Üdvözlet. Isten Új Üzenetére találtál.

Az Üzenetről

Isten Új Üzenete a Teremtő eredeti közleménye, mely a nagy változások, konfliktusok és zavargások idején érkezett. Az Üzenetet a Hírnők, Marshall Vian Summers, egy 30 éves időszakon át kapta és fogadta, s ez a kinyilatkoztatás minden jelenlegi valláshagyományon vagy szellemi tanításon kívül áll. Az Új Üzenet tiszteletben tartja a Teremtőtől a világnak adott minden nagyobb Üzenetben foglalt maradandó igazságot, ugyanakkor az emberiségnek korábban kinyílvánított üzeneteitől eltér. Ez egy új kinyilatkoztatás az ember szellemiségének valódi mivoltárol, a világra következő nagy vátozásokról, s az emberiségnek a világyetemben levő intelligens élet Nagyobb Közösségében való jövőjét és sorsát illetően.


A Proklamáció

Amint az ki lett nyilatkotatva a Hirönknek,
Marshall Vian Summersnek
2006, július 6-án
Boulder, Colorado-ban (USA)

There is a New Message from God in the World.

Egy Istentől jövő Új Üzenete van ma aVilágban.

It has come from the Creator of all life.

Minden élet Teremtőjétől származik.

It has been translated into human language and understanding through the Angelic Presence that oversees this world.

Emberi nyelvre és értelmi szintre lett leforítva a világ felvigyázásával megbízott Angyali Jelenlét részéről.

It continues the great series of transmissions from the Creator that have occurred over centuries and millennia.

Ez a Teremtőtől jövő transzmisszió- sorozat következő fejezete, mely évszázadok és millenniumok óta folyik.

It is a New Message for this time and the times to come.

Ez az Új Üzenet a mostani és az elkövetkező időkre szól.

It fulfills the former great Messages that have been given to humanity, and yet it reveals things that have never been shown to humanity before, for humanity is now facing a grave and perilous set of challenges, both within the world and from beyond the world.

Célja az emberiségnek küldött korábbi nagy Üzenetek beteljesülése, s egyben olyan dolgok kinyilatkoztatása, melyek ezidáig még sosem lettek az emberiség tudtára adva, ugyanis az emberiség ma egy súlyos és veszélyes próba előtt áll, melynek veszélye mind a világon belülről, mind a világon kívülről is fenyeget.

The New Message from God is here to alert, to empower and to prepare the human family—people from all nations and religious traditions, people from all tribes, groups and orientations.

Isten Új Üzenet itt van figyelmeztetni, megerősíteni és felkészíteni az emberi családot — minden nemzetben és valláshagyományban, minden törzsben, csoportban és tájékozottsági szinten lévő embert.

It has come at a time of great need, a time of great consequence.

Nagy szükség és az ezzel járó nagy következmények idején érkezett.

It is preparing people for things that have not even been recognized.

Olyasmikre készíti fel az embereket, amiket az emberiség még nem volt képes felismeni.

It is prophetic in alerting people both to the Great Waves of change that are coming to the world and to humanity’s position in the universe, especially regarding its contact with other races.

Prófétai értéke abban nyílvánul meg, hogy az emberket a világra bekövetkező Nagy Hullámok változásaira figyelmezteti, s e figyelmeztetés magába foglalja az emberiségnek a világegyetemben betöltött helyét, különösképpen a más rendbeli fajokkal való kapcsolat-felvétet illeően.

The New Message calls upon the spiritual presence within each person—the great endowment of Knowledge that has been given to the entire human family, which must now be cultivated, strengthened and brought forth.

Az Új Üzenet a minden emberben jelenlévő szellemhez szól — a Tudás nagy alapítványához, mely az egész emberi család számára megadatott, s amit most fejleszteni, megerősiteni és kiaknázni kell.

It speaks of the great spiritual need of the individual—the need for purpose, meaning and direction.

Üzenete itt az egyén céljának, értelmének és irányzatának nagy szellemi szükségletét hansúlyozza.

It speaks to the great relationships that people can establish with one another, relationships representing their higher purpose in life.

Üzenete az embereknek az egymással való szélesebb körű és magasabb rendű kapcsolatainak a kialakulását veszi célba.

It speaks to the needs of the world and the needs of the future. In so doing, it brings purpose and recognition, unity and cooperation, wisdom and strength to all who can receive it, learn it, follow its steps, contribute it to others and share its wisdom in service to other individuals, to families, to communities, to nations and to the whole world.

Üzenetének lényege a világ szükségleteit és a jövő szükségleteit veszi alapul. Ennélfogva célt és felismerést, egységet és együttműködést, bölcsességet és erőt ad mindazoknak, akik bölcsességét befogadni, megtanulni, lépésit követni, másoknak átadva megosztani képesek családok, közösségek, nemzetek és az egész világ szolgálatára.

Receive this blessing.

Fogadjok ezt az áldást.

Learn of the New Message from God.

Ismerjétek meg Isten Új Üzenetét.

Realize it will affirm all that is true within your current traditions, and it will speak to the deeper wisdom that you already possess.

Ismerjétek fel miként támasztja alá mindazt, ami jelenlegi hagyományaitokban megtalálható, s egyben szólni fog ahhoz a mélyebb bölcsességhez, aminek máris birtokában vagytok.

It will speak to your heart, even beyond your thoughts and beliefs and the thoughts and beliefs of your culture and your nation.

