De Wereld Herstellen

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)


Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 25 juni 2011
te Boulder, CO< Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensheid is bezig de wereld in een angstaanjagend tempo te degraderen, waardoor de rijkdom van de wereld en haar productiviteit voor de toekomst afnemen. Dit is natuurlijk bij velen bekend, hoewel de mensheid als geheel en de regeringen van de wereld hier nog steeds weinig aandacht aan besteden. De behoeften van het moment overheersen de voorbereiding op de toekomst. De zorg voor minder belangrijke aangelegenheden versluiert de behoefte aan grotere zaken.

Mensen worden overvallen door hun persoonlijke problemen, kwesties en dilemma’s. En dus zijn ze niet sterk genoeg of ontvankelijk genoeg om de grotere beweging der dingen om hen heen, en zelfs in henzelf te zien. Anderen leven voor het moment, zich niet realiserend dat dat slechts de helft is van waar het leven om vraagt.

Jullie hebben een geest gekregen om je voor te bereiden op de toekomst, en je voorbereiden moeten jullie. Want jullie betreden een nieuwe wereld – een gedegenereerde wereld, een wereld van slinkende grondstoffen en verminderde productiviteit, een wereld waarin de achteruitgang de grootste invloed zal hebben op het leven van de mensen overal ter wereld en op de omstandigheden waarmee zij te maken zullen krijgen.

Dit voorspelt een donkere toekomst voor hun kinderen. De kinderen worden bestolen. De kinderen wordt een veilige en zekere toekomst ontnomen.

Wil de mensheid de Grote Golven van verandering kunnen weerstaan – de grote verandering in het milieu die wordt gecreëerd en reeds in gang is gezet; de grote politieke en economische veranderingen die daaruit zullen voortvloeien; en de ontmoeting van de mensheid met het leven in het universum, een ontmoeting die veel complexer en gevaarlijker is dan men zich tot nu toe realiseert – dan moet de wereld worden hersteld, niet alleen om te voorzien in de fundamentele behoeften van de mensen nu en in de toekomst, maar ook om de vrijheid van de mensheid veilig te stellen in een universum waar vrijheid zeldzaam is.

Want jullie moeten zelfvoorzienend zijn in dit universum, anders zullen jullie afhankelijk worden van anderen. En zij meer dan jullie zullen de voorwaarden van jullie samenwerking bepalen en jullie vermogen om je eigen toekomst te creëren en te bepalen.

Omdat de mensheid nog steeds geïsoleerd leeft in deze Grotere Gemeenschap van leven, begrijpt zij niet wat haar daden voor de gevolgen hebben met betrekking tot haar positie binnen deze grotere arena van het leven. Zij beseft niet dat haar zelfvoorziening, of gebrek aan zelfvoorziening, doorslaggevend zal zijn bij het bepalen of de mensheid vrij en onafhankelijk zal zijn binnen deze grotere arena. Zij weet niets van wat zich buiten haar grenzen afspeelt.

Dat is voor een deel de reden waarom Gods Nieuwe Openbaring in deze tijd wordt gegeven – als waarschuwing, als voorbereiding en om de mensheid de kracht te geven om te doen wat zij vandaag moet doen om veilig te stellen wat zij morgen moet hebben. Jullie kunnen nu niet achteloos blijven, want de tijd dringt. Jullie mogen je niet roekeloos opstellen tegenover de Grote Golven van verandering, of zij zullen jullie leven ondermijnen en de mensheid in chaos en catastrofe storten.

Het herstel van de wereld maakt er eveneens deel van uit, zodat zij jou en je kinderen en hun kinderen kan onderhouden en de mensheid de kans geeft om een meer verenigde, constructievere en creatievere toekomst op te bouwen.

Want als een stel oorlogvoerende stammen en naties kunnen jullie niet overleven als een vrij ras in het universum. Jullie zullen veel te kwetsbaar zijn voor inmenging en manipulatie, die op dit moment al aan de gang zijn in de wereld.

De wereld is jullie enige thuis. Jullie kunnen haar niet verlaten en ergens anders een leven opbouwen, want zulke bewoonbare werelden worden door anderen bewoond, en jullie kunnen die niet van hen afnemen. Deze wereld is alles wat binnen jullie vermogen ligt om in de fysieke werkelijkheid te overleven. Zij vormt het fundament.

