit voor jezelf opeisen.  Je zult er nooit de baas over zijn. Je kunt haar nooit gebruiken om te proberen beter dan anderen te zijn. Je kunt haar niet gebruiken om te krijgen wat je wilt. Je kunt haar niet gebruiken om rijkdom, macht en plezier te vergaren. Je kunt alleen maar leren haar te volgen en de grote reis de berg op te ervaren, die altijd voor jou was voorbereid.