Het Tijdperk van de Vrouw

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 14 november 2007
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Er is een Nieuwe Boodschap van God in de wereld, en een van de punten waar zij toe oproept is de opkomst van vrouwelijke leiders, vooral op het gebied van spiritualiteit en religie. Het is nu tijd dat bepaalde vrouwen tot deze grotere rollen en verantwoordelijkheden worden geroepen, en het is belangrijk dat dit over de hele wereld in verschillende kringen en in verschillende religieuze tradities wordt toegestaan.

Het zal, misschien, interessant voor jullie zijn, om te overwegen dat in hoogontwikkelde naties in het universum – hoogontwikkelde naties in de Grotere Gemeenschap van intelligent leven waarin jullie leven – daar waar er een onderscheid is tussen mannen en vrouwen, of het mannelijke en het vrouwelijke, in die specifieke rassen, de rassen die niet tweeslachtig van aard zijn, dat het vrouwelijke gewoonlijk voorrang krijgt in gewetenszaken en spiritualiteit.

Dit betekent een vooruitgang en ook een praktische wijsheid, want leiders binnen deze context moeten in wezen verzorgers zijn, en zij moeten in wezen onderhouders zijn. De rol van een religieus leider, binnen welke context dan ook – of het nu binnen een formele traditie is, of dat het binnen een hiërarchie van leiders is of dat het veel informeler is, met kleinere groepen mensen – het is in alle gevallen een rol die in de eerste plaats gericht is op zorg en onderhouden.

Creatief zijn op het gebied van religie is alleen terecht als zij tegemoet moet komen aan praktische behoeften van mensen en een religieuze leer aan moet passen aan veranderende omstandigheden. Maar ook hier moet dit met grote zorg worden toegepast, want mensen veranderen graag wat er werd gegeven en brengen verandering aan om haar te laten voldoen aan hun behoeften, hun voorkeuren, hun verlangens en hun eigenbelang. Creativiteit op het gebied van religie is dus in feite uiterst riskant.

Maar religie zelf, in welke context zij ook bestaat, moet veranderen en evolueren. Zij moet een grotere draagkracht hebben om mensen te dienen die veranderingen ondergaan in hun persoonlijk leven en veranderingen op het niveau van naties en samenlevingen. En inderdaad, zelfs nu de ecologische omstandigheden van deze wereld veranderen in het licht van de Grote Golven van verandering die op de wereld afkomen, zal ook de religie zich moeten aanpassen en veranderen.

De rol van religieuze leiders in nagenoeg alle situaties is in wezen die van verzorgers en onderhouders. En wat zij verzorgen is niet zozeer van materiële aard als wel van spirituele aard, binnen het domein van een diepere ervaring en erkenning die mogelijk is voor alle mensen en andere rassen binnen de Grotere Gemeenschap. Want God heeft een diepere geest in alle bewuste wezens geplaatst – een geest die Kennis wordt genoemd in de Nieuwe Boodschap.

Het is duidelijk dat vrouwen in veel gemeenschappen een meer prominente rol zijn gaan spelen, maar er is nog steeds aanzienlijke weerstand en in sommige tradities wordt dat zelfs helemaal niet toegestaan. Echter er moet meer erkenning komen voor de aangeboren kracht van vrouwen en de natuurlijke capaciteiten die zij in dit opzicht kunnen inbrengen. Want zelfs in de huidige tradities mogen vrouwen als erkende leiders niet dienen, maar zij vormen in de meeste gevallen de ruggengraat van de religieuze organisatie en de traditie zelf.

Mannen zouden zich hierdoor niet bedreigd moeten voelen, want deze natuurlijke bekwaamheden zijn eigen aan vrouwen. En terwijl mannen religieuze leiders zullen blijven, moeten de mogelijkheden voor vrouwen sterk worden uitgebreid. Want als een individu, een vrouw in dit geval, haar vaardigheden heeft ontwikkeld om de diepere geest te leren kennen en heeft geleerd er adequaat op te reageren – om diens aanwijzing op verantwoorde wijze uit te voeren, zonder die te veranderen of te herdefiniëren ten behoeve van haarzelf of ten behoeve van de verwachtingen van anderen – dan kan zij, naarmate zij deze rijpheid en deze verantwoordelijkheid verwerft, een grotere en meer natuurlijke rol als religieus leider op zich nemen.

