De Nieuwe Boodschap voor de Kansarmen en Onderdrukten

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (Rechstsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 18 april 2008
te Teheran, Iran

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

God is zich bewust van het lijden van de mensheid. God is zich bewust van de armoede van de mensheid en de onderdrukking van volkeren – onderdrukking zowel door de dictaten van regeringen en religieuze leiders en onderdrukking door omstandigheden.

Het is de toestand van de mensheid waarop de Nieuwe Boodschap van God zich moet richten. En het is de toekomst van de mensheid die de Nieuwe Boodschap van God moet behandelen. Ze zijn verwant maar niet hetzelfde, want wat de toekomst is, zal verder lijken te gaan dan de eisen van de dag, van het moment, van het uur. Zij [De Nieuwe Boodschap] zal voorbij de huidige behoeften van mensen lijken te spreken, over grotere krachten die de wereld vormgeven – krachten die ofwel de menselijke beschaving kunnen ondermijnen of krachten die haar kunnen versterken, en haar verbeteren en haar een toekomst geven die anders is dan het verleden.

Maar zo’n betere toekomst kan niet ontstaan wanneer mensen worstelen onder het juk van armoede en onderdrukking. Hoewel armoede en onderdrukking altijd onder jullie zijn geweest, scheppen zij een onnatuurlijke toestand – een toestand waarin de natuurlijke vermogens en creativiteit en inspiratie van mensen worden onderdrukt en verzwakt; [en] waarin het licht van Kennis, de grotere intelligentie die God als potentieel binnenin ieder mens heeft geplaatst, wordt gedoofd.

Mensen moeten nu vechten voor de noodzakelijke levensbehoeften. Ze moeten op een slaafse manier werken om in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien, zonder te kunnen sparen voor morgen. Mensen moeten leven onder steeds grotere stress en beperking.

En de mogelijkheid dat dit toeneemt is groot omdat de wereld een nieuwe fase ingaat. De wereld is aan het aftakelen. Grondstoffen worden te snel aan de wereld onttrokken – raken uitgeput, waardoor de toekomst van de mensheid in gevaar wordt gebracht.

God is zich dus bewust van en bezorgd over het lijden in de wereld. In deze wereld zijn betekent in een gecompromitteerde situatie verkeren. De Geest zit opgesloten in een lichaam. Mensen moeten nu overleven onder moeilijke omstandigheden waar voortdurend problemen moeten worden opgelost, waar men zich voortdurend moet aanpassen, waar men zich voortdurend moet inspannen om de primaire bestaansmiddelen te verkrijgen die iedereen nodig heeft – voedsel en water, onderdak, kleding, bescherming tegen de elementen, stabiliteit en veiligheid.

Wanneer deze behoeften niet worden vervuld, kan het grotere potentieel van het individu niet worden gerealiseerd. En de grote gaven die God aan ieder mens heeft gegeven, om als bijdrage aan de wereld te leveren, zullen niet worden opgemerkt en zullen niet worden gerealiseerd.

Dit is een onnatuurlijke toestand. Want de wereld die je vandaag ziet en de wereld waarover je uit het verleden hebt geleerd, vertegenwoordigen de onderdrukking van de menselijke geest – deze vermindering van de menselijke mogelijkheden en capaciteiten, deze druk op de mensheid waardoor zij niet kan uitgroeien tot een grotere kracht en een grotere staat van creativiteit en gelijkmoedigheid en sociale rechtvaardigheid en evolutie.

Vandaag de dag worden mensen gebonden door politieke beperkingen. Maar ze worden ook in slavernij gehouden doordat ze gedwongen worden op een slaafse manier te werken, waarbij hun bestaan hen geen tijd geeft om een innerlijk leven op te bouwen – een innerlijk bewustzijn, een vermogen om te reageren op de diepere Kennis die God binnenin hen heeft geplaatst. Als gevolg daarvan, zijn hun geesten uitgeput, is hun licht zwak.

Want er is sprake van armoede op drie niveaus, zie je. Je hebt armoede op het niveau van de lichamelijke behoeften: voedsel, water, onderdak, kleding, stabiliteit en veiligheid. Dan heb je de armoede van de geest, waar een individu geen gelegenheid heeft om een bewustzijn van zichzelf en de wereld te ontwikkelen, om zijn intellectuele vermogens te cultiveren en een groter onderscheidingsvermogen te leren, dat noodzakelijk is voor echt succes in het leven. En dan heb je de armoede van de Geest, waar de kracht en de aanwezigheid van Kennis verborgen en onbekend blijven omdat mensen worstelen om te overleven en met dermate veel stress worden geconfronteerd, dat alles wat ze kunnen doen, is proberen morgen te bereiken en door te gaan.

Deze vormen van armoede – de armoede van het lichaam, de armoede van de geest en de armoede van de Geest – vertegenwoordigen de grote verarming van de menselijke familie. Want alle grote talenten die de Schepper van al het leven binnen de menselijke familie heeft geplaatst, blijven onbenut en onbekend, vergeten en beperkt. Wanneer dat niet het geval was, zou de menselijke familie zich in de wereld van vandaag in een heel ander stadium van ontwikkeling en verwezenlijking bevinden.

Het tegenhouden van de creativiteit van vrouwen alleen al, betekent dat de helft van het menselijk ras belemmerd en beperkt wordt. De helft van de grote gaven van Kennis – bijdrage, mededogen en dienstbaarheid – wordt de menselijke familie onthouden, onthouden om culturele redenen, onthouden vanwege armoede, onthouden vanwege onderdrukking door machtige krachten binnen regeringen en zelfs religie.

Wanneer een jonge man of een jonge vrouw voorbestemd was om een belangrijke arts te worden, of een groot ambtenaar, of een inspirerend kunstenaar of een groot ingenieur, zal onder deze omstandigheden dit potentieel nooit worden gerealiseerd – waardoor die natie, die cultuur en de wereld zelf worden verarmd.

Het is niet voldoende om de krachten van onderdrukking omver te werpen, want dat leidt tot geweld, en groot verlies van leven, en leed en maar al te vaak leidt dat alleen maar tot een andere groep mensen, een nieuwe generatie van onderdrukkende heersers. Hoeveel mensen hebben hun leven en hun welzijn en hun kansen opgeofferd alleen maar om een nieuwe en zelfs nog gevaarlijkere vorm van onderdrukking in te luiden?

Nee, er moet een grotere verandering in de persoon plaatsvinden, en die moet eerst in de persoon zelf plaatsvinden. Als je hart vol is van wrok en woede, haat en rancune, zelfs als het leven je kansen zou geven, je sociale of politieke macht zou geven, zou je alleen maar een nieuwe vorm van onderdrukking kunnen inluiden, want onderdrukking is altijd vervuld van woede, angst en rancune. Het druist altijd in tegen de natuurlijke staat van mensen die de Schepper van al het leven heeft geschapen.

Om sociale verandering te bewerkstelligen moet er sprake zijn van mededogen, tolerantie en geduld. De beweging hiervoor begint altijd in het individu, met het individu dat toegang en verbinding krijgt met de grotere Kennis die God in hem heeft geplaatst, om zijn innerlijk leven te cultiveren, om zich bewust te worden van zijn diepere aanleg – om de geest tot rust te brengen zodat je kunt horen en voelen en ervaren hoe God je beweegt en je instrueert in je leven, zelfs in de meest bijzondere dingen, de eenvoudigste zaken: de neiging om hierheen te gaan, de terughoudendheid om daarheen te gaan, het onderscheidingsvermogen dat iemand [jij] moet aanbrengen in de omgang met anderen en hoeveel je met hen deelt, de noodzaak om een rustige plek te cultiveren zodat je in jezelf kunt beginnen te luisteren.

Maar als er geen rustige plek is, als er geen mededogen is, als er geen verdraagzaamheid is, als er geen vrijheid is om je geest te bevrijden van een slaafse houding of reeks overtuigingen, dan blijven Gods gaven ongehoord, niet herkend en onbekend.

Mensen willen sociale verandering. Ze willen politieke verandering. Maar zij zelf willen vaak niet veranderen. Ze willen voordelen. Ze willen sociale verbetering, en ze hebben die nodig, zoals zo vaak het geval is.

Maar de beweging van God moet eerst binnenin jezelf gebeuren. Het veranderen van de sociale orde brengt zelden voordeel voor iedereen. Soms is dit wel het geval. Maar als er geen grotere wijsheid aan te pas komt, dan zal de sociale rechtvaardigheid slechts marginaal verbeteren, of helemaal niet. Er zal een nieuw machtsregime in werking treden, dat rechtvaardigheid belooft maar niet in staat is die tot stand te brengen; dat verbetering belooft maar niet in staat is dit tot stand te brengen. En dan, net als voorheen, zullen mensen gebukt gaan onder onderdrukkende werkzaamheden en met weinig hoop op vooruitgang of verbetering in hun leven.

De kracht van God werd in je geplaatst, maar niet in je intellect. Niet aan de oppervlakte van je geest. Zij is niet geconditioneerd of bepaald door je overtuigingen of je houdingen of zelfs maar door de religieuze principes die je eventueel aanhangt.

Het is niet dat God gefaald heeft om de mensheid te helpen. Het is dat de mensheid heeft gefaald om naar God te geluisteren. Het is niet dat God niets geeft om de menselijke conditie, de conditie van jouw leven en de levens om je heen. Het is dat Gods kracht en aanwezigheid niet wordt herkend.

Wanneer je eenmaal voedsel, water, kleding, onderdak, stabiliteit en veiligheid hebt verkregen, kun je beginnen met het ontwikkelen van je innerlijke leven. Dit is niet alleen maar een afleiding of een bevrediging. Het is fundamenteel voor je succes, want God spreekt tot je via je innerlijk leven, via de kracht van Kennis die God binnenin je heeft geplaatst, die zo heel anders is dan je persoonlijke geest, en je religieuze en sociale conditionering, en de verwachtingen van je familie en anderen.

Alle grote heiligen en dichters en musici en degenen die wezenlijke verandering en verbetering voor de mensheid tot stand hebben gebracht, hebben dit geweten, hebben dit beoefend. Het is niet voldoende om te zeggen dat zij een unieke gave hadden, het zeldzame individu dat over een bijna bovenmenselijk geduld en moed beschikt om zulke grote werken voort te zetten. Want deze kracht en moed bevinden zich ook binnenin jou. Maar eerst moet je er een plaats voor creëren in jezelf.

Dit, kunnen regeringen, religieuze instellingen en commerciële machten, je niet ontnemen. De vrijheid om toegang te krijgen tot God binnenin jezelf ligt buiten het bereik van de overheid. Het gaat de omstandigheden van armoede en onderdrukking te boven. Dit spreekt de Nieuwe Boodschap van God rechtstreeks aan vanwege de grote behoefte daaraan in de wereld.

Want de mensheid kan nu niet vooruitkomen door een zeldzaam individu hier en daar. Veel meer mensen moeten door God worden geroepen, moeten worden geïnspireerd en moeten functioneren vanuit een niveau van mededogen, betrokkenheid en moed – niet omdat zij het persoonlijk willen, maar omdat het in hen opkomt.

Zodra je toegang begint te krijgen tot Kennis – Gods intelligentie, een diepere geest binnenin je, zal zij langzaam beginnen op te komen. Het is alsof je iets hebt gebaard, maar haar opkomst gaat heel langzaam.

Na je dag van hard werken, kom je terug, en leer je je geest tot rust te brengen en te luisteren. Hier vraag je God niet simpelweg om dingen. Je bent aan het leren te ontvangen.

In het begin is het moeilijk omdat de toestand van je geest zo verzwaard is, onder zoveel druk staat, zó in beslag wordt genomen door pogingen om de gevolgen van armoede en onderdrukking te compenseren, dat het in het begin bijna onmogelijk lijkt. Maar zoals alle prestaties, vergt het tijd, geduld en dagelijkse toepassing.

Zelfs als je in een vluchtelingenkamp of in een sloppenwijk van een stad woont, heb je de mogelijkheid om een innerlijk leven te ontwikkelen en om dit aan je kinderen te onderwijzen. Dit zal je gevoelig maken voor je eigen ervaring en zal het voor jou mogelijk maken de beweging van Kennis binnenin jezelf te voelen en te horen. Want zo spreekt God tot jou, binnenin jou.

Hier word je geen profeet of een avatar of een heilige of een onthechte of een monnik of een priester. Je wordt gewoon een persoon die reageert op Gods stem binnenin jou.

Dit zal tijd kosten. Het zal niet in een dag of een week of een maand gebeuren. Maar als je het fundament legt voor een innerlijk leven, zal het groeien en zich ontwikkelen. Je zult dingen gaan zien die je eerder niet kon zien. Je zult dingen in anderen gaan horen die je eerder niet kon horen. Het zal moeilijker voor je zijn je te laten misleiden door andere mensen of door de schijn. Het zal moeilijker voor je zijn om verleid te worden door schoonheid, of beloften van macht, of rijkdom, of al die uiterlijkheden die mensen in verrukking brengen en mensen verleiden en hypnotiseren om iets te worden wat ze niet zijn.

Dit is wat religie is. Religie is niet naar de kerk of de moskee of de tempel of de heilige plaats gaan en de handelingen uitvoeren die religieuze autoriteiten als oefening en gewoonte hebben ingesteld. Het is niet jezelf dwingen dingen te geloven die je nauwelijks begrijpt. Dat is geen religie.

Religie is de grote verbintenis binnenin jezelf, tussen je denkende geest en de diepere geest van Kennis binnenin jezelf. En deze verbintenis begint heel langzaam en kan onder alle omstandigheden plaatsvinden.

Je kunt in een kerk of moskee gaan zitten. Je kunt in je kast gaan zitten, als het nodig is om de gelegenheid te krijgen stil te zijn en te luisteren. Wat voor verschil maakt het om tot God te bidden en om wonderen te vragen als je niet eens kunt reageren op de wijsheid en de leiding die God al binnenin je heeft geplaatst?

Het is alsof je iets kleins vraagt en iets groots mist. God heeft een perfecte leidende intelligentie binnenin je geplaatst. Als je dit niet kunt ervaren, als je dit niet kunt accepteren, als je hier niet in gelooft, wat kan God dan nog meer voor je doen? Je meer geld geven of een betere baan? Nou, dat is waar, maar je bent nog steeds verarmd. Je geest leeft nog steeds in een staat van armoede.

Je hebt leiders in de regering, de handel en de godsdienst, die in totale armoede leven. Ja, ze zijn ontsnapt aan de onderdrukking van armoede. Ja, ze hebben misschien machtsposities. Ja, ze lijken controle te hebben over het lot van anderen. Maar God is hun onbekend. En de leiding en de wil van God liggen buiten hun bereik – niet omdat die er niet zijn, maar omdat zij er geen weg naartoe hebben gevonden.

De nadruk ligt hier op het opbouwen van een innerlijk leven, en dit innerlijke leven zal jou aanwijzingen en impulsen geven die je kunnen leiden tot verbetering van je omstandigheden en tot het herkennen van mogelijkheden die je nooit eerder zou hebben gezien, en tot het ontmoeten van personen die je op je weg zullen helpen, naast de gewone kennissen die je misschien in het leven hebt.

De wereld heeft nu veel heiligen nodig, niet slechts een paar. De wereld heeft nu de geschenken van Kennis via velen nodig, en niet slechts door weinigen. Onderdrukking zal voortduren. Armoede zal voortduren. Maar bepaalde mensen zullen ontkomen. Zij zullen uit het vuur springen. En voor hen zal er binnenin iets bijzonders gebeuren. Of hun omstandigheden nu onderdrukt worden door armoede of politieke beperkingen, of dat hun omstandigheden welvarend en gemakkelijk en niet veeleisend zijn, zij zijn begonnen te ontkomen aan de armoede van de ziel.

Dit gaat verder dan de dictaten van religie. Dit gaat verder dan de fundamentalistische leringen. Dit gaat verder dan filosofie en theologie en ideologie, omdat het een directe verbintenis is met wat God binnenin je heeft geplaatst.

Voordat je de wereld kunt veranderen, moet je zelf veranderen. Voordat je anderen iets groters kunt aanbieden, moet je zelf iets groters ontvangen. Je ideeën en je protesten en je woede voegen alleen maar toe aan de ideeën, de protesten en de woede van de wereld om je heen, totdat er een grotere inspiratie binnenin je zit.

De toekomst van de wereld zal afhangen van hoeveel mensen kunnen reageren en de kracht van Kennis binnenin zichzelf kunnen volgen. Ze zullen uit alle lagen van de bevolking komen. Ze zullen komen uit de sloppenwijken en de middenklasse en de rijken. Ze zullen komen uit alle culturen, uit grote steden, uit kleine steden, uit dorpen, vanuit boeren en herders, vanuit mensen die in verafgelegen gebieden van de wereld wonen. Het is de Nieuwe Boodschap die Kennis binnenin hen moet activeren en hen de mogelijkheid moet geven een innerlijk leven te ontwikkelen, zodat ze kunnen reageren op de werkelijkheid, de kracht, de leiding en de aanwezigheid van Kennis.

Mensen vragen, “Wat is deze Kennis waar je het over hebt? Zijn het ideeën? Zijn het overtuigingen? Is het een theorie? Is het een verzameling ideeën?” Nee, geen van deze. Het is de kracht en de beweging van Kennis, het vermogen om de waarheid te kennen, de waarheid te voelen, door de waarheid bewogen te worden. Niet de waarheid van een idee, maar de waarheid die een oprecht bewustzijn vertegenwoordigt, het inzien van iets dat echt is en van iets dat gedaan moet worden.

Kennis is de zekerheid die God binnenin je heeft geplaatst om te dragen in een zeer onzekere wereld, om te dragen in een wereld van moeilijke omstandigheden, een wereld van instabiliteit, een wereld waar de dreiging van ondergang en vernietiging altijd tot op zekere hoogte aanwezig is. [Dit is] een diepere zekerheid die niet gebaseerd is op ideeën of ideologie, maar op de aanwezigheid van God binnenin je en buiten je.

Wanneer je bidt, vraag dan dat deze Kennis binnenin je sterker mag worden, en maak tijd wanneer je maar kunt om stil te zijn en te luisteren – niet om vragen te stellen, niet om verzoeken te doen, niet om te bidden voor de wonderen, maar gewoon om te luisteren in eenvoud en nederigheid. Dit is het begin.

De reis die voor je ligt bestaat niet alleen uit het veranderen van je sociale status of omstandigheden. Dat is goed voor de behoeften van het lichaam, maar het doet niets af aan de verarming van de geest en de ziel.

Je hebt een beetje vrijheid nodig om te bewegen en om je omstandigheden te veranderen, maar soms is daar geen gelegenheid voor. Je zit helemaal vast in een situatie. Je bent aan het werk voor je ouders, of je bent geplaatst in een baan die geen mogelijkheid biedt voor vooruitgang of verbetering, en dit is het geval voor zoveel mensen. Maar de mogelijkheid om je innerlijke leven tot stand te brengen en een verbinding te leggen met de Kennis die God daar heeft geplaatst, die is er nog steeds voor jou.

Dit proces waarover Wij spreken is iets dat het intellect niet kan begrijpen. Het is niet rationeel en logisch in de gebruikelijke zin. Het is mysterieus omdat God mysterieus is, en je bent verbinding aan het zoeken met wat God binnenin je heeft geplaatst, dus er is altijd een zekere mate van Mysterie.

Hier is geen meesterschap zoals bij het leren van een vak of een vaardigheid. Het is het Mysterie. Als het sterk in je wordt, zul je anderen inspireren, alleen al door je aanwezigheid. En er zullen grotere gaven uit je voortkomen die je van nature kunt geven, die je bedoeld was om te geven, die in je werden gelegd voordat je naar deze wereld kwam – gaven die de wereld nodig heeft, want het zijn niet alleen individuen die verarmd zijn, het is de hele mensheid.

Elke gave, hoe klein ook, verbetert de toestand van de mensheid. Je kunt dit niet zien, natuurlijk, maar het is juist omdat het een optelsom is. Het is als een weegschaal. Wanneer kwaad en onderdrukking de weegschaal aan één kant volledig verzwaren, heb je niet zoiets groots om dat tegen te gaan, om de weegschaal in evenwicht te brengen, om de overweldigende overheersing van kwaad en omstandigheden, van onwetendheid, van onderdrukking, armoede enzovoort te compenseren.

