Het Verhaal van de Boodschapper

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 23 mei 2011
in Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Vandaag vertellen we het verhaal van de Boodschapper. Het is een verhaal van grote kracht en betekenis, als het begrepen wordt.

Want de Boodschapper is geen gewone man, alhoewel hij aan de buitenkant doorsnee lijkt. En omdat hij een nederige man is, verheerlijkt hij zich op geen enkele manier. Hij zoekt geen erkenning, maar een diepere band met diegenen die voorbestemd zijn om hem te ontmoeten en Gods Nieuwe Openbaring te ontvangen.

Zo gezien wordt hij te laag ingeschat en zal hij stil blijven bij anderen. Zijn verkondiging is niet van hemzelf maar van de Openbaring, daarom is hij gekomen. Daarom is hij in de wereld.

Maar hiervan is hij zich het grootste deel van zijn leven tot nu toe, niet bewust geweest. Want de roeping kwam later in zijn leven, op een tijdstip waarop hij gereed was om deze te ontvangen, aan de lange voorbereiding te beginnen die nodig was voor de ontvangst en vervolgens om de Openbaring zelf te ontvangen.

Veertig jaar was hiervoor nodig. Veertig jaar beschikbaarheid voor een reis door de wildernis, zonder zekerheid omtrent het resultaat, en zonder bewustzijn over de betekenis van zijn inspanning. Veertig jaar zonder andere serieuze verplichtingen buiten zijn gezin. Veertig jaar om vertrouwen en zelfvertrouwen, loyaliteit en integriteit te ontwikkelen die nodig waren om de Boodschapper te worden.

Voordat hij de wereld werd ingestuurd, bereidde de Engelenschare hem voor en plaatste diep in hem het bewustzijn en het begrip dat hij later in de wereld zou brengen – Kennis en wijsheid vanuit het universum, van de hoogst ontwikkelde rassen in het universum; met begrip van de toekomst van de wereld en waar de mensheid naartoe gaat in haar evolutie met alle grote gevaren en risico’s die hieraan zijn verbonden; een groter begrip van menselijke relaties, wat hem allemaal volwassener zou maken naarmate hij in de wereld opgroeide.

Dit alles werd diep in hem geplant, onder het oppervlak van zijn bewustzijn – om later ontdekt te worden, te verschijnen en te resoneren met de Openbaring zelf. Zodat de Openbaring hem niet vreemd zou zijn, door wat hem gegeven was voordat hij in de wereld kwam.

Hij werd naar een conservatieve familie gestuurd in Amerika; een familie die geen idee zou hebben van zijn grotere bestemming en groter bevattingsvermogen. Daar zou hij opgroeien met een minimum aan invloeden uit de wereld, geïsoleerd en beschut tegen de tragedies en de corruptie van de wereld om hem heen. Hij zou opgroeien in een gezin met twee oudere broers en een zieke vader; een vader die anders een overmatige invloed op hem gehad zou hebben.

Het vormde de achtergrond voor iets dat in een verre toekomst tevoorschijn zou komen. Hij zou naar school gaan, afstuderen aan de universiteit en het enige bewustzijn dat hij zou hebben, was dat hij een grotere en zeer ongewone bestemming en doel in de wereld zou hebben. Hij werd weerhouden om zich in een carrière of een relatie te storten, zodat hij niet gebonden zou zijn als de Openbaring plaats zou vinden.

Gedurende deze periode zou hij veel leren over de toestand waarin de wereld verkeert en over menselijke relaties. Hij zou veel mensen ontmoeten en tot op zekere hoogte de zorgen en geneugten proeven van deze wereld, maar altijd teruggehouden voor iets groters.

Hiervoor zou hij het vertrouwen moeten ontwikkelen dat zijn leven niet voor niets zou zijn of verspild zou worden. De Aanwezigheid was slechts zo vaak bij hem als strikt noodzakelijk om hem op zijn ware koers te houden en zijn leven te richten op de gewijde ontmoetingen die pas veel later zouden plaatsvinden.

Toen hij 33 was stelden Wij Ons aan hem voor en de inwijding begon – een inwijding die alles in zijn leven zou veranderen. Echter door wie hij was en wat aan hem gegeven was, zou de resonantie er zijn. Onze aanwezigheid en Ons doel zou niet vreemd voor hem zijn – alleen schokkend, nieuw en onzeker.

Een jaar later zou hij zijn fantastische partner ontmoeten, zijn vrouw, die met hem mee zou reizen door al die moeilijke vormingsjaren die nodig waren om hem voor te bereiden op zijn grotere rol in het leven. Zijn zoon zou kort daarna op het toneel verschijnen en ook hij zou een grotere bestemming hebben met zijn vader.