Het is duidelijk als je naar de maatschappelijke ontwikkeling van de afgelopen eeuw kijkt, dat in rollen die vroeger alleen door mannen werden vervuld, vrouwen prominent opkomen. Dit is een natuurlijke evolutie en moet worden voortgezet. Momenteel zijn er vrouwen die staatshoofden zijn, maar in, vele, vele tradities en culturen wordt het hen nog steeds onmogelijk gemaakt religieuze leiders te worden. Zij kunnen president van een natie zijn, maar in veel gevallen geen priester, rabbi of imam.

Als de mensheid zou kunnen leren van verder ontwikkelde rassen in het Universum, zou zij zien welk een vergissing dit is. Jullie zouden zien wat andere rassen hebben moeten leren en hoe zij hun aangeboren wijsheid en vaardigheden hebben moeten cultiveren om te overleven en te functioneren binnen een leefomgeving van de Grotere Gemeenschap die van nature uiterst concurrerend en complex is. Als jullie van deze voorbeelden zou kunnen leren, dan zouden jullie de wijsheid inzien van wat Wij hier zeggen.

In veel hoogontwikkelde samenlevingen, zoals Wij al aangaven, zijn vrouwen de priesters; zij zijn de religieuze autoriteiten. In dit geval, bij rassen die heel anders zijn dan die van jullie, wordt het vrouwelijke erkend als meer ontvankelijk voor de leiding van de Geest, of God, terwijl mannen in het algemeen – in de meeste situaties, het mannelijke aspect – meer bekwaam zijn in fysieke of praktische taken.

Dit is niet alleen maar een menselijk verschijnsel of een historische traditie die alleen in deze wereld voorkomt. Het is iets dat op het hele Universum van toepassing is. In bepaalde ontwikkelde rassen zijn het mannelijke en het vrouwelijke samengevoegd tot één wezen om gebruik te kunnen maken van de vaardigheden die deze beide aspecten van de Schepping kunnen verschaffen. Maar dat is niet de realiteit van de mensheid, en dat is ook niet nodig, want zowel de man als de vrouw, het mannelijke als het vrouwelijke, hebben beiden enorm waardevolle eigenschappen en kwaliteiten om te cultiveren en die móeten worden gecultiveerd.

Daarom zou men dit het Tijdperk van de Vrouw genoemd zou kunnen worden, de opkomst van de vrouw – niet alleen in posities van politieke betekenis, niet alleen in leidinggevende posities in het bedrijfsleven of commerciële zaken, maar vooral op het gebied van religie en spiritualiteit.

Hoewel vrouwen belangrijke kwaliteiten bezitten, kennen zij binnen de menselijke familie ook zwakheden en tekortkomingen. Zij zijn uiterst vatbaar voor overreding. Zij zijn zeer gevoelig voor de invloeden van sociale samenhang en inwilliging. Zij zijn zeer gevoelig voor de moeilijkheden bij de confrontatie met onenigheid en afkeuring. En hun boosheid en hun problemen kunnen gaan over uiterst onbeduidende en onbelangrijke zaken. Maar ondanks dit alles, hebben zij een natuurlijk vermogen om te resoneren, te zorgen, te steunen en te onderhouden, en om zorg te dragen voor de grotere hulpbronnen die het leven te bieden heeft en die van niet-materiële aard zijn.

Want alle mensen hebben materiële behoeften en geestelijk behoeften. Aan spirituele behoeften kan niet worden voldaan door aan materiële behoeften te voldoen, maar zolang aan materiële behoeften niet is voldaan, kunnen de meeste mensen zich niet serieus met spirituele behoeften bezighouden. Maar ze zijn verschillend, zie je. Als je eenmaal hebt voldaan aan bepaalde fysieke vereisten van het leven met betrekking tot voedsel, water, onderdak, veiligheid enzovoort, dan begin je je bezig te houden met een bredere reeks behoeften. Deze zijn misschien psychologisch en emotioneel van aard, maar psychologische behoeften slaan een brug naar je diepere spirituele behoeften.

Uiteindelijk is de grootste spirituele behoefte in alle mensen dezelfde, en die is het vinden en vervullen van je specifieke missie waarvoor je naar de wereld bent gekomen. Dit geldt ongeacht je cultuur, je geloof, je familieomstandigheden, je economische situatie enzovoort. Maar om dit op een serieuze en verantwoordelijke manier te kunnen doen, moet er in bepaalde materiële behoeften voorzien zijn. Dat is het eerste vereiste.

