Gods Nieuwe Boodschap voor Politieke Leiders

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper Marshall Vian Summers
op 27 mei 2006
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Dit is een boodschap voor de politieke leiders van de wereld. Zij maakt deel uit van een Nieuwe Boodschap van God die naar de wereld is gezonden voor de bescherming en de vooruitgang van de mensheid.

Deze specifieke boodschap voor de politieke leiders van de wereld is nu van cruciaal belang, gezien de toestand waarin de menselijke familie zich op dit moment bevindt. De Nieuwe Boodschap van God is deels naar de wereld gezonden om de mensheid voor te bereiden op een aantal ongekende omstandigheden, waarmee zij nu geconfronteerd wordt. Want er zijn Grote Golven van verandering naar de mensheid op komst. Vele daarvan zijn het gevolg van menselijke activiteit en gedrag in de wereld. En sommige zijn het product van de algehele evolutie van de mensheid.

Op dit moment staat de mensheid voor grote uitdagingen, misschien wel groter dan alles wat zij ooit heeft moeten doorstaan. Op deze drempel ziet de mensheid zich geconfronteerd met het vooruitzicht te moeten leven in een wereld van afnemende grondstoffen; geconfronteerd met de gevolgen van verstoring van het milieu, opwarming van de aarde, extreme weersomstandigheden en pandemieën; en interventie van mogendheden van buiten de wereld die proberen voor hun eigen doeleinden voordeel te halen uit menselijke zwakheid en conflicten.

Over dit begrip moet nu diep worden nagedacht want de wereld gaat een nieuwe reeks omstandigheden tegemoet en wordt geconfronteerd met uitdagingen waaraan zij nog nooit het hoofd heeft hoeven te bieden. Jullie worden ook geconfronteerd met de realiteit dat er rassen van buiten de wereld op dit moment proberen in te grijpen in de wereld. Het is inderdaad een heel ander scenario, en men moet met een open blik kijken, vrij van de vooroordelen en de veronderstellingen van het verleden.

De Nieuwe Boodschap van God die naar de wereld is gezonden, is bedoeld om de mensheid nu en de komende generaties te dienen. Haar wijsheid, haar waarschuwing en haar zegen
zijn verstrekkend.

Want zonder deze nieuwe boodschap zou de mensheid in groot gevaar verkeren. Want jullie moeten nu begrijpen dat de naties van de wereld geconfronteerd worden met het risico van grote instabiliteit die concurrentie en conflicten in de hand werkt, en het risico van oorlog om de resterende grondstoffen.

Dit, vermengd met de andere Grote Golven van verandering, heeft krachten in beweging gezet die nu niet meer te stoppen zijn. Ze zijn al in beweging. Ze zijn al in werking.

De naties van de wereld zullen, om deze Grote Golven van verandering te overleven meer moeten samenwerken dan ooit tevoren. Dit houdt in het delen van grondstoffen in plaats van er om te strijden of te wedijveren.

Want als één deel van de wereld in chaos vervalt, zal dat grote gevolgen hebben voor de rest van de wereld. Niet langer kunnen naties eenvoudig hun eigen belangen dienen, zonder acht te slaan op het welzijn van de naties om hen heen, want de wereld is te veel onderling afhankelijk. De menselijke familie is nu afhankelijk van stabiliteit, niet alleen binnen de grenzen van de eigen naties, maar ook daarbuiten.

De verschuiving moet inderdaad van nationale veiligheid naar wereldveiligheid gaan. Dit is niet louter een goed idee, of iets dat een moreel accent vertegenwoordigt, een hoog ideaal. Zij wordt nu echt gedreven door noodzaak. Wereldstabiliteit, wereldveiligheid – dat zijn de dingen waarom iedereen die een verantwoordelijke en leidinggevende positie bekleedt zich moet bekommeren.

Dit is vooral het geval omdat de mensheid geconfronteerd wordt met een interventie van rassen van buiten de wereld die zullen trachten menselijke conflicten te genereren en te bevorderen om de menselijke familie te verzwakken – om de sterkste naties van de wereld in langdurige conflicten met elkaar te drijven, om concurrentie en conflicten over grondstoffen te stimuleren, zelfs over zeer elementaire grondstoffen zoals voedsel, water en energie.

