Echte Verandering

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 6 november 2008
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Het wordt voor steeds meer mensen duidelijk dat er grote veranderingen nodig zijn, wil de mensheid de uitdagingen van deze tijd aankunnen. Er moet veel veranderen in de manier waarop regeringen functioneren en in de manier waarop mensen zich gedragen en reageren. In veel organisaties en instellingen is een grote verandering nodig om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden in de wereld.

Want er komen Grote Golven van Verandering naar de wereld, grote veranderingen in het milieu. Jullie worden geconfronteerd met een wereld van afnemende hulpbronnen, een wereld waarvan het klimaat is aangetast, waardoor extreem en onvoorspelbaar weer is ontstaan, een wereld waarin de economische en politieke instabiliteit toeneemt en er is een toenemend risico op conflicten en oorlog om de resterende grondstoffen. Het kan niet zo zijn, dat jullie vast blijven houden aan jullie favoriete manier van leven, en geen oog hebben voor Grote Golven van Verandering.

Veel mensen verkondigen de noodzaak voor verandering, maar zij willen dat andere mensen veranderen. Zelf willen ze niet echt veranderen. Zij willen vasthouden aan hun privileges en voordelen en willen meer, maar ze gaan tekeer tegen iedereen en alles waarvan zij denken dat het hun rechten en hun bezittingen bedreigt. De roep om verandering is groot, maar wie zal er veranderen, en wat zal er veranderen?

Rijken willen hun rijkdom behouden en willen nog meer. Mensen die niet rijk zijn willen rijkdom, en zij hebben veel praktische zaken nodig. Dan is er natuurlijk het grote en steeds groeiende aantal mensen in de wereld dat niet eens kan voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Zij hebben betrouwbare en voldoende voedselbronnen nodig, zij hebben politieke stabiliteit nodig, zij hebben veiligheid nodig en zij hebben ethisch bestuur nodig.

Deze behoeften zijn immens en worden steeds groter. Maar je moet jezelf afvragen wie zal hier moeten veranderen? Je kunt wel met de vinger wijzen naar bepaalde mensen of instellingen, maar als je echt eerlijk bent in je vraagstelling, moet je bij jezelf uitkomen.

Je moet je echte behoeften beoordelen, de diepere behoeften in jezelf, en ze afzetten tegen je voorkeuren en je verlangens. Als een behoefte echt is, staat ze los van wat je gewoon wilt. Je hebt natuurlijk primaire behoeften – de behoefte aan voedsel, water, onderdak, veiligheid en zekerheid. Je hebt de behoefte aan echt gezelschap – een behoefte om met andere mensen op een zinvolle en productieve manier bezig te zijn. Dit zijn essentiële behoeften. Ze moeten vervuld worden, anders kun je niet functioneren in de wereld.

Dan heb je natuurlijk de behoefte aan een meer diepgaande relatie, gebaseerd op wat je hier werkelijk wilt bereiken. Dat begint je naar een hoger behoefte-niveau te brengen, de behoefte van de ziel – de behoefte om de diepere Kennis te vinden die God in je heeft gelegd om je te leiden, je te beschermen en je naar een groter leven in de wereld te leiden. Daarnaast zijn er psychologische behoeften aan creativiteit en productiviteit, aan erkenning door anderen en aan eerlijke en productieve communicatie.

Om aan deze behoeften in jezelf te voldoen, moet je veranderen. Je hebt fundamentele basisbehoeften, je hebt psychologische behoeften, en dan heb je nog de behoefte van de ziel. Om aan deze behoeften te voldoen, kun je niet zijn wat je tot nu toe in je verleden bent geweest. Je kunt willen dat de wereld om je heen verandert, en je kunt je daarvoor inzetten, en misschien zijn je verzoeken oprecht. Maar in essentie moet jij veranderen, anders kun je niet voldoen aan de behoeften van het lichaam, de behoeften van de geest en de behoeften van de ziel. Je kunt niet eenvoudigweg eisen dat de wereld je alles geeft wat je denkt nodig te hebben, want je weet niet eens echt wat je nodig hebt buiten de basisbehoeften van het leven.

