12. Isten az Emberiséget Új Irányba Tereli

Amint Isten Hirnökének,
Marshall Vian Summers-nek lett kinyilatkoztatva
2011, április 22-én
Boulder, Colorado-ban (USA)

Isten az emberiséget új irányba tereli, olyan irányba, ahová még azelőtt nem kellett mennie. A világ ugyanis megváltozott s az emberiségnek a világegyetemben levő élet Nagyobb Közösségével kell számolnia — nagy változással, egy nagy küszöbön való átlépéssel az emberiség hosszú evolúciója során, mérhetetlen felfordulással és bizonytalansággal, az emberi családra nézve egy igen veszélyes időszakkal, olyan időszakkal, ahol az események gyors ütemben fognak egymás után bekövetkezni.

Isten az emberiséget új irányba tereli, egy világközösség felé, amely képes a világot fenntartani, s készen áll a világegyetemben levő valóságokkal találkozni, mégpedig rád kényszerített valóságokkal, melyeknek a súlya már ebben a pillanatban is rátok nehezedik. Ez egy nagyméretű változás, amit sokan már ugyan éreznek, felfogni viszont képtelenek.

A világ tempója felgyorsult, ahol az emberek életét nagy környezeti változások árasztják el és veszik majd át, s amelyek a politikai és gazdasági felfordulások következtében már javában folyamatban vannak. Mindez máris lendületben van, amit nem lehet leállítani, csak lelassítani. Ez nagymérvű alkalmazkodást fog mindenkitől megkívánni.

Az emberiség történelmének éppen ennek a nagy küszöbén lett az Új Kinyilatkoztatás a világba küldve, egy Hirnök útján, hogy ezt befogadja, előkészítse és előadja. Neki ez egy hosszú, egy igen hosszú és nehézkes pálya volt.

Az emberiségnek adott Üzenet most nagy horderejű, sokkal kiterjedtebb és teljesebb a világban korábban küldött minden egyéb Üzenetnél, továbbá tanítással és kommentárral ellátott, hogy bölcsességét és Tudását fel lehessen ismerni és helyesen alkalmazni, s nem emberi értelmezésre rábízni.

Az emberek nem látnak és nem hallanak. Önmaguktól idegenedtek el. A többségnek peidg a környezet felismerésére vonatkozó eredeti képességei elvesztek és nem fejlődtek ki.

Ez a Hirnök munkáját még jobban megnehezíti. Neki magának kell hordoznia a Misztériumot, mivel a Kinyilatkoztatás tól van az értelem világán, és semmiképpen sem emberi elvárások, hitnézetek vagy felfgás feltételeire épül.

Isten a világot új irányba tereli. Mindig is ez az útirány állt szándékában, a világban élő emberek számára viszont ez most új lesz. Értelmed újszerű dolga lesz ez.

A Teremtőtől jövő Nagy Kinyilatkoztatások mindig is ilyenek voltak. Mindig is egy új valósággal állnak elő, egy új tudatállapot, egy új dimenzió, egy nagyobb ígéret jegyében.

A világ egyre sötétebb lesz, erre a nagyob ígéretre pedig éppen ezért most van szükség. Csakis a Tudás fénye, a Teremtőnek az emberi családba és a vilégegyetem minden fajába elültetett nagyobb intelligenciájával leszel képes ezt megérteni, valamint erre reagálni.

Istenhez csak az Isten által megszabott feltételek alapján tudsz visszatérni. Isten Üzeneteit úgy kell felfogni, ahogy azok meg lettek adva, és az azokban foglalt szándékával összhangban.

Ezt sok tusakodás és viszály fogja övezi, de a Hirnöknek és a Hirnök követőinek szembe kell nézniük ezzel a nehézséggel, ezzel a kielégítetlenséggel, s nagy türelmet kell tanúsítaniuk.

