De Wereldomvattende Noodsituatie

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 20 oktober 2015
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


De mensheid staat op de drempel van een grote wereldomvattende verandering, wereldverandering op een schaal nooit eerder vertoond, die nu veroorzaakt wordt door misbruik van en roofbouw op de wereld, door menselijke onwetendheid en menselijke hebzucht. Het is nu een conditie die het leven van iedereen zal beïnvloeden.

Hoewel tot nu toe een enkeling zich hiervan bewust is, is het een wereldomvattende noodsituatie. Jullie hebben de chemische eigenschappen van de atmosfeer, van de oceanen en de bodem veranderd. En nu is de wereld aan het veranderen – zo snel aan het veranderen, zo gevaarlijk, op manieren die meer affect op jullie zal hebben dan jullie beseffen.

God’s Boodschap voor de wereld moet het alarm luiden en een voorbereiding voor een nieuwe wereldrealiteit verzorgen. Het is een tijd en een drempel die velen op zal roepen om op te staan uit hun door henzelf volledig in beslag genomen levens, uit hun persoonlijke ellende en verwarring, om een wereld in groot gevaar te dienen.

Dit is een van de redenen waarom er een interventie plaatsvind vanuit het universum buiten jullie, want degenen die deze wereld waarde toekennen voor henzelf herkennen wat er gebeurt. Ze hebben de atmosfeer van de wereld getest. Zij begrijpen wat de mensheid heeft gedaan met het vervuilen van haar lucht, haar oceanen en haar grond. Want dit is in het universum ontelbare keren gebeurt. Het wordt daar goed begrepen.

Dus vindt nu een wedloop plaats om controle over de wereld te verkrijgen, teneinde haar te behouden voor gebruik door degenen van buiten. Zij zijn hier direct mee verbonden, zie je.

Het is een wereldomvattende noodsituatie op een schaal die je je nog niet realiseert. Ze heeft de kracht om de menselijke beschaving te vernietigen. Ze heeft de kracht om interventie van buitenaf voort te brengen. Ze heeft de kracht om hier chaos te creëren op een nooit eerder vertoond niveau.

Je zult nu een diepere kracht in jezelf moeten volgen, want overal om je heen en overal in de wereld zal in toenemende mate onenigheid ontstaan als menselijke gemeenschappen tot een breekpunt onder druk gezet worden; als eeuwenoude vijandigheden nu naties en regio’s beginnen te overstromen en overspoelen; als concurrentie om de resterende hulpbronnen fel en gevaarlijk wordt, conflict en ergernis veroorzakend op een nooit eerder vertoonde schaal.

Voor sommigen zal het het einde van de wereld lijken, een vervulling van een oude profetie, alsof het allemaal het werk van God is. Maar God is niet de auteur van deze wereldomvattende noodsituatie. God is de getuige.

Dit is het resultaat van menselijke onwetendheid en egoïsme en kortzichtigheid en gebrek aan inzicht in de toekomst en in de consequenties van haar handelen.

God moet de mensheid nu waarschuwen voor het grote gevaar dat zij gecreëerd heeft, voor de grote rampspoed die zij in beweging heeft gezet. Want binnen deze tijd kan de mensheid zich voorbereiden en kan zij de consequenties van haar handelen matigen.

Als zij hierin faalt zal de menselijke beschaving op het spel gezet worden – overal, in elke natie. Economieën zullen worden geruïneerd. Miljoenen mensen zullen zonder werk zijn. Miljoenen mensen zullen hun vaderland moeten verlaten, dat onvruchtbaar en onbewoonbaar is geworden.

Daarom moet God’s Nieuwe Openbaring voor de wereld dit alarm luiden, deze waarschuwing geven. Jullie hebben het klimaat van de wereld veranderd. Het veranderd [nu] vanzelf. De verandering zal doorgaan. Zij zal droogte en overstromingen en ontbering produceren. Zij zal de economieën ruineren van de naties die te maken krijgen met de consequenties en de gebeurtenissen – de calamiteiten die nu steeds frequenter en steeds destructiever zullen worden.