Omdat de zorg voor materiële zaken historisch gezien hoofdzakelijk op mannen is neergekomen, zijn vrouwen in staat geweest om zorg te dragen voor de cultivering op andere niveaus – op psychologisch en emotioneel en in veel grotere mate op spiritueel niveau, en zij zijn van nature hiervoor toegerust. Het zou dwaas zijn te denken dat vrouwen de mannen zullen verdringen in het voorzien van materiële behoeften. Daar waar de grootste kracht van vrouwen, de kracht van empathie, de kracht van dienstbaarheid is. Zij worden geconfronteerd met dezelfde problemen van angst, verlangen en voorkeur als mannen, maar zij hebben deze natuurlijke kwaliteiten nog steeds in grote overvloed. Om hen kansen te ontzeggen op het gebied van religie en spiritualiteit is een grote vergissing en bovendien ook nog een kostbare.

De aangelegenheden van de geest zijn anders dan de commerciële en materiële aangelegenheden van mensen en mogen niet met elkaar worden verward. In geen geval mogen de staat en godsdienst een en dezelfde zijn. Dat is in het verleden rampzalig gebleken. Het grootste slachtoffer van pogingen om die twee samen te voegen is de godsdienst zelf, die een instrument van de staat wordt, die gebruikt wordt als een vorm van manipulatie en overreding, vol eigendunk en veroordeling van anderen.

De mensen proberen zaken te vereenvoudigen en alles hetzelfde te maken, maar de zaken zijn niet hetzelfde, zie je. De natuur drukt zich verschillend uit binnen verschillende contexten, en hoewel er nog steeds vrouwen geweldige leiders in commerciële zaken en politiek zullen zijn, en er nog steeds mannen voortreffelijk zullen zijn als religieuze leraren en leiders, is er een natuurlijke gerichtheid die het vrouwelijke, de vrouw, het voordeel geeft.

Denk echter niet, dat als vrouwen de religie zouden leiden, de wereld op magische wijze zou veranderen, want dat is niet het geval. Maar de mogelijkheden om religie in stand te houden en de geest van de religie in alle tradities te behouden, zouden groter worden.

Je hebt nog steeds mensen nodig om organisaties te leiden en om met financiële zaken om te gaan en infrastructuren in stand te houden en zo meer, maar de geest van religie gaat verloren wanneer zij wordt verenigd met uitsluitend commerciële en praktische behoeften. Haar ethische basis verdwijnt, haar spirituele waarde verdwijnt, zij wordt geformaliseerd, rigide, beheerst door regels en voorschriften; zij wordt ingeperkt door het bestuur van de staat, door politieke machten, economische machten, en het leven gaat er uit. Met als gevolg dat zij doods en statisch en beklemmend wordt.

Op het gebied van religie en politiek hebben vrouwen een natuurlijk overwicht. Dat wil niet zeggen dat alle vrouwen daar zullen opklimmen, of dat dat het doel zal zijn van alle vrouwen. Zeker niet, maar de mogelijkheid voor degenen die het van nature gegeven is – die een doel hebben, een echt doel, op dit terrein – zouden de gelegenheid moeten worden geboden een grotere rol op zich te nemen.

Binnen deze context van religie en spiritualiteit zijn er beheerders, zijn er zorgdragers en zijn er zieners. Laten we het hier kort over hebben.

Beheerders zijn natuurlijk degenen die organisaties runnen, die voorzien in de praktische en financiële behoeften van organisaties, die betrokken zijn bij de bevordering van het onderwijs of de mogelijkheden of de voordelen van een organisatie.

Zorgdragers zijn degenen die mensen dienen in meer fundamentele emotionele, psychologische en spirituele behoeften, binnen een spirituele of religieuze context.

Zieners echter, verzorgen een zeer zeldzame rol en vereisen een zeer speciale voorbereiding. Als iemand, die de gave van ziener of zieners heeft, niet goed geaard is als mens, niet sterk is in de Vier Pijlers van zijn of haar leven – zijn/haar relaties, zijn/haar gezondheid, zijn/haar werk en zijn/haar spirituele ontwikkeling – kan zijn/haar visie zeer verkeerd geïnterpreteerd en toegepast worden.

Door de eeuwen heen, zijn mannen zo bang geweest voor de kracht van vrouwen en de mogelijkheid van vrouwen om binnen de maatschappij en de cultuur op te klimmen, dat zij in feite zichzelf de mogelijkheden en de voordelen van deze vaardigheden hebben ontzegd. En hierdoor is de beschaving als geheel vertraagd en afgeremd, en werd haar volledig potentieel niet gerealiseerd.

