Belangrijke Termen

De Nieuwe Boodschap van God openbaart dat onze wereld voor de belangrijkste drempel staat uit de geschiedenis en evolutie van de mensheid. Het is op deze drempel dat een Nieuwe Boodschap van God is verschenen. Zij onthult de grote verandering die afkomt op de wereld, en onze bestemming binnen de Grotere Gemeenschap van leven buiten onze wereld, waarvan we ons niet bewust zijn en waarop we niet voorbereid zijn.

Deze Openbaring herdefinieert bepaalde vertrouwde termen, maar dan binnen een grotere context, en introduceert andere termen die nieuw zijn voor de menselijke familie. Het is belangrijk om deze termen goed te begrijpen als je de teksten van de Nieuwe Boodschap leest.

God wordt in de Nieuwe Boodschap genoemd als de Bron en Schepper van al het leven en van ontelbare rassen in het universum. Deze grotere realiteit van God wordt onthuld binnen de ruimere context van alle leven in deze wereld en alle leven in het universum. Deze ruimere context herdefinieert de betekenis van ons begrip van God en van de Kracht en Aanwezigheid van God in ons leven. De Nieuwe Boodschap stelt dat, om te begrijpen wat God in onze wereld doet, wij moeten begrijpen wat God in het hele universum doet. Dit wordt nu voor de eerste maal geopenbaard via de Nieuwe Boodschap van God. Binnen de Nieuwe Boodschap is God geen personage of een enkelvoudig bewustzijn, maar in plaats daarvan een alomtegenwoordige kracht en realiteit die alle leven doordringt en die buiten de beperkte grenzen van alle theologie en religieuze ideeën bestaat. God spreekt tot het diepste deel van iedere persoon via de kracht van Kennis die binnenin hen leeft. Leer verder…

De Afscheiding is de voortdurende toestand en gesteldheid van het afgescheiden zijn van God. De Afscheiding begon toen een deel van de Schepping de vrijheid wilde hebben om gescheiden te zijn van God, om in een toestand van afscheiding te leven. Als gevolg daarvan schiep God onze evoluerende wereld en het uitdijend universum als plek voor de afgescheidenen om er in ontelbare vormen en op ontelbare plaatsen te leven. Vóór de Afscheiding bevond al het leven zich in een tijdloze staat van zuivere harmonie. Het is deze oorspronkelijke staat van één zijn met God tot waar al degenen die in Afscheiding leven uiteindelijk geroepen worden terug te keren –
door dienstbaar te zijn, hetzij door een maatschappelijke bijdrage te leveren én door het ontdekken van Kennis binnen in henzelf via dienstverlening, contributie en de ontdekking van Kennis. Het is Gods missie om in onze wereld and door heel het universum heen de afgescheidenen te herwinnen door Kennis, dát deel van ieder individu dat nog steeds verbonden is met God. Leer verder…

Kennis is de diepere spirituele geest en intelligentie in ieder persoon, die erop wacht om ontdekt te worden. Kennis vertegenwoordigt het eeuwige deel van ons dat God nooit verlaten heeft. De Nieuwe Boodschap spreekt over Kennis als de grote hoop voor de mensheid, een innerlijke kracht in het hart van iedere persoon die door Gods Nieuwe Boodschap onthuld en naar boven gebracht wordt. Kennis bestaat buiten het verstand. Zij alleen heeft de kracht om ieder van ons naar ons hogere doel en voorbestemde relaties in het leven te leiden. Leer verder…

De Raad van Engelen is de grootse Aanwezigheid van Engelen die over de wereld waakt. Zij maakt deel uit van hiërarchie van dienstbaarheid en relaties die door God is ingesteld om toezicht te houden op de verlossing en terugkeer van al het afgezonderde leven in het universum. Over iedere wereld waarin bewust leven bestaat waakt een Raad van Engelen. De Raad die over onze wereld waakt heeft de Wil van God voor onze tijd vertaald in menselijke taal en bevattingsvermogen, en deze wordt nu door de Nieuwe Boodschap van God geopenbaard. De term Raad van Engelen is synoniem met de termen Aanwezigheid der Engelen en Engelenschare. Leer verder…

De Nieuwe Boodschap van God is een oorspronkelijke Openbaring en communicatie tussen God en de mensen van de wereld, voor zowel onze tijd als de tijden die nog gaan komen. De Nieuwe Boodschap is een geschenk van de Schepper van alle leven voor alle mensen van alle naties en religies; zij vertegenwoordigt de nieuwste, grootse expressie van Gods Wil en Plan voor de menselijke familie. De Nieuwe Boodschap is meer dan 9000 pagina’s lang en is de grootste Openbaring ooit aan de wereld gegeven; zij wordt nu gegeven aan een geletterde wereld met wereldwijde communicatiemogelijkheden en een groeiend wereldbewustzijn. De Nieuwe Boodschap is geen vertakking of hervorming van een van de vroegere tradities. Het is een Nieuwe Boodschap van God voor de mensheid, die nu geconfronteerd wordt met grote instabiliteit en ontreddering in de wereld; daarnaast staat ze op de punt van binnentreden in de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. Leer verder…

De Stem van Openbaring is de gezamenlijke stem van de Raad van Engelen; zij levert Gods Boodschap af via een Boodschapper die voor deze taak de wereld in gezonden is. Hier spreekt de Raad als één Stem, de velen spreken als één. Voor het eerst in de geschiedenis kun je de werkelijke Stem van Openbaring horen die door Gods Boodschapper spreekt. Het is deze Stem die tot alle voorgaande Boodschappers van God gesproken heeft. Het Woord en de Klank van de Stem van Openbaring zijn opnieuw in de wereld. Leer verder…

De Boodschapper is degene die door de Raad van Engelen gekozen, voorbereid en de wereld in gezonden werd om de Nieuwe Boodschap van God te ontvangen. De Boodschapper voor deze tijd is Marshall Vian Summers. Hij is een eenvoudig man zonder vooraanstaande positie in de wereld en hij heeft een lange en moeilijke voorbereiding ondergaan om zulk een belangrijke rol en missie in het leven te kunnen vervullen. Het is een zware last, een grote zegen en een enorme verantwoordelijkheid die hij moet dragen om Gods zuivere Openbaring te ontvangen, te behoeden en aan de wereld te presenteren. Hij is de eerste van Gods Boodschappers die de realiteit onthult van een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. De Boodschapper is al meer dan 30 jaar bezig met dit proces van Openbaring. Hij leeft op dit moment in de wereld. Leer verder….

Het Zegel van de Profeten is een zegel aangebracht door God aan het einde van een Boodschapper zijn leven. Het verzegelt de Openbaring in puurheid en beschermt Gods communicatie tegen toevoegingen of wijzigingen. Het Zegel van de Profeten wordt alleen door God aangebracht en alleen God kan het Zegel verbreken; Hij doet dat wanneer Hij ervoor kiest om weer te spreken, zoals bij moeilijke overgangen in de evolutie en groei van de mensheid. Leer verder…

De Aanwezigheid kan zowel refereren aan de aanwezigheid van Kennis binnenin het individu, aan de Aanwezigheid van de Raad van Engelen of uiteindelijk aan de Aanwezigheid van God. De Aanwezigheid van deze drie werkelijkheden biedt een levens-veranderende ervaring van dankbaarheid en relatie die gevonden kan worden door het mysterie in het leven te volgen en door het bestuderen en beoefenen van ofwel Gods voorgaande Openbaringen of Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld. De Nieuwe Openbaring biedt een moderne weg om de kracht van deze Aanwezigheid in je leven te ervaren. Leer verder…

Stappen naar Kennis is een aloud boek van spirituele oefening dat nu voor het eerst door God aan de wereld gegeven wordt. Als iemand deze mysterieuze reis in het leven onderneemt wordt hij ertoe geleid de kracht van Kennis te ontdekken en diepgaand innerlijk weten te ervaren, en dat kan hem naar zijn hogere doel en roeping in het leven brengen. Leer verder…

De Grotere Gemeenschap is het grotere universum van intelligent leven waarbinnen onze wereld altijd bestaan heeft. Deze Grotere Gemeenschap omvat alle werelden in het universum waar bewust leven bestaat, in alle fases van evolutie en ontwikkeling. De Nieuwe Boodschap onthult dat de ontwikkeling van de mensheid zich in een vroege fase van volwassen worden bevindt en dat het nu tijd geworden is voor de mensheid om zich voor te bereiden op een opgaan in de Grotere Gemeenschap. Nu, op de drempel van de ruimte, ontdekt de mensheid dat zij niet alleen is in het universum, of zelfs binnen haar eigen wereld. Leer verder…

De Grotere Duisternis is een Interventie die uitgevoerd wordt door bepaalde rassen uit de Grotere Gemeenschap met het doel misbruik te maken van een zwakke, verdeelde mensheid. Dit gebeurt in een tijd dat de menselijke familie begint aan een periode van toenemende ineenstorting en verwarring, en geconfronteerd wordt met de Grote Golven van verandering. De Interventie presenteert zichzelf als een minzame en reddende macht, terwijl het in werkelijkheid haar doel is om de menselijke vrijheid en autonomie te ondermijnen, om zodoende de controle te verwerven over de wereld en haar hulpbronnen. De Nieuwe Boodschap onthult dat de Interventie in het geheim invloed probeert uit te oefenen op de hoofden en harten van mensen in een tijd van toenemende verwarring, conflict en kwetsbaarheid. Er wordt op ons, als oospronkelijke bewoners van deze wereld, een beroep gedaan om ons tegen deze Interventie te verzetten, en om anderen te waarschuwen en te informeren, om zo de menselijke familie te verenigen in een groter gemeenschappelijk doel terwijl we onze wereld voorbereiden op de uitdagingen en mogelijkheden van het leven binnen de Grotere Gemeenschap Leer verder…

De Grote Golven van Verandering zijn een aantal krachtige milieugerelateerde, economische en sociale krachten die nu samenkomen in de wereld. De Grote Golven zijn het resultaat van misbruik en roofbouw op de wereld, haar hulpbronnen en haar milieu, door de mensheid. De Grote Golven hebben de kracht om het aanzicht van de wereld drastisch te veranderen, met als gevolg economische instabiliteit, op hol geslagen klimaatverandering, heftige weersomstandigheden en het verlies van landbouwgrond en vers water bronnen, waardoor de wereld terecht dreigt te komen in een staat van grote moeilijkheden en menselijk lijden.
De Grote Golven vormen niet het einde der tijden of een epocalyptisch gebeuren, maar een overgangsperiode naar een nieuwe toestand van de wereld. De Nieuwe Boodschap openbaart wat er op de wereld afkomt en wat voldoende mensen ter voorbereiding hierop moeten doen. Zij roept de mensheid op tot eenheid en samenwerking uit pure noodzaak om de menselijke beschaving te behouden en te beschermen. Leer verder…

Het Mentale milieu is een omgeving van gedachten en emoties die parallel loopt aan de fysieke leefomgeving. Het mentale milieu bevat krachten die ons denken en onze emoties beinvloeden en dat kan de overhand hebben totdat we sterk met Kennis worden. Leer verder….

Hoger Doel refereert aan de specifieke te leveren bijdrage waarvoor iedere persoon in de wereld gezonden werd en aan de unieke relaties die de realisatie van dit doel mogelijk maken. In Kennis binnenin het individu is hun hogere doel en bestemming vervat. Het kan niet alleen door het intellect vastgesteld worden. Het moet ontdekt, gevolgd en tot uitdrukking gebracht worden in dienstbaarheid aan anderen teneinde volledig verwezenlijkt te kunnen worden. De wereld heeft meer dan ooit behoefte aan veel mensen dit dit hogere doel aanschouwelijk maken. Leer verder…

Spirituele Familie refereert aan de kleine werkgoepen die na de Afscheiding gevormd werden om alle individuen in staat te stellen, over een langere tijdspanne heen, toe te werken naar hogere staten van eenheid en verbinding, hetgeen tenslotte resulteert in hun uiteindelijke terugkeer naar God. Jouw Spirituele Familie vertegenwoordigt de relaties die je door Kennis terug gevonden hebt gedurende jouw lange reis door de Afscheiding. Sommige leden van jouw Spirituele Familie bevinden zich in de wereld en sommige buiten de wereld. De Spirituele Families zijn een deel van het mysterieuze Plan van God om al degenen die in afzondering leven te bevrijden en te herenigen. Leer verder…

Aloude Thuis refereert aan de realiteit van het leven en de staat van bewustzijn en verbinding die je had voordat je de wereld binnenkwam, en waar je naar toe terug zal keren na je leven in de wereld. Jouw Aloude Thuis is een toestand van relatie en verbinding met jouw Spirituele Familie, De Raad en God. Leer verder…