Az efféle Kinyilatkoztatás a kezdetben nem részesül fogadtatásban, s csak vajmi kevesen lesznek képesek erre teljes mértékben reagálni. De az idő előrehaladtával, amint a világ egyre féktelenebbé válik, az Új Üzenet egyre nagyobb vonzerőt, egyre nagyobb elismerést és egyre nagyobb jelentőséget nyer majd.

Olyan kérdésekre ad választ, amik még fel sem merültek benned, hogy ilyeneket kérdezzél. Ez a jövőre való felkészülés, s egyben a jelen előírt gyógymódja.

Filozófusaid és teológusaid nem tudank majd mit kezdeni ezzel. Problémájuk lesz vele. Ez nem fog értelmükhöz igazodni, amibe saját személyükből oly sokat fektettek be. A vallásvezetők ágálni fognak majd ellene mert ez egy olyan valóságról beszél, amit ők még nem tudtak felismerni.

Isten az emberiséget új irányba tereli. A Hirnök azért van itt, hogy Kinyilatkoztatással szolgáljon erre vonatkozóan. Évtizedekig tartott, míg ezt végül befogasta. Évtizedekig for tartani, míg a világban végre felismerik ennek a jelentőségét.

A probléma itt az idő. Az emberiségnek nincs sok ideje felkészülni egy új világra és a világegyetemben levő élettel való Kapcsolat felvételére — olyan Kapcsolatra, ami a világban javábans folyik, olyan Kapcsolatra, melynek célja és szándéka veszélyt hordoz magában.

Az embereket megszállták a szükségleteik, a problémaik, a sóvárgásaik és a vágyaik. Nem látják, hogy a világ mozgásban van. A világ ugyanis megváltozott, ugyanakkor az emberek nem tartottak ezzel lépést. Most pedig egy egészen új valóság-rendszerrel kell szembenézned.

Mit szól Isten mindehhez, mialatt az emberek küszködéseik terhe alatt élnek, mialatt a jövővel kapcsolatos jövendöléseik nem teljesednek be, mialatt megváltójuk visszatérése nem következik be, mialatt Istent okolják mindezekért a bajokért?

A Kinyilatkoztatás ezekre mind kitér, neked viszont nyíltan kell hozzáállnod a Kinyilatkoztatáshoz, s a nagy változásokkal kapcsolatos kilátást szem elött kell tartanod, hisz az máris kihatással van rád és a világra, s egyre jobban halad útján.

Nem mehetsz több ezer évre vissza megérteni, hogy mi is történik itt ma, mivel az emberi evolúciónak ez egy új poziciója, egy világuralmi pozició, valamint a világegyetemen belül nagyobb kiszolgáltatottság poziciója.

Hol lehet kiképzést kapni az erre az új világra, valamint erre a Nagyobb Közösségen belüli életre való felkészülésre — erre a két eseményre, amelyek meg fogják változtatni az emberiség történelmének az irányvonalát és minden ember éltetére kihatással lesznek?

A kormányoktól ezt nem lehet elvárni, mivel erre egyszerúen képetelenek. A vallásvezetők itt megintcsak nem jöhetnek számításba. A szakértők sem értenek ehhez. Az egyetemek sem tudják erre az emberket felkészíteni.

A Kinyilatkoztatásnak magától a minden élet Teremtőjétől kell jöjjön, s ez az, ami itt most lezajlóban van, hiszen a Kinyilatkoztatás idején élsz, a Hirnök pedig itt van a világban. Amíg ő a világban van, addig lehetőséged van befogadni és felkészülni. Amikor eltávozik, a helyzet meg fog változni. Nehezebb lesz. Ebben a vonatkozásban, ő a világ Világossága.

Ő egy alázatos ember, aki hirnöki küldetésén kívül senki másnak nem vallja magát, mert ezt a szerepet kapta. A Kinyilatkoztaás útján kell az emberiséget felkészítenie egy új világra. A Kinyilatkoztatás útján kell az emberiséget felkészítenie a Nagyobb Közösségre. A Kinyilatkoztatás útján kell a bekövetkező nagy változásról szólnia, ami máris javában kihatással van mindenfelé az emberekre.