De eenheid van de mensheid zal niet tot stand komen omdat zij beschouwd wordt als zijnde van hoge morele waarde. Zij zal tot stand komen uit pure noodzaak. En de voorwaarden voor de pure noodzaak bestaan zelfs op dit moment en zullen in de loop van de tijd steeds intenser en indringender worden.

Jullie hebben nu een wereld te beschermen. Jullie hebben de integriteit van de hele menselijke familie en vestiging in deze wereld te overzien en te beschermen. Jullie moeten haar beschermen tegen vernietiging en instabiliteit van binnenuit, en jullie moeten haar beschermen tegen interventie en invasie van buitenaf. Want de mensheid verkeert in een uitermate kwetsbare positie als het gaat om interventie en manipulatie van buitenaf.

Natuurlijk houden de meeste mensen in leidende en bestuurlijke posities zich bezig met de waan van de dag – met het handhaven van de stabiliteit op dit moment, met het vertegenwoordigen van hun achterban of hun specifieke aanhangers. Maar dit zal in de toekomst niet zo kunnen blijven, in een wereld waar de instabiliteit toeneemt, waar zelfs de meest elementaire middelen waarvan u afhankelijk bent misschien niet meer beschikbaar zijn in de mate waarin u dat gewend bent.

De Nieuwe Boodschap van God is dus niet gezonden om de ene godsdienst boven de andere te plaatsen, niet om te concurreren met bestaande tradities, maar om de mensheid een waarschuwing, een zegen en een voorbereiding voor de toekomst te geven.

De waarschuwing houdt in dat de mensheid wordt geconfronteerd met een groot gevaar van binnenuit en van buitenaf, en dat zonder grotere samenwerking, zonder dat deze door noodzaak wordt gedreven, de menselijke familie in deze wereld ten onder zou kunnen gaan. De menselijke beschaving en de samenlevingen zouden kunnen uiteenvallen in chaos en langdurige conflicten.

Uiteindelijk zouden er met dit scenario geen winnaars zijn. Er zou geen triomferend volk zijn. Overal zouden mensen vervallen tot armoede en wanhoop.

De zegen van de Nieuwe Boodschap is het onderwijzen dat de mensheid één Schepper heeft en dat er Eén Spiritualiteit is binnen de menselijke familie. En dat de verschillende religieuze tradities van de wereld allemaal door God zijn geïnitieerd, zodat iedereen een pad heeft dat hij kan volgen. En dat er geen onenigheid kan zijn tussen religies als hun principes, als hun essentie, werkelijk begrepen worden, want zij hebben allen dezelfde Auteur en dezelfde Bron.

De zegen uit de Nieuwe Boodschap stelt ook dat in ieder mens een diepere wijsheid is, Kennis genaamd, die hem kan leiden tot goed handelen en hem kan leiden tot een groter bewustzijn en een grotere bijdrage aan anderen. Nu het cynisme groeit, de angst toeneemt en de zaden van oorlog worden gezaaid, is deze grote zegen een tegengif tegen alle krachten die de mensheid zouden kunnen ondermijnen en naar een ramp kunnen leiden.

De Nieuwe Boodschap van God biedt een voorbereiding op het verkrijgen van toegang tot deze diepere Kennis binnenin mensen – een voorbereiding voor mensen over de hele wereld, van elke geloofstraditie, die nu kan worden gebruikt om een groter sociaal bewustzijn, een groter milieubewustzijn, een groter bewustzijn van het leven buiten jullie grenzen te bereiken.

Want hoewel de grote tradities de mensheid enorme wijsheid en voordelen bieden, kan geen van hen de menselijke familie voorbereiden op leven in het universum, op leven in wat een Grotere Gemeenschap van intelligent leven genoemd zou kunnen worden. En geen van de grote tradities is in staat de nadruk te leggen op de Ene Spiritualiteit van de mensheid, voorbij alle speciale belangen van religieuze of politieke entiteiten.

In wezen is de Nieuwe Boodschap er dus om de eenheid van de mensheid, de menselijke samenwerking en de voorbereiding op de moeilijke tijden die voor ons liggen, te bevorderen. Want zoals Ik al zei, staat de mensheid voor een ongekende reeks omstandigheden die een ongekende voorbereiding en mate van samenwerking zullen vereisen.