Dit is een tijd waarin de mensheid zich moet verenigen om de wereld te beschermen en zichzelf te redden. God is hier en geeft jullie de Waarschuwing, de Zegening en de Voorbereiding om jullie zelf te redden, jullie natie te redden, om jullie families en jullie gemeenschappen te redden, om de menselijke beschaving te redden.

Jullie kunnen je niet veroorloven in chaos te vervallen, want dat zou de resterende hulpbronnen van de wereld verbruiken, een onvoorstelbare mate van verpaupering achterlatend.

De Engelenschare die toezicht houdt op deze wereld heeft dit aan zien komen. En het nadert nu zo snel, zichzelf accelererend en door de voortgaande vervuiling van de lucht, de oceanen en het land door de mensheid verder geaccelereerd – krachten in beweging zettend die jullie zelfs niet helemaal begrijpen; krachten van verandering en beroering in beweging zettend die de mensheid tegen zullen werken, die nu de mensheid zullen bedreigen.

Het is een wedren om de menselijke beschaving te redden. Het is een wedren die gehouden moet worden. Het is een oproep tot menselijke samenwerking en vereniging om een realiteit onder ogen te zien die binnen de tijd van de menselijke beschaving hier op aarde nooit eerder vertoond is.

God weet wat er staat te gebeuren. De Schare weet wat er staat te gebeuren als de mensheid zich niet voorbereidt. Want dit is in het universum ontelbare keren gebeurd waar zeldzame en prachtige werelden zoals deze, vernietigd en geruïneerd werden door de onwetendheid van hun inheemse bevolking; in zulk een mate geëxploiteerd en geplunderd en vervuild dat het natuurlijke milieu in verval begint te raken.

Dit kunnen jullie je niet permitteren. Dit moeten jullie inzien. Dit moeten jullie onder ogen zien. Jullie moeten de moed, de eerlijkheid en de nederigheid hebben om dit onder ogen te zien. Nu zal slechts een groot gevaar, slechts een grote rampspoed, slechts een grote kans voor de mensheid om zich te verenigen en samen te werken, nu uit noodzaak geboren, zal God weer tot de wereld laten spreken.

Het is vijf voor twaalf. De mensheid heeft veel te lang getreuzeld. Het is een crisis die voorzien werd door degenen die vooruitziend en goed geïnformeerd zijn. Denk niet dat er andere problemen zijn waar de mensheid mee geconfronteerd wordt die kunnen concurreren met wat wij hier vandaag zeggen. Vandaar zeggen wij hier: Denk niet dat er een andere grote nood of vereiste bestaat die hetgeen wij hier vandaag zeggen, overtreft. Het is een grote waarschuwing. Het staat voor de deur.

De kustplaatsen en havens van de wereld zouden over 30 jaar onder water kunnen lopen. De landerijen zullen uitdrogen. De oogst zal mislukken. Er zal een migratie van mensen plaatsvinden op een nooit eerder vertoonde schaal, gepaard gaande met grote rampspoed en strijd. Als de mensheid zich niet voorbereid zal het een overweldigende situatie zijn.

Het is het allerbelangrijkste ding in de wereld. Om het hiertegen op te nemen en de toekomst van de mensheid veilig te stellen zijn alle menselijke hulpbronnen, talenten, vaardigheden en samenwerking nodig in een wereld die nu veranderd is en moeilijker gemaakt en gevaarlijker gemaakt. Het zal de grootste menselijke inspanning zijn in de geschiedenis van deze wereld.

Maar de mensheid moet zich verenigen. Ze moet haar aanhoudende conflicten en haar destructieve concurrentie beëindigen om nu samen te werken, anders zullen naties als dominostenen omvallen. En hun crises zullen zo overweldigend zijn dat het de capaciteit van de mensheid om er in de toekomst mee om te kunnen gaan te boven zal gaan, indien de mensheid zich niet kan of wil voorbereiden. We hebben hier herhaaldelijk over gesproken, maar de crisis groeit. Ze escaleert.

God houdt van de mensheid, anders zou God de andere kant opkijken en toestaan dat de wrange vruchten van jullie handelen jullie confronteren en jullie overvallen. Maar God houdt van deze wereld en probeert van haar een vrije en zich ontwikkelende natie in het universum te maken waar vrijheid zeldzaam is en waar werelden zoals deze zeldzaam zijn en zo moeilijk te vinden.

