Wat de Wereld zal Veranderen

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (Rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 13 maart 2011
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De vraag rijst: Wat zal de wereld veranderen? Wat zal een werkelijk verschil maken voor mensen? Wat kan de mensheid op een positieve en constructieve koers zetten, een koers die zo anders is dan de koers die zij nu volgt en al zo lang gevolgd heeft?

Wat zal de wereld veranderen? Niet alleen zijn omstandigheden veranderen, want de Grote Golven van verandering zullen dat veranderen. Wat zal daadwerkelijk de koers van de mensheid veranderen en de mensheid een grotere belofte geven dan zij vandaag heeft?

Het antwoord is mysterieus. Het is niet waar mensen gewoonlijk aan denken. Het zijn geen grote economische bewegingen, grote sociale veranderingen, grote politieke platforms, nieuwe regeringen. Al deze dingen kunnen de omstandigheden voor burgers veranderen, maar deze veranderingen komen met een hoge prijs, een grote omwenteling, verlies van levens en enorm lijden. En het resultaat is meestal geen grote verbetering voor de mensen in een land. Je kunt de omstandigheden van mensen veranderen om het leven een klein beetje beter of veel moeilijker te maken, maar dat is niet waar Wij hier vandaag over spreken.

Wat de wereld zal veranderen is niet gewoonweg wat de omstandigheden van de wereld zal veranderen, want dat is reeds gaande. De wereld is veranderd en zal veranderen. Waar Wij over spreken is wat een grote verbetering zal brengen, een nieuwe koers zal uitzetten voor de menselijke bestemming en een grotere belofte voor de menselijke familie.

Het antwoord is mysterieus, zoals We hebben gezegd. Het zetelt binnen in het individu. Want wat zal het individu transformeren? Wat zal het individu een nieuwe en grotere motivatie geven: grotere moed, groter mededogen, grotere toewijding om de wereld te dienen in plaats van alleen zichzelf te dienen? Wat zal de koers van het individu veranderen?

Het gebeurt op dit niveau, zie je, omdat alles wat er gebeurt dat de mensheid creëert of beslist of manifesteert of teweegbrengt – of het nu rampzalig of positief en heilzaam is – begint met de beslissingen van individuen. En wat die beslissingen onderbouwt is de kritieke vraag. Hier zijn de keuzes werkelijk veel beperkter dan je zou denken.

Het individu wordt ofwel geleid door de grotere kracht van Kennis die God binnen in hen heeft geplaatst om hen te leiden, of het wordt beheerst door politieke of sociale ideologie of druk, consensus van anderen, of het eigen perspectief, de overtuigingen en de ideologie van een individu. Hier heb je Kennis, deze mysterieuze kracht die buiten het domein van het intellect leeft. En dan heb je al het denken en de overtuigingen en ideologieën van de wereld, de sociale druk, de sociale conditionering – al het andere.

Als je een wereld wilt zoals die nu is en zoals die is geweest, zwoegend met enorme menselijke verspilling, verlies en lijden, dan zul je de leer en ideologie van de wereld volgen. Als je een toekomst wilt zoals het verleden, alleen groter en moeilijker en problematischer, dan zul je deze dingen volgen.

De keuze is fundamenteel. Het is niet de ene ideologie boven de andere, de ene religie boven de andere, de ene geloofsovertuiging boven de andere. Het is niet de ene natie boven de andere, het ene politieke systeem boven het andere.

Het individu is hetgeen al het verschil zal maken, omdat alles wat de mensheid doet wordt veroorzaakt door individuen die beslissingen nemen. En die beslissingen, of ze nu op een individueel, een gemeenschaps- of een nationaal niveau worden genomen, maken al het verschil in de koers die de mensheid zal volgen en in de uitkomst en de gevolgen die zij onder ogen zal moeten zien.

Mensen denken hier niet aan omdat ze denken dat kracht politieke macht is, economische macht, sociale macht, omwentelingen, revoluties, veranderingen van regering en politieke programma’s – het streven naar macht, de strijd om macht en voorrang. Dit is hetgeen mensen denken dat de wereld verandert. Maar dit heeft in de loop der tijd meer geleid tot een consequent destructieve benadering van het leven.

Dus wat zal de wereld veranderen om de mensheid een grotere belofte te geven? Het kan niet dat allemaal zijn wat jullie nu doen, de consensus, want dat zal alleen maar meer van hetzelfde voortbrengen – meer roekeloos, dwaas, uitbuitend gedrag, meer vernietiging van de wereld.

Het moet iets anders zijn, iets waar mensen niet aan denken, iets dat niet is ingebed in hun ideeën of overtuigingen, iets dat geen product is van filosofie, ideologie, religie of politieke oriëntatie.

