Mondiale veiligheid ontwikkelen

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

facing reality and building global security

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 14 februari 2009
te Boulder, CO

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensheid gaat nu een gevaarlijke richting op zonder acht te slaan op de waarschuwingssignalen dat zij te ver gaat in wat de wereld kan bieden, leeft zij in het moment, denkt zij alleen aan de korte termijn.

De mensheid begeeft zich op gevaarlijk terrein, onbekend terrein, waar zij het hoofd zal moeten bieden aan een wereld in verval – een wereld van afnemende grondstoffen, een wereld van milieuverstoringen, een wereld van gewelddadige weersomstandigheden, een wereld van dalende voedselproductie, een wereld van grotere economische tegenspoed en instabiliteit, een wereld die op vele plaatsen het dunne laagje vernis van beschaving zal wegnemen en mensen tot onderlinge rivaliteit zal brengen.

Deze drempel, die zo groot is, is al een hele tijd aanstaande. Voor degenen die de ogen hebben om te zien, zij kunnen hierop anticiperen. Hij vertegenwoordigt een fundamentele onbalans tussen de mens en de natuur, een fundamentele onbalans binnen de mens en zijn eigen natuur, maar ook de relatie van de mensheid met de wereld zelf.

Mensen worden in beslag genomen door hun eigen behoeften en hun eigen verlangens. Zoveel mensen willen dat God in het universum voor meer zorgt, meer dan zij nodig hebben, om de last van rijkdom en veel bezit te leveren, terwijl zoveel anderen de allernoodzakelijkste dingen van het leven nodig hebben.

De mensheid lijkt niet in staat zichzelf te corrigeren. Hoewel zeer bewuste individuen werken aan verschillende aspecten van de problemen en behoeften van de mensheid, schijnen naties en leiders van naties en religies niet in staat te zijn de situatie te begrijpen zoals zij werkelijk is en zoals zij zal zijn als de mensheid haar koers niet wijzigt.

De antwoorden lijken zo ongrijpbaar, en de kosten voor verbetering lijken zo hoog, maar de grondbeginselen waarop de mensen functioneren, het fundament zelf van de gedachten en verwachtingen van de mensen, zullen mettertijd moeten veranderen en zich moeten aanpassen aan een wereld in verval. Wat een grote verandering zou dat zijn.

De mensheid is bezig haar tribale bestaan in de wereld te voltooien. Zij bevindt zich al heel lang in dit proces. Zij moet nu de realiteit onder ogen zien van een leven als één-wereld gemeenschap.

Naties zullen nog steeds naties zijn. Ze zullen nog steeds met elkaar concurreren. Er zullen nog steeds wrijvingen en conflicten heersen, belangenconflicten, enzovoort. Maar in toenemende mate zullen de mensen te maken krijgen met een mondiale werkelijkheid, en niet alleen maar met een lokale of regionale werkelijkheid.

Als er in één regio van de wereld droogte heerst, stijgt de prijs van voedsel in de halve wereld. Als er op één plaats sprake is van financiële corruptie kan dat de financiële werkelijkheid van miljoenen en miljoenen mensen van ver, ver weg, veranderen.

Het is niet voldoende om je alleen maar om de nationale veiligheid te bekommeren. Nu moeten jullie je bekommeren om de veiligheid van de hele wereld.

Jullie worden geconfronteerd met concurrentie uit het universum om jullie heen. Grondstoffenverkenners, economische collectieven infiltreren de wereld in kleine groepen – ze proberen het tij van de acties van de mensheid in hun voordeel te doen keren door overreding en misleiding, ze proberen aan kracht te winnen, ze proberen individuen voor hen te winnen en weg te leiden van menselijk leiderschap.

Maar wie kan dit zien onder degenen die zo bezig zijn met hun eigen zaken? Zij weten niet eens wat er in hun eigen huis gebeurt. Zij weten niet wat er in hun eigen lichaam gebeurt met betrekking tot hun gezondheid. Zij zijn zich voor een groot deel niet bewust van de problemen die in hun eigen gemeenschappen ontstaan en zich uitbreiden.

