De Nieuwe Wereld Binnengaan

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 4 april 2011
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Je bereidt je voor op een nieuwe wereld, een wereld die al veranderd is, een wereld die veranderd is door menselijke onwetendheid, misbruik en verwaarlozing. Je hebt enige tijd geleden de grens overschreden waar de wereld onwaarneembaar veranderde, een onbekende mijlpaal in de evolutie van de mensheid.

Je bent nu in een nieuwe wereld – een wereld anders dan de wereld waaraan je gewend bent, een wereld met een veranderend en ander klimaat, een wereld met slinkende grondstoffen, een wereld met vervuilde en verontreinigde rivieren en grond, een wereld waar steeds meer mensen zullen drinken van een langzaam slinkende bron.

Dit is de nieuwe wereld. Hij is al veranderd. Maar mensen zijn niet veranderd. Misschien ben jij niet echt veranderd behalve op oppervlakkige wijze. De mensen weten niet dat zij in een veranderde wereld wonen – een nieuwe wereld, een wereld die veel wanordelijker zal zijn, een wereld waar de natuur op subtiele en dramatische wijze de bestaansvoorwaarden zal veranderen, een wereld die men had kunnen zien aankomen en door zekere vooruitziende personen werd voorzien, een wereld, waarop de mensheid verdrietig genoeg niet voorbereid is en nog steeds niet herkent.

Uitgezonderd in tijden van ernstige natuurrampen en calamiteit erkennen de mensen zelden hoezeer de natuur hen toestaat te leven, hoe de stabiliteit van de wereld en haar klimaat en levensvoorwaarden het fysiek en fundamenteel mogelijk hebben gemaakt voor de menselijke beschaving te groeien en zich uit te breiden. De mensen hebben hun verbinding met de natuurlijke wereld verloren en zo zijn zij onkundig geraakt van haar grotere gevaren en zij hebben de waardering verloren voor de grote voordelen die het de menselijke familie door zijn lange periode van grote stabiliteit heeft gebracht.

In de nieuwe wereld zul je deze stabiliteit niet hebben. Zij is veranderd. En het bewijs dat zij is veranderd openbaart zich nu hier en daar, in dit land of dat land en dan in een ander land – alsof alles versnelde, alsof gebeurtenissen die heel zelden voorkwamen nu vaak op vele plaatsen gebeuren. Dit maakt deel uit van de nieuwe wereld.

God is hier om je op de nieuwe wereld voor te bereiden. Wij zijn hier om je op de nieuwe wereld voor te bereiden. De voorbereiding is heel belangrijk, maar het vereist een enorme herziening van zoveel dingen waar je als individu misschien nooit eerder aan gedacht hebt, of je ooit mee bezig gehouden hebt- b.v. waar je voedsel en water vandaan komen, in hoeverre die besmet kunnen zijn en de mate waarin hun levering aan jou onderbroken kan worden en waarschijnlijk ook onderbroken zal worden in de komende tijd.

Als je hier duidelijk op kunt antwoorden zul je zien dat het de basiselementen van het leven zijn, die van het grootste belang zijn. De politieke- en culturele intriges, de tendensen van de gemeenschap worden heel wat minder belangrijk in het licht van deze dingen.

In de nieuwe wereld zullen het belang van voedsel, water en energie steeds meer overheersen, steeds meer de prioriteit worden voor de stabiliteit van naties en de gemeenschappen daarbinnen. De overgang is moeilijk omdat mensen nog in het verleden leven met een aantal veronderstellingen, waar ze nooit substantieel aan hoefden te twijfelen, tenzij zij werden geconfronteerd met natuurrampen op grote schaal.

In tijden van rampspoed worden de mensen even wakker en vallen dan langzaam weer in slaap. “Dat was vreselijk wat er gebeurde, jaren geleden. We herinneren het ons. Maar nu gaan we weer slapen. Het zal in eeuwen niet meer gebeuren, dus gaan we weer slapen” – in slaap gesust door menselijke zelfgenoegzaamheid, menselijke ontkenning, menselijke zorgen, menselijke afleidingen, door alle krachten in de samenleving die je willen versuffen zodat je een handelbare consument wordt, de regels van de godsdienst, die specificeren hoe het leven en God gezien moeten worden, door de preoccupaties van een natie over zijn relaties met andere naties – terugvallend in oude routines, het verleden vergetend, (denkend) dat het voorbij is.

De mensheid zal steeds waakzamer moeten zijn in de nieuwe wereld, steeds voorzichtiger, steeds meer de consequenties van actuele daden overwegen, meer terughoudend in het gebruik van grondstoffen, meer terughoudend in hoe naties zich mengen in elkaars zaken, bedachtzamer, verantwoordelijker, meer bezorgd over het resultaat in de toekomst.

Nu al heeft een groot gedeelte van de mensheid honger, geen schoon water, geen stabiliteit en veiligheid in hun eigen dorpen, steden en gemeenschappen. Dit zal erger worden, zal naties tot opstand brengen en zal steeds gevaarlijkere individuen en groepen aan de macht brengen, en zal aldus verdere instabiliteit creëren. Zelfs de gewone burgers moeten zich nu bewust gaan worden van hun obsessies, hun verslavingen en hun zorgen om aandacht te geven aan de veranderende omstandigheden van het leven om hen heen.

Het is deze tijd die zo verlossend kan zijn, zo verhelderend, zo ontnuchterend, die mensen in het nu kan brengen, waar zij simpelere pleziertjes kunnen zoeken, meer natuurlijke activiteiten en waar zij meer aanwezig kunnen zijn voor elkaar, meer beschikbaar voor elkaar en beter begrijpen wat ze om zich heen zien.

Het is in deze [tijd] dat zekere personen een grotere Intelligentie zullen beginnen te hervinden, die in iedereen aanwezig is – een Intelligentie die Wij Kennis noemen – een grotere Geest, onbedorven door de wereld, onbevreesd voor de wereld, hier voor een hogere missie die jouw missie is, slechts verantwoording verschuldigd aan God en aan de grote Aanwezigheid der Engelen die in deze wereld en overal in het universum de Schepper dient.

Dit is een tijd van hevige emotie en wanhoop, maar het is ook een tijd van grote verheldering, een tijd waar je ware roeping uit de wereld zal voortkomen, want je kan die niet zelf oproepen. Je gaven zijn bedoeld om in zekere plaatsen te gegeven, aan zekere mensen en dit wordt zelden weerspiegeld in de levensdoelen en aspiraties van de mensen. Terwijl de wereld donkerder wordt, meer problematisch, meer veranderlijk, meer verontrustend, zal de roeping sterker worden, krachtiger, meer uitnodigend voor hen die eraan kunnen beantwoorden.

In welvaart neemt menselijke zelfgenoegzaamheid toe. Menselijk mateloosheid neemt toe. Menselijke verslaving neemt toe. Menselijke ziekelijkheid neemt toe. Geestesziekten nemen toe – vreemd genoeg. Hierin kunnen de rijken meer pathetisch zijn dan de armen. Hierdoor kunnen de rijke naties hun vrijheid verkwisten, hun natuurlijke erfgoed, hun leefomgeving, hun grondstoffen, hun tijd, hun energie en hun creativiteit – verloren, weg, voorgoed weg, onverstandig besteed.

Dit is de tragedie van leven in de wereld zonder Kennis. Het is de tragedie in het leven van ieder persoon, want iedereen werd hier naartoe gezonden voor een groter doel en iedereen kreeg Kennis om hen te leiden naar dit doel en ze voor te bereiden op dit doel.

Maar de meerderheid van de mensen in de wereld wordt onderdrukt – onderdrukt door politieke onderdrukking, onderdrukt door armoede, onderdrukt door sociale en religieuze voorschriften, onderdrukt omdat zij geen sociale macht en geen mobiliteit hebben, zij kunnen hun omstandigheden niet veranderen – een groot verlies voor de hele menselijke familie, aangezien de meerderheid van de wetenschappers, de grote artsen, de grote sociale bevrijders, de grote kunstenaars, de grote musici verloren zijn, onderdrukt, hun gaven die nooit het daglicht zien, hun levens verkwist.

In de nieuwe wereld zal de tragedie van de gewone man zo ernstig worden en zo veeleisend, dat veel mensen die vandaag niet reageren zullen moeten reageren. Hele mensennaties zullen niet in staat zijn zich staande te houden. Zelfs de rijke naties zullen niet de middelen hebben eindeloos steun te verschaffen aan naties die wankel staan of verarmd zijn. Dit zal een roeping zijn die individuele personen en naties dienen te beantwoorden en waarop ze zich moeten voorbereiden.

De mensheid leeft voor het moment. Zij slaat geen acht op haar toekomst. Zij is onverstandig in haar activiteiten en gedrag.

Oorlog is niet langer een optie, begrijp je, want het vernietigt mensen en de infrastructuur en de grondstoffen die voor de toekomst nodig zullen zijn. In de nieuwe wereld wordt dit van steeds groter belang.

In de nieuwe wereld zul je te kampen hebben met veranderlijke krachten van de natuur, met een veranderlijk klimaat en de invloed daarvan op de voedselproductie, de afname van essentiële hulpbronnen en hoe dit het transport en het verbouwen van voedsel en de waterzuivering beïnvloedt. Je problemen zullen meer elementair, meer fundamenteel, meer diepgaand zijn.

De nieuwe wereld kan je wakker maken, maar kan je ook vernietigen. Daarom moet je toegang krijgen tot de diepere Intelligentie binnenin jou, de kracht en de aanwezigheid van Kennis die God je heeft gegeven om deze nieuwe wereld te navigeren en je ware gaven naar voren te brengen, die nog in jou en in anderen verborgen blijven.

In de nieuwe wereld zal samenwerking steeds essentiëler worden – om mensenlevens te redden, het hoofd te bieden aan steeds vaker voorkomende noodtoestanden, te beantwoorden aan de veranderende leefwereld en de veranderende levensomstandigheden. Hier moeten de rijken geven, of zij riskeren alles te verliezen. Hier moeten de armen geholpen worden en zij moeten zich verenigen om grotere stabiliteit te creëren buiten de grenzen van cultuur en godsdienst. Want in oorlog en conflict – het soort oorlog dat de nieuwe wereld zou kunnen creëren – zal iedereen lijden, zal iedereen verliezen.

Gebieden in de wereld zullen onbewoonbaar worden. De problemen die zich zullen voordoen zullen zo groot lijken dat zij onoplosbaar schijnen, en daarom zal menselijk vernuft op de meest constructieve wijze moeten worden toegepast.

Het heeft geen zin dat naties zich tot de tanden te bewapenen want oorlog kan geen optie zijn, anders zal de wereld in verval raken en de toekomst van de mensheid zal worden opgeofferd.

Elke natie zal afhankelijk zijn van de stabiliteit van de naties er omheen. Het zal in hun belang zijn deze stabiliteit te ondersteunen in hun regio van de wereld. Naties kunnen niet worden opgeofferd, of tientallen miljoenen mensen zullen over de grenzen stromen en zodoende nog meer instabiliteit en veel meer moeilijkheden voor alle betrokkenen
creëren.

Alleen God weet wat er aankomt over de horizon. God heeft de voorbereiding gezonden, de waarschuwing, de zegen, de kracht, de verlichting en de verheldering. Maar God beantwoordt niet elke vraag, elk dilemma en elk probleem. Dat moeten de mensen van de wereld zelf uitzoeken.

Je kunt in deze zaken niet passief zijn. Je kunt niet rondlummelen in aanwezigheid van de Grote Golven van verandering. Je kunt niet lui en passief zijn in de nieuwe wereld. Je moet sterk zijn Je moet vastberaden zijn. En je moet medelevend zijn. Het is geen leefwereld voor de zwakke en genotzuchtige. Maar zwakte en mateloosheid overheerst, vooral in de rijke landen.

Jonge mensen hebben geen idee waar ze in de toekomst mee te kampen zullen krijgen.
Hun toekomst is verkwist en verspild. Zij zullen een nieuwe wereld onder ogen moeten zien en zich eraan aanpassen. Je kunt niet lui zijn en je beklagen en dit doen. Het is niet genoeg om eenvoudig te klagen of opstandig te zijn. Je moet er over nadenken hoe dingen zullen werken – praktisch, wezenlijk, fundamenteel.

Dit is een tijd waarin de mensheid volwassen moet worden, haar eindeloze conflicten moet beëindigen en haar dwaze mateloosheid opzij moet zetten, om een oplossing te zoeken voor een nieuwe wereld, om een oplossing te zoeken voor een wereld waarvoor hun voorvaderen praktisch nooit hoefden te strijden, om een nieuw en toenemend aantal omstandigheden onder ogen te zien die een uitdaging zullen vormen voor de intentie, de integriteit en de wil om te leven.

Het zal voor zoveel mensen een schok zijn. Veel mensen zullen niet in staat zijn te reageren. Zij hebben in hun leven niet de kracht ontwikkeld om een nieuwe wereld onder ogen te zien. Zij zullen kwetsbaar zijn. Zij zullen zich bedreigd voelen.

Als je de zwakken moet helpen, moet je sterke bondgenoten hebben. Je moet de Openbaring hebben, of jij zult ook ondergaan in je lusteloze begrip van het verleden, nog steeds in beslag genomen door je grieven, nog steeds denkend in de oude wereld die niet langer bestaat.

Alleen God weet wat er over de horizon aankomt. Menselijk speculeren geeft zelden de realiteit weer. Slechts die geesten die helder en nuchter en objectief zijn, kunnen iets zien. Zelfs hier kan hun inschatting niet voldoen aan de realiteit die opdoemt en wat gedaan moet worden om bereidingen te treffen voor eventualiteiten.

Je moet je leven en je omstandigheden bekijken. Zal je baan een wereld kunnen overleven waarin veel mensen niet in staat zullen zijn zich luxeartikelen
en willekeurige uitgaven te veroorloven? Word je omgeven door zwakke of sterke mensen, mensen die kunnen reageren of mensen die verdwaald zijn – verdwaald in hun verlangens, hun angsten, hun problemen, hun lasten, hun klachten, hun obsessies enz.?

Je moet naar hogere gelegen grond verhuizen, mentaal en fysiek. Woon niet bij de stromende wateren van de wereld. Denk aan de veiligheid en stabiliteit van je gemeenschap. Woon dichtbij voedselteelt en leer het zelf te telen als je kunt. Zorg goed voor je gezondheid want je zult in de toekomst heel sterk en kundig moeten zijn. School anderen met veel geduld. Zoek naar hen die kunnen reageren en verspil geen tijd aan hen die niet kunnen horen en niet kunnen zien.

Begin te bouwen aan een sterker leven, een stabieler leven. De Nieuwe Openbaring zal je leren hoe je dat moet doen in de Vier Zuilen van je leven – de Zuil van Relaties, de Zuil van Werk en Kostwinnerschap, de Zuil van Gezondheid en de Zuil van Spirituele Ontwikkeling.

Alles wat Wij je vertellen is ondersteund door de Openbaring. Maar je kunt niet zomaar passief zijn en denken dat ieder klein dingetje je gegeven en getoond zal worden. Je zult intelligent moeten worden en de kracht van Kennis gebruiken en je vaardigheden, je onderscheidingsvermogen en je discretie ontwikkelen. Je kunt nu niet slordig en dwaas zijn, want alles wat je zegt en doet is belangrijk.

Aangezien je naar de wereld werd gezonden voor een groter doel moet je een groter aantal verantwoordelijkheden ontwikkelen. Je moet je eigen luiheid tegengaan, je zwakte, je neiging het bijltje erbij neer te gooien en op te geven, de vele angsten die je meedraagt en de invloed van die angsten op jou. Het is een grote en veeleisende situatie – perfect voor je verlossing.

Als de mensheid zich niet kan verenigen in haar tijden van overvloed en stabiliteit, dan moet zij zich verenigen in haar tijden van grotere beproeving en rampspoed.

Maak je geen zorgen wat andere mensen doen. Jij moet je zorgen maken over je eigen zaken en relaties. Maar kijk naar je leefomgeving en leer te luisteren naar de tekenen van verandering. Hiervoor heb je een stille en geconcentreerde geest nodig, een geest die niet in beslag genomen wordt door grieven, angst of ambitie. De Openbaring zal je leren hoe dit hoger en meer scherpzinnig bewustzijn te cultiveren.

Het grootste deel van de voorbereiding zal innerlijk zijn. Want datgene wat je beslissingen leidt, wat je acties leidt, wat je informeert, wat je motiveert en wat je ontmoedigt, maakt het grotere verschil in wat je zal kunnen zien, weten en doen.

Ren niet weg om te proberen je ergens te verbergen want dat zal in de nieuwe wereld geen succes opleveren. Denk niet alleen aan jezelf verdedigen want daarvoor ben je niet in de wereld en het zal je uiteindelijk alleen maar kwetsbaarder maken.

Je moet je fundament versterken, maar daarbuiten ben je hier om dienstbaarder te zijn. Kennis zal je in deze richting leiden. Angst brengt je ergens anders. En angst zal je in de toekomst slechts in groter gevaar brengen als je doorgaat met alleen daarnaar te luisteren.

De Boodschapper is in de wereld. De Openbaring is hier. Zij brengt haar eigen leidraad en commentaar met zich mee. Zij is niet hier om je belangrijke geboden te geven, maar om je te vertellen hoe je moet reageren, de problemen en vragen aan de orde te stellen die zeker zullen komen en je in de Stappen naar Kennis te voorzien die je de essentiële basisvorming zullen geven en de verbinding met de bron en het centrum van je kracht, je wijsheid en je macht.

De nieuwe wereld zal zo veeleisend en zo verontrustend zijn. Voor de zwakken zal het overweldigend lijken en zij zullen zich daarbij hulpeloos en wanhopig voelen.

Maar jij kunt zo niet reageren want de veranderende omstandigheden en de rijzende getijden en de Grote Golven van verandering zijn er om je te vertellen dat je sterker moet worden, slimmer en ontvankelijker voor je leefomgeving en voor de aanwezigheid van Kennis binnenin je. Dit zal meer doen om je stabiliteit en veiligheid te geven dan alles wat je probeert buiten jezelf op te bouwen. Je kunt geen voedsel opslaan voor de rest van je leven. Als je dingen hamstert kunnen de mensen komen en het van je stelen, zelfs met geweld.

De Nieuwe Boodschap roept je op te reageren en je voor te bereiden. Het is niet voldoende alleen in dit moment te leven. Dat is goed voor de vogels en de beesten en de simpele schepsels van het leven, maar zij dragen niet de last van het kennen van hun toekomstig sterven of het druk over maken over met name hun toekomst.

Voor mensen is alleen in het moment leven een demonstratie van diepgaande onwetendheid en verwaarlozing van hun grotere Intelligentie en verantwoordelijkheden. In het moment kun je zien, horen en weten – maar je bent je altijd aan het voorbereiden op de toekomst. Je kijkt altijd uit welke hoek de wind waait in de wereld.

Als je al je bezittingen opgeeft en een asceet wordt, heb je minder zorgen, maar je rol is hier nog steeds de veranderende wereld te dienen. En een asceet worden is voor de meeste mensen niet wat gevraagd wordt of nodig is.

Vandaag staan de beslissingen voor je. Vandaag is de diepgaande evaluatie nodig – aangaande met wie je bent en wat je doet, wat gehandhaafd moet worden en wat opzijgezet moet worden, wat veranderd moet worden en wat behouden moet worden, bij wie te zijn, bij wie niet te zijn, wat te zeggen, wat niet te zeggen, wat te doen, wat niet te doen. Dat is je ontwikkelingsstadium.

Je kan niet de toekomst ingaan en proberen te beslissen. Je bent niet klaar voor de toekomst. Daarom is je voorbereiding van het grootste belang. Het zal een hemelsbreed verschil maken in de gevolgen voor jou en voor anderen, voor de mensen die je liefhebt en voor de mensen die je uiteindelijk bedoeld bent te dienen.

Je kunt de nieuwe wereld niet veranderen. Je kunt haar niet beletten te zijn wat zij is.
Je kunt de vergissingen beperken die de mensheid blijft maken ten aanzien van de vervuiling van de wereld en dit moet natuurlijk gebeuren. Maar je kunt de nieuwe wereld niet wegwensen en dit ontkennen is slechts een daad van dwaasheid en zelfverloochening.

Dus je moet reageren. Kijk en luister. Trek geen voortijdige conclusies. Zie je eigen vrees onder ogen maar geef er niet aan toe. Zie je eigen gevoel van onveiligheid onder ogen maar geef er niet aan toe. Zie onder ogen dat je voor alles heel weinig antwoorden hebt maar geef ook hier niet aan toe.

Je bent nu een student van Kennis. Je bent hier om je voor te bereiden. Je beantwoordt de Nieuwe Openbaring die je zal voorbereiden en leren hoe je dat moet volgen wat wijs is in jou en in andere mensen.

Je bent gezegend dat je dit ontvangt maar de zegen vereist veel werk, geduld en vastberadenheid – eigenschappen die je alleen maar kunt ontwikkelen door ze aan te kweken en toe te passen op de werkelijke situaties van je leven. De kracht en de aanwezigheid zullen je vergezellen als je dit doet.

Het gaat er om eerlijk tegenover jezelf te zijn, trouw aan je diepere neigingen – niet alleen maar loyaal aan je gedachten en je gevoelens in het moment, maar trouw aan een groter gevoel en bewustzijn in je dat er op wacht ontdekt te worden en uitdrukking te vinden in je leven.

Hoor Onze woorden. Zij dragen de grote Wijsheid in zich. Luister. Negeer ze niet. Besteed er aandacht aan. Denk aan ze in de omstandigheden van je leven. Denk erover na. Leef ermee. Beter met grote vragen te leven dan je leven te bouwen op dwaze antwoorden.

God heeft opnieuw gesproken – om de wereld wakker te maken, om de wereld voor te bereiden, om de mensenfamilie te versterken, haar grootste kwaliteiten naar voren te brengen zodat zij gebruik kan maken van de wijsheid van haar godsdiensten, de wijsheid van haar culturen en de vele successen die de mensheid heeft bereikt in het opbouwen van een mondiale beschaving.

Alles zal nu op de proef worden gesteld. Denk niet dat het goede de overhand zal krijgen. Gebruik dit niet als een excuus om voor je verantwoordelijkheden terug te deinzen. Vraag niet aan God de wereld te redden want God heeft jou en anderen de wereld in gezonden om de wereld te redden. Als je eerlijk bent en innerlijk nederig weet je eigenlijk niet hoe je dit moet doen. Het is zaak voor Kennis om je stap voor stap te leiden.

Hiervoor zul je zonder antwoorden moeten leven. Je zult je zwakke veronderstellingen moeten opgeven en dicht bij het leven komen, dicht bij het moment, waar je onderscheidt wat er over de horizon aankomt.