Tärkeitä termejä

Jumalan uusi Sanoma paljastaa, että maailmamme seisoo ihmiskunnan historian ja evoluution suurimmalla kynnyksellä. Tähän kynnykseen on Jumalan uusi Sanoma tullut. Se paljastaa sen suuren muutoksen mikä maailmaan on tulossa ja kohtalomme maailmamme ulkopuolella olevassa elämän Suuryhteisössä, josta olemme tietämättömiä ja johon olemme valmistautumattomia.

Tässä Sanoma määrittelee uudelleen joitakin tuttuja termejä suurempaan kontekstiin ja esittää toisia termejä, jotka ovat ihmissuvulle tuntemattomia. On tärkeää ymmärtää näitä termejä, kun lukee uuden Sanoman tekstejä.

Jumala paljastuu uudessa Sanomassa kaiken elämän sekä universumin lukemattomien rotujen Luojaksi ja Lähteeksi. Tässä Jumalan suurempi todellisuus tulee esiin tämän maailman ja universumin kaiken elämän laajennetussa kontekstissa. Tämä laajempi konteksti määrittää uudelleen ymmärryksemme Jumalasta sekä Jumalan Voimasta ja Läsnäolosta elämässämme. Uusi Sanoma sanoo, että ymmärtääkseen mitä Jumala tekee tässä maailmassa, meidän täytyy ymmärtää mitä Jumala tekee koko universumissa. Tämä paljastetaan nyt ensimmäistä kertaa Jumalan uuden Sanoman kautta. Uudessa Sanomassa Jumala ei ole henkilöllisyys tai yksilöitynyt tietoisuus, vaan sen sijaan kaiken kattava voima ja todellisuus, joka läpäisee kaiken elämän, ja olemassaolollaan ylittää kaikki teologian ja uskonnollisen ymmärryksen rajoitukset. Jumala puhuu jokaisen ihmisen syvimmälle osalle heidän sisällään elävän Tietouden voiman kautta.
Lue Lisää…

Erillisyys on jatkuva Jumalasta erillään olemisen tila ja olosuhde. Erillisyys alkoi kun osa Luomakuntaa halusi vapauden olla erillään Jumalasta, elääkseen Erillisyyden tilassa. Tämän tuloksena Jumala loi muuttuvan maailmamme ja laajenevan universumin paikaksi, jossa erilliset voivat elää lukemattomissa muodoissa ja paikoissa. Ennen erillisyyttä kaikki elämä oli ajattomassa puhtaan yhteyden tilassa. Juuri tähän alkuperäiseen yhteyden tilaan Jumalan kanssa kutsutaan kaikkia Erillisyydessä eläviä lopulta palaamaan — palvelun, auttamistyön sekä Tietouden löytämisen kautta. Jumalan missio maailmassamme ja koko universumissa on saada erilliset takaisin Tietouden kautta, mikä on se osa jokaista ihmistä, joka on edelleen yhteydessä Jumalaan.
Lue lisää (eng)…

Tietous on löytämistään odottava syvempi hengellinen mieli ja äly jokaisessa ihmisessä. Tietous edustaa sitä ikuista osaa meistä, joka ei koskaan ole lähtenyt Jumalan luota. Uusi Sanoma puhuu Tietoudesta ihmiskunnan suurena toivona, siitä sisäisestä voimasta jokaisen ihmisen sydämessä, jota Jumalan uusi Sanoma on tullut tänne paljastamaan ja kutsumaan esiin. Tietous on olemassa älyn ulottumattomissa. Sillä yksin on valta ohjata jokaista meitä kohti korkeampaa tarkoitustamme ja meille määrättyjä suhteita elämässä.
Lue lisää (eng)…

Enkelien Yhteisö on suuri Enkelien Läsnäolo, joka valvoo maailmaa. Se on osa sitä palvelun hierarkiaa ja suhteita, jotka Jumala on asettanut valvomaan kaiken erillisen elämän vapautusta ja paluuta universumissa. Kaikkia maailmoja, joissa tiedostavaa elämää on olemassa valvoo Enkelien Yhteisö. Yhteisö, joka valvoo meidän maailmaamme on muuntanut ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Jumalan Tahdon meidän aikaamme varten, mikä nyt paljastetaan Jumalan uuden Sanoman kautta. Termi Enkelien Yhteisö on synonyymi termeille Enkelien Läsnäolo ja Enkelijoukko. Lue lisää (eng)…

Jumalan uusi Sanoma on alkuperäinen Sanoma ja kommunikaatio Jumalalta maailman ihmisille, sekä meidän ajallemme että tuleviin aikoihin. Uusi Sanoma on lahja kaiken elämän Luojalta kaikkien kansojen ja uskontokuntien ihmisille, edustaen seuraavaa suurta ilmaisua Jumalan Tahdosta ja Suunnitelmasta ihmissuvulle. Uusi Sanoma on yli 9000 sivua pitkä ja se on suurin maailmalle koskaan annettu Sanoma, nyt annettu lukutaitoiselle globaalin kommunikaation ja globaalin tietoisuuden maailmalle. Uusi Sanoma ei ole minkään vanhemman uskontoperinteen jatko tai uudistus. Se on uusi Sanoma Jumalalta ihmiskunnalle, jolla on nyt edessään suurta tasapainottomuutta ja mullistuksia maailmassa, sekä älyllisen elämän universumin Suuryhteisöön astumisen suuri kynnys.
Lue lisää…