Mensen zeggen dat ze een relatie en een huwelijk willen, maar ze zijn er niet klaar voor. Mensen zeggen dat ze hun ware doel in het leven willen kennen, maar ze zijn er niet klaar voor. Mensen zeggen dat ze zinvol werk in de wereld willen, maar ze zijn er niet klaar voor, ze hebben zich er niet op voorbereid. Ze kunnen dit allemaal niet hebben zoals ze nu zijn; ze zijn er niet klaar voor. Zij hebben zich niet voorbereid. Zij hebben de echte verandering die moet plaatsvinden niet ondergaan.

Veel mensen willen en eisen verandering in de wereld. Zij zien een oprechte behoefte aan verandering, maar zelf zijn zij niet bereid te veranderen. Ze zijn niet bereid om hun denken, hun gedrag, hun verbintenissen, hun overtuigingen en hun attitudes opnieuw te evalueren. Dus dringen zij aan op uiterlijke verandering, maar zelf willen zij niet veranderen. Zij zitten net zo vastgeroest in hun positie als de mensen waartegen zij zich beweren te verzetten. Dus heb je conflicten in de wereld door tegengestelde partijen die vastgeroest zitten in hun standpunten. Zij zijn niet bereid te veranderen.

Mensen beweren dat zij vrede willen en dat zij zich voor vrede inzetten, maar zie je, zij zijn niet bereid om hun positie in twijfel te trekken of om hun positie op te geven en dat op zichzelf maakt het onmogelijk vrede te bereiken. Zelfs om je aan te passen aan de Grote Golven van Verandering die op de wereld afkomen, zul je werkelijk je manier van denken moeten veranderen, wat je van jezelf en anderen verwacht en hoe je leeft. Echte, fundamentele verandering is hier noodzakelijk om in staat te zijn om aan de veranderende omstandigheden van je leven het hoofd te bieden.

Jullie kunnen het leiderschap in jullie regering veranderen, maar dat kan alleen verandering teweegbrengen in de mate waarin de mensen bereid zijn om te veranderen. Het beleid in het bestuur van de natie kan veranderen, maar als de mensen niet bereid zijn om te veranderen, niet bereid zijn om verandering toe te staan, niet bereid zijn om door de moeilijkheden en de overgang naar ander omstandigheden te gaan, zal er niets echt belangrijks gebeuren. Wanneer echte vooruitgang wordt geboekt, komt dat doordat de wil om te veranderen aanwezig is, omdat een mogelijkheid aanwezig is om te veranderen en omdat de mensen die erbij betrokken zijn moeten veranderen.

Er wordt dus veel gepraat over verandering, maar er veranderd niet echt iets. Om hier echt verantwoordelijkheid te dragen, moet je kijken naar je leven, je overtuigingen en je verwachtingen en veronderstellingen, om echt te zien wat er gaat werken in de echte wereld, in de wereld die je vandaag ziet, en in de verandering die je aan de horizon ziet verschijnen. Het is oneerlijk om verandering te eisen en te verwachten, als je zelf niet bereid bent om te veranderen. Zeggen: “Nou, ik zal veranderen als andere mensen veranderen,” is oneerlijk. Dat is de verantwoordelijkheid buiten jezelf leggen. Dat is oneerlijk. Jij moet veranderen, zelfs als andere mensen niet veranderen. Dat is je verplichting.

Echte verandering is van inzicht veranderen. Het is een verandering in de manier waarop je de alles waarneemt en een verandering in de manier waarop je jezelf en je leven ziet. Het is niet alleen een verandering in perceptie, maar in wat je kiest om te doen als gevolg daarvan. Dat is de echte verandering.

Anders krijg je te maken met een situatie waarin mensen willen houden wat ze hebben en meer willen hebben. Of hun behoeften nu authentiek zijn of niet, dat is hun standpunt. Zij zullen de leiders van het land kiezen waarvan zij denken dat die hun zullen geven wat zij willen, zelfs als dat de natie naar de ondergang leidt. Elke leider die beweert dat hij een kandidaat voor verandering is, zal de mensen echt moeten vragen om de manier waarop zij zichzelf zien te veranderen en om van gedachte te veranderen, want dat is het niveau waarop echte verandering plaatsvindt.

Om alleen maar je omstandigheden te veranderen, om te veranderen waar je werkt of woont, of zelfs om je relaties te veranderen, heeft geen verandering van gedachten tot gevolg. Je kunt herhaaldelijk getrouwd zijn en nog steeds dezelfde persoon zijn met dezelfde verwachtingen, dezelfde problemen, hetzelfde gedrag, dezelfde oordelen over anderen en dezelfde houding tegenover jezelf. Hier span je je enorm in om je omstandigheden te veranderen, denkend dat het je ervaring aanzienlijk zal veranderen, maar er kan hier geen sprake zijn van een verandering van gedachten – een fundamentele verandering in hoe je jezelf en anderen ziet en wat je waardeert.

Zonder echte verandering blijven mensen vasthouden aan hun positie, zijn ze een slaaf van hun gedrag en hun conditionering, en proberen ze om te gaan met anderen die vasthouden aan hun positie, en die een slaaf zijn van hun overtuigingen en sociale conditionering. Dit levert jullie de wereld op die jullie zien – een wereld van immense persoonlijke compromissen, een wereld van immense spanningen, een wereld die voortdurend onder spanning staat, en die de mensheid op een pad van zelfvernietiging zet. Of jullie zullen jezelf vernietigen door escalerende conflicten, of jullie zullen simpelweg het vermogen van de wereld om jullie te ondersteunen uitputten. Voor veel mensen heeft er nog geen echte verandering plaatsgevonden.

Echte verandering vindt plaats omdat een diepere Kennis binnenin je zijn invloed begint uit te oefenen op je dagelijks bewustzijn. Hier verbindt een diepere geest zich met je oppervlaktegeest, waarbij de oppervlaktegeest de geest is waarmee je elke dag leeft. Op de een of andere manier is een dieper geweten in je door de barrières en het vermijdend gedrag heen gebroken om je aan de oppervlakte te bereiken. Je hebt diepere gevoelens van spijt, diepere gedachten die je ervaring van jezelf vormgeven en veranderen. Dit is geen sociaal geweten, dit is het geweten dat God in je heeft gelegd. Het maakt deel uit van een diepere geest in jou, een geest die Kennis heet, een geest die verband houdt met je vermogen om diepgaande directe ervaringen op te doen, een geest die de loop van je leven zal veranderen.

Wanneer Wij zeggen dat je een verandering van gedachten ervaart, betekent dit dat je Kennis binnenin jezelf ervaart en dat je wordt beïnvloed door Kennis in anderen. Dit soort innerlijke herkenning is wat je werkelijk de kracht en het bewustzijn geeft om je koers in het leven op een echt niveau te veranderen – niet alleen op het niveau van uiterlijkheden, maar op een echt niveau. Dit leidt tot een diepere evaluatie van je gedachten, je overtuigingen, je gewoonten, je gedrag en je omgang met anderen. Het is fundamenteel en het is natuurlijk. Het is alsof je je echte intelligentie begint te ervaren, je echte zelf.

Dit begint een proces waarin je niet langer een vreemde voor jezelf bent. Je leeft niet langer aan de oppervlakte, volgens wat de maatschappij en anderen verwachten, volgens wat je geleerd hebt te geloven en geconditioneerd bent om te doen. Je begint nu een echte innerlijke ervaring te krijgen, en het is een doorbraak als je erbij kunt blijven. Het zal echte verandering teweegbrengen, een fundamentele verandering in hoe je jezelf ervaart en wat je als gevolg daarvan met je leven gaat doen.

Soms kan een dramatische en ingrijpende ervaring in het leven je tot verandering van gedachten brengen. Soms kan een mislukking van een ander die dicht bij je staat of het verlies van een geliefde of het falen van je eigen onderneming, je tot echte verandering van gedachten brengen. Onder normale omstandigheden, dat wat mensen proberen vol te houden, kan er niets zijn dat je tot verandering van gedachten brengt. Je zult gewoon doorgaan met proberen te krijgen wat je wilt, zonder enige echte verandering in je denken of gedrag.

Uiterlijke verandering vereist een verandering van gedachten van het individu. Misschien brengen schrijnende behoeften dit teweeg. Mensen kunnen heel nobel handelen in het aangezicht van een crisis, en veel mensen doen dat ook, maar een crisis is een heel kostbare manier om te leren, want veel mensen falen en gaan zelfs ten onder in het aangezicht van een crisis. Wacht daarom niet op een crisis om de prikkel en de motivatie te creëren om in jezelf tot verandering van gedachten te komen. Want dat is een situatie waarin veel mensen zullen lijden en ten onder gaan.