De natuur heeft jullie geleerd wat de gevolgen zijn als dit fundament wordt aangetast en vernietigd. Hele beschavingen zijn in korte tijd ingestort omdat hun leefomgeving hen niet kon onderhouden.

Jullie zijn afhankelijk van de landbouwgronden van de wereld. Jullie zijn afhankelijk van het stabiele klimaat van de wereld. Jullie zijn afhankelijk van het voedsel dat verbouwd wordt en de beschikbaarheid van zout water – meer dan van al het andere. Meer dan jullie politieke systemen of jullie religieuze overtuigingen; meer dan jullie complexe theorieën en al jullie hobby’s en activiteiten, jullie werkgelegenheid en de complexe relaties tussen naties. Meer dan dit alles zijn jullie afhankelijk van deze eenvoudige en elementaire dingen om in deze wereld te leven, en niet alleen om te leven, maar om te bloeien en een kans te hebben om een beschaving op te bouwen – nu een nieuwe beschaving, gebaseerd op samenwerking en verantwoordelijkheid.

De wereld moet hersteld worden. Het gaat er niet alleen om hoe je de grondstoffen van deze wereld gebruikt. De wereld zelf moet ondersteund worden om jullie te ondersteunen. Velen weten dit, natuurlijk, maar weinigen begrijpen de consequenties die dit kan hebben ten aanzien van de Grotere Gemeenschap.

En jullie kunnen niet alleen op technologie vertrouwen, want als de wereld eenmaal is uitgeput, zal jullie technologie weinig invloed meer hebben. Inderdaad, er zijn in het heelal om jullie heen, samenlevingen met veel grotere technologische mogelijkheden die hun werelden hebben gedegradeerd tot een punt waarop ze voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van handel en andere naties.

Vrijheid is in deze oorden onbekend, of al lang vergeten, want de nooddruft van het leven op een uitgeputte wereld sluit de mogelijkheden voor een grotere vrijheid van het individu uit. Want in dergelijke situaties moet alles onder controle worden gehouden.

Met de dag brokkelt jullie vrijheid af, en de mogelijkheid voor vrijheid voor hen die nog steeds onderdrukt worden in vele delen van de wereld, brokkelt ook af. Vrijheid is gebaseerd op de luxe van een stabiele en overvloedige wereld. Dat jij de vrijheid hebt om te kiezen is afhankelijk van een stabiele en overvloedige wereld.

De wereld wordt echter aangetast. Haar akkers worden aangetast en gaan verloren. De waterkwaliteit wordt aangetast. De lucht wordt giftig. Jullie klimaat wordt instabiel. De natuurlijke overvloed van de wereld neemt af. De diversiteit van het leven neemt af.

God zal jullie niet redden als jullie de overvloed van deze wereld vernietigen. Een verlosser zal niet komen om de wereld te herstellen die is verzwakt en gedegenereerd. Jullie stellen jezelf bloot aan doortrapte manipulatie door hen die jullie willen binnenleiden in hun netwerken van handel, commercie en overheersing.

Want in het echte universum, moeten jullie verenigd zijn. Jullie moeten zelfvoorzienend zijn. En jullie moeten zeer discreet zijn. Want vrijheid is zeldzaam, en jullie moeten samenleven met machtige naties waar vrijheid werd ontzegd en onbekend is.

Jullie moeten de wereld nu niet zien als een geïsoleerde plek, maar als deel van een groter geheel, anders zullen jullie de gevolgen van jullie daden niet begrijpen, en de zin van jullie bestaan, en de mogelijkheden voor meer vrijheid in de toekomst.

Deze wereld wordt door anderen gewaardeerd om zijn natuurlijke rijkdom, om zijn overvloed, om zijn diversiteit, om zijn natuurlijke hulpbronnen. De Interventie is al aan de gang, omdat de mensheid de rijkdommen van de wereld vernietigt alsof er geen toekomst bestaat, alsof morgen onbelangrijk is – waarbij de wereld zo snel mogelijk te gronde wordt gericht, de grondstoffen zo snel mogelijk worden verbruikt, zonder aan morgen te denken of aan wat de toekomst zal brengen of vereisen. Wat kan God voor zo’n ras doen, behalve de Openbaring geven die nu wordt gegeven?