Sanoman Ääni on Enkelien Yhteisön yhdistynyt ääni, tuomassa Jumalan Sanomaa maailmaan tätä tarkoitusta varten lähetetyn Sanantuojan kautta. Näin Yhteisö puhuu yhtenä Äänenä, monta puhumassa yhtenä. Ensimmäistä kertaa historiassa, kyetään kuulemaan itse Sanoman Äänen puhumassa Jumalan Sanantuojan kautta. Se on sama Ääni, joka on puhunut kaikille Jumalan sanantuojille menneisyydessä. Sanoman Äänen lausutut Sanat ovat maailmassa jälleen.
Lue lisää…

Sanantuoja on hän, jonka Enkelien Yhteisö on valinnut, valmistanut ja lähettänyt maailmaan ottamaan vastaan uuden Sanoman Jumalalta. Tämän aikakauden Sanantuoja on Marshall Vian Summers. Hän on vaatimaton mies ilman asemaa maailmassa, ja on käynyt läpi pitkän ja vaikean valmistautumisen kyetäkseen toteuttamaan niin tärkeän roolin ja mission elämässä. Hänelle on annettu suuri taakka, siunaus ja vastuu ottaa vastaan Jumalan puhdas Sanoma ja suojella sekä esittää se maailmassa. Hän on Jumalan Lähettiläistä ensimmäinen, joka paljastaa universumin älyllisen elämän Suuryhteisön todellisuuden. Sanantuoja on käynyt läpi Ilmoituksen prosessia 42 vuotta. Hän elää maailmassa tänään.
Lue lisää...

Profeettojen Sinetti on sinetti, jonka Jumala asettaa Sanantuojan elämän päättyessä. Se sinetöi Sanoman puhtaana, suojellen Jumalan kommunikaatiota lisäyksiltä tai muutoksilta. Vain Jumala asettaa Profeettojen Sinetin, ja vain Jumala yksin voi Sinetin murtaa niillä ihmiskunnan evoluution ja esiinastumisten kynnyksillä, kun Jumala valitsee puhua uudelleen.
Lue lisää…

Läsnäolo voi viitata joko Tietouden läsnäoloon yksilön sisimmässä, Enkelien Yhteisön Läsnäoloon tai viime kädessä Jumalan Läsnäoloon. Näiden kolmen todellisuuden Läsnäolo tarjoaa elämää muuttavan kokemuksen armosta ja suhteesta, jonka voi löytää seuraamalla mysteeriä elämässä ja opiskelemalla ja harjoittamalla joko jotakin Jumalan aiemmista suurista Sanomista tai Jumalan uutta Sanomaa maailmalle. Uusi pyhä Sanoma tarjoaa modernin polun tämän Läsnäolon voiman kokemiseen elämässä. Kuuntele lisää (eng)…

Askelet Tietouteen (Steps to Knowledge) on ikiaikainen hengellisen harjoituksen kirja, jonka Jumala on nyt antanut maailmalle ensimmäistä kertaa. Lähtemällä tälle mystiselle matkalle, jokaista johdatetaan Tietouden voiman löytämiseen ja syvään kokemukseen sisäisestä tietämisestä, joka voi johtaa heidät elämässä korkeampaan tarkoitukseen ja kutsumukseen.
Lue lisää (eng)…

Suuryhteisö (The Greater Community) on älyllisen elämän laajempi universumi, jossa maailmamme on aina ollut. Suuryhteisö käsittää kaikki maailmat, joissa tiedostavaa elämää esiintyy, kaikissa evoluution ja kehityksen vaiheissa. Uusi Sanoma paljastaa että ihmiskunta on varhaisessa nuoruusvaiheessa kehityksessään ja että nyt on tullut aika ihmiskunnan valmistautua Suuryhteisöön esiin astumiseen. Juuri tässä, seisoessaan avaruuden kynnyksellä, ihmiskunta saa selville ettei se ole yksin universumissa, tai edes omassa maailmassaan.
Lue lisää (eng)…

Suurempi Pimeys on Interventio, väliintulo, joka on tiettyjen Suuryhteisön rotujen taholta parhaillaan meneillään, ja he ovat täällä pyrkimässä hyötymään heikosta ja jakautuneesta ihmiskunnasta. Tämä tapahtuu aikana, jolloin ihmissuku on astumassa lisääntyvän hajoamisen ja epäjärjestyksen aikakauteen, edessään suuret Muutosaallot. Interventio näyttäytyy hyväntahtoisena ja vapauttavana voimana, vaikka todellisuudessa sen lopullisena tavoitteena on rapauttaa ihmisen vapaus ja itsemääräämisoikeus ja ottaa haltuunsa maailma ja sen resurssit. Uusi Sanoma paljastaa että Interventio pyrkii salassa vakiinnuttamaan vaikutuksensa täällä ihmisten mielissä ja sydämissä lisääntyvän hämmennyksen, sekaannusten ja haavoittuvuuden aikaan. Tämän maailman alkuperäisasukkaina, meitä kutsutaan vastustamaan Interventiota ja hälyttämään ja kouluttamaan muita, täten yhdistäen ihmissuvun suureen yhteiseen tarkoitukseen ja valmistamaan maailmaamme elämän haasteisiin ja mahdollisuuksiin Suuryhteisössä.
Lue lisää (eng)…

Suuret Muutosaallot on kokoelma voimallisia ympäristön, talouden ja yhteiskunnan voimia, jotka nyt kerääntyvät maailman ylle. Suuret Aallot ