Gods Nieuwe Boodschap voor de Islamitische Wereld

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 30 december 2014
te Cairo, Egypte

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Vandaag zullen Wij spreken over een Boodschap voor de wereld van de Islam. Want God wenst opnieuw te spreken tot een wereld in grote nood en heeft een nieuwe Boodschapper naar de wereld gezonden. Niemand kan zeggen dat dit niet zo kan zijn, want het is aan God wat God wil doen.

God bekommert zich echter om de grote tradities van de wereld, die in de loop van de tijd door de mens zo veranderd zijn, en die door regeringen en door de commercie zo vaak voor verschillende en zeer onheilige doeleinden zijn gebruikt.

Ook nu nog kent de wereld, de wereld van de islam, veel religieus geweld, zoals er in de loop der eeuwen ook in andere tradities religieus geweld is geweest, met verschrikkelijke gevolgen, grote wreedheid en verwoesting in naam van God, die in alle gevallen een gruwel is.

Maar God begrijpt dat mensen die in afzondering leven, zonder de kracht van Kennis om hen te leiden, verward zullen zijn, fouten zullen maken, zelfs grove fouten. Zij zullen zichzelf en anderen schade berokkenen en de hele wereld aantasten.

Dit is de situatie waarmee jullie nu worden geconfronteerd – een wereld in verval, een veranderend milieu, veroorzaakt door menselijke onwetendheid, misbruik en corruptie. Dit is een groot keerpunt voor de menselijke familie. Dit is groter dan jullie politieke strijd en sociale verandering. Dit is groter dan jullie ideologie. Dit is genoeg om de hele menselijke beschaving te ondermijnen en te vernietigen.

God ziet wat komen gaat. God weet wanneer het tijd is om te spreken. Laat geen mens hier tegen bezwaar maken, want dat is slechts dwaasheid en arrogantie. Want God bestaat voorbij het geloof en de religieuze principes van de mensheid, een werkelijkheid die het bevattingsvermogen van je intellect te boven gaat, dat veel te klein is om de grootheid van God te overwegen, niet alleen van deze wereld, maar van een universum van werelden – miljarden en miljarden rassen en meer in dit melkwegstelsel en de melkwegstelsels daarbuiten, en in de oneindige uitgestrektheid van de Schepping, de tijdloze Schepping voorbij de fysieke manifestatie.

Hoor dan de woorden van Genade, gegeven door de Raad der Engelen, die Jezus, Boeddha en Mohammed hebben geleid, die allen uit deze Raad zijn voortgekomen.

Nu is een ander lid van de Raad gezonden – een bescheiden man, een man die heeft geworsteld en zich heeft bewezen gedurende tientallen jaren van beproeving, en die de grootste Openbaring heeft ontvangen die ooit aan deze wereld is gegeven, nu niet in pastorale thema’s en anekdotes gegeven, maar in de duidelijkst mogelijke bewoordingen, met veel herhaling en opheldering. Zij komt met haar eigen commentaar, dat niet aan individuen kan worden overgelaten in deze tijd en in de tijden die zullen komen.

Daarom spreken Wij vandaag tot de wereld van de Islam, met groot respect, maar eveneens met grote urgentie, want jullie moeten begrijpen dat de Profeet Mohammed deel uitmaakte van een Groter Plan, één van de grote Afgezanten. Maar hij is niet de laatste. Niemand zal ooit weten wie de laatste zal zijn.

Echter deze Afgezanten komen slechts één keer in het millennium, bij een grote crisis, belangrijk keerpunt en grote gelegenheid voor de menselijke familie, om een nieuwe visie aan te bieden, een grote opheldering, een nieuwe weg voorwaarts als antwoord op een veranderende wereld en grote en overkoepelende behoeften, die de mensheid niet kan zien en waarop zij in het geheel niet is voorbereid.

Weet dat de Profeet Mohammed naast de Boodschapper staat die nu in de wereld is, want ze komen uit dezelfde Raad, begrijp je – half mens, half heilig, doordrongen van een grootheid die geen ander mens in de wereld kan begrijpen. Behalve dat zij leraren of profeten of grote heiligen of pleitbezorgers zijn, brengen zij een heel nieuwe werkelijkheid, een grote uitbreiding van het menselijk begrip, een grote voorbereiding op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden.

Jullie moeten je ogen naar de Hemel richten om dit te horen en te begrijpen. Jullie geest kan bezwaar maken op grond van principes, op grond van de wetten van jullie godsdienst, op grond van wat er eeuwen geleden gezegd en geschreven werd. Maar God is niet gebonden door deze dingen. De Heer van het universum kan niet worden gedwarsboomd door menselijke veronderstelling of menselijk geloof.

De Heer van het universum, die toeziet op ontelbare religies, weet dat er een grotere beweging is in de wereld van de mensheid, een Groter Plan voor de wereld van de mensheid dat het menselijk begrip te boven gaat. Voor jullie eigen individuele openbaring en verlossing is het essentieel dat jullie deel uitmaken van dit Plan, zie je.

Jullie moeten nu nederigheid tonen. Jullie moeten gehoor geven aan de Grote Openbaring die nu aan de wereld wordt gegeven. Jullie werden onderwezen en getraind om je te onderwerpen en over te geven, maar dat betekent niet dat je je simpelweg moet onderwerpen en overgeven aan wat eeuwen en eeuwen geleden aan de mensheid werd gegeven. Het betekent overgeven aan de Wil van God.

Gods Woord en Klank zijn in de wereld, ze spreken opnieuw na zo’n lange stilte – ze spreken nu tot een beschaafde wereld, tot een wereld van wereldwijde handel en communicatie; ze spreken nu met grote helderheid; ze spreken nu om jullie te vertellen wat er komen gaat en hoe jullie je moeten voorbereiden en wat er gedaan moet worden om vrede en samenwerking te brengen in een wereld die zulke drastische veranderingen te wachten staat.

Want er moet nu een einde komen aan menselijke conflicten. Alles moet worden behouden en beschermd in een wereld van afnemende hulpbronnen en een groeiende bevolking. Alles moet verstandig gebruikt worden, doelgericht, met deze toekomst in gedachten. Niets kan nu worden verspild, zie je, want jullie drinken uit een langzaam slinkende bron.

God voorzag dit, natuurlijk. Het is het lot van zovele volkeren in het heelal – ontelbare zijn het er – die hun eigen werelden degraderen en de realiteit onder ogen moeten zien van leven in een Grotere Gemeenschap van leven in het heelal. De mensheid weet hier niets van.

Dit maakt deel uit van de grote drempel waar jullie nu voor staan. Er is contact met andere rassen die nu hier op de wereld zijn om te profiteren van een zwakke en argeloze mensheid, om menselijke conflicten te bevorderen, om het menselijk gezag te verzwakken, om de menselijke soevereiniteit in deze wereld te ondermijnen. Daarom moet de mensheid zich verenigen of anders het risico lopen om hier alles van waarde te verliezen. Gods Openbaring spreekt over wat dit inhoudt, waarom het gebeurt en hoe individuen en naties zich moeten voorbereiden.

De deuren van het universum worden opengegooid, maar jullie moeten de wil hebben om te weten. Jullie moeten de ogen hebben om te zien en de oren om te horen. Jullie mogen niet gebonden zijn door religieus geloof en ideologie of jullie zullen ongevoelig zijn voor jullie Schepper – niet reagerend, zonder blijk van erkentelijkheid, zonder eerbied.

Alleen door tot Gods openbaring te komen kun je zien dat ze werkelijk is wat ze zegt dat ze is, dat ze ten volle en eerlijk en openhartig spreekt, want er mag geen vergissing gemaakt worden.

De uitdaging is aan de toehoorder, zoals altijd het geval is, zoals het voor Mohammed het geval was. Want wie kon hem horen? Wie zou er naar hem luisteren? De mensen in die tijd waren zo gebonden aan hun traditie, aan hun geschiedenis, aan hun economische belangen, aan hun politieke positie. Wie kon een Profeet van God verstaan? Wat een strijd was het voor hem om zelfs maar het allereerste aantal mensen te bereiken waarop hij zou kunnen vertrouwen om zijn Openbaring in de wereld te brengen.

Nu herhaalt het zich, zie je. Jullie weten niet hoe gezegend jullie werkelijk zijn om in een tijd van Openbaring te leven. Misschien denk je dat het verschrikkelijk is. Misschien bent je er bang voor. Misschien wijs je het af. Misschien maakt het je boos en woedend. Maar jullie zijn zo gezegend om in een tijd van openbaring te leven.

Dit zal onthullen wie er openstaat voor God en wie niet, wie de Openbaring kan ontvangen en wie niet, wie vertrouwt op de Kracht van de Schepper en wie niet. Wanneer de test uiteindelijk komt, zie je, voelt iedereen zich misschien veilig en geborgen in zijn religieuze geloof en traditie, maar wanneer de Heer opnieuw spreekt, is dat de test, zie je.

Wie zal deze test doorstaan en wie zal deze test niet doorstaan? God zal je niet straffen als je faalt, maar zoek geen gunst bij de Heer van het universum als je Zijn Boodschapper niet steunt, als je niet luistert naar Zijn Grote Boodschap voor de hele wereld, die nu niet slechts aan één stam of natie wordt gegeven, maar aan alle mensen, in alle geloofstradities – niet om hun tradities te beëindigen, maar om ze dichter bij elkaar te brengen, om ze zuiverder te maken, om ze meer in overeenstemming te brengen met de Wil van de Schepper in plaats van met de plannen en doelstellingen van de mens.

Dit is de test – de test voor de ontvanger, de test voor jou als individu. Want je kunt niet neutraal opstellen tegenover zoiets als dit. Je kunt niet doen alsof je niet weet. Je kunt niet weglopen. Blinde afwijzing betekent dat je te bang bent om zelfs maar te kijken.

Het is de test. Kan de menselijke familie, zo verscheurd en verdeeld als zij is, zo vol vijandschap en conflict en wantrouwen als zij is, een Nieuwe Boodschap van God ontvangen – een Boodschap om de mensheid te redden van een interne ineenstorting en van onderwerping van buitenaf?

Wie zal luisteren? Wie zal horen? De Boodschapper is nu een oudere man. Wie zal in zijn resterende jaren naar hem luisteren en wie zal horen? Hij is de Brenger van het Woord. Er is niemand anders. Hij is de vervulling van de profetieën, niemand anders.

Hij is een bescheiden man. Hij eist geen wereldse macht op. Hij zal geen natie leiden. Hij zal geen leger leiden. Want dat is nu niet nodig en zou de mensheid alleen maar in een ernstig en eindeloos conflict storten.

Indien hij wordt afgewezen zal de menselijke beschaving in verval raken – wanneer de rivieren opdrogen, wanneer de aarde ondraaglijk heet wordt, wanneer de oogsten mislukken, wanneer grote aantallen mensen gedwongen worden hun vaderland te ontvluchten. Waar moeten ze allemaal naartoe, en wie zal hen opvangen?

Sommigen zullen denken dat dit het einde der tijden is, maar in werkelijkheid is het de grote overgang, de grote aanpassing aan een wereld die de mensheid heeft gecreëerd door haar misbruik van de wereld, door haar blindheid en onwetendheid, waarbij alles slechts voor dit moment wordt gebruikt.

Wie heeft de ogen om te zien en de oren om te horen? De wereld vertelt je deze dingen iedere dag. De Grote Golven van verandering komen eraan. Ze groeien. Ze zijn nog maar net begonnen.

Jullie bidden tot God voor bevrijding, voor kracht, voor een doel. Jullie bidden tot God voor een oplossing van conflicten. Jullie bidden tot God voor het welzijn van jullie volk en jullie natie. En God zendt een Grote Openbaring naar de wereld, zo groot dat jullie haar niet eens kunnen doorgronden. En wie zal het antwoord ontvangen wanneer het gegeven wordt? Wie heeft de nederigheid, de moed, om opnieuw te luisteren?

Als je de Boodschapper en de Openbaring zou ontkennen, zal God je niet straffen. Maar vraag geen gunst aan God. Vraag geen gunst aan de Raad der Engelen die over deze wereld waakt.

Je kunt niet neutraal zijn. Als je een onzekere houding blijft aannemen, komt dat omdat je bang bent om te zien en te weten. Wanneer je geen voorkeur hebt in deze kwestie is dit zonneklaar.

Het is een grote uitdaging, een grote test. Het is het perfecte gebeuren voor de wereld op dit moment. Want de religies van de wereld kunnen de mensheid niet redden van datgene waarmee zij nu geconfronteerd wordt. Daar zijn ze niet voor ontworpen. Ze zijn allemaal bouwstenen voor de menselijke beschaving, allemaal een voorbereiding op een grotere toekomst. Ze zijn allemaal noodzakelijk. Tussen hen zou geen onenigheid mogen bestaan. Ze zouden elkaar niet moeten vervolgen. Tussen hen zou geen oorlog moeten heersen, want dit is een grote en pijnlijke vergissing.

Geen mens, geen natie, geen instelling kan aanspraak maken op een inzicht in Gods Wil, Aanwezigheid en Macht, want dat gaat het menselijk bevattingsvermogen volledig te boven. Kun je een God van ontelbare rassen en duizenden melkwegstelsels begrijpen? Dit is het toppunt van arrogantie en aanmatiging.

De authenticiteit van de Openbaring ligt in de Openbaring. Zij is volkomen eerlijk. Zij is volkomen zuiver. Zij is volkomen duidelijk. Als je met een open hart luistert, en God wilt dienen en wilt kennen, dan zullen de gaven ervan duidelijk worden, en zul je de totale relevantie ervan zien voor de wereld waarmee je nu geconfronteerd wordt en die je in de toekomst steeds meer onder ogen zult moeten zien.

De Klank en het Woord zijn in de wereld. Onze Stem wordt voor de allereerste keer beschikbaar gesteld – dezelfde Stem die sprak tot de grote Afgezanten, de grote Boodschappers uit het verleden. Nu voor jullie beschikbaar om te beluisteren, zodat er geen vergissing zal zijn, zodat de Openbaring later niet verkeerd zal worden uitgelegd of opnieuw zal worden uitgevonden door sluwe, slimme en ambitieuze individuen.

De geest en het hart van de Openbaring zijn in overeenstemming met alles wat er vroeger in zuivere vorm is gegeven, maar wie heeft de Openbaringen uit het verleden in hun zuivere vorm?

Grote opheldering moet worden gegeven en is gegeven, zodat het Christendom en de Islam, het Boeddhisme en het Hindoeïsme, en alle andere geloofstradities kunnen overleven binnen een Grotere Gemeenschap van leven en niet zomaar ten onder gaan als verouderd of irrelevant voor een Nieuwe Wereld ervaring.

Het is het grootste goed dat de Openbaringen werden gegeven en bewaard zijn gebleven. Het is de grootste eer om ze te dienen, naar ieders vermogen. Ze zijn van groot belang om het succes en de toekomst van de mensheid te verzekeren.

Maar ze mogen niet gebruikt worden als oorlogswapen. Ze mogen niet worden gebruikt om anderen te vervolgen. Ze mogen niet worden gebruikt om wreedheid, straf en dood te rechtvaardigen, onder welke omstandigheden dan ook. Jullie moeten berouw tonen in dit opzicht. In elke traditie, moeten jullie berouw tonen.

Al het menselijk begrip is een benadering. Als je leeft in tijd en ruimte en verandering, kun je niet begrijpen wat voor eeuwig is, wat blijvend is, wat niet verandert. Totdat je ontwaakt uit je afgescheiden staat, zul je niet in staat zijn datgene te zien wat tijdloos en voor altijd is.

God heeft het antwoord op de Afscheiding gebracht – dat wat je afscheidt van je Bron, van je oorsprong en je bestemming; dat wat je ellende in stand houdt; dat wat je verwarring en ergernis, angst, afgunst en wroeging in stand houdt. Dat [het antwoord] is de grote Openbaring van deze tijd.

Mohammed staat aan de kant van de Boodschapper. Je moet dit begrijpen. Dit is geen competitie. Dit is een vervulling. Dit is de volgende fase. Dit is het volgende hoofdstuk dat alle vorige hoofdstukken samenbrengt, hen eert en hen kracht geeft. Ze hebben nu een groter doel.

Het doel is de menselijke beschaving te redden van ineenstorting van binnenuit en van onderwerping van buitenaf. Iedere religie moet dit doel dienen, anders gaat alles hier verloren. Het is de grootste verandering waarmee de menselijke familie ooit werd geconfronteerd, en ze is nog maar net begonnen.

Jullie zullen de planeet moeten verdedigen, niet uitsluitend jullie geboorteland, door dienstbaarheid; door het leveren van bijdragen; door samenwerking; door wijsheid, kracht en vastberadenheid. Als naties beginnen te falen, zullen ze omvallen als dominostenen.

Dit moet je zien te voorkomen. Dit is je roeping. Of je nu een religie hebt of niet, of je nu gelovig bent of niet, dit is je roeping. Als je je fundament hier in de wereld verliest, zul je alleen maar wanhoop kennen. En dan zal het niet goed aflopen voor jou, voor je natie, voor je leven.

Daarom heeft God opnieuw gesproken. God wil de mensheid niet laten falen vanwege haar dwaasheid en arrogantie. Want God houdt van de mensheid. Het is Gods plan om de mensheid te redden, en daarom heeft God opnieuw gesproken.

Mensen van de Islam, luister naar de Openbaring. Luister naar de Genade, de Kracht en de Liefde die dit jullie brengt, de vrijheid, de zekerheid, de helderheid.

Om het even welke positie je inneemt in de maatschappij, het is dezelfde uitdaging. Het is hetzelfde geschenk. Het zal je innerlijk bevrijden. Het zal je leven in evenwicht brengen. Het zal je de belangrijkste reden teruggeven waarvoor je in deze tijd, onder deze omstandigheden, naar deze wereld bent gekomen – de perfecte tijd voor jou om hier te zijn. Het zal een einde maken aan schaamte en onwaardigheid als je kunt ontvangen, als je kunt volgen en kunt begrijpen.

Dit zal de islam vervullen die thans uiteenvalt, uiteenvalt in strijdende facties, uiteenvalt langs zijn grote breuklijnen en bezwijkt onder een veranderende wereld.

God tracht je te vervullen, niet te beroven, maar je moet met heldere blik kijken. Je moet luisteren met een open hart. Je moet bidden om zekerheid en duidelijkheid in deze kwesties, want God heeft opnieuw gesproken.

De Openbaring is in de wereld. Het heeft de Boodschapper 30 jaar gekost om haar te ontvangen en om er voldoende van te leren. Het heeft 30 jaar geduurd om een paar mensen te bereiken om hem te helpen verder te gaan.

Hij heeft het hele proces van de Openbaring bijgehouden, dat nu voor de allereerste keer wordt geopenbaard, zodat jullie het zullen weten en begrijpen; zodat jullie opgelucht en onbezwaard kunnen zijn; zodat de wereld een nieuw begin kan maken in plaats van een rampzalig einde; zodat mensen van alle naties en geloofsovertuigingen elkaars menselijkheid kunnen eren en zullen weten dat zij één God dienen.

Het is de Nieuwe Openbaring die dit mogelijk maakt.