Richtlijnen voor de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap


Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 19 Juni 2008
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

 1. Begin met het lezen van de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid en bestudeer ze goed.
 2. Lees alles wat je kunt over de Grotere Gemeenschap binnen de Lering ‘De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap’.
 3. Leer zoveel je als kunt over de aanwezigheid van uitheemse machten in de wereld.
 4. Spoor mensen aan tot eenheid, en leg daarbij de nadruk op de kwetsbaarheid van de mensheid ten overstaan van interventie en verleiding in het universum, en op het feit dat de mensheid zich nauwelijks tot niet verdedigen kan tegen de invloeden van de Grotere Gemeenschap waarbinnen jullie leven.
 5. Ondersteun het onthullen van de buitenaardse aanwezigheid – onthullen binnen regeringen, onthullen binnen de Interventie zelf en bij het publiek, dat al op zovele manieren beïnvloed is.
 6. Beschouw jezelf als iemand die binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven leeft, een Grotere Gemeenschap waar leven zich ontwikkeld heeft en waar technologie een grote vlucht heeft genomen, maar wel een Grotere Gemeenschap met de beperkingen van het fysieke leven die nog steeds invloed hebben op iedereen die in het fysieke universum bestaat.
 7. Val niet ten prooi aan verleiding en lokkertjes door welke buitenaardse aanwezigheid dan ook die actief in de wereld bezig is met zich in menselijke zaken te mengen. Geloof niet dat er ooit iemand komt om de worstelende mensheid te bevrijden of te redden, en zie in dat zij die dat beweren hier zijn voor hun eigen doelen – namelijk om voordeel te putten uit de zwakheid van de mensheid, haar verdeeldheid en haar bijgeloof.
 8. Beschouw de mensheid en jullie zelf als de inheemse bevolking van de wereld die nu geconfronteerd wordt met de Interventie. Wat moeten inheemse volkeren doen om hun grenzen te beveiligen en te bepalen hoe, wanneer en waar het contact met de buitenwereld zou mogen plaatsvinden voor het welzijn van alle inheemse volkeren van de wereld?
 9. Geloof niet dat enig ander volk recht heeft op deze wereld, of genetisch verbonden is met het menselijke ras, of in wat voor opzicht dan ook de ouders of gidsen van de mensheid zijn. Dat is een valse voorstelling van zaken gepresenteerd door die krachten die op dit moment in de wereld interveniëren.
 10. Begrijp waarom de Bondgenoten van de mensheid niet in de wereld aanwezig zijn en dat zij een non-interventie beleid naleven. Ze delen alleen hun wijsheid en inzicht met hen die willen leren over het leven buiten deze wereld.
 11. Bereid jezelf voor op de Grote Golven van verandering die over de wereld komen zodat je een sterke positie hebt om deze Grote Golven van verandering te bevaren en anderen van dienst te kunnen zijn. Dit zal de mensheid ondersteunen en haar voorbereiden op haar toekomst binnen de Grotere Gemeenschap van intelligent leven.
 12. Laat niemand je ervan overtuigen dat die machten die in de wereld interveniëren hier zijn voor het welzijn van de mensheid. Dit geeft aan de kant van de menselijke familie verwarring weer en aan de kant van die machten die hier al zijn, puur bedrog.
 13. Zie in dat de mensheid grenzen moet oprichten naar de ruimte, en dat interventie- en verleidingspogingen door zullen gaan, en dat de mensheid – omdat zij verdeeld is en geen weet heeft van de realiteiten van het leven in het universum – vooral kwetsbaar is voor misleiding en interventie van buitenaf.
 14. Kijk of je zelf enig contact hebt gehad met buitenaardse machten, hetzij via de mentale leefomgeving hetzij in direct fysiek contact. Wees moedig als je jezelf de vraag stelt: “Heb ik enig direct contact gehad met een buitenlandse macht? En als dat zo is, wat was dan de aard van dat contact en wat gebeurde er?”
 15. Hekel oorlog als een verzwakking van de menselijke familie ten overstaan van de Grotere Gemeenschap. Benadruk eenheid en samenwerking binnen de mensheid ten overstaan van de Grote Golven van verandering en als voorbereiding op haar belangrijke ontmoetingen met de Grotere Gemeenschap waarbinnen zij bestaat.
 16. Deel de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid met zoveel mogelijk mensen. Stuur de Verklaring van de Menselijke Soevereiniteit naar je vrienden en relaties en naar regeringsleiders. Hoe meer mensen hiervan weten, hoe sterker de mensheid zal zijn en hoe meer zij in staat zal zijn interventie en misleiding te pareren om haar eigen koers uit te zetten op weg naar een vrij en zich ontplooiend ras in het universum.
 17. Geloof er niets van dat het meenemen van menselijke wezens door buitenaardse machten enig voordeel voor de mensheid oplevert. Begrijp dat zij alleen maar ontvoerd worden met als doel hybride wezens te kweken die in staat zijn regeringen en handels- en godsdienstige instellingen te beïnvloeden, en eveneens om een netwerk van medestanders voor de Interventie zelf te creëren. Dit is een grove schending van jullie rechten en jullie welzijn en een enorme bedreiging voor de toekomst en vrijheid van de mensheid.
 18. Erken dat vergevorderde technologie niet gelijk staat aan verheven ethiek of moraliteit. De mensheid is hier wel een goed voorbeeld van. Denk niet dat zij die in staat zijn door de ruimte te reizen enige vordering in ethiek of moraliteit of godsdienst of spiritualiteit vertegenwoordigen. Denk niet dat ze jullie in dit opzicht ook maar iets kunnen leren, want in veel gevallen zijn jullie verder dan zij in jullie bewustzijn van de realiteit van God en de aard van jullie eigen spiritualiteit.
 19. Begrijp dat om vrij te zijn in het universum, de mensheid aan drie vereisten moet voldoen: eenheid, onafhankelijkheid en terughoudendheid. De mensheid zal deze doelen in grote mate moeten volbrengen. Op dit moment wordt geen van hen voldoende gecultiveerd. Hier moet de nadruk en focus op komen te liggen, om de mensheid te kunnen verenigen ter bescherming van zichzelf en om haar voor te bereiden op een intrede in een grotere arena van leven.
 20. Begrijp dat de Interventie die hier vandaag de dag in de wereld is hier is om de eenheid tussen de mensen te verbreken. Zij is hier om het vermogen van de mensheid om onafhankelijkheid te zijn, af te breken en ze is hier om zoveel mogelijk te leren over de menselijke aard, het menselijk gedrag en de menselijke maatschappij, om op die manier jullie discretie te ondermijnen en jullie zwakheden bloot te leggen.
 21. Kijk met helderheid en nuchterheid op naar de sterren. Het is een uitdagende, en toch wonderlijke leefomgeving in het universum, maar jullie moeten sterk en vastberaden zijn om dit grotere strijdtoneel binnen te treden.
 22. Leer De Weg naar Kennis en leg jouw basis in Kennis, zodat zij jou beschermen mag tegen misleiding en interventie en dat zij jou voorwaarts geleid ten dienste van de mensheid – om de mensheid voor te bereiden op een grotere eenheid en meer vastberadenheid en beter in staat om te antwoorden op en om te gaan met het leven in de Grotere Gemeenschap.
 23. Begrijp dat God een waarschuwing voor en een voorbereiding op de Grotere Gemeenschap heeft gegeven zodat de mensheid veilig over deze enorme drempel heen kan stappen en een grotere eenheid en meer samenwerking tussen de menselijke familie tot stand brengt, en om zich voor te bereiden op zowel de realiteit als de spiritualiteit van het leven in het universum.
 24. Denk niet dat enig ras hier fysiek zal komen om de mensheid te redden. Het is de mensheid zelf die moet bouwen aan haar eenheid en samenwerking, haar kracht en vastberadenheid. Het onderrichten van mensen over de realiteit en de spiritualiteit van het leven in het universum is een essentiële voorbereiding om deze voortgang te ondersteunen. Rassen die hier komen en beweren dat ze er zijn om de mensheid te beschermen of te redden vormen een groot gevaar en een grote misleiding.
 25. Houd vertrouwen in jezelf en in de kracht en de potentie van de menselijke familie. Verlies niet het vertrouwen in menselijke leiders of instellingen, ongeacht hun misvattingen of fouten. De mensheid beschikt over de verborgen kracht om interventie en misleiding te pareren en om de Grotere Gemeenschap van intelligent leven binnen te stappen als een vrij en zelfbepalend ras. Sta niet toe dat iets dit geloof en dit vertrouwen vervangt, want er zijn vele krachten in de wereld vandaag de dag die ernaar streven juist dat te doen.
 26. Erken in welke mate jij misschien een erfdeel en realiteit van de Grotere Gemeenschap binnen in jezelf draagt. Het is mogelijk dat jij hebt geleefd in andere werelden en dat jouw ervaringen met de Grotere Gemeenschap een deel vormen van jouw basis. Accepteer dit als een mogelijkheid, en sta toe dat onthullingen hierover, welke dat ook mogen zijn, mettertijd in je gedachten naar boven komen. Je bent niet alleen een burger van deze ene wereld, maar van een Grotere Gemeenschap van intelligent leven, en dit vormt, in een bredere context, de betekenis en de kracht van jouw relaties en spiritualiteit.
 27. Begrijp dat de mensheid een bestemming heeft in de Grotere Gemeenschap, een bestemming als een vrij en onafhankelijk ras. Maar om dat te kunnen bereiken en deze bestemming te vervullen, moet de mensheid één worden; zij moet ophouden met oorlog en conflict; zij moet leren de schade te beperken die zij aan de Aarde toebrengt om zo een duurzaam en zelfvoorzienend bestaan hier in de wereld te creëren.
 28. Begrijp dat de mensheid niet erop uit kan trekken om de Grotere Gemeenschap te exploiteren en te plunderen, want voorbij dit zonnestelsel is het grondbezit en zijn de regio’s en de verkeersroutes in handen van anderen. De mensheid zal moeten leren onafhankelijk te worden binnen haar eigen invloedssfeer binnen dit zonnestelsel. Als zij dit kan bereiken, dan kan zij interventie en beïnvloeding van buitenaf afwenden en zichzelf als een vrij en onafhankelijk ras in het universum vestigen.