O Procesu Otkrivenja

The New Message from God

Tekstovi Nove Poruke od Boga izvorno su izgovoreni od strane Glasa Anđeoskog Skupa, kroz Glasnika, Marshall Vian Summersa. Ovaj proces Božanskog Otkrivenja odvija se od 1983. Otkrivenje traje do današnjeg dana.

Ovdje, izvorna Božja komunikacija, koja postoji izvan riječi, prevedena je na ljudski jezik i razumijevanje od strane Anđeoskog Skupa koji nadgleda svijet. Skup tada izgovara Božju Poruku kroz Glasnika, koja je zvučno snimana, prepisana te sada učinjena dostupnom u golemoj knjižnici tekstova otkrivenja ovdje na www.NewMessage.org

U dodatku, po prvi puta u povijesti, možete čuti izvorne snimke Glasa Otkrivenja, takvog Glasa kao koji je govorio prorocima i Glasnicima prošlosti, te se sada ponovno obraća kroz Novog Glasnika u svijetu danas. Nikada prije nije izvorna snimka Otkrivenja preuzeta i učinjena dostupnom u čistom obliku.

Riječ i Zvuk su u svijetu. Po prvi puta u povijesti, vi i svi ljudi, možete čuti snimak izvornog Glasa Otkrivenja. Ovaj Glas nije glas jednog pojedinca, već cijelog Anđeoskog Skupa koji govore zajedno, svi kao jedan.

Ovdje je čovječanstvo u mogućnosti primiti izvorni zavjet Božjeg Otkrivenja, koje je preuzeto u govornom zvučnom zapisu, prepisano, sastavljeno od svog Glasnika i sada prezentirano svijetu.

Da biste čuli Glas Otkrivenja, koji je izvor teksta sadržanog u svim knjigama Nove Poruke, molimo vas posjetite www.NewMessage.org/experience. Izvorni zvučni zapisi Glasa postaju sada dostupni svim ljudima.

Neka budete primalac ovog dara Otkrivenja i neka budete otvoreni primiti njegovu moćnu Poruku za vas i vaš život.