Isten az emberiséget új irányba tereli. Képes-e az emberiség megmozdulni? Képesek-e az emberek reagálni? Te magad el tudod-e fogadni azt, hogy a Kinyilatkoztatás idején élsz, s képes vagy-e felmérni milyen módon fogja az az életedet érinteni, s hogy miféle kihívás elé állít majd téged?

Az emberek nem veszik észre hogy életük és körülményeik mennyire a világ állapotától és mozgásától függ. Csak a szegényebb nemzetek közt található ez a tágasabb valóságérzet tartósabban jelen. A dúsgazdag orzságokban, maga a gazdagság szigetel el téged az élet nagyobb valóságaitól, egy bizonyos mértékben s egy bizonyos időszakra. De ez a nagy jólét hanyatlani fog, s a nagyobb valóságok kavarognak feletted.

Itt minden attól fog függeni, hogy az emberiség hogyan reagál és mennyire lesz felkészülve. Az egyének részéről meghozott döntésektől fog minden függeni. Melyik hangra fognak hallgatni, az Isten által adott Tudás hatalmára és jelenlétére, amit vezérlésük és védelmük céljából kaptak, vagy a kultúrájuk félelemmel, haraggal vagy ambicióval színezett hangjára inkább.

Ezek a választások lényegbevágók az egyén számára, s az egyének által meghozott döntés határozza majd meg az emberiség sorsát és jövőjét. A felelősség terhe tehát mindenkié, nemcsak a vezetőké s az intézményeké.

Ezért hozza Isten az Új Üzenetet az embereknek, nem pedig a nemzetek vezetőinek. A vezetők ugyanis nem szabadok. Kötve vannak a hivatalukhoz, valamint azokhoz akik megválasztották őket, továbbá mások elvárásaihoz. Ezért jön és szól a Kinyilatkoztatás tehozzád s az emberekhez. Minden az ő döntéseiken s elszántságukon fog múlni.

Az emberek sok mindent akarnak. Nem akarják elveszíteni amijük van. Egyik pillanatróla másikra élnek. Nincskilátásuk azt illetően, hogy melyik irányba menjen előre az életük.

A Kinyilatkoztatás nagy sokkal és nagy kihívással jár minden egyes személy számára, de ez a sokk és kihívás maga a Kinyilatkoztatás okozta sokk. A kihívás pedig maga a Teremtő Akaratával van összhangban. A kihívás ugyanis azt célozza meg, hogy képes vagy-e reagálni rá, s hogy milyen minőségben vagy erre képes.

Nem állhatsz meg azon a helyen, ahol most vagy, mivel a világ megváltozott, és még továbbra is változni fog. Mozgásban van. Lépést kell tartanod vele. Ezt jelenti az élettel összhangban lenni. Így tudod kivetkőzni magad aze elszigeteltségből. Ez szabadít fel téged minden szórakozottság és megszállottság alól. Ez tanul most hallgatni, nézni, elmédet lecsendesíteni, hogy látni tudj. Ez az, ami mindenféle sérelemmel felszámol, hogy meg tudd érteni hol is állsz. Ez veszi a Lépések(et) a Tudáshoz, hogy Isten hatalma és jelenléte rajtad keresztül ítanid eljutva szólni tudjon.

Ez az a Kinyilatkoztatás, amely az emberiséget új irányba tereli. Vajon hajlandók lesznek-e az emberek ezzel lépést tartani, vagy lemaradnak inkább — szembe találva magukat a változás Nagy Hullámaival, a strandon szundikálva, miközben a Nagy Hullámok egyre dagadnak, a vízpartokon élve életüket, azt gondolván, hogy minden rendben van, s csak a pillanatnak élnve, képtelenné válva arra, hogy a világ jeleire reagálni tudjanak, olyan feltételezések alapján vezérelve életüket, amelyeknek semmi köze az élet valóságaihoz?