De kracht en de aanwezigheid van God werd in ieder mens geplaatst, binnen een diepere Intelligentie die Kennis wordt genoemd. Dit is niet een product van je wereldse ervaring. Dit is niet iets dat je kunt gebruiken en manipuleren. Zij is geen hulpbron voor jou om te gebruiken. Zij is een kracht en een aanwezigheid die je leven kan leiden, je leven kan veranderen, de loop van je leven kan veranderen, de hele manier waarop je je verhoudt tot het leven, tot jezelf en tot anderen kan veranderen.

Het is deze transformatie die het verschil zal maken omdat de mensen die dit ervaren een invloed op de wereld zullen hebben die heel anders zal zijn dan de invloed die ze daarvoor veroorzaakt hadden. En ze zullen een veel grotere en meer diepgaande invloed hebben. Ze zullen door middel van hun dienstbaarheid, hun aanwezigheid en hun gemoedstoestand een heel ander soort ervaring van het leven laten zien. Ze zullen kracht toevoegen daar waar zwakte is. Ze zullen inspiratie toevoegen daar waar er geen is.

De Weg van Kennis aan mensen onderwijzen, is hen de gereedschappen en het pad van bevrijding geven – bevrijding van het vreselijke gewicht van hun geest – hun angst, hun grieven, hun sociale en politieke onderdrukking. Of ze nu rijk of arm zijn, je geeft hen wat God hen wil geven.

Dit is de kern van alle wereldreligies, maar de wereldreligies zijn zo bedekt geraakt met andere overtuigingen, met fantastische symboliek, met mythologie, met ritueel, met politieke overtuiging en onderdrukking, dat het moeilijk is om dit te vinden. Het bewijs van de zuiverheid kan moeilijk te onderscheiden zijn, maar ze is er wel. Ze is er.

Wat de wereld zal veranderen is een verandering van ideeën bij voldoende mensen om een collectieve verschuiving in menselijk bewustzijn en menselijke motivatie te bewerkstelligen. Het hoeft niet bij iedereen te gebeuren. Het hoeft zelfs niet bij de meeste mensen te gebeuren. Maar het moet met een kritische massa gebeuren om de mentale omgeving van de wereld te veranderen, om een ander soort ethiek, een ander soort expressie, een ander soort kracht in beweging te zetten.

De mensheid als geheel opereert nog steeds vanuit een zeer primitieve en competitieve geestestoestand. Hoewel er nobele individuen zijn, individuen die een grotere visie en meer compassie hebben, functioneert de grote massa van mensen nog steeds op een zeer basaal, competitief niveau.

In een wereld van slinkende grondstoffen, is dit catastrofaal. In een wereld van toenemende sociale en economische druk en onzekerheid, zal dit alleen maar leiden tot concurrentie, conflicten en oorlog.

Daarom heeft God een Nieuwe Boodschap de wereld ingezonden – om de wereldreligies op te frissen, om hun kernleer en kernwaarheid en hun Ene Bron te benadrukken. Maar zij is er ook om iets heel nieuws en opmerkelijks en puurs naar de wereld te brengen. Zij is er om de mensheid voor te bereiden op de grote verandering die op de wereld afkomt en om de mensheid voor te bereiden op haar ontmoeting met een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum, een Grotere Gemeenschap die veel complexer en competitiever is dan alles wat jullie je hier op Aarde kunnen voorstellen.

De voorbereiding op deze twee grote gebeurtenissen heeft de kracht om de mensheid uit noodzaak te verenigen. Zij heeft de kracht om conflicten en onenigheid tussen naties, langdurige concurrentie en irritatie tussen groepen en stammen terzijde te schuiven. Zij heeft de kracht om mensen te verenigen om de wereld te beschermen en om de wereld te behouden – tegen interne ineenstorting en achteruitgang en tegen externe concurrentie en Interventie van het universum om jullie heen.

Maar dan moet er wel een transformatie van het individu plaatsvinden, want het veranderen van de sociale orde alleen is geen garantie voor een echte verbetering, want de menselijke gemeenschap zal in de toekomst wereldwijd moeten zijn, maar wat voor gemeenschap zal dat zijn? Zal het een onderdrukkend, beperkend en wreed regime zijn, of zal het een unie van naties zijn die zich inspannen om zichzelf en elkaar te ondersteunen om een ordelijke en heilzame wereld in stand te houden?

Dingen zullen aan de buitenkant moeten veranderen, zeer zeker – de manier waarop mensen denken en leven, de manier waarop ze met elkaar omgaan, en de hulp die ze bereid zijn om elkaar te geven als de Grote Golven van verandering groeien en moeilijker het hoofd te bieden worden. Maar in de kern van het individu moet er een werkelijke keuze worden gemaakt en moet er een verandering van denken plaatsvinden. Wat dit teweegbrengt zijn niet gewoonweg uiterlijke verschijnselen, maar iets dat mysterieuzer is en van binnen gebeurt – een ontwaken, een verschuiving, een onthulling, een persoonlijke openbaring.