Maar [Dus]wanneer je aan het andere deel van de schaal iets kleins toevoegt, lijkt het geen effect te hebben. Maar wanneer anderen iets kleins toevoegen, wordt de weegschaal vroeg of laat, na verloop van tijd, in evenwicht gebracht, en beweegt zij zich verder ten gunste van wat waar en natuurlijk is voor mensen, dat is verbonden zijn met anderen, dat is creatief zijn, dat is dienstbaar zijn voor hun familie en culturen in de wereld, om de wereld in stand te houden, om voor mensen te zorgen, om geïnspireerd te zijn en de uitstraling van een innerlijk leven binnenin zichzelf te hebben. Zelfs wanneer de omstandigheden er slecht uitzien, zelfs bij mislukking en nederlaag, bevind zich de kracht van Kennis binnenin je.

Wat Wij hier zeggen is dat ieder mens, ongeacht zijn omstandigheden, zodra hij heeft voldaan aan de behoeften van het lichaam – de behoefte aan voedsel en water, onderdak, kleding, stabiliteit en veiligheid – kan beginnen zijn bewustzijn van Kennis te cultiveren, te leren ontvangen wat God in hem heeft geplaatst, zijn geest te openen, zijn geest tot rust te brengen zodat hij deze diepere stroom van zijn leven kan horen en voelen en ervaren.

In plaats van drugsverslaving en alcoholisme, in plaats van gewelddadige uitbarstingen, in plaats dat je een obsessie hebt om dingen te hebben, een obsessie met seksualiteit, geef je jezelf hieraan over. Want al lijkt je leven geen belofte en mogelijkheden te hebben, de kracht en de aanwezigheid van Kennis in jou is de kracht en de mogelijkheid. Je situatie lijkt misschien onbeweeglijk en onveranderlijk, maar de kracht van beweging en verandering is in jou gelegd. Je moet dit je geloof en vertrouwen geven, want vooral in het begin en zelfs onderweg zul je het uit het oog verliezen, en je zult denken dat het niet bestaat en dat je slechts bezig bent met een soort menselijke dwaasheid.

Mensen zijn ongeduldig. Ze willen vandaag resultaten. Daarom willen ze wonderen. Wonderen zijn als iets hebben voor niets. Ze willen het werk niet doen. Ze willen hun innerlijke heiligdom niet opbouwen. Ze willen hun geest niet cultiveren. Ze willen de vaardigheid van stilte en rust niet leren. Ze willen niet de tijd nemen om echt onderscheidingsvermogen en helderheid te ontwikkelen. Ze willen alleen het wonder.

Het is erg lui, zie je, om dit allemaal te willen. Het is alsof je de beloning krijgt zonder te werken. Het is alsof je tegen je boerderij zegt dat ze al het voedsel voor je moet verbouwen terwijl jij op vakantie gaat, of alsof je tegen je winkel of je industrie zegt dat ze de goederen moeten produceren zonder dat je er zelf voor hoeft te werken. Zo werkt het dus niet.

In het begin, vereist dit echt geloof, want misschien heeft je vroegere leven je geen hoop gegeven, en dus kan ieder idee van hoop valse hoop lijken. Elke belofte van verbetering zal met angst en argwaan worden bekeken. Misschien lijkt het te ongelooflijk, te mysterieus, te moeilijk, maar dat komt doordat je nog niet eens bent begonnen.

Als je een nieuwe taal zou leren, gaat dat de eerste dag niet vanzelf. Je begint stap voor stap, je voegt woorden en zinnen samen, leert een woordenschat, leert de grammatica van de taal. Een vakman worden is niet iets waarbij je op een dag wakker wordt en het dan voor je klaarligt. Je moet alle stappen doorlopen om die vaardigheid op te bouwen.

Hier is dat niet anders, maar je zult versteld staan van wat tien of vijftien minuten per dag tijd nemen in stilte en innerlijk luisteren zal doen voor je leven – je verlossen van stress, je inzichten tot je laten doordringen, reageren op diepere dingen in jezelf. In het begin zul je het gewoon nodig hebben om uit te rusten, om bij te komen van de overweldigende stress van het leven om je heen.