Szívetekhez fog szólni szemkélyes gondolatitok, hitnézeteitek, de még kulturátok és nemzetetek gondolatain és hitbeli nézetein is túlmenően.

Receive this gift and learn of it patiently, taking the Steps to Knowledge, learning wisdom from the Greater Community and recognizing the power of the One Spirituality of humanity to unite, strengthen and prepare humanity to recognize and to navigate the difficult times ahead.

Fogadjátok ezt az adományt és türelmesen tanulmányozzátok, kövessétek a Tudás Lépéseit, bölcsességet tanulva a Nagyobb Közössgétől Ismerjétek fel az emberiség Egy-Szellemiségének egyesítő erejét, s erősitsétek és készitsétek fel az emberiséget a bekövetkező nehéz idők felismerésére és navigálására.

Receive the New Message in its calling for the preservation and the strengthening of human freedom, cooperation and responsibility, for without this New Message, humanity is facing a grave and precipitous decline.

Fogadjátok az Új Üzenet felhívását, hogy megőrizzétek és megerősítsétek az emberi szabadságot, koóperációt és felelősséget, különben az Új Üzenet nélkül az emberiség egy súlyos és meredek hanyatlásba zuhan.

Humanity is facing the loss of its freedom and sovereignty in this world to intervening forces from the universe.

Az emberiség a világegyetemből származó beavatkozó erők miatt saját szabadságának és szuverentiásának az elvesztésére számíthat.

Without this New Message, the human spirit will remain dormant, and people will live lives of desperation, competition and conflict.

Ez Üzenet nélkül az emberi szellem tovább fog szunnyadozni, s az emberek a kétségbeesés, versengés és konfliktusok árnyékában fogják életüket leélni.

It is the Creator’s Will that humanity emerge into the Greater Community of intelligent life in the universe as a free and sovereign race—as a strong race, as a united race, as a race that is capable of maintaining its cultural diversity while honoring the deeper strength and purpose that will keep the human family strong, that will keep the human family vital, active and creative.

A Teremtő Akarata az, hogy az emberiség felemelkedjék a viágegyetemben levő intelligens élet Nagyobb Közösségébe mint szabad és szuverén faj — erős fajként, egységes fajként, olyan fajként mely kulturális sokszerúségét képes megőrizni, s tiszteletben tartani azt a mélyebb erőt és szándékot, ami erőt ad az emberi családnak, hogy duzzadó, erős, aktiv és kreatív szellemben tudja éltetét élni.

The New Message from God presents a new opportunity for advancement in the future, but to advance you must survive. You must survive the difficult times ahead, and you must survive competition from beyond the world regarding who will control this world and its destiny.

Az Istentől jövő Új Üzenet új lehetőséget ad a jövőbeni fejlődésere, de ahhoz hogy idáig egyáltalán eljussatok, túl kell éljétek, amik következnek. Túl kell éljétek a rátok váró nehéz időket, túl kell éljétek a világ és a világ sorsának vezetésére irányuló versengést, ami a világon kívülről jön.

Each individual must recognize that they have a great opportunity to discover the deeper Knowledge that God has given them—the Knowledge which contains their purpose, meaning and direction and the criteria for all their meaningful relationships.

Minden egyénnek fel kell ismerni az Istentől kapott mélyebb Tudás felfedezésének nagy lehetőseget — az a Tudás, mely feltárul előttük életük célját és értelmát, s egyben irányt és támpontokat ad nekik minden jelentőségteljes kapcsolatuban.

There is a New Message from God for the individual, and there is a New Message from God for the entire world.

Egy Istentől jövő Új Üzenet van az egyén számára, és Új Üzenet egyben Istentől az egész világ számára is.

It is here now.

És most van itt.

It has taken a long time for the Messenger to receive it, for the Message is very great.

Hosszú ideig tartott, mig a Hirnök képes volt ezt befogadni, hiszen hatalmas Üzenetről van szó.

Honor then the one who has come to bring the New Message into the world.

Tiszeteljétek tehát őt, aki az Új Üzenetet hozza a világba.

He is a humble man.

Alázatos ember ő.

He has developed the wisdom necessary to undertake such a great role, and he has been sent into the world for this purpose.

Kifejlesztette magában a bölcsességet, melyre szükség van egy ekkora szerep betöltéséhez, s ebből a célból is lett ő e világba küldve.

Receive him.

Fogdjátok őt.

Understand him.

Értsétek meg őt.

Yet do not exalt him.

Ugyanakkor ne magasztaljátok őt.

He is not a god. He is a Messenger bringing the New Message from God into the world.

Ő nem egy isten. Ő egy Hirnök, aki Isten Új Üzenetét hozza a világba.

This is the time now.

Most van itt az idő.

This is the great opportunity.

Ez itt a nagy lehetőség.

This is the answer to people’s prayers all around the world—prayers through every religion, through every nation and culture, prayers for wisdom, strength, unity, freedom and deliverance.

Ez Isten válasza az embereknek a világszerte mondott imáira — minden valláson belüli imára, minden nemzet és kultura részéről bölcsességért, erőért, egységért, szabadségert és megmentésért mondott imáira.

Receive this New Message now.

Fogadjátok most ezt az Új Üzenetet.

It is come, and it is come at just the right time.

Megérkezett, s érkezése pontosan a megfelelő időben történt.