Misschien zijn zij zich bewust van één probleemgebied, maar de mensen verliezen hun vermogen om het grotere geheel te zien, zo in beslag genomen zijn zij op hun eigen specifiek gebied. Dus zij die zich concentreren op de financiële wereld hebben geen idee wat er in de natuur gebeurt en omgekeerd. Mensen hebben dus geen overzicht. En als gevolg daarvan kunnen ze niet zien wat er achter de horizon op hen afkomt, zo gefixeerd zijn ze op hun ene specifieke interessegebied of beroep.

De mensheid gaat dus onvoorbereid deze zware en moeilijke tijd in, denkt alleen aan de nabije toekomst, denkt dat alles klopt en dat alles zal zijn zoals in het verleden, het zeer recente verleden natuurlijk. Zij zien het grotere plaatje niet. Zij zien niet dat de beschaving in gevaar is. Ze bestrijden het vuur van vandaag, maar ze zien niet wat het vuur van morgen en de dagen die komen, gaat veroorzaken.

Dus worden zeer lauwe oplossingen voorgesteld, en zelfs deze kunnen weerstand oproepen. Niemand wil iets opgeven tenzij iedereen offers brengt. En dus wijzen de vingers naar elkaar, maar niemand zegt: “Werkelijk, dit is wat we moeten doen.” En zij die dit wel zeggen worden genegeerd, of verguisd, of afgewezen. En dus worden de visionairs verloochend.

Gedreven door noodzaak zullen de rijke landen nu hun levenswijze drastisch moeten veranderen. Maar de mensen denken nog steeds dat over hun levensstijl niet te onderhandelen valt, dat deze veranderingen niet kunnen gebeuren en dat zij zich ertegen zullen verzetten.

En dus verliest de wereld nu zijn veiligheid. Tegen de tijd dat de mensheid ook maar iets doet aan het veranderende klimaat, zal het gezien haar huidige gedragslijn te laat zijn.

De wereld wordt nu door economische tegenspoed geteisterd omdat de mensheid zelfs haar zelf gecreëerde rijkdom en haar natuurlijke erfenis heeft uitgeput. Zij heeft niet gespaard voor de toekomst. Ze heeft niet gepland voor de toekomst. Ze heeft geen voorzieningen voor de toekomst getroffen. En de toekomst komt onverbiddelijk.

Voor het individu bestaat de verleiding om het op te geven, of om woedend te worden, of om je buren of andere naties of leiders aan te vallen. Maar iedereen is een deel van dit probleem geweest. De mensen hebben veel geprofiteerd van het overmatig gebruik van de wereld, en zij zullen zich nu verzetten tegen een koerswijziging van enige betekenis.

De oplossingen zullen door individuen en kleine groepen tot stand moeten worden gebracht. Innovatie zal moeten plaatsvinden op de meest fundamentele niveaus van de samenleving, en dat zullen er veel moeten zijn.

Maar jullie vechten nu tegen de tijd. Tijd is van essentieel belang. Een verspild decennium zal grote gevolgen hebben voor de toekomstperspectieven en de mogelijkheden van de wereld.

Voor het individu bestaat de weg dus uit het volgen van Kennis, de diepere Intelligentie die God in je heeft gelegd – haar volgen en leren te onderscheiden van de andere krachten en overtuigingen in je geest. En hoe kan dit worden gedaan, luidt dan de vraag? Het lijkt zo onmogelijk, zo moeilijk.

Een voorbereiding is in de wereld gezonden door de Schepper van al het leven om het individu voor te bereiden, en richtlijnen zijn gezonden om de naties voor te bereiden. Een waarschuwing is uitgegaan over de Grote Golven van verandering die op de wereld afkomen en de voorbestemde ontmoeting van de mensheid met een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum.

Het probleem is opgehelderd. De realiteit is duidelijk gemaakt. Het gevaar is naar voren gebracht. En het vermogen van de mensheid om te reageren, te creëren en van koers te veranderen is versterkt en aangemoedigd.

Om die grote veranderingen tot stand te brengen, moeten de talenten van veel mensen worden ingezet, en ze kunnen moeilijk te onderscheiden en uit te werken zijn, maar de richting moet duidelijk zijn. Het is niet genoeg om alleen maar cynisch te zijn en te denken: “Nou, dat zal nooit gebeuren”, of te denken dat je maar terug moet naar een vorig tijdperk dat geen last leek te hebben van deze dingen.