Rassen van buiten de wereld hebben deze situaties onder ogen moeten zien. Het is algemeen bekend en daarom worden exploitatie van de aarde en interventie met zulk een vastberadenheid uitgevoerd, uitgevoerd zonder gebruik van geweld. Want deze paar naties die hier mee bezig zijn willen niet dat de wereld door conflict verder degenereert en zullen op menselijke arbeid en samenwerking vertrouwen om te slagen in het overnemen van de macht hier. Ze willen de mensheid niet vernietigen, maar de mensheid voor hun eigen doeleinden gebruiken. En sinds verovering niet toegelaten wordt in dit deel van het universum, moeten andere middelen gevonden worden: list en overredingskracht – veel zwaardere wapens dan jullie beseffen.

Mensen zijn zelfingenomen. Ze zijn gereserveerd. De rijken zitten gevangen in een web van hebzucht en verwarring en teleurstelling. De armen moeten staat harder strijden om te overleven. De regeringen zetten zich in om een realiteit te handhaven die de wereld alleen maar verder kan degenereren.

Denk niet dat dit gemakkelijk zal zijn. Denk niet dat er maar een paar dingen nodig zijn om de koers te veranderen die de mensheid op dit moment vaart. Denk niet dat er eenvoudige en fundamentele oplossingen zijn. Er zullen duizenden oplossingen noodzakelijk zijn en jullie hebben er maar een paar. Jullie zullen de andere moeten vinden en het zal een grote menselijke inspanning en samenwerking vereisen om dit mogelijk te maken.

Jullie leven in een wereldomvattende noodsituatie. Denk niet dat dit jouw leven niet diepgaand en totaal zal raken. Het kan jullie economieën ruineren. Het kan leiden tot massale verhongering en dood. Het kan tot oorlog, permanente oorlog leiden, op een schaal die hier nooit eerder is vertoond. Het kan calamiteiten creëren zo gewelddadig en onophoudelijk dat het lijkt alsof de natuur de mensheid een pak rammel verkoopt, nu in gevaar gebracht door wat zij (de mensheid) heeft gecreëerd – de wereld die zij heeft gecreëerd, de verandering die zij heeft gecreëerd, de vernietiging die zij heeft gecreëerd – doorgevoerd op andere levensvormen en nu op zichzelf.

Dit is een oproep voor elke natie, elke religie. God heeft de basisvoorbereiding geleverd, die gebeuren moet als de mensheid de moed, de vastberadenheid en de visie wil hebben om te zien wat er moet gebeuren, om de acties te nemen die genomen moeten worden en om de samenwerking op te bouwen die opgebouwd moet worden.

Het is niet genoeg om alleen maar te focussen op het beëindigen van de armoede, of op het brengen van meer rechtvaardigheid op de vele plaatsen waar het nodig is. Het is niet voldoende om de wereld verstandiger te gebruiken. Het is niet genoeg om alleen de vervuiling te beëindigen.

Jullie zullen de planeet moeten koelen – een opgave die veel verder gaat dan wat er tot nu toe is bereikt, maar nog steeds bereikbaar. Maar het zal een radicale herverdeling van hulpbronnen vereisen, een opnieuw richten van de menselijke wil en doelstelling, een bredere inzet van alle wetenschap en potentie van de mensheid. Jullie zullen de planeet moeten koelen.

Zij (de wereldomvattende noodsituatie) zal alles wat de mensheid op dit moment doet, veranderen. Jullie zullen de bossen moeten herbeplanten, de grond moeten herstellen en de rivieren moeten zuiveren. Mensen zullen zeer simpel moeten leven, want alle rijkdom van de wereld zal hieraan opgaan.

De rijken kunnen zich nergens verstoppen. Er bestaat geen echte afzondering voor de bevoorrechtten; Want alles wat ze hebben zal bedreigt worden door de zaken waar Wij het hier over hebben.

Het is de Grote Liefde van God die jullie deze waarschuwing brengt. Denk niet dat het op enige wijze overdreven is, want Wij vertellen jullie zelfs niet alles. En Wij vertellen jullie niet alles omdat jullie de capaciteit, de moed en de vastberadenheid nog niet hebben om er naar te luisteren en het onder ogen te zien.