Er zijn maar heel weinig individuen die zieners kunnen zijn en het zullen niet allemaal vrouwen zijn, maar deze gaven zijn veel overvloediger aan het vrouwelijke gegeven, en er zijn vandaag de dag vrouwen die bestemd zijn om zieneres te zijn. Dat is hun doel. Dat is hun missie. Maar misschien krijgen zij binnen hun cultuur en samenleving alleen maar onderhoudende taken binnen de familie toebedeeld. Ze worden beperkt door hun eigen lokale religie en culturele gewoonten. En hun grotere doel wordt niet gerealiseerd. Hun grote kans is voor hen onbereikbaar. Enkel omdat je met een doel geboren bent, betekent nog niet dat de wereld je zal toestaan om dat doel te bereiken. Daarom is vrijheid zo belangrijk – de vrijheid om te denken, de vrijheid om je uit te drukken, de vrijheid om te creëren. Maar uiteindelijk, is het de vrijheid om je doel te vinden en het te vervullen.

Vooral in de afgelopen eeuw zijn vrouwen langzaam opgekomen, wat de opmars van vrouwen in veel culturen vertegenwoordigt – niet in alle culturen maar in veel culturen. Dit is een natuurlijke evolutie, zoals Wij hebben gezegd. Het moet gebeuren. En de mensheid zal er veel beter van worden. Vrouwen tegenhouden en hen alleen huishoudelijke taken geven is een grote vergissing. Het zal de menselijke familie veel grotere middelen ontzeggen die anders beschikbaar zouden zijn.

De verwarring over mannelijke en vrouwelijke rollen, het mannelijke en het vrouwelijke, heeft door de eeuwen heen in vele culturen geleid tot een grote achterstand in de menselijke ontwikkeling en tot groot misbruik van mensen. Om vrouwen te beperken tot het opvoeden van kinderen en huishoudelijke taken en de mogelijkheden om toe te treden tot het arbeidsproces te minimaliseren is een grote vergissing, en overal binnen elke cultuur waar dat zo is, zal dat tot gevolg hebben dat die cultuur daaronder lijdt. Tot voor kort werden in de meeste samenlevingen in de wereld, vrouwen beschouwd als simpelweg het bezit van de man – een waardevol bezit, maar wel een bezit, iets dat je kunt kopen of verkopen of verhandelen of vernietigen – en dat is een van de redenen waarom de menselijke beschaving zo traag vooruitgegaan is.

Waarom heeft het zo lang geduurd voordat de mensheid echt vooruitgang boekte? Niet zozeer de grenzen van energie en technologie hebben jullie tegengehouden. Maar de beperking van de rollen van mannen en vrouwen. De druk van geschiedenis en traditie. De verwachtingspatronen van het krijgen van kinderen. Dus hoe zullen de talenten van een vrouw die voorbestemd is om zorgdrager te worden binnen religie en spiritualiteit, ooit herkend worden in een cultuur die haar niet toestaat om binnen deze context een rol op zich te nemen? En zal zij als gevolg van haar onvermogen om aan de verwachtingen en eisen van haar cultuur te voldoen, niet lijden?

Vandaag de dag zijn er over de hele wereld veel ongelukkige en slecht functionerende mensen die in deze omstandigheden terecht zijn gekomen omdat hun natuurlijke evolutie werd verstikt en onderdrukt. En welke prijs betaalt de maatschappij voor slecht functionerende mensen? Welke prijs betaalt de maatschappij voor de verslaving en de vele zelfvernietigende handelingen die mensen verrichten? Wat kost dat de maatschappij?

Maar de grootste schade die niet herkend wordt, is dat deze individuen niet in staat zijn geweest hun eigen doel waarom ze hier zijn te verzorgen en tot uitdrukking te brengen, en de geschenken te kunnen geven die hieruit zouden voortvloeien, die niet zomaar hun persoonlijke creaties zijn, maar in feite gaven van de Geest, gaven van God.

Nu is het mogelijk dat veel vrouwen vanuit ambitie of onzekerheid een grotere rol ambiëren, terwijl die misschien niet voor hen bedoeld is. Dat is een kwestie van herkenning en mag niet worden geremd door tribale of religieuze of politieke onderdrukking. In veel hoogontwikkelde culturen in het Universum worden zieners herkend onder de ouderen en worden zij uitgekozen en speciaal opgeleid voor hun toekomstige rol. Zorgdragers, idem dito. Mensen met technische gaven, idem dito. Hun talenten worden al op jonge leeftijd herkend, en ze krijgen allemaal verschillende vormen van onderwijs om hen voor te bereiden op het tot uitdrukking brengen en het gebruiken van hun natuurlijke gaven.