Anderen zouden zich bij hem voegen toen hij zijn lange voorbereiding begon. Niet iedereen zou echter bij hem kunnen blijven. Sommigen zouden twijfelen en afvallen of konden slechts een heel korte periode ondersteuning bieden. Zijn ware metgezellen zouden echter beginnen aan te komen toen hij vorderingen maakte met zijn voorbereiding.

Toen hij 40 jaar was werd hem “The Steps to Knowledge” gegeven, het grote Onderricht van de Openbaring, het Praktijkboek. Hij zou voorbereid worden om dit in zeer korte tijd te ontvangen, onder buitengewone omstandigheden. Hiermee begon een nieuwe fase in zijn voorbereiding om de Boodschapper te worden. Maar zelfs op deze leeftijd zou hij zijn bestemming en zijn toekomstige rol niet kennen, omdat dit soort zaken niet te vroeg geopenbaard kunnen worden, omdat de persoon doodsbang of overdonderd kan worden en zich zou kunnen terugtrekken of zou kunnen vluchten. Dus zou de verwezenlijking van zijn bestemming en zijn significante rol in de wereld stukje bij beetje gegeven worden naarmate hij vooruitgang boekte.

Gedurende deze periode probeerde hij anderen om zich heen te verzamelen op zijn onverklaarbare reis, maar buiten zijn vrouw en zijn zoon, en een paar andere individuen konden slechts enkelen hem vergezellen. Want wie kan de Weg van Mysterie bewandelen en zijn gezondheid, welzijn en stabiliteit in de wereld bewaren tijdens dit proces?

Om de Boodschapper te kunnen worden zou Marshall een voet in beide werelden moeten hebben – een in de echte wereld van menselijke interacties en relaties, en de andere voet in de problemen en complexe betrekkingen tussen naties. Hij zou dingen moeten zien die erg zorgwekkend waren. Hij zou zich niet kunnen verschuilen in een wereld die hij verkoos, alleen gelovend in gelukkige, mooie of spirituele zaken.

Hij zou een voet diep verankerd in het Mysterie moeten hebben, zodat de toekomstige uitdagingen en verleidingen hem niet uit zijn rol en doel zouden halen. Wie in de wereld kan deze dingen begrijpen? Wie in de wereld heeft de Boodschapper ooit ontmoet of kan het mysterie en de kracht van zijn aanwezigheid in de wereld begrijpen?

Veel mensen verlangen alleen maar dingen van de Boodschapper – wonderen, vrijstellingen, gunsten. Ze willen genezen worden. Ze willen gezegend worden. Ze willen verrijkt worden. Ze willen gered worden. Ze willen uit de nood worden geholpen. Zij geven niet om wie hij is, zolang hij maar deze dingen kan leveren en dan zullen ze geloven, maar alleen om te ontvangen, begrijp je? Daarom zou zijn reis eenzaam zijn, geïsoleerd, zelfs buiten bereik van degenen die gestuurd waren om hem te vergezellen en te helpen.

Hij zou in twee werelden moeten leven, twee realiteiten verbindend – zo zeer verschillen ze. Wie kan dit doen zonder gek te worden, of in de war te raken, of verleid te worden door donkerdere krachten in de wereld of overrompeld te worden door tragedie, verlies en ontbering? Het was een erg lange reis, een erg moeilijke weg met veel gevaren, maar de Boodschapper is aangekomen op zijn bestemming.

Het heeft hem 25 jaar gekost om de Openbaring te ontvangen, zo uitgebreid is deze. Het is de grootste Openbaring ooit aan deze wereld gegeven, omdat de wereld een geletterde wereld is, van menselijke gemeenschappen en van een wereldwijde gemeenschap, een wereld met een wereldwijd transportsysteem, een wereldwijde infrastructuur en communicatienetwerk.

Je bent hier niet als voorbereiding op een lieflijk idyllisch leven. Je bereidt je voor op een wereld in verval, een wereld van afnemende hulpbronnen en groeiende economische en politieke beroering, en je wordt geconfronteerd met de realiteit van leven in het universum – een realiteit die, gevaren, risico’s en kansen kent die de mensheid nog niet herkend heeft.

Dit zijn zaken waarvoor de Boodschapper is voorbereid om over te spreken, want zij zijn deel van de Openbaring, zoals ze ook deel zijn van het menselijk lot – een lot dat slechts enkelen helder, zonder vervorming of persoonlijk voorkeur, kunnen zien.

De Boodschapper lijkt heel gewoon te zijn. Hij is een bescheiden mens. Hij zal zich niet op de voorgrond dringen. Maar in hem is het mysterie en de kracht van de Schepping, en de brug tussen deze wereld en de Goddelijke Aanwezigheid die toezicht houdt op deze wereld.