Zelfs op dit moment, terwijl de mensheid haar verdediging tegen elkaar uitbouwt, terwijl zij haar economische, politieke en militaire conflicten met elkaar uitvecht, staat een grotere tegenstander voor jullie deur – een tegenstander op wie jullie je niet hebben voorbereid, maar die wel degelijk op jullie is voorbereid. En deze tegenstander, hoewel klein en niet uitgerust met militaire middelen, is zeer bedreven in het beïnvloeden van menselijk denken en daardoor van menselijk gedrag.

Als u zich ooit heeft afgevraagd wat er in jullie luchtruim rondvliegt – mysterieuze objecten die niet geïdentificeerd kunnen worden, die niet achtervolgd kunnen worden, die op een clandestiene manier handelen – dan kunt u er zeker van zijn dat er een Interventie aan de gang is. En deze Interventie zal alles ondermijnen wat de mensheid ooit ten eigen bate heeft gecreëerd.

Om de wijsheid en de zegeningen, de waarschuwing en de voorbereiding van de Nieuwe Boodschap van God te ontvangen, moet ieder die in een leidende en verantwoordelijke positie verkeert, met een frisse blik kijken, met een open geest.

Misschien is dit moeilijk te bereiken, maar de situatie vereist het, want jullie kunnen niet achteroverleunen als het over de Grote Golven van Verandering gaat. Want zoals jullie zelf moeten beseffen, is de natuur onbarmhartig voor wie niet voorbereid is. En als jullie je niet voorbereiden, dan kan zelfs Gods Zegen jullie niet redden.

De Nieuwe Boodschap van God biedt, in overeenstemming met alle grote Boodschappen die in de wereld zijn gezonden op kritieke momenten van verandering of gelegenheid, iets dat de mensheid zichzelf niet kon geven – zij biedt een wijsheid, een geruststelling, een herbevestiging en een dringende boodschap die de mensheid op eigen kracht niet zou kunnen genereren. Zij is als een interventie van God ter bescherming en vooruitgang van de mensheid.

Als u iemand bent die bezorgd is over het welzijn van uw bevolking, over de stabiliteit van de menselijke beschaving, over het vermijden van oorlog en langdurige conflicten in de toekomst, dan moet u deze Nieuwe Boodschap in overweging nemen. U moet er diep over nadenken en leren wat ze te zeggen heeft.

Tenzij er nieuwe gedachten worden gegenereerd, een nieuw bewustzijn wordt gestimuleerd en meer geëngageerd wordt opgetreden, zal de mensheid achteruitgaan. En deze neergang zal voortduren en zeer ernstig worden en verergeren, wat zal leiden tot immens lijden en verlies van mensenlevens.

Gezien de Interventie die nu in de wereld gaande is, en haar plannen en doelen voor de mensheid, staat jullie een volledig verlies van menselijke vrijheid en soevereiniteit in deze wereld te wachten.

Let op Mijn woorden. Wees niet te snel om zulke zaken af te wijzen totdat u zelf goed hebt gekeken. Want naties en beschavingen in de geschiedenis van deze wereld, en in alle werelden in de Grotere Gemeenschap met intelligent leven werden overwonnen door krachten die zij niet verwachtten en niet hadden voorzien.

Indien u iets afweet van jullie eigen geschiedenis in deze wereld, zult u dit zeker inzien – dat conventioneel denken jullie niet kan voorbereiden op onconventionele situaties.

Daarom is deze boodschap voor de huidige politieke leiders van de wereld bedoeld om jullie aan te moedigen, jullie denken te stimuleren, een nieuw inzicht aan te reiken, een Grotere Gemeenschapsinzicht, in de staat waarin deze wereld verkeert en waarheen zij op weg is, en de krachten die er inbreuk op maken en die haar in hoge mate zullen beïnvloeden, zowel nu als in de toekomst.

Het leven zal zeer ingrijpend veranderen, en dat kunnen jullie niet veranderen. Het is de manier waarop deze verandering zich zal voltrekken en welke voorbereiding hiervoor getroffen wordt, die erg belangrijk is. Het leven zoals jullie het in deze afgelopen eeuw hebt gekend, zal ingrijpend veranderen.