Een ander zeer ongelukkig aspect bij het afremmen van het vrouwelijk overwicht is dat jongens en meisjes veel te vroeg bij elkaar worden gezet. Ze hebben de neiging elkaar na te doen. Ze concurreren met elkaar, en worden aangespoord om traditionele rollen met elkaar aan te nemen, waardoor zowel de jonge jongens als de jonge meisjes ervan weerhouden worden om hun eigen natuurlijke talenten en neigingen te cultiveren en te onderkennen. Iedereen wordt geacht een partner te hebben en een gezin te stichten en romantiek te hebben. Dus worden kinderen, door de media en door alle beelden van de cultuur, geprogrammeerd om romantiek te hebben als ze vijf jaar oud zijn. Dit is vandaag de dag op zoveel plaatsen van toepassing. Hoe kan het individuele talent en de aanleg van mensen ooit worden herkend onder dit soort invloeden? Het is net zoiets als alle jongens voorbereiden om soldaat te worden en niets anders. En het verlies voor de maatschappij is niet te overzien – het verlies van talent, het verlies van inspiratie, het verlies van de natuurlijke gerichtheid van mensen.

Jonge mannen en vrouwen zouden zeer weinig contact met elkaar moeten hebben totdat zij tijd hebben gehad om zichzelf te begrijpen en tijd hebben gehad om na te denken over hun eigen aanleg, sterke punten en hun gevoel voor richting in het leven. Om hen zomaar bij elkaar te zetten en hen te beïnvloeden om voortijdig sociaal contact met elkaar te hebben, is uiterst destructief. Het is al moeilijk genoeg voor jonge mensen om met alle tegenstrijdige invloeden van de maatschappij als geheel om te gaan, laat staan om op zo’n jonge leeftijd met het andere geslacht te moeten omgaan.

Voor ouders overal ter de wereld is het belangrijk dat zij, in de loop der jaren, in plaats van verwachtingen te koesteren en eisen te stellen aan de prestaties van hun kinderen, kijken welke signalen zij krijgen over de aanleg, de sterke en zwakke punten, en de natuurlijke vermogens. Soms kan dit niet eerder worden opgemerkt totdat iemand een jongvolwassen leeftijd bereikt heeft. Maar jongeren aanmoedigen en hen leren de Weg der Kennis te volgen, zodat ze toegang kunnen krijgen tot deze grote intelligentie die God hen heeft gegeven, is misschien wel het grootste geschenk dat een ouder een kind kan geven, naast het verzorgen van hun materiële basisbehoeften.

De wereld van vandaag zou er anders uitzien als vrouwen mochten opklimmen. Die zou niet op een magische manier prachtig zijn; er zouden nog steeds veel problemen zijn, maar jullie zouden vandaag minder mensen in de wereld hebben en zouden beter voorbereid zijn op de Grote Golven van Verandering die op de wereld afkomen – de achteruitgang van jullie natuurlijke leefomgeving, de verandering van jullie klimaat, de slinkende grondstoffen in de wereld, enzovoort. En op het gebied van religie en spiritualiteit zou er groter en wijzer leiderschap zijn. Dit vindt nu op natuurlijke wijze plaats, nu vrouwen proberen deze kansen te grijpen, als ze überhaupt al voor hen beschikbaar zijn.

De Nieuwe Boodschap van God moedigt vrouwen aan op te klimmen en deze grotere rollen van verantwoordelijkheid op zich te nemen. De nadruk ligt hier niet op macht, maar op verantwoordelijkheid. Je zoekt grotere verantwoordelijkheden, niet meer macht. Macht zonder verantwoordelijkheid is destructief. Is arrogant. Is egoïstisch. En leidt tot grote schade.

Er zal natuurlijk grote weerstand zijn van veel mannen die altijd bang zijn geweest voor vrouwen en bang zijn voor wat de opkomst van vrouwen voor hen zou kunnen betekenen. Maar er is hier sprake van een natuurlijke opmars. Het is niet de bedoeling mannen te verdringen of mannen hun rechten te ontnemen of mannen minder te maken dan wie ze werkelijk zijn, want zij hebben ook grotere verantwoordelijkheden die nog niet herkend en opgeëist zijn.

De wijsheid van vrouwen moet op de voorgrond treden als de samenleving vooruit wil komen, als de mensheid in staat moet zijn zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden in de wereld en als meer concurrentie, conflicten en oorlogen vermeden moet worden. Deze natuurlijke eigenschappen moeten de vrijheid krijgen om zich te ontwikkelen, niet alleen voor het welzijn van de betrokken individuen, maar ook voor het welzijn van de gehele wereld en de gehele mensheid.