Maar daarnaast begint het een reeks deuren binnenin jezelf te openen, die elk iets anders onthullen. Als je geduldig kunt oefenen, niet iedere dag resultaten verwacht, geen wonderen verwacht, dan begin je je vaardigheden op te bouwen, en bouw je ook je intentie en je vermogen en je vertrouwen op. Het is net als met iets anders van echte waarde.

Ongeacht wat je omstandigheden ook zijn, dit staat je te wachten. De revolutie moet eerst binnenin jezelf plaatsvinden wil zij echt en oprecht en productief en constructief zijn. Als je alleen maar in opstand komt en de muren van het kasteel afbreekt en de leiders doodt, maak je alleen maar de weg vrij voor de volgende groep tirannen om aan de macht te komen. Je bent alleen maar gebruikt om een machtswisseling te bewerkstelligen. Je hebt nog niet echt gezorgd dat je een verschil maakt.

De inspiratie zal je wijsheid geven. Wijsheid zal je mededogen geven. Mededogen zal ervoor zorgen dat je andere mensen niet wilt haten en zult zoeken naar manieren om constructieve veranderingen tot stand te brengen.

Wat God in je heeft geplaatst is niet gewelddadig. Het is niet haatdragend. Het zoekt geen wraak. Het is niet gevuld met een wrede ideologie die alleen de volgende generatie zal onderdrukken. Dat komt omdat het van God afkomstig is. Het is geen menselijke uitvinding. Het is niet zomaar een projectie van de menselijke psychologie. Het is iets dat genade en kracht heeft, geduld, moed, standvastigheid. Dat zal nodig zijn om een nieuwe natie op te bouwen, om sociale rechtvaardigheid tot stand te brengen en om mensen die tegen je zijn ervan te overtuigen dat je er bent om ook hun leven te verrijken.

Het kost een leven lang om dit te bereiken. Het gaat niet snel en gemakkelijk, maar de waarde ervan gaat de menselijke schatting te boven. Dit heeft de mensheid vooruitgeholpen – haar omstandigheden verbeterd; haar samenlevingen ontwikkeld; wetenschap, kunst en vaardigheden opgebouwd.

Alles van waarde wat de mensheid heeft gecreëerd en heeft voortgebracht op alle gebieden van inspanning was voortgekomen uit Kennis, was afkomstig van God, werkzaam via individuen; werkzaam via toegewijde relaties; werkzaam via grote huwelijken, grote vriendschappen, grote verenigingen en inspanning; werkzaam via liefdadigheid; zelfs werkzaam via overheidsinstellingen. Zelfs zij kunnen geïnspireerd worden.

Dit is wat je te wachten staat. Verwens je armoede niet. Ontwikkel je verbinding met Kennis. Haat je onderdrukkers niet. Bouw je verbinding met Kennis op. Behandel anderen niet met wreedheid. Bouw je verbinding met Kennis op. Kom terug naar God, naar wat God binnenin jou en voor jou en voor anderen heeft geplaatst. Dit is de weg.

Je moet het vertrouwen hierin opbouwen zelfs al kun je op dit moment niet weten of het waar is of zien wat het voor jou en voor anderen zal voortbrengen. Dit is de waarde van geloof, dat je iets groters binnenin jezelf aanboort dat je begrip te boven gaat, dat niet bepaald wordt door je houding of je doelen of eisen.

De grote heiligen onder jullie zullen voortkomen vanuit de armen, zelfs meer dan vanuit de rijken. De grote uitvinders, de grote artsen, de grote ingenieurs, de grote ambachtslieden, de grote politici, de grote leiders van de mensheid zullen zo vaak afkomstig zijn uit de laagste rangen van de samenleving. De geschiedenis heeft dit bewezen.

Dit is Gods oproep aan jou. Dit is het wonder. Dit geeft je niet alleen maar een vis voor vandaag. Het zal je leren om voor altijd te vissen. Het zal je een nieuw leven geven. Het zal je een nieuwe richting geven, een nieuwe inspiratie. Dit is wat God aanbiedt. Mensen willen andere dingen. Dit is wat God biedt.