Op grote schaal is crisis uiterst kostbaar. In plaats van te luisteren naar Kennis in jezelf, wacht je tot het leven om je heen een schokbehandeling teweegbrengt, en dat is een zeer gevaarlijke manier van leren. Maar veel mensen stellen de verandering uit waarvan zij zelf weten dat zij die moeten maken, totdat zich een crisis voordoet. Hier zijn de risico’s zeer groot. Als de mensheid zich niet voorbereidt op de Grote Golven van verandering, en de kosten van menselijk gedrag op grotere schaal aanpast, zal er een crisis komen, en bij een crisis op deze schaal zullen veel mensen verloren gaan, zullen veel mensen omkomen. Het is een zeer roekeloze en kostbare manier van leren.

Daarom is het verstandiger om te leren zonder zulke hoge prijzen te betalen, of van anderen te verlangen dat zij zulke hoge prijzen betalen. Kennis in jou kan je door iedere verandering leiden als je leert luisteren, leert om te volgen en leert om Kennis te onderscheiden van de andere stemmen in je geest – de stem van angst, de stem van verlangen, de stem van je cultuur, de stem van inschikkelijkheid, de stem van compromissen, de stem van veroordeling. Er is maar één ware stem in jou.

Wacht niet tot je leven in een crisis verkeert om dingen te veranderen waarvan je weet dat je ze moet veranderen, en hebt geweten dat je ze moet veranderen. Want als je wacht tot het bittere einde, dan zul je gedwongen worden dingen te doen en zul je maar weinig keuzes hebben. De kosten zullen enorm zijn, en je zult een enorme prijs moeten betalen om dingen te doen die je veel eerder had kunnen weten en voorzien, zonder dit soort kosten.

Om te veranderen voordat verandering je wordt opgedrongen, is een verandering van gedachten nodig. Dit is een soort verschuiving in jezelf – een verschuiving van een leven aan de oppervlakte van je geest, voortdurend bezig, voortdurend verstrikt in je verlangens, angsten en oordelen over anderen, naar leren luisteren naar de diepere stroom van je leven, die de hele tijd tot je spreekt.

Een verandering van gedachten betekent ook een verandering in waar je in jezelf en in andere mensen naar zult luisteren. In de wereld, wordt er veel gepraat, maar niet veel geluisterd. Mensen ervaren niet de echte communicatie die plaatsvindt. Ze kiezen ervoor zich niet bewust te zijn van de grote behoeften om hen heen. Ze kiezen ervoor om aan de oppervlakte te leven, zodat ze geen pijn of ongemak voelen. Ze leven aan de oppervlakte zodat ze niet het gevoel hebben dat ze grotere verantwoordelijkheden in het leven op zich moeten nemen, of enige verandering in hun denken of hun omstandigheden moeten bewerkstelligen. Ze willen dat de wereld verandert, maar ze willen zelf niet veranderen.

Het probleem met alleen maar willen dat de wereld verandert, is dat er andere mensen zijn die het niet met je eens zijn. Misschien willen zij dat de wereld op een andere manier verandert, of willen zij niet dat er dingen veranderen die jij verandert wilt zien. Dus nu bevind je je in oppositie met anderen. Als je nu dieper betrokken raakt, krijg je te maken met strubbelingen met anderen die zich bedreigd voelen door jouw verlangen naar verandering, die het gevoel hebben dat ze zullen worden benadeeld of teruggedrongen door de verandering die jij tot stand wilt brengen, en dus heb je oppositie.

Om tot echte samenwerking te komen, moet de instelling veranderen. Om mensen werkelijk offers te laten brengen om dingen tot stand te brengen die duidelijk noodzakelijk zijn, is een verandering van gedachten nodig. Het vereist de aanwezigheid en de kracht van Kennis. Het vereist een herkenning van wat er werkelijk aan de hand is, en van de risico’s en gevaren die verbonden zijn aan het niet reageren op een reëel aantal behoeften.

Iedereen moet de wereld een grotere dienst bewijzen, en daarvoor manieren vinden zonder oorlog te veroorzaken. Mensen moeten hier naar anderen luisteren, zelfs naar anderen die het niet met hen eens zijn, om te horen wat de ander werkelijk vraagt, en waar hij zich werkelijk zorgen over maakt. Als je beiden hetzelfde wilt, maar verschillende woorden gebruikt of verschillende ideeën hebt over hoe het bereikt kan worden, moet je daarnaar luisteren. Dit is heel belangrijk.