Het lijkt opvallend moeilijk voor mensen met gevestigde belangen om de situatie helder te zien en de diepte en ernst te beseffen van de grote verandering die nu op komst is. Dus blijft de dwaasheid voortduren. Mensen kibbelen eindeloos over details. Zij onderschatten de grote verandering die op komst is. Zij zien niet in hoe zij hun leven en hun verwachtingen moeten veranderen. Zij zien niet dat de hele beschaving zo enorm bedreigd wordt – bedreigd door het gevaar van ondergang van binnenuit en door ingrijpen van buitenaf.

En dus gaat de roekeloosheid door. De rijken zijn verdwaald in hun uitspattingen. De armen worden wanhopiger, en hun aantal neemt toe. De rijkdommen van de wereld worden niet planmatig gebruikt en behouden, en worden niet verstandig gebruikt en gecultiveerd.

Ondanks het optimisme en de uitvluchten, de zelfverloochening en het uit de weg gaan, en alle andere neigingen die mensen kunnen hebben bij grote veranderingen, waart er overal een diepe ongerustheid door de hoofden en de harten van de mensen. Zij voelen dat er grote moeilijkheden op komst zijn, maar toch blijven zij kibbelen en ruziën over hun problemen: het Midden-Oosten, hun economische situatie, wrok voelen voor andere naties, andere volkeren niets gunnen. Zij gaan door met hetzelfde gedrag, met dezelfde neigingen, maar onder dit alles zit een grote onrust. Die onrust zegt je iets. Het is niet louter een gebrek aan optimisme. Het is een antwoord buiten het bereik van het intellect en al haar machinaties en zelfbedrog.

Dus kom je als individu uiteindelijk tot een punt waar je zegt: “Wat is de waarheid en wat moet ik doen?” Dat is het begin van een dieper antwoord en een grotere verantwoordelijkheid als het kan worden gehonoreerd en opgevolgd.

De Nieuwe Boodschap van God roept mensen op om deze vragen herhaaldelijk te stellen – niet om eenvoudige, snelle antwoorden te krijgen, maar om met de vragen te leven, zodat de antwoorden zich langzaam en geleidelijk kunnen openbaren, stap voor stap in de loop van de tijd.

God heeft een grote waarschuwing gegeven voor wat de mensheid werkelijk te wachten staat – een waarschuwing die veel verder gaat dan wat de overgrote meerderheid van de mensen beseft, of zelfs maar wil zien en weten.

Een duidelijke Openbaring is geen kwestie van perspectief. Is geen kwestie van filosofie. Is geen kwestie van een denktrant of sociale conditionering of onderwijsrichting of religieuze overtuiging. Het is een Openbaring.

Want de wereld wordt nu in gevaar gebracht. Het fundament van de menselijke beschaving begint snel af te brokkelen. Jullie worden nu geconfronteerd met problemen van zo’n enorme omvang dat er wereldwijde samenwerking en aanpassing nodig is om ze aan te pakken. Het zal niet eenvoudig een kwestie zijn van nieuwe technologie of politieke oplossingen.

Het is als een noodsituatie in de wereld. Jullie worden geconfronteerd met een achteruitgang van het milieu. Jullie worden geconfronteerd met Interventie uit het universum om jullie heen. Iedereen zou hiervan op de hoogte moeten zijn. Iedereen zou hier naar moeten omkijken. De naties moeten hun bevolking voorbereiden. Er moet een grotere afrekening komen, anders zal het antwoord te zwak, te latent en te ineffectief zijn.

Als je de uitdaging niet begrijpt, zul je de noodzaak niet inzien. Als je de noodzaak niet inziet, zul je geen antwoord bedenken. Je zult denken dat de noodzaak slechts een economisch probleem is, of een politiek probleem, of slechts een probleem met de menselijke perceptie, een filosofisch probleem, een ideologisch probleem, een emotioneel probleem. En als iemand de realiteit uit de doeken doet, tja, dan lijkt het zo radicaal, zo extreem, zo negatief, zo beangstigend.

En dus kiezen de mensen ervoor om niet te kijken. Maar de dieren kijken wel. De vogels kijken. Hoe is het mogelijk dat het intelligente ras niet kijkt, niet oplet, niet reageert, terwijl de eenvoudige schepselen altijd kijken, proberen veranderingen in hun omgeving waar te nemen, proberen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden?