Het is verbazingwekkend dat gevaren, tragedies en moeilijkheden een grotere kracht hebben om het individu wakker te schudden dan plezier en veiligheid, geborgenheid en tevredenheid – al die dingen waar mensen naar streven om te hebben en te behouden, als ze die al bereiken.

Maar er is een mysterieuze kracht binnen in het individu die haar eigen druk creëert, zoals een vulkaan die wil uitbarsten, zijn interne druk opbouwt. Dit is de kracht van persoonlijke openbaring die binnen het individu in kracht toeneemt, in het bijzonder als het individu erover begint te leren en erover nadenkt en zich realiseert dat hij hier is voor een groter doel, niet eenvoudigweg om te overleven en zich te verzekeren van comfort of om zich over te geven aan fantasieën, maar dat hij/zij hier is om op een belangrijkere manier te dienen.

Dit potentieel leeft in elke persoon, maar op enig moment is het bij sommige mensen levendiger dan bij anderen. Bij sommige mensen ligt het dichter aan de oppervlakte. Bij sommige mensen is het meer gereed voor om tevoorschijn te komen. Dat zijn degenen die de Engelenschare zorgvuldig in de gaten houdt, die de kracht hebben om uit hun diepe en onrustige slaap tevoorschijn te komen, om te ontwaken voor een nieuwe ervaring binnen in zichzelf, een nieuw gevoel van doel en bestemming, en een grote verandering in perspectief in hun maatschappelijke betrokkenheid met de wereld.

Het zijn diegenen die dichtbij zijn, die de aandacht zullen trekken van de grote Engelenkrachten die de wereld overzien. Net zoals goede tuiniers, wachten zij om te zien welke scheuten aan de oppervlakte verschijnen, welke van de zaailingen beginnen te groeien en zich te ontwikkelen en belofte te tonen. Wie roert zich? Wie heeft het potentieel om tevoorschijn te komen uit de cocon van hun vroegere leven, de beklemming en de terughoudendheid van hun vroegere leven?

Wat de wereld zal veranderen moet dit innerlijke ingrediënt hebben, anders is het slechts een beweging van mensen en middelen, die tot op zekere hoogte nuttig is als het de goede kant op gaat. Maar wil het de goede richting op gaan, dan moet het deze grotere menselijke motivatie hebben. Het moet de kracht van Kennis achter zich hebben.

Zoals het er nu voor staat, is de mensheid niet voorbereid op de Grote Golven van verandering, of op de ontmoetingen met de Grotere Gemeenschap die al plaatsvinden in de wereld, of op de Interventie van kleine groepen rassen van buitenaf die al plaatsvindt in de wereld die hier zijn om te profiteren van menselijke zwakheid en menselijke verwachting.

Op dit moment, zal de mensheid overweldigd worden door de Grote Golven van verandering en ondermijnd worden door de Interventie die plaatsvindt in de wereld, want ze zijn beide verbonden, zie je. Want de gemakkelijkste tijd om mensen uit te buiten, is de tijd waarin zij geconfronteerd worden met de grootste moeilijkheden en zich het meest overweldigd voelen door hun omstandigheden. Het is niet geweld of militaire kracht die gebruikt zal worden door de Interventie, maar de kracht van overreding en stimulans.

Alleen Gods Nieuwe Openbaring kan jullie hierover onderwijzen, en over het leven in het universum, en waarom meer geavanceerde rassen geen geweld en wapens gebruiken om hun doelen te bereiken, maar de krachten van de geest en de overtuigingskracht die in de mentale omgeving bestaan. In tegenstelling hiermee is de mensheid nog steeds primitief en barbaars. Zij herkent niet waar haar grootste krachten liggen.

De mensheid heeft dus voorbereiding nodig, en de voorbereiding moet van God komen, en de stimulans voor verandering moet van God komen, en de transformatie van het individu moet van God komen.

Je kunt jezelf niet transformeren. Dat zou alleen een verandering in je ideeën of concepten of omstandigheden betekenen. Als je je omstandigheden kunt verbeteren door grote inspanning en inzet, is er van binnen niet werkelijk iets veranderd. Je wordt nog steeds geleid door je angst. Je bent nog steeds vervuld met oordelen en associaties. Je bent nog steeds een slaaf van je sociale conditionering.

Daarom moet de transformatie van binnenuit gebeuren, anders zal de wereld donkerder, moeilijker en overweldigender worden. Mensen zullen niet voorbereid zijn en hun uiteindelijke reacties hierop zullen chaotisch en zelden productief en constructief zijn.