Verwacht niet dat anderen tot verandering van gedachten komen als jij zelf niet tot verandering van gedachten bent gekomen. Verlang niet van anderen wat je zelf niet bereid bent te doen. Vraag anderen niet om te veranderen als jij zelf niet bereid bent om te veranderen. Hierbij moet je bereid zijn te veranderen zelfs als zij niet bereid zijn te veranderen. Dat zal je de kracht en de integriteit geven om je leven werkelijk opnieuw te evalueren, en om een grotere richting voor jezelf te bepalen. Alle energie die gaat zitten in oordelen en veroordelen, klagen en verontwaardiging uiten over anderen, is verloren en verspilde energie, energie die je had kunnen steken in een diepere evaluatie van je leven, en in een heroriëntatie op wat je zelf moet doen.

Mensen verliezen zoveel van hun levenskracht door te klagen en te zeuren, terwijl zij zelf niet bereid zijn het soort persoonlijke veranderingen en opofferingen te ondergaan die nodig zijn om een kracht voor verandering in de wereld te zijn. Mensen verliezen hun kracht en hun potentieel door gedrag dat niets van waarde oplevert.

Het is gemakkelijker kritiek te leveren dan te creëren. Het is gemakkelijker om eisen te stellen en te verwachten dat dingen gebeuren dan dingen te laten gebeuren. Geef jezelf op dit niveau. Dit vereist een verandering van gedachten. Omdat er dingen zijn waar je echt waarde aan hecht, die je echt belangrijk vindt, moet je erop uit gaan en een aantal dingen laten gebeuren, je moet een aantal veranderingen in je eigen leven en je eigen omstandigheden bewerkstelligen. Je zult je moeten losmaken van relaties die nergens toe leiden, met mensen die geen diepere neigingen en een diepere richting delen die jij nu voor jezelf aan het ontdekken bent. Je zult de vermeende voordelen en compromissen moeten opgeven die je tegenhouden en je houden waar je nu bent.

Wat je hiertoe drijft en je de kracht geeft om dit te doen, is de kracht en aanwezigheid van Kennis in jezelf. Want zij is niet bang. Ze sluit geen compromissen. Ze is geen product van je sociale conditionering. Zij is de grote begiftiging van God. Of je nu religieus bent in je denken of niet, Kennis leeft in jou. Of je nu wel of niet een religieuze traditie aanhangt, Kennis leeft in jou. Ze is een kracht die God je heeft gegeven om je ware richting in het leven te vinden. Dit ervaren zal een verandering van gedachten teweegbrengen, een echte verandering in jou.

Hierbij gaat het niet alleen om willen, verwachten, eisen en klagen, maar ook om het vinden en volgen van een diepere en meer diepgaande richting in het leven. Je dient die dingen waarvan je weet dat je ze moet dienen. Zonder alleen maar de bedoeling om jezelf te verrijken of jezelf aanzien te geven of anderen te overheersen, dien je vanuit een zuivere motivatie. Dit geeft je kracht, dit geeft je vastberadenheid en dit geeft je doorzettingsvermogen van een soort dat persoonlijke ambitie alleen je nooit zou kunnen geven. Persoonlijke ambitie wordt gedreven door omstandigheden, maar Kennis wordt gedreven door een Grotere Kracht.

Terwijl je de noodzaak onderkent van verandering in de wereld om je heen, de noodzaak van verandering in de manier waarop mensen leven, verandering in de regering, verandering in de manier waarop mensen de wereld gebruiken en verandering in de manier waarop mensen zich ten opzichte van elkaar gedragen, moet je echt naar jezelf kijken. Leef jij het leven dat je bedoeld was te leven? Ben je echt eerlijk tegen jezelf over wat je doet als het gaat om je activiteiten en je betrokkenheid bij anderen? Zijn je relaties gebouwd op een stevig fundament, en op een echte resonantie met elkaar? Doe je werk dat duurzaam zal zijn in de toekomst, gezien de grote golven van verandering die op de wereld afkomen? Maak je te veel gebruik van de grondstoffen van de wereld? Wat is je relatie daarmee? Ben je eerlijk betrokken bij de belangrijkste mensen in je leven? Of worden deze relaties alleen aangegaan voor het gemak en voor persoonlijk voordeel?