Velen zullen negeren wat Wij jullie vertellen. Velen zullen niet reageren. En ze zullen weggespoeld worden als de Grote Golven toeslaan – zich niet bewust, onvoorbereid – want ze zagen het niet aankomen en ze zouden geen acht slaan op de waarschuwing en ze zouden de tekenen niet herkennen.

Verander jouw leven. Vereenvoudig jouw leven. Maak zo min mogelijk gebruik van s ’werelds hulpbronnen als je kunt. Werk samen. Vergeef. Weet wat er in jouw wereld gaande is. Zie de grote crisis aan de horizon opdoemen. Kijk met objectieve en oprechte blik met zoveel moed als je kunt verzamelen.

God heeft jou de grote kracht en vastberadenheid gegeven om er te staan als het echt nodig is – de grootste gebeurtenis uit de hele menselijke geschiedenis, een gebeurtenis die de toekomst zal bepalen van iedereen en van jouw kinderen en jouw toekomstige generaties. God heeft je de kracht en de vastberadenheid gegeven op het niveau van Kennis, de Kennis die binnenin jou leeft voorbij het oppervlak van je geest, voorbij jouw intellect en al haar vooringenomenheden en klachten.

Op dit niveau moeten mensen ontbranden, anders zullen ze niet de moed en de vastberadenheid, de moed en de eerlijkheid of het medeleven hebben om iets van deze omvang onder ogen te zien. En daarom geeft God jou de sleutel, het geheime ingrediënt, dat ene ding wat al het verschil zal maken – al het verschil in jouw leven als individu en al het verschil in het leven van de mensheid als geheel. Want God heeft een diepere Kennis binnenin jou geplaatst. En dit is niet gecorrumpeerd of bevuild door de wereld met al haar illusies en tragedies, haar ellende en haar degeneratie.

God heeft jou de kracht gegeven die je nodig zult hebben en wordt verschaft in God’s Nieuwe Openbaring voor de wereld; misschien wel de meest belangrijke Openbaring ooit gegeven – nu gegeven om de mensheid voor zichzelf te redden; nu gegeven om de menselijke beschaving te redden; nu gegeven om iedereen te verlossen die haar kan beantwoorden; nu gegeven met hoge urgentie, grote waarschuwing, maar ook met de grote Zegening van de Schepper. Want God wil jou niet zien falen in het uur van de hoogste nood.

Trek je niet terug in jouw klein angstig leventje. Stap niet terug in de schaduw. Laat je niet in beslag nemen door kleine dingen of dwaze romances, die geen toekomst hebben in een veranderende wereld.

God roept op om te gaan staan voor de grootste gebeurtenis uit de geschiedenis. Het is een oproep voor een nood, zo hoog en zo diepgaand (dat) mocht je die slechts gedeeltelijk herkennen, dan zou dat je prioriteiten, jouw handelingen en jouw intenties volledig veranderen.

De Grote Golven van Verandering zullen menselijke corruptie, menselijke waan, menselijke onwetendheid en stupiditeit onthullen. Maar ze hebben eveneens het vermogen om een kracht te genereren zo sterk dat de grotere kracht, grotere doelstelling van de mensheid en de grotere gave van de Schepper geactiveerd en tot grote dienstbaarheid aan de wereld gebracht kunnen worden.

Maar om de oplossing te zien moet je de uitdaging zien. Je moet de wereldomvattende noodsituatie zien. En je moet er deel aan nemen, want je maakt er deel van uit. Je moet je plaats en rol vinden. Je moet voorbereid worden door de Openbaring. Je moet de ogen hebben om te zien en de oren om te horen. Als je dit kunt zal jouw individuele rol langzaam naar voren komen terwijl je jouw leven in orde brengt en terwijl je de visie verwerft om te zien wat er in de wereld en in jouw leven gebeurt.

Zoek geen verlichting. Probeer niet te ontsnappen, want er valt niet aan te ontsnappen. Er is slechts contributie en samenwerking, of er is mislukking en catastrofe.

Laat dit je inzicht zijn.

 

The Global Emergency revelation