En technologie zal jullie niet redden. Want de technologie schept haar eigen problemen die alleen mensen die hun intelligentie gebruiken en onderling samenwerken zullen kunnen oplossen.

Als leider van anderen, als iemand die in een verantwoordelijke positie verkeert, is het daarom noodzakelijk dat u verder kijkt dan anderen – dingen in overweging neemt die de meeste mensen niet in overweging zouden nemen, vooruitkijkt, vooruit plant, ziet wat er aan de horizon van uw leven opdoemt, uw eigen wachttoren bouwt, om te kijken en de grotere krachten te zien die nu in de wereld in beweging zijn.

Want de verstoring van de atmosfeer van de aarde heeft al plaatsgevonden en zal doorgaan. De afname van jullie levens ondersteunende grondstoffen is nu gaande en zal doorgaan. De interventie van buiten de wereld is in volle gang en zal doorgaan. De strijd om grondstoffen zal toenemen en doorgaan.

Er is geen weg terug. Alleen maar vooruit. En of u gaat vooruit met uw ogen open, anticiperend op en u voorbereidend op wat er komen gaat, of u gaat blind vooruit, wachtend tot iets u zal overvallen.

God, de Schepper van al het leven, wil dat de mensheid een grotere eenheid vormt en meer samenwerkt om haar grondstoffen te behouden, zodat de mensheid een toekomst heeft, en zodat jullie je kunnen voorbereiden op de vele ontmoetingen die jullie vanaf nu zullen hebben met intelligent leven in het universum buiten deze wereld. Deze ontmoetingen zullen niet het gevolg zijn van menselijke exploratie. Ze zullen het gevolg zijn van Interventie in jullie wereld.

Want de mensheid heeft nu een internationale handel en een communicatie ontwikkeld die andere rassen voor zichzelf kunnen gebruiken. Jullie hebben een kwetsbaar punt in jullie evolutie bereikt, waarop jullie nu van groot belang zijn geworden voor andere rassen die de waardevolle grondstoffen van deze wereld voor zichzelf willen hebben.

Denk niet dat dit onmogelijk is, want de inheemse rassen van alle werelden en alle oorden hebben te maken gehad met interventie van buitenaf. Zelfs in de geschiedenis van jullie eigen wereld zijn de inheemse volkeren overrompeld door krachten die zij niet hadden voorzien. Nu wordt de hele mensheid geconfronteerd met dit grote risico, nu jullie deze uiterst onvoorspelbare en instabiele periode in de menselijke geschiedenis ingaan.

Wat de mensheid in staat zal stellen deze moeilijke tijden te doorstaan, zijn persoonlijke verantwoordelijkheid en een grotere samenwerking tussen naties, tussen stammen en volkeren, tussen godsdiensten, met dien verstande dat zonder deze samenwerking mislukking voor alle partijen aanwezig zal zijn, en jullie niet in staat zullen zijn vooruit te komen. Juist datgene wat de menselijke familie binnen haar naties en culturen tot stand heeft gebracht, dat nu heilzaam is, moet thans worden ingebracht. En de verscheidenheid van godsdienst en cultuur is iets dat moet worden aanvaard, anders zal er geen samenwerking tot stand komen.

In deze boodschap geef ik u dus, als vertegenwoordiger van het Goddelijke, als boodschapper voor de mensheid, een waarschuwing, een zegen en een gelegenheid om u voor te bereiden. Maar eerst moet u de waarschuwing zien, dan moet u de zegen zien en dan zul u de voorbereiding begrijpen die de Nieuwe Boodschap van God u biedt.

De Schepper van al het leven wil dat de mensheid deze zware tijd van beproeving en tegenspoed overleeft. De Schepper van al het leven wil de mensheid in de Grotere Gemeenschap zien opkomen als een vrij, soeverein en onafhankelijk ras – een ras dat vrij is van overheersing en manipulatie door andere rassen in het universum.

Maar om deze dingen tot stand te brengen, moet er een nieuw besef zijn, een nieuw commitment, een nieuw bewustzijn. En het is dan ook gepast dat deze dingen eerst tot stand komen bij de leiders – religieuze leiders en politieke leiders in het bijzonder.