Nu kom je bij de echte vragen waarop niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk een antwoord volgt, want je moet met de vragen leven voordat het antwoord zich openbaart, en je de kracht vindt om te reageren op wat je ziet en weet.

Dit vereist echt werk. Het is geen activiteit die kan worden uitgevoerd door luie of onverschillige mensen. Hier vraagt zelfs de wereld om een verandering van gedachten. De grote golven van verandering vragen om tot verandering van gedachten te komen. Je gecompromitteerde omstandigheden, je onvervulde relaties en je slechte geestelijke en lichamelijke gezondheid – ze vragen allemaal om een verandering van gedachten. Ze moedigen je allemaal aan om tot Kennis in jezelf te komen.

Als iemand echt tot verandering van gedachten komt, is dat opmerkelijk. Er heeft zich iets belangrijks voorgedaan. Kennis komt in het individu naar boven. Zij ondergaan een lang en verwarrend proces van verandering van focus en van de bron van autoriteit in henzelf. Zij veranderen van hun dwalende verlangens en hun sociale conditionering naar een diepere Kracht en Aanwezigheid, naar een dieper geweten in zichzelf.

Nu begint een mens te ontwaken, nu ziet hij dat hij hier werkelijk is om iets te doen en hij moet gaan uitzoeken wat dat is. Hij moet nagaan waar hij energie verliest door zinloos gedrag, door relaties die geen groter doel hebben, door zinloze bezigheden en door zelfvernietigend gedrag. Nu moet hij zich echt herpakken, zijn kracht hervinden, een focus opbouwen, de inspanning leveren die nodig is om te doen wat er voor hem ligt om te doen. Nu moet hij nuchter worden ten aanzien van zijn verlangens en fantasieën. Hij begint een echt leven te leiden.

Zo ziet verlossing eruit in het individu. Verlossing is niet eenvoudigweg je overtuigingen veranderen. Het is niet eenvoudigweg een andere sociale houding of een ander politiek standpunt aannemen. Dat is geen verlossing. Verlossing is een verandering van gedachten op een fundamenteel niveau. Het is, in essentie, je intellect in dienst stellen van Kennis in jezelf. Kennis is hoe God je beïnvloedt, dus je brengt jezelf naar God op de meest primaire en oprechte manier.

Ook al ben je niet godsdienstig, ook al ga je niet naar een kerk, een tempel of een moskee, je begint nu te eren wat God in je heeft gelegd, en je bent bereid te volgen en uit te zoeken wat dit betekent en waar het je in het leven zal brengen.

Dit is echte verandering van gedachten. In plaats van anderen te veroordelen en te mijden, begin je te onderscheiden waarom ze zijn zoals ze zijn en welke omstandigheden hen ertoe hebben gebracht zich te gedragen zoals ze zich gedragen. Je ziet dat, in plaats van oordeel en veroordeling, deze diepere herkenning je het belang laat zien van het volgen van Kennis in jezelf, het belang van het ondergaan van een echte verandering van gedachten.

Zonder dit zullen mensen gewoon blijven zoals ze zijn, tot er iets met hen gebeurt. En wat er met hen gebeurt kan ze tot verandering van gedachten brengen of hen gewoon vernietigen, langzaam of onmiddellijk.

Als je met mededogen naar de wereld kijkt, zal dat je tot verandering van gedachten brengen. Het zal dit diepere geweten, deze diepere Kennis in je oproepen – een diepliggend gevoel voor jezelf en voor het leven, en een diepere achting voor anderen. Dit brengt je voorbij het domein van ideeën, overtuigingen en concepten en brengt je in een diepere ervaring. Ze begint je hart te openen voor jezelf en voor anderen. In plaats van alleen maar te oordelen en te evalueren, begin je de toestand van andere mensen aan te voelen. Je wordt geraakt door hun moed, en je wordt geraakt door hun compromissen en hun dilemma’s. Je bent ontroerd door hun prestaties en door hun lijden. Je houdt op koud, afstandelijk en berekenend te zijn.

Dit is tot verandering van gedachten komen. Dit is een echte verandering. Die moet in jou plaatsvinden. Vraag of verwacht dit niet van anderen als het niet in jou gebeurt. En als het in jou gebeurt, moet je het je aandacht geven. Je moet je er bewust van zijn. Dit is een echte verandering.