Vrouwen moeten zich losmaken van hun ketenen, en zij moeten zichzelf bevrijden van onbeduidendheid, onwetendheid en arrogantie. Ze moeten leren hun emoties onder controle te houden. Ze moeten de wijsheid van onderscheidingsvermogen leren. Zij moeten de kans krijgen om onderwijs te volgen. Zij moeten grotere verantwoordelijkheden krijgen op gebieden die hen voorheen werden ontzegd. Mannen en vrouwen moeten elkaar voldoende vertrouwen om deze natuurlijke opkomst mogelijk te maken.

De Nieuwe Boodschap legt hier de nadruk op omdat het een belangrijk onderdeel vormt van het bieden van de mogelijkheid aan ieder mens om een verbinding te maken met Kennis, de diepere intelligentie die God in ieder mens heeft geplaatst. Vandaag de dag, zijn de meeste mensen zich niet bewust van de aanwezigheid van Kennis en kunnen zij niet reageren op de leiding en bescherming die Kennis biedt.

Het zetten van de stappen naar Kennis is dus essentieel en vormt de fundamentele focus van alle ware spirituele ontwikkelingen en religieuze opvoeding. Iemand de Schrift leren opzeggen of God leren loven, beantwoordt niet echt aan zijn spirituele behoeften. Het kan belangrijk zijn voor hun toekomstige rol, het kan belangrijk zijn voor hen individueel, maar fundamenteel gezien is het doel van alle spirituele ontwikkeling en religieuze opvoeding in zijn ware betekenis van het woord een verbinding op te bouwen tussen je denkende geest, die een product is van alle invloeden van de wereld, en de diepere geest in jou die God in jou heeft geschapen – om je te beschermen, je te begeleiden, je te behoeden voor het kwaad en je te leiden naar het grotere doel dat jou in de wereld heeft gebracht – een doel dat alleen Kennis zelf kent en begrijpt, omdat dat buiten het bereik ligt van het intellect, buiten het bereik van menselijke speculatie, menselijke ambitie, menselijke theologie.

De geest moet de Geest dienen, niet andersom, in de ware hiërarchie van je Wezen. Je lichaam dient je geest, je geest dient de Geest, je Geest dient God, waar hij van nature voor ontworpen is en toe geneigd is. Dat is het. Maar als de geest probeert om de Geest te gebruiken, dan wordt de geest de valse leider. Hij kan geen echt doel, betekenis en richting geven. Hij kan alleen maar structuur en regels versterken, die misschien noodzakelijk zijn, maar in die zin overheersend en onderdrukkend worden. Geloof neemt de plaats in van inspiratie. Gehoorzaamheid neemt de plaats in van dienstbaarheid. Aanhankelijkheid neemt de plaats in van herkenning.

Daarom dient in de wereld van vandaag religie op zoveel manieren niet haar fundamentele doel, namelijk mensen dichter bij God brengen. Mensen dichter bij God brengen betekent dat je ze dichter brengt bij wat God in hen heeft gelegd – niet bij een ideale God, niet bij een geloof in God, niet noodzakelijkerwijs bij een traditioneel geloof in God, maar in feite bij wat God in hen heeft gelegd, wat in de Nieuwe Boodschap Kennis wordt genoemd.

Alleen Kennis weet wie je bent en waarom je hier bent, wie je probeert te vinden in de wereld, wat je probeert te bereiken, waar je gave uiteindelijk moet worden gegeven, de stappen die je onderweg moet zetten, de attracties die je moet vermijden, de kansen waarop je moet ingaan, de plaatsen waar je heen moet gaan, de plaatsen waar je niet heen moet gaan, de mensen die je moet ontmoeten, de mensen met wie je niet moet omgaan, de verleidingen die je jezelf moet ontzeggen en de diepere verleiding om in jezelf de door God gegeven verlokking te volgen.

Mannen en vrouwen worden in gelijke mate met deze uitdaging geconfronteerd. Mannen en vrouwen ondervinden in gelijke mate de obstakels bij het nemen van de stappen naar Kennis. Maar in de meeste plaatsen worden vrouwen nog meer benadeeld in hun kansen – de waarde van hun Kennis wordt helemaal niet zo hoog ingeschat. Zij worden slechts gebruikt als werktuigen van hun families, van hun cultuur, van hun dorpen, van hun stammen, van hun naties. Dit moet veranderen, anders zal de mensheid niet vooruitgaan. Jullie zullen een primitieve, tribale cultuur blijven, niet in staat te functioneren in de wereld van slinkende grondstoffen; vatbaar voor competitie, conflict en oorlog; en jullie religies zullen een instrument van de staat blijven – gebonden door geschiedenis en traditie en verstikkend voor de ware expressie van de Geest.