Het gaat nu om wereldwijde veiligheid, dus je moet denken als een wereldburger binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. De mensheid staat niet hoog aangeschreven in deze Grotere Gemeenschap – een groep strijdende stammen die een prachtige wereld vernietigen die van waarde is voor anderen. Wie zou in dit opzicht niet uit eigenbelang ingrijpen om deze grondstoffen te behouden en de mensheid als arbeidskracht te gebruiken?

Jullie denken dat jullie alleen zijn in het universum. Jullie denken dat anderen jullie kust niet kunnen bereiken. Jullie denken dat intelligent leven zeldzaam is in de uitgestrektheid van de ruimte. Welk een dwaze projectie is dit?

Jullie zullen de planeet moeten verdedigen. Jullie zullen je eigen geweldsinstructies moeten opstellen met de rassen die de wereld bezoeken. Jullie zullen de menselijke consumptie in de wereld moeten beperken. Jullie zullen de menselijke voortplanting in de wereld moeten beperken. Jullie zullen jullie bevolking moeten stabiliseren en dit op zo’n manier doen dat de menselijke vrijheid en de moraal van jullie aangeboren spiritualiteit hierdoor niet wordt geschonden. Het wordt nu een kwestie van overleven.

Jullie kunnen de werelden om je heen buiten dit zonnestelsel niet veroveren. Die werelden zijn in handen van anderen die veel machtiger zijn dan jullie. Jullie zullen moeten leven met wat de wereld jullie kan bieden. Als jullie je onafhankelijkheid verliezen, zullen jullie vatbaar zijn voor verleiding door anderen en zullen jullie afhankelijk van hen worden. En als dat gebeurt, zullen de menselijke vrijheid en soevereiniteit in deze wereld verloren gaan. Jullie zullen het kostbaarste wat jullie hebben, zijn kwijtgeraakt – blindelings, gedachteloos, dwaas, uit hebzucht en noodzaak weggegeven.

Put de wereld uit en je zult alles aanvaarden wat een ander ras je aanbiedt, want je hebt de kracht niet om te weigeren. Je kunt niet als een puber leven: wild, onverantwoordelijk, onberekenbaar, onvolwassen.

De mensheid zal zuinig om moeten springen met zijn grondstoffen. Kostbaar zijn ze: water, voedsel en energie. Uiteindelijk zal de mensheid onder ogen moeten zien wat elke natie in het heelal onder ogen moet zien: de grenzen van hun grondstoffen.

Als jullie een vrij ras in het heelal willen zijn, moeten jullie zelfvoorzienend zijn, verenigd, en uiterst discreet. Niet langer al jullie dwaasheid, zwakheid en alles de ruimte in zenden. Voor meer volwassen naties in deze regio van de ruimte, lijken jullie op wilde kinderen – roekeloos en destructief, hebzuchtig en ambitieus, nauwelijks te vertrouwen en nu kwetsbaar voor interventie en overreding.

De corruptie waarmee jullie vandaag in de wereld wordt geconfronteerd, de ontwrichting van jullie economische systemen, staan slechts symbool voor het probleem van gebrek aan verantwoording en volwassenheid van de mensheid. Dit is niet alleen een zaak voor leiders van naties; het is een bewustwording voor de burgers van de wereld. Zij zijn veel vrijer om de waarheid te zien. Zij worden veel minder geremd door alle beperkingen die in de wandelgangen van de macht bestaan.

Je verandert de wereld door je leven te veranderen. Je begint met je eigen leven. Je demonstreert niet gewoon voor anderen. Jij verandert je leven. Je leert hoe je anders kunt leven. En als je verstandig bent, laat je je leiden door Kennis, want God heeft je vragen en je behoeften al beantwoord. Het is allemaal vervat in Kennis. Alleen Kennis weet hoe je de moeilijke en onzekere wateren die voor je liggen moet bevaren.

Als je je intellect volgt, zul je eenvoudigweg gebonden zijn aan het verleden – aan verwachtingen uit het verleden en aan interpretaties uit het verleden. Je zult verloren raken in een wereld van concurrerende ideeën en afwijkende theorieën.