Want als u uw volkeren wilt leiden en leiden, moet u dit grotere bewustzijn hebben, moet u weten van de Nieuwe Boodschap van God, en u moet de bereidheid hebben om deze te overwegen en met heldere blik over de horizon van het leven te kijken om te zien wat er komt en om te zien wat er al is.

Dit is een uitdaging voor ieder van u die dit leest. Het is een oproep en een uitdaging en een verantwoordelijkheid. Indien u het afwijst of het ontkent, zult u de zegeningen van de Schepper in dit opzicht niet ontvangen. Indien u denkt dat u de situatie al begrijpt en denkt dat dit advies onnodig of ongewenst is, dan zul u de zegeningen van de Schepper niet kunnen ontvangen.

Dus dit is Onze uitdaging voor u, een boodschap voor u. U moet haar persoonlijk nemen – neem haar in uzelf op. De Nieuwe Boodschap is hier voor u om te lezen en om te overwegen. Het is aan u om dit te doen. U zult de waarde, het belang en de emanciperende kracht van deze Boodschap niet kennen totdat u er diep over nadenkt.

En er is veel moed voor nodig, want u zult zaken onder ogen moeten zien die heel moeilijk zullen zijn en misschien beangstigend om te overwegen. En u zult uw eigen tendensen moeten overwinnen om u aan uw eigen opvattingen te conformeren. U zult de neiging moeten overwinnen om uzelf te troosten met de huidige veronderstellingen en overtuigingen om opnieuw met heldere blik te kunnen kijken.

Indien u niet kunt zien, dan kunt u niet weten. Indien u niet weet, zult u zich niet voorbereiden. Indien u niet voorbereid bent, dan zal het leven u overrompelen en u overweldigen.

Dus dan is voorbereiding de sleutel. Maar voorbereiding is gebaseerd op weten wat komen gaat – het voelen en het weten – en dat is gebaseerd op het zien en het aanvoelen en het herkennen van de tekenen van verandering, de aanwijzing dat er grote veranderingen op komst zijn.

En u zult dit proces van bewustwording zelf moeten ondergaan, niet noodzakelijkerwijs in een openbare arena, zeker niet in het begin, maar als een individu die de teugels van de verantwoordelijkheid in handen heeft gekregen en nu voor de uitdaging staat om deze macht en deze vaardigheid zo doeltreffend mogelijk te gebruiken.

U moet verder kijken dan de huidige actuele problemen om de grotere vraagstukken te zien die de toekomst en het lot van de mensheid zullen bepalen. En u moet afzien van de veronderstelling dat het welzijn van de mensheid verzekerd is, dat de beschaving op een stevig fundament staat dat niet aan het wankelen kan worden gebracht. Deze gedachten moeten opzijgezet worden, want ze zijn niet juist.

Nu is een grotere waakzaamheid geboden en een groter mededogen met anderen en een grotere inzet voor de eenheid van de mensheid in alle opzichten. Want het zijn niet alleen de menselijke neigingen waartegen jullie moeten vechten die destructief zijn, het is ook de bedoeling van degenen die op dit moment in jullie wereld ingrijpen om de eenheid van de mensheid af te breken en te verbrokkelen, zelfs al is die nu niet zo groot.

Dit is uw uitdaging. Dit is uw kans. Dit is uw zegen. Dit is uw voorbereiding.

Laat de Kennis die God in u heeft geplaatst, u de kracht geven dit te herkennen, en deze boodschap met een open geest en hart te ontvangen.

Want de toekomst van de wereld zal afhangen van u en anderen zoals u – om te zien, om te weten en om te reageren. En deze reactie moet op voorhand komen. U moet het bewijs voor verandering zien voordat iedereen het ziet, want als iedereen het ziet, zal het te laat zijn. Het zal de mensen al overweldigen.

U moet nu decennia vooruitdenken, en dan zult u de Grote Golven van Verandering kunnen zien. En de Nieuwe Boodschap zal uw blik verhelderen over wat ze zijn, en wat ze betekenen, en de risico’s die ze met zich meebrengen, en de kans op menselijke eenheid die ze zouden kunnen voortbrengen als genoeg mensen ze kunnen zien.

De zegeningen van de Schepper zijn met u. Moge u de moed en de openheid van hart hebben om ze te ontvangen.