Hij is deels een van Ons en deels een van jullie. Hij moet beide realiteiten onderhouden en de herder zijn die de mensen de berg omhoog leidt; de berg die zij moeten beklimmen.

Is hij zo belangrijk als de grote Gezanten uit het verleden? Alleen de tijd en de omstandigheden zullen het leren. Hij zal het zelf niet uitdragen, begrijp je, want de ambitieuzen worden nooit gekozen. Degenen die op zoek zijn naar zelfverheerlijking krijgen nooit grotere rollen te spelen of grotere Boodschappen voor de mensheid. Alleen degenen die onwillig en eerlijk zijn en zelfreflectie bezitten, worden uitverkoren voor zo’n hoge en veelbetekenende rol.

Want er is slechts één Boodschapper in deze wereld en hij zal de Boodschapper zijn voor deze tijd en de tijden die gaan komen. Niemand anders die dit voor zichzelf beweert, kan de Openbaring brengen. Niemand anders kan de reis volbrengen die de Boodschapper moest ondergaan.

Anderen zullen belangrijke geschenken geven daar waar ze nodig zijn, en uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen dit doet, want dit maakt deel uit van ieders doel. Iedereen zal een kanaal zijn voor een Grotere Aanwezigheid en Kracht. Maar er is maar één Boodschapper, wiens Boodschap de ontwikkeling van het menselijk begrip zal veranderen en vertelt over de grote verandering die de koers van de menselijke bestemming en evolutie zal wijzigen.

Zonder de Nieuwe Boodschap van God zou de mensheid in ernstige conflicten verzeild raken en snel vervallen. Dit zou jullie kwetsbaar maken voor vreemde mogendheden die al op deze wereld zijn om hier invloed en macht te verwerven. Mensen realiseren zich niet dat ze aan de vooravond staan van niet alleen grote veranderingen, maar ook van onderwerping.

Dit is de Grotere Duisternis in de wereld, een Grotere Duisternis waarvoor mensen te bang zijn om het ook maar in overweging te nemen. Maar het is iets waarop de mensheid zich moet voorbereiden en daarom heeft God de Nieuwe Openbaring gegeven.

Een nieuwe Profeet is in de wereld gekomen. Beoordeel hem zoals je wilt. Verheerlijk hem of ontken hem. Noem hem fantastisch of iets anders. Maar de inschatting van de mensen staat los van de werkelijkheid. Want wat mensen willen en wat God weet, is niet hetzelfde. Wat mensen denken en waar de wereld heen gaat, is niet hetzelfde.

De Boodschapper zal worden verloochend. Hij zal belachelijk gemaakt worden. Anderen zullen hem aanvallen. Anderen zullen zich bedreigd voelen door zijn aanwezigheid en zijn verkondigingen – niet omdat hij zich vergist, maar omdat ze niet onder ogen kunnen zien dat God weer heeft gesproken. Ze hebben niet de moed en de nederigheid om hun positie, hun ideeën of hun eerdere investeringen in henzelf opnieuw in overweging te nemen.

Dit is de uitdaging van de Boodschapper ontmoeten. Hij brengt een heel nieuwe realiteit met zich mee, in hem, rondom hem en door hem heen – een realiteit waarvoor de mensheid nog niet volwassen genoeg is om collectief onder ogen te zien. Slechts op individueel niveau zal men klaar zijn voor hem, omdat ze klaar gemaakt zijn door hun levenservaring, door ontgoocheling, teleurstelling en andere dingen.

Veel mensen wachten op de Nieuwe Openbaring. Ze moeten horen over de Boodschapper, want hij is het bewijs dat de Kracht en Aanwezigheid is teruggekeerd in de wereld.

Om dit te zien moet je een heldere blik hebben. Je moet luisteren. Je moet luisteren met een dieper begrip. Je moet de kracht van Kennis, de diepere intelligentie in jou, toestaan te reageren.

Want als je over de Boodschapper oordeelt op basis van ideeën of je eigen projecties van angst en schuld, dan zul je niet zien en zul je niet weten. Als je de Nieuwe Openbaring van God niet kunt ontvangen, wat kan God dan werkelijk voor je doen? Als je niet kunt volgen wat God in jou geplaatst heeft om te volgen, de kracht en aanwezigheid van Kennis, wat kan God dan nog voor jou of de wereld doen?

Het universum bevat ontelbare bewoonde werelden. Dit is er maar één. De Heer van deze wereld is de Heer van alle werelden. Het is geen menselijk universum wat je voor je hebt, en daarom is je begrip van Hemel en Hel zo incorrect, zo beperkt en echt ontoereikend.

Een deel van het doel van de Boodschapper en van de Nieuwe Openbaring is je mee te nemen naar de Grotere Gemeenschap.

De Boodschapper staat voor een monumentale taak. Hij kan de Openbaring niet in zijn eentje in de wereld brengen. Het vergt participatie, bijdragen en de communicatie van vele anderen, die hem op deze manier kunnen assisteren.

De Openbaring is gegeven met haar eigen Commentaar en is zo gedetailleerd en repetitief dat ze niet meer zo veel zal vertrouwen op menselijke interpretatie als de vorige Boodschappen die aan de mensheid zijn gegeven. Zij brengt begrip van spiritualiteit op het niveau van Kennis – Kennis en Wijsheid uit de Grotere Gemeenschap – een voorbereiding voor een nieuwe en aftakelende wereld, een geweldige leer over menselijke verhoudingen en verantwoordelijkheden en wat naties moeten weten om met elkaar samen te werken in het aangezicht van de grote veranderingen die er aan komen.

Dit is niet de filosofie van een man. Dit gaat filosofie voorbij. Dit is niet verbonden met enige wereldreligie. Dit is het begin van een geheel nieuwe verstandhouding. Dit is niet een afwijzing van of reactie op de religies van deze wereld. Dit is een Nieuwe Boodschap van God. De Boodschapper is in de wereld. Hij zal niet in de wereld zijn voor lange tijd en daarom moet hij herkend worden door degenen die deze uitgelezen kans hebben.

Zijn leven is onverklaarbaar. Zijn aanwezigheid is onverklaarbaar. Je moet met een heldere blik kijken en luisteren met een dieper oor om deze dingen te herkennen. De last dan ligt bij de luisteraar, bij de ontvanger.

De Boodschapper heeft nagenoeg de complete communicatie ontvangen. Het is voldoende voor generaties en eeuwen. Want niemand kan jou vertellen hoe je je moet voorbereiden op de nieuwe wereld. Niemand kan jou vertellen hoe je je moet voorbereiden op een Grotere Gemeenschap van intelligent leven – een concurrerend milieu op een schaal die je je niet voor kunt stellen. Niemand kan je vertellen over de diepere intelligentie. Niemand kan de Nieuwe Openbaring aanleveren.

De Openbaringen worden steeds aan één individu gegeven, zodat er geen verwarring zal zijn. Er zijn geen verschillende versies. Er is geen competitie tussen verschillende individuen die dezelfde aanspraak of verkondiging maken. Het is steeds een individu met de assistentie van bepaalde moedige mensen die een nieuw bewustzijn en een nieuwe realiteit in de wereld kunnen brengen.

Elk tijdperk heeft zijn profeten, maar Boodschappers komen slechts infrequent om de koers van het menselijk begrip, bewustzijn en bestemming te wijzigen.

Jullie zullen zien dat de Boodschapper beoordeeld wordt. Hij zal worden veroordeeld. Anderen zullen het tot hun taak maken om hem te vernietigen. Leer de lessen uit het verleden hieromtrent. Hij is niet gewoon hier om zichzelf op te offeren, zodat andere mensen een verhaal over hem kunnen creëren. Hij heeft zijn eigen verhaal – een verhaal van de Boodschapper, een verhaal waarvoor hij te nederig is om over te praten, een verhaal dat onthuld moet worden aan allen die kunnen horen en begrijpen.

Mensen willen dat de Boodschapper veel dingen is, om tegemoet te komen aan hun verlangens, hun overtuigingen en hun voorkeuren. Maar de Boodschapper is voorbereid door Grotere Machten en gezonden door het Goddelijke om in de wereld te zijn volgens een Groter Plan en bestemming.

Dus wees voorzichtig in hoe je dit bijzondere en belangrijk individu benadert. Wees voorzichtig met je verwachtingen, je overtuigingen, je vooringenomen ideeën, je oordelen en je grieven. Want dit kan je allemaal verblinden voor wie hij is en wat hij jou en de hele wereld kan bieden.

Moge hij gezegend zijn. De Kracht en de Aanwezigheid is met hem. Hij is feilbaar. Hij is niet perfect. Hij zal tegen veel moeilijkheden aanlopen. Het is hetgeen wat in hem, met hem en door hem is, dat perfect is. Zijn leven is hiervoor een voertuig, zoals jou leven ook een voertuig voor iets belangrijks is. Maar hij is het zaad voor een grotere toekomst voor de mensheid, een nieuw begrip van je bestaan binnen een Grotere Gemeenschap van leven en het grote keerpunt dat de mensheid nu begint te ondergaan.

Laat dit je begrip zijn, maar concludeer niets, want het besef dat er een Boodschapper is, is maar net begonnen.