Ondertussen brokkelt de basis van de beschaving af. Als de mensheid haar bevolking niet kan voeden, zal ze in chaos vervallen. Als de mensheid haar toekomstige energiebehoeften niet kan veiligstellen, zelfs niet op een fundamenteel niveau, zal het een chaos worden. Als de rijkdom wordt verkwanseld door de rijken en hen die hebzuchtig zijn, als de grondstoffen worden verspild, als de wereld wordt afgebroken, dan word je geconfronteerd met een situatie die veel ernstiger is dan alle wereldoorlogen, dan alle menselijke conflicten die hier ooit hebben plaatsgevonden. En wat zal er gebeuren met de menselijke vrijheid en creativiteit onder zo’n bittere noodzaak?

Als je je voorbereidt op de toekomst, zul je kunnen meedeinen op de golven van verandering en er ook baat bij vinden. Bereid je je niet voor op wat komen gaat, dan zal dat je overweldigen en je beroven, omdat je het niet hebt zien aankomen.

Dit is tegenwoordig al de klaagzang van zoveel mensen: Ze hebben het niet zien aankomen. Waarom niet? Omdat ze niet keken; ze luisterden niet; ze letten niet op. Geobsedeerd door kleine problemen, misten zij de grote. Bezorgd om de details, verloren zij de grote lijn uit het oog.

Hier moet een verandering van ideeën komen, anders zal er geen werkelijke verandering plaatsvinden. Veranderingen zullen worden aangekondigd, veranderingen zullen worden beloofd, veranderingen zullen worden verklaard, veranderingen zullen worden gevierd, maar echte veranderingen zullen niet plaatsvinden.

De mensen in de rijke landen die ervoor kiezen om anders te leven, zij bevorderen echte verandering door dat te demonstreren. De mensen die zich bekommeren om de armen, de gedeprimeerden en de behoeftigen in de wereld, bevorderen echte veranderingen. De mensen die minder van de wereld consumeren, uit morele en ethische principes, bevorderen echte verandering. De mensen die zich inzetten voor wat de mensheid in de toekomst nodig zal hebben en niet slechts voor de vorm en de illusies van de mensheid, zij maken deel uit van echte verandering.

Zonder dit zullen actueel de radicale, politieke elementen regeren en het lot van iedereen bepalen. De extreme minderheidsstandpunten zullen het gesprek domineren, en iedereen zal daar het slachtoffer van worden.

Dit leidt tot een heel eenvoudig inzicht. Verenig je en je kunt slagen. Verdeeld zul je falen. Als je niet naast elkaar kunt bestaan, zal er geen bestaan zijn.

De wereldreligies werden geïnitieerd door de Ene God. Er zou geen competitie tussen hen moeten zijn; er zou geen conflict tussen hen moeten zijn. Zij zijn de verschillende wegen naar het Goddelijke. Zij zijn niet de exclusieve waarheid van één organisatie of één reeks instellingen.

Dit is nu geen kwestie van voorkeur, maar van noodzaak. Dit kunnen niet de idealen van de elite zijn. Dit moet fundamenteel zijn. Wil je mondiale veiligheid bereiken, dan moet dit deel uitmaken van de algemene vorming.

De interventie die vandaag plaatsvindt moet openbaar worden gemaakt, zodat de mensen zich kunnen voorbereiden, zodat alle ogen de hemel in de gaten kunnen houden ter bescherming van de mensheid.

Zonder deze verandering van gedachten en aanpak zal de mensheid zichzelf in chaos storten – instortende economieën, uiteenvallende naties, inzakkende handel, stuklopende betrekkingen tussen volkeren, wegvallende vooruitzichten, levens die ten gronde worden gericht.

Dit is wat God openbaart. Het gaat niet om het perspectief van een individu. Het is geen denkrichting. Wees niet dwaas door dit te denken. Wil je weten wat er gaat komen? God heeft dat geopenbaard. Wil je chaos voorkomen? God heeft dat geopenbaard. Wil je weten wat je moet doen? God heeft je de helderheid en de visie gegeven zodat je kunt beginnen met je eigen leven en omstandigheden opnieuw te bezien. Wil je weten hoe geluk bereikt wordt? Door dienstbaarheid en het leveren van een bijdrage, door gemeenschapszin en samenwerking.