Wij geven je de sleutel, de aanwijzing, het ontbrekende onderdeel. Zonder Kennis, zul je proberen om je uiterlijke leven te veranderen, maar je innerlijke leven zal je achtervolgen, en je zult niet in staat zijn om de grotere kracht te verwerven die God je gegeven heeft, en met die kracht, een blijvende liefde voor anderen en voor de wereld.

De factoren die de mensheid nodig zal hebben om haar koers en richting te veranderen, vereisen een grote verandering in haar uiterlijke activiteiten en prioriteiten en ook een grote verandering van ideeën, een grote verandering in wat het menselijk bewustzijn en de menselijke beslissingen motiveert, – wat leidt tot een beter resultaat, wat leidt tot een moedige benadering van het leven, wat leidt tot een langetermijninvestering in het welzijn van de mensheid, in plaats van te proberen alleen op het moment zelf verrijkt te worden.

Met deze grotere visie zullen mensen hun toekomst veiligstellen. Ze zullen niet alleen voor het moment leven en roekeloos alles consumeren wat ze kunnen. Het welzijn van de mensheid en toekomstige generaties zal een grotere prioriteit krijgen dan vandaag, want vandaag wordt de toekomst opgebruikt en verkwist. Niemand denkt echt vooruit. Alles is voor het moment. Alles is gericht op de korte termijn, met heel weinig aandacht en bewustzijn voor de toekomst en voor wat er over de horizon opdoemt.

Een verandering van ideeen brengt een verandering in perspectief teweeg, een verandering in prioriteiten, een verandering in denken, een verandering in gedrag, een verandering in relaties en hoe men zich verhoudt tot anderen en tot de wereld. Als je verandering wilt teweegbrengen op het meest fundamentele en diepgaande niveau, met de grootste gevolgen en de grootste voordelen, moet het op dit diepere niveau gebeuren.

Wat er ook aan de buitenkant wordt gedaan dat belofte inhoudt en heilzaam is, moet gepaard gaan met het nemen van de Stappen naar Kennis. Gods Nieuwe Openbaring heeft hierin voorzien, in een zuivere vorm, toegankelijk voor iedereen, begrijpelijk, dingen die de mens vandaag en morgen en iedere dag kan doen zodat zijn leven en activiteiten geleid kunnen gaan worden door de grotere kracht en aanwezigheid binnen in hen, en zij hun denken, hun leven en omstandigheden kunnen aanpassen om deze kracht toe te staan tevoorschijn te komen en haar gaven met de wereld te delen.

Wat de wereld zal veranderen is niet wat je denkt. Het is niet wat je gelooft. Het is niet waar je aan vasthoudt, tenzij er een grotere verandering binnen in jezelf plaatsvindt. Mensen bereiden zich niet voor op de toekomst vanwege wat ze geloven, vanwege waar ze aan vasthouden, vanwege waar ze aan hechten in hun investering in hun leven tot dit punt. Ze willen niet zien. Ze willen niet weten. Ze willen hun positie niet heroverwegen.

De verandering moet dus op een dieper niveau plaatsvinden, of anders gaan mensen blind de toekomst tegemoet en botsen ze tegen de Grote Golven van verandering op. Ze zullen worden verrast. Ze zagen het niet aankomen. Hun levens bevonden zich in een kwetsbare en ongelukkige positie. De ene golf na de andere – economisch, ecologisch, sociaal of politiek – zal hen krachtige treffen. Ze waren er niet klaar voor. Ze hadden niet de kracht van Kennis om hen te leiden om in het moment te leven en zich tegelijkertijd voor te bereiden op de toekomst.

Het is jouw verantwoordelijkheid om de Stappen naar Kennis te nemen, om Gods Openbaring te ontvangen over wat er in je uiterlijke leven gedaan moet worden en wat er gedaan moet worden om je innerlijke leven te openen. Je hoeft de toekomst niet te bedenken. Je hoeft alleen maar de juiste motivatie te hebben. Je hoeft geen ideeën te vormen over de toekomst en hoe die voor iedereen zal werken. Je hoeft alleen maar de kracht en de aanwezigheid te volgen. Want alleen God weet wat jou als individu zal verlossen en wat de mensheid zal verlossen en in ere herstellen en haar een nieuw begin geeft met een grotere belofte voor de toekomst.

Wat God weet, is binnen in jou geplaatst – het deel van jou dat God nooit verlaten heeft; het deel van jou dat nog steeds verbonden is; het deel van jou dat niet werelds en corrupt is; het deel van jou dat krachtig, duidelijk en niet bang voor de wereld is.

Laat dit je begrip zijn.