Vandaag de dag is religie zeker uiterst belangrijk in haar ethische leringen en in het onderhouden en verzorgen van een pad om de goddelijke natuur van ieder mens te ervaren en wat die goddelijke natuur van ieder mens vraagt. Maar religie is op zo veel plaatsen onder de heerschappij van de staat gekomen en in sommige gevallen zelfs met de staat verenigd. Dat mag niet zo zijn. Dat is fundamenteel ongezond.

Alle ware Boodschappers van God die in de wereld zijn gekomen, waren Boodschappers die in bijna alle gevallen los stonden van de staat. Of zij nu als heiligen of als ketters werden beschouwd, zij moesten onafhankelijk van de dictaten van de regering en de cultuur opereren. Misschien pasten zij hun leringen aan zodat zij de gelegenheid kregen om te onderwijzen en te verzorgen, maar zij opereerden onder een heel ander soort systeem – een innerlijk begeleidingssysteem dat God in hen heeft geplaatst, een innerlijk begeleidingssysteem dat in ieder mens leeft als zijn grootste potentieel.

Een van de grote tragedies van de menselijke armoede, die thans zo welig tiert in de wereld en die in de toekomst nog groter dreigt te worden, is dat de grote rijkdommen van deze mensen nooit ontdekt zullen worden, nooit aan de oppervlakte zullen kunnen komen. De grote wetenschappers, de grote denkers, de grote politici, de grote religieuze leiders, de grote dienaren van de mensheid zullen allen onder het juk van de armoede worden gehouden. En niet alleen zullen hun levens worden opgeofferd en in een ellendige toestand worden gehouden, maar hun samenlevingen zullen er eveneens onder lijden. Want de wijsheid die samenlevingen nodig hebben om zich te ontwikkelen en om vooruitgang te boeken, zal hen worden ontzegd. Dit is naast het menselijk lijden de tragedie van armoede.

Jullie gaan het Tijdperk van de Vrouw binnen. Het is tijd voor de opkomst van vrouwen – van verantwoordelijke, ethische, wijze vrouwen. Maar ook zij moeten de Weg van Kennis leren. Ook zij moeten de Nieuwe Boodschap van God horen om werkelijk te begrijpen wat hen motiveert om een grotere rol in het leven op zich te nemen. Dit begrip bestaat al op bepaalde plaatsen in de wereld, maar het is voor de meeste mensen niet toegankelijk. Het is zeldzaam. Het is van onschatbare waarde. Onderschat de potentie ervan niet.

In de toekomst zullen veel van de grote leiders van de mensheid vrouwen moeten zijn. Het is hun bestemming. Dat moeten zij doen. Als hen dit wordt ontzegd, zal de mensheid geen vooruitgang boeken. Zij zal gevangen blijven in de geschiedenis, in tradities, in conflicten en oorlog. Als verzorgers en onderhouders zijn vrouwen meer geneigd om vrede en samenwerking tot stand te brengen. In traditionele zin moeten zij ervoor zorgen dat gezinnen functioneren, zij moeten gezinnen bijeenhouden, zij moeten rechtstreeks, innig voor mensen zorgen. Zien jullie de voordelen hiervan? Op het gebied van religie en spiritualiteit komen hier de grote vaardigheden naar voren. Maar dit gebeurt binnen een grotere context. Vrouwen kunnen nog steeds gezinnen hebben, maar zij hebben een grotere taak om voor mensen te zorgen in welk specifiek gebied zij ook voorbestemd zijn om te dienen.

Het feit dat de Nieuwe Boodschap van God is gekomen via de Boodschapper, die een man is, mag je niet afhouden van de Boodschap die hier wordt gegeven. Want deze man, deze Boodschapper, onderkent de noodzaak voor de kracht van de vrouw. Als je ware inspiratie kunt scheiden van persoonlijke ambitie, dan kun je de betekenis hiervan inzien. Als je kan loskomen van de competitie om macht die zoveel mannen en vrouwen vandaag de dag in zijn greep houdt in hun onderlinge relatie, dan kan je de wijsheid hierin zien. Je kunt de betekenis van onze woorden inzien. Want Wij spreken niet tot het intellect, niet tot je sociale conditionering, niet tot je ambities als persoon, maar Wij spreken tot je diepere natuur – de natuur die God in je heeft geschapen – een natuur die niet het product is van sociale, politieke of religieuze conditionering, maar de schepping is van het Goddelijke in je. Dit is niet slechts een potentieel; het is een diepere intelligentie, veel wijzer dan je intellect.