De maatschappij kan worden hervormd, verschillende groepen kunnen aan de macht komen, revoluties kunnen plaatsvinden, levens zullen verloren gaan, crises zullen zich voordoen, maar in zekere zin heeft de echte fundamentele verandering niet noodzakelijkerwijs plaatsgevonden. Er heeft geen doorbraak plaatsgevonden. Je leeft gewoon onder andere omstandigheden. Jouw omstandigheden zijn veranderd, maar jij bent niet veranderd.

Wat werkelijk verandering teweegbrengt is tot verandering van gedachten komen in de persoon en in voldoende mensen om een grotere beweging op gang te brengen, een verschuiving in waarden, de bereidheid om samen te werken en zich in te zetten voor iets belangrijks tot wederzijds voordeel van allen. Alle grote bewegingen in de politiek en in culturen zijn het product geweest van deze verandering van gedachten. Alle grote barmhartige activiteiten van de mensheid – de toewijding om de natuurlijke wereld te herstellen, de toewijding om grote uitdagingen in het leven aan te gaan, de toewijding om mensen in nood te dienen – dit alles is het gevolg van een tot verandering van gedachten komen.

Je bent bereid dingen te zien, te weten en te doen die andere mensen niet zien, niet weten en niet doen. Nu ben je bereid om grotere verantwoordelijkheden op je te nemen in plaats van ze uit de weg te gaan. Nu raak je werkelijk betrokken bij de wereld, in plaats van jezelf in te houden. Nu ben je in een positie gekomen waarin je de wereld kunt dienen, in plaats van haar alleen maar te gebruiken als een middel om je verlangens en fantasieën te vervullen.

Het is een heel ander leven leiden, een leven dat je zoveel voldoening, waarde en verbinding met jezelf en met anderen geeft. Dit is zo’n ander leven dan alleen maar verdwalen in je ideeën, onbekend voor jezelf en onbekend voor anderen – een leven van berekend gedrag, een leven waarin je voortdurend probeert anderen te overtreffen of te slim af te zijn om te krijgen wat je wilt. Je kunt hier zien waar corruptie ontstaat, en hoe zij wordt gevoed en opgebouwd. En je kunt hier ook zien waar zij het hoofd wordt geboden en ongedaan wordt gemaakt.

Vanuit een groter perspectief gezien, gaat het allemaal over Kennis, de gevolgen van het verbinden met Kennis en de gevolgen van het niet verbinden met Kennis, de gevolgen van leven volgens concepten en een leven dat op een dieper, diepgaander niveau wordt geleefd.

Het is gemakkelijk om vermoeid te raken van de wereld. Het is gemakkelijk om kritisch te zijn en anderen te veroordelen. Het is gemakkelijk en daarom doen veel mensen dit. Maar het is uitdagender en moeilijker om onder de oppervlakte te kijken, om de tijd te nemen om echt te begrijpen waarom bepaalde dingen gebeuren en om te onderzoeken hoe ze kunnen worden opgelost.

Je geeft jezelf over aan deze grotere betrokkenheid omdat je tot verandering van gedachten bent gekomen. Je kunt jezelf toeleggen op het dienen in de wereld en op een diepe relatie met anderen, omdat er een verandering van gedachten heeft plaatsgevonden. Je kunt een kracht ten goede worden in de wereld, iemand die anderen inspireert, iemand die een echte aanwinst is voor je gemeenschap, omdat je tot verandering van gedachten bent gekomen.

Ergens onderweg heeft je geweten de plaats ingenomen van je ideeën. Je maakte een diepere verbinding in jezelf. Je voelde de kracht en de aanwezigheid van Kennis. Je zag in dat er iets echt mis was, en je ging je inzetten om dat op te lossen. Je bent niet langer slechts een kritische waarnemer van het leven, nu ben je een deelnemer, nu ben je betrokken.

Als je betrokkenheid wordt beheerst en gemotiveerd door de grotere intelligentie die God je heeft gegeven, heb je mededogen en ben je bereid je ideeën en overtuigingen te heroverwegen in het licht van de werkelijke behoeften van de wereld om je heen.

Dit heeft de wereld nodig. Zij heeft mensen nodig die gedreven en geleid worden door deze Grotere Kracht. Dit heb jij nodig om te worden wie je bent en om je grotere bestemming in de wereld te vervullen, een bestemming die al was vastgesteld voordat je hier kwam. Dit heb je nodig om aan de diepere en diepgaandere behoefte van je ziel te voldoen.