Ki fog tudni reagálni? Ki fog látni? Ki fog hallgatni? Ki fogja azelképzeléseit, a hitnézeteit s a kedvenc dolgait elég hosszú időre félretenni ahhoz, hogy végre valamit meg tudjon látni, valamit meg tudjon hallani, valamit meg tudjon ismerni?

A Hirnök erre fog téged felszóltani. A Kinyilatkoztatásnak ez a kívánalma. Egy új világban való életnek ez lesz a kívánalma. Az élet Nagyobb Közösségébe való felemelkedésnek lesz ez a kívánalma.

Vajon az emberiség ostobán, ügyetlenkedve és tudatlanul áll majd ehhez hozzá, anélkül hogy reagálna, s nem lesz majd képes a nagyobb intelligenciáját feliserni és bevetni? Ilyen kérdésekről van itt szó. A válaszok nem egyészen nyílvanvalóak, mivel még nem jöttek létre. Még nem derült ki, milyen válasz lesz ezekre adva, mivel eddig még nem következtek be. Még nem lettek igazán próbára téve az emberi családon belül.

A minden élet Teremtője szereti a világot és szereti az emberiséget, s elküldte a világba a megváltás erejét — hogy megváltsa az egyént és helyreaállítsa erejét és becsületét, hogy szembe tudjon nézni az élet nagy próbáival, melyek jelenleg már a láthatáron kivehetők. Isten az emberiséget egy új irányba tereli. Itt az ideje a felkészülésre, a befogadásra és a Kinyilatkoztatás elősegítésére.

Az emberek panaszkodni fognak. Tiltakozni fognak. Ellenállást fognak tanúsítani. A Hirnököt vádolni fogják. A Kinyilatkoztatást meg fogják bélyegezni. S mivel képtelenek reagálni, életüket és elképzeléseiket nem lesznek hajlandók felülvizsgálni, a ellent fognak állni.

Mindig is ez az eset állt fenn a Kinyilatkoztatás idején. Azok, akiknek nagy befektetésük van a múltban, az új világnak s mindannak, ami abban van, ellent fognak állni. Nem képesek látni. Nem fognak tudni. Nincs elég bátorságuk ahhoz, hogy poziciójukat felülvizsgálják. Nincs meg bennük az az alázatosság, hogy meg tudnák állni helyüket a Kinyilatkoztatás elött.

Vajon mit tud Iseten értük tenni? Annyi mindent kértek a Teremtőtől, ugyanakkor képetelenek reagálni a Teremtő válaszára. Mit tud tehát Isten értük tenni?

Légy az első reagálók közt, hogy életed nagyobb adományának meg tudd vetni az alapját s lehetőséged legyen színre lépni életed még hátralevő napjaiban és éveiben.

Ez a Kinyilatkoztatás hatalma — elengedni a bölcsességet és a Tudást, amelyekre az emberiségnek most van kétségbeesetten szüksége, hogy egy olyan jövőre tudjon felkészülni, amely a múlthoz képest teljesen másmilyen lesz.

Az áldások veled vannak. A megváltás hatalma benned van, a bensődben levő Tudásban. De mi képes megadni e Tudás szikráját, mi fogja tudni azt előhívni, s téged alkalmassá tenni arra, hogy sikeresen tudd azt megközelíteni, megérteni és követni?

Ezt a szikrát csak Isten tudja megadni, a Kinyilatkoztatás pedig itt van, hogy az egyének nagyobb megváltását beindítsa, miközben az emberiséget egy új világra és a világegyeemben való sorsára felkészítse, aminek a felismerése és betöltése még hátravan.

Itt az ideje reagálni. Itt az ideje igazán őszintének lenni önmagadhoz, hogy életedet ne kedvteléseid vagy félelmeid vezéreljék, hanem saját mivoltod igazi felismerése. A Kinyilatkoztatással szembenézni ezt a mélyebb őszinteségedet fogja próbára tenni. Ez életed legnagyobb próbája. Ez életed legfontosabb próbája. Ez életed legfontosabb eseménye.

Isten az emberiséget új irányba tereli.