Als je eenmaal ziet hoe het er werkelijk uitziet, als je een visie hebt op wat komen gaat en wat de mensheid moet doen om de menselijke vrijheid en soevereiniteit in deze wereld te behouden, kun je beginnen met de rest van de puzzel voor jezelf in elkaar te zetten. Je kunt dan alle andere plekken invullen, omdat je weet hoe het plaatje eruitziet. Maar zonder dit referentiepunt lijken de stukjes geen verband met elkaar te hebben, en lijkt de puzzel te ingewikkeld, te frustrerend om aan te werken.

Mensen projecteren wat ze wensen, of waar ze bang voor zijn, maar ze kunnen nog niet helder zien, uitgezonderd een enkeling. Er is veel moed voor nodig om te kijken, maar je hebt die moed nodig omdat je leven ervan afhangt. Het leven van je kinderen hangt ervan af. Je moet zonder hoop, zonder angst kijken om duidelijk te zien wat komen gaat en je daarop voorbereiden.

Regeringen zullen onbekwaam lijken, financiële instellingen te corrupt, te zelfzuchtig. De visie moet dus gebeuren op individueel niveau in alle lagen van de maatschappij, in alle samenlevingen. Het gesprek moet veranderen.

Het is aan alle menselijke geesten en harten om zich bezig te houden met deze grote behoefte aan veiligheid in de wereld, en met het behoud van de menselijke vrijheid en soevereiniteit in deze wereld, en met het welzijn van alle volkeren in de wereld, en met de plannen die moeten worden gemaakt om de toekomst en de veiligheid van de wereld veilig te stellen.

Tijd is van essentieel belang. Dit is niet alleen maar een theoretische oefening. Dit is niet iets waar je af en toe over nadenkt. Dit is niet iets dat is voorbehouden aan de specialisten, of aan de elites, of aan de academische wereld. Want [zij zijn] net zo blind als elke andere groep mensen.

Als je het plaatje niet duidelijk kunt zien, dan zul je niet weten wat er aankomt, en je zult je niet voorbereiden, en je huidige leven zal niet op de hoogte gebracht worden met wat er achter de horizon op komst is, en je beslissingen zullen op het moment zelf uit eigenbelang genomen worden en zullen niet effectief zijn voor de toekomst.

Besteed hier aandacht aan en ontvang de zegeningen van de Schepper, de kracht van Openbaring, de richtlijnen voor de voorbereiding. De Heer van het universum probeert de mensheid te redden voor haar eigen blindheid en haar eigen neigingen. De mensheid kan slagen als zij zich kan voorbereiden, en zij zal zich voorbereiden als zij inziet wat haar te wachten staat.

Jullie hebben de sterkte, jullie hebben de kracht, jullie hebben de inspiratie als jullie helder kunnen zien en kunnen reageren op de sturende kracht die God in jullie heeft gelegd.

Dit is niet een tijd om persoonlijke voldoening na te streven. Dit is niet een tijd om je uit te leven in romances. Het is niet een tijd om je te verliezen in je hobby’s, je fantasieën, je pleziertjes. Want je leeft in een tijd van grote nood. Dit zal je vertellen wat je moet doen, en waar je heen moet, en wie je moet ontmoeten, en waar je gaven naar voren kunnen komen, en waar je leven zinvol kan worden, en waar je de grote voldoening kunt genieten van het bijdragen aan een wereld in nood. Daarin zul je geluk en vervulling vinden.

Jij bent voor deze tijd geboren. Je bent hier om deze problemen aan te pakken. Daarom ben je nú gekomen. Je ware aard en je ware gaven hebben hiermee te maken. Zie de grote verandering die komen gaat niet alleen als een enorm ongemak of een grote tragedie. Het is de roeping. En je hart zal antwoorden, zelfs als je geest verward is.

Dit is het bewustzijn dat je leven zal veranderen in een pad van ware belofte en verwezenlijking. Het zal je hebzucht, je zelfverloochening en je veroordeling van anderen temperen. Het zal het tegengif zijn voor onwetendheid en zelfbedrog. En het zal je beschermen tegen elke vorm van bedrog, of dat nu menselijk is of van de Grotere Gemeenschap zelf.

Dit is je roeping en je tijd. Daarvoor ben je hierheen gezonden. Zie dit in, en je pad zal duidelijker worden, en een weg zal zich voor je openen. Je zult andere vragen stellen en je met andere ideeën bezighouden. En de wereld zal niet die beangstigende plaats zijn die je probeert te vermijden, maar feitelijk de arena voor je succes en je verwezenlijking.