Maar slechts weinigen hebben dit ooit gevonden. Slechts weinigen hebben ooit het verschil herkend tussen Kennis en hun denkende geest, want wie je bent is niet je geest. Het zijn niet je ideeën en overtuigingen. Je ideeën en overtuigingen zijn slechts een deel van de manier waarop je door het leven beweegt. Wie en wat je bent gaat hen te boven. Maar hoeveel mensen in de wereld begrijpen dit?

Als je het hebt over een relatie met jezelf, dan heb je het over een relatie met je geest en je lichaam. Welke andere zelf is er, dan je ware zelf?

De uitdaging voor vrouwen is deels om niet ten prooi te vallen aan concurrentie om de macht met mannen, want dat is alleen maar destructief. Het gaat er niet om mannen te verdringen of te overweldigen, want dat is destructief. Het gaat erom grotere verantwoordelijkheden op zich te nemen. En in sommige gevallen betekent dit dat de vrouw, het individu, verder moet gaan zonder man, zonder gezin. Er zijn geen garanties in dit opzicht.

Je spirituele roeping is je spirituele roeping. Je kunt er geen deals over sluiten. Vrouwen die tot een grotere taak geroepen worden, moeten zonder begeleiding de toekomst ingaan. Zij kunnen geen man meenemen om hen te beschermen en voor hen te zorgen en hen klein te houden. Of misschien zullen een man als belangrijke partner hebben en misschien ook niet. Dat bepaalt Kennis en hun eigen individuele aard en roeping.

Wij geven dit hier aan, opdat vrouwen zullen begrijpen dat zij relaties met mannen stellen boven hun grotere roeping. Dit is een van de zwakheden die vrouwen hebben, en dat sociaal in hen is geconditioneerd, maar het is ook gewoon een normale menselijke behoefte. Maar soms moeten zelfs normale menselijke behoeften worden verdrongen door een diepere spirituele, goddelijke behoefte. Dat moet op de eerste plaats komen.

Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Als je je roeping in het leven wilt vinden, moet je dat de hoogste prioriteit geven. Als je doel waarvoor je hier bent gekomen dit vereist, dan weegt dat het zwaarst. Het vervullen van je sociale verplichtingen of je biologische driften zijn niet zo belangrijk als dit, mijn God, want Wij spreken over de behoefte van de ziel. Het is de behoefte van de ziel om haar doel te vinden en het te vervullen in de wereld, binnen de omstandigheden van de wereld. Dit herstelt je goddelijke natuur. Dit vervult je toewijding aan God. Dit beëindigt conflicten in jezelf. Hier wordt je ware aard geïntegreerd. Hier staat je lichaam ten dienste van je geest en je geest staat ten dienste van je Geest, zoals ze daarvoor ontworpen zijn. Hier komt je leven samen. Hier neem je grotere verantwoordelijkheden op je. Dit bevredigt de behoefte van de ziel.

We betreden het Tijdperk van de Vrouw. Accepteer dit. Omarm dit. Denk erover na. De Nieuwe Boodschap van God zal je de grote betekenis hiervan leren en waarom het zo belangrijk is voor de mensheid op dit punt in haar evolutie. Want dit is niet het einde der tijden. Dit zijn de tijden voor een nieuw begin. Dit is het tijdperk van menselijke eenheid en samenwerking, want alleen dit zal de mensheid redden van het grote gevaar dat zij in de wereld heeft gecreëerd en van de concurrentie van andere vormen van intelligent leven in het Universum om je heen. De Nieuwe Boodschap van God beschrijft in detail wat deze twee grote fenomenen betekenen en waarom ze met moed en toewijding tegemoet moeten worden getreden.

De Nieuwe Boodschap is naar de wereld gezonden om de mensheid voor te bereiden op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden. Daarom moeten vrouwen een toekomst hebben die anders is dan het verleden. En tegelijkertijd moeten mannen een toekomst hebben die anders is dan het verleden. Dit is het tijdperk van menselijke eenheid en samenwerking, omdat dat de grote behoefte van de mensheid in deze tijd is.

Een uitdijende mensheid die leeft in een wereld van slinkende grondstoffen zal dit nodig hebben, en dat is goed. Dat is noodzakelijk. Dat is nodig om het menselijk lijden tot een minimum te beperken en om de grote verleiding van concurrentie, conflicten en oorlog af te wenden. Vrouwen zijn bedoeld om een grotere rol te spelen in deze grote overgang, om de wereld voor te bereiden op het herstel en om de mensheid voor te bereiden op haar toekomst en bestemming binnen de Grotere Gemeenschap waar menselijke eenheid en samenwerking en waar de opkomst van vrouwen vereist zal zijn.