Om de wereld te herstellen, moeten jullie haar diversiteit herstellen en de diversiteit die overblijft beschermen. Eén derde van al het land zal in een ongerepte staat moeten worden gehouden – tenminste één derde. De oceanen moeten worden gezuiverd. De lucht zal zuiver moeten zijn. Jullie zullen je afval moeten omzetten in bruikbaar materiaal. Jullie zullen je grondstoffen moeten behouden. Jullie zullen je landbouwgronden moeten herstellen, anders wordt de toekomst van de mensheid voorspelbaar en catastrofaal.

God weet dit natuurlijk. En de rassen die proberen in te grijpen in de wereld voor hun eigen doeleinden weten dit natuurlijk. Maar de mensheid is als de roekeloze puber. Ze wil alles nu meteen uitgeven. Ze denkt niet aan de toekomst. Zij denkt niet aan waar haar rijkdom en proviand in de komende jaren vandaan zullen komen. Zij leeft net als de dwaas voor het moment.

God heeft jullie de natuurlijke vermogens gegeven – de gevoeligheid voor de wereld, de verbondenheid met het leven, de wijsheid der eeuwen, de wijsheid die nu niet wordt gebruikt.

Jullie scheppen de voorwaarden voor wanhoop, niet alleen voor de armste volkeren, maar voor iedereen. Jullie scheppen de voorwaarden voor de oorlogen uit vertwijfeling, waarin wanhopige naties niet alleen zullen proberen hun naburige volken te overvallen, maar hen volledig willen elimineren. Jullie scheppen de voorwaarden waaronder de mensheid zich voort zal slepen en zal lijden als nooit tevoren.

Zie je dit? Ben je bereid om te kijken? Het bewijs vind je overal. Kun je dit beantwoorden? Ben je ver-antwoordelijk? Kun je antwoorden op Kennis, de diepere Intelligentie die God je heeft gegeven? Zij zal je de waarheid tonen en je leiden op het pad van herstel – niet alleen voor je eigen leven, maar om je rol te spelen in het herstel van de wereld en de bescherming van haar rijkdom en haar vermogen om jou en anderen te onderhouden.

Naties zullen moeten samenwerken. Ze kunnen niet in conflict of in oorlog zijn, anders verminder je de rijkdom van de wereld. Nog afgezien van de tragedie van menselijk lijden en ontheemding vernietig je de resterende grondstoffen van de wereld, die nu op de slechtst mogelijke manier worden besteed, volledig verspild voor een of ander politiek voordeel of een of andere vorm van nationale wraak.

Mensen van deze wereld, luister naar Mijn woorden. Een deel van jullie taak in deze wereld is de wereld te herstellen, een kracht voor herstel te zijn. Dit vormt een deel los van je individueel doel en roeping.

Als jullie bevolking gaat groeien, moet de wereld hersteld en beschermd worden, anders zal het onvermijdelijke gebeuren. En het onvermijdelijke staat voor de deur. Als jullie bevolking wil groeien, moet de wereld hersteld en beschermd worden, of het onvermijdelijke zal gebeuren. En het onvermijdelijke staat voor de deur. En op veel plaatsen in de wereld is dat al de huidige realiteit.

Hoe wil je de wereld met een groeiend en wanhopig aantal mensen voeden als je zelf geen surplus kunt produceren, als er geen surplus is? Hoe houd je de naties stabiel en coöperatief als zij hun eigen bevolking niet kan voeden en in hun onderhoud kan voorzien? Dat zal met zekerheid oorlog tot gevolg hebben, een oorlog die jullie niet kunnen beheersen of voorkomen. Vandaag de dag zijn hele naties afhankelijk van het surplus van anderen. Als er geen surplus is, wat gebeurt er dan?

Volkeren van de wereld, dit is jullie tijd en realiteit. Als jullie oorlog en de ondergang van de menselijke beschaving willen voorkomen, moeten jullie de wereld opbouwen en herstellen – de grond onder jullie voeten, de helderheid van jullie water, de reinheid van jullie lucht, de rijkdom van jullie bodem. Jullie zullen in de toekomst niet de middelen hebben om dit op een kunstmatige manier te bereiken.

Wie heeft de moed en de eerlijkheid en de nederigheid om deze dingen te zien en het vertrouwen in de mensheid niet te verliezen, maar in te zien dat de enige grote uitdaging die voor jullie ligt, datgene is wat de mensen hun waardigheid en kracht zal teruggeven en de omgeving van samenwerking zal scheppen die essentieel is voor succes?

Mensen die alleen maar fantaseren of hopen, kunnen de werkelijkheid helemaal niet onder ogen zien. Zij vervallen onmiddellijk tot wanhoop. Zij hebben de middenweg van helderheid, mededogen en vastberadenheid niet gevonden. Zij gaan in luttele ogenblikken van hoop en verwachting naar uiterste wanhoop omdat zij geen kracht hebben om de aftakelende wereld om hen heen onder ogen te zien. Zij zien niets. Zij weten niets. Zij zullen niet reageren, ook al worden hun de tekenen getoond.

Wat kan God voor je doen als je niet wilt antwoorden, als je niet verstandig wilt zijn, als je niet eerlijk wilt zijn? Wat kan God voor je doen als je geen kracht opbouwt om een moeilijkere en meer uitdagende toekomst tegemoet te treden?

Denk je dat de komst van Jezus een verschil zou maken? Jezus zou vernietigd worden, en de wereld zou dichter bij oorlog gebracht worden. Wie kan deze dingen zien? Ze zijn het gevolg van oprechte herkenning, maar wie kan deze dingen zien?

Vandaag is de Boodschapper in de wereld en brengt hij de ene grote Openbaring die de mensheid kan herstellen en redden en die de mensheid kan voorbereiden op de grote uitdaging om op te komen in een Grotere Gemeenschap van leven in het universum. Hij brengt een Openbaring mee die vollediger en omvangrijker is dan alles wat ooit aan de menselijke familie werd gegeven.

Toch zal hij worden ontkend, vernederd, gekleineerd, gemeden. Mensen willen niet horen dat zij harder moeten werken; dat zij meer verantwoordelijkheid moeten dragen; dat zij zelfdiscipline moeten opbrengen; dat zij eerlijk moeten worden.

Zij willen alleen maar beloningen van de Schepper. Zij willen de wonderen, zonder te beseffen dat het wonder van Kennis hun reeds gegeven werd. Het middel tot herstel, het middel tot verlossing, werd reeds in hen en in elkander gelegd.

De Afscheiding van God werd genezen op het moment dat zij werd gecreëerd. Maar wie kan het geneesmiddel zien?

Een deel van jullie herstel is het herstel van de wereld. Jullie moeten dit inzien, anders zullen
jullie niet beseffen dat je niets kunt doen en niets groots kunt bereiken wanneer je leefomgeving je in de steek laat.

Er is geen vrijheid, er is geen creativiteit, er is geen verlossing, er is geen vereniging, er is geen vrede, er is geen stabiliteit wanneer je leefomgeving je in de steek laat.

Kijk naar het land met dankbaarheid, verantwoordelijkheid en zorg. Denk aan het water en de lucht, de vruchtbaarheid van het land, de gezondheid van de natuur.

Het klimaat van de wereld is al aan het veranderen en versneld nu omdat de leefomgeving als vuilnisbelt is gebruikt. De wateren zijn vuil. De oceanen zijn vervuild. Het leven vergaat om jullie heen

Wat kun je doen, hoor ik je zeggen? Je speelt je rol. Je volgt Kennis. Je beantwoordt de Openbaring, die je deze kracht zal geven. Je wordt een kracht voor het goede in plaats van iemand die teruggetrokken en gedeprimeerd leeft, niet in staat om te communiceren en een bijdrage te leveren aan de wereld om je heen. Je wordt uit de schaduwen naar het leven gehaald naar de uitdaging van deze tijd, waarvoor je werd gezonden en waarop je bent voorbereid door hen die je naar de wereld hebben gezonden om de wereld onder deze omstandigheden te dienen.

Zie het leven niet als een grote tragedie, maar als je grote kans om te dienen, want dit is tevens je herstel. Zonder deze dienstverlening, kan jij niet herstellen.

Daarom moet je weten wat je dient en waarom je dat dient. Dit voor jou vaststellen is een zaak voor Kennis binnenin jou – je geweten, een geweten dat God in je heeft gelegd en dat deel uitmaakt van deze grotere Kennis en Intelligentie.

Maak je geen zorgen dat anderen niet reageren. Jij moet reageren en je laten inspireren door anderen die dat ook doen.

De weldadigheid van de Hemel zal op je schijnen als je deze knop in je leven omzet. En je zult zien dat de Openbaring het grote geschenk van liefde en mededogen is. En je zult zien dat Kennis in jou het grootste geschenk is dat de Schepper je had kunnen geven – een geschenk om je te beschermen, om je te begeleiden, en om je naar een groter leven te leiden.

Je houding zal veranderen. Je wanhoop zal verdwijnen. Je gevoelens van wrok en vijandigheid tegenover anderen zal afnemen en worden vervangen door helderheid en wijsheid. Je bent hier niet om dingen van de wereld te krijgen, je primaire levensonderhoud daargelaten, maar om de wereld te dienen zoals de bedoeling was, op een unieke en specifieke manier.

Je kunt hier nu niet aan ontkomen of het vermijden of verwaarlozen omdat de wereld in verval raakt. De wereld dient je nu om je tot bezinning te brengen, je terug te brengen, je uit de schaduwen en de duisternis van Afscheiding te roepen.

De crisis in de wereld is je roeping. Je kunt jezelf niet roepen. God roept je om de wereld te dienen, niet alleen om voor jezelf en je naasten te zorgen, maar ook om een bijdrage te leveren aan de omstandigheden waarin de mensheid verkeerd. En dit behelst het herstel van de wereld.

Verlies jezelf niet in politieke controverse. Verlies jezelf niet in de theorieën over de samenleving. Verlies jezelf niet in de gemene en harteloze dynamiek van politiek. Je moet je relatie met de wereld op een meer fundamenteel manier zien en je daardoor laten leiden in je opvattingen, je ideeën en je overtuigingen.

De wereld wordt in gevaar gebracht. De mensheid staat aan de rand van de afgrond. Jullie staan al op de drempel van de Grotere Gemeenschap. Er is geen tijd meer om te fantaseren en afleiding te zoeken, of voor hopeloze zelfzuchtige bezigheden, of om jezelf te verreiken of je positie meer dan strikt noodzakelijk veilig te stellen.

De ernst van de situatie zal je dienen als je kunnen reageren. Je zult er sterker door worden. Je ideeën zullen erdoor verduidelijken. Je prioriteiten zullen weer in overeenstemming worden gebracht met de werkelijkheid zelf.

Maar als je niet kunt reageren, zal de wereld angstaanjagender worden, en zul je je verder terugtrekken. Je wrok zal zich verdiepen. Je onvermogen om te reageren zal steeds meer gaan overheersen. Je zult je machteloos en hopeloos voelen, deel van het probleem worden en geen deel van de oplossing. Je woede zal toenemen omdat regeringen niet reageren of niet in staat zijn om met de ernst en de omvang van de situatie om te gaan. Je zult een leven leiden in angst en vrees, in wrok en vijandigheid. Weelde zal je niet beschermen. Je hobby’s zullen verdwijnen. En je leven zal angstaanjagend worden in plaats van verlossend zoals het de bedoeling was.

In het aangezicht van tegenspoed vind je jezelf, of je verliest jezelf. Je past je aan en wordt sterker, of je bezwijkt onder de omstandigheden. De keuzes worden nu duidelijk en eenvoudig. Ze zijn niet ingewikkeld. Ze gaan niet verloren te midden van verwarring en complexiteit en de verscheidenheid aan meningen die het bewustzijn van mensen domineren.

Kennis binnenin je kent deze dingen waarover Wij spreken. Zij wordt niet misleid door de wereld. Zij is niet bang voor de wereld. Zij raakt niet verstrikt in alle afleidingen, verwarring en rivaliteit in de wereld. Zij bewaart je ware doel voor je – onveranderd, onverminderd, onaangetast binnenin je.

Om vrede te vinden, moet je kracht vinden. Om kracht te vinden, moet je je leven op Kennis bouwen. Om bemoediging te vinden, moet je de Stappen naar Kennis nemen, want alleen Kennis kan je deze bemoediging geven in het aangezicht van beroering en onzekerheid om je heen.

Je keuzes worden nu simpel en fundamenteel. Het is geen kwestie van perspectief of mening. Dat is de zorg van mensen die onbereikbaar zijn geworden voor de wereld en voor zichzelf. Verstomd, ongevoelig, niet reagerend – ze zijn verdwaald in hun gedachten. Ze zijn niet verbonden met de wereld om hen heen. Zij zoeken alleen datgene wat plezierig, troostend en geruststellend is en in overeenstemming met hun ideeën en overtuigingen. Wat kun je voor hen doen?

Jouw roeping is voor jezelf. Jouw dienstbaarheid is voor anderen. Daar moet je nu aandacht aan schenken, en dat is het brandpunt van Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld – de enige Openbaring van deze omvang die zal plaatsvinden. Nu komt het eropaan. En je bent een gezegend, veelbelovend mens om dit te ontvangen, om je hiervan bewust te zijn. Op dit moment besef je nog niet welk een grote zegen dit voor je is – jij die deze ene grote kans hebt om je leven te herstellen, je kracht terug te vinden, je talenten te ontwikkelen en je voor te bereiden op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden.

Mensen van de wereld, luister naar Onze woorden. Wij spreken tot iedereen – niet tot één volk of één groep, niet alleen tot de rijken en de weldoeners, maar ook tot de kansarmen en de onderdrukten, en zelfs tot hen die hen onderdrukken. Wij spreken voor de mensen van vandaag en voor de mensen van morgen. Want Wij zijn het heden en de toekomst.

Je luistert met een diepere aandacht in jezelf. Je kijkt met een diepere visie. Want God heeft jullie de ogen gegeven om te zien en de oren om te horen. Maar jij gebruikt ze niet. Je hebt er geen weet van. Je bent verdwaald in je angsten en verlangens.

Je geest gaat van zelfgenoegzaamheid naar paniek binnen enkele ogenblikken, omdat hij niet de middenweg heeft gevonden waar je met grote kracht en sterkte zowel de tragedie als de schoonheid van de wereld om je heen kunt verwerken. Je kunt in jezelf de realiteit van de Hemel en de eisen van het leven op Aarde bijeenhouden. Je wordt de sluier tussen je Aloude Thuis en de wereld die je bent komen dienen. Je geest wordt de punt van een groot kanaal van bijdrage, ongehinderd nu door alles wat anderen lijkt te overspoelen en te overweldigen.

Alles waarnaar je hart verlangt, moet gediend worden vanuit datgene in jou dat je diepere aard en je ware doel vertegenwoordigt waarvoor je hier bent. Maar het proces van herstel kent vele stappen, en er zijn vele Stappen naar Kennis die je moet volgen. Elke stap is belangrijk. Elke stap brengt je dichter bij je bestemming en verlost je verder van je verleden.

Zelfs als je de wereld dient, moet je je voorbereiden op de wereld, want op dit moment ken je je grotere doel nog niet. Je definities kunnen het niet omvatten, omdat je nog niet de positie op de berg van het leven hebt bereikt vanwaar het duidelijk kan worden gezien en waar het zich vrijelijk via jou kan uiten.

Dit is jouw reis. Je maakt hem niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen en voor de wereld. Dit stelt je in staat ambivalentie, weerstand, angst en een lage dunk van jezelf te overwinnen.

God heeft je het wonder gegeven om je te herstellen en te verlossen, om je tot een invloedrijke kracht in de wereld te maken. Het kan alles overwinnen wat je hebt gecreëerd, elke grote mislukking of ramp, maar je moet de Stappen naar Kennis nemen om dit te verwezenlijken.

Je bent hier om de wereld te herstellen en de mensheid voor te bereiden op haar toekomst en bestemming als een vrij ras in de Grotere Gemeenschap. Dit zal je verlossen, want daarvoor ben je gekomen. En dit zal het enige zijn dat telt wanneer je terugkeert naar je Spirituele Familie en ze je vragen: “Heb je je doel bereikt?” En op dat moment, zul je weten of je het wel of niet bereikt hebt. Al het andere zal worden vergeten of onbelangrijk zijn, en het mysterie van je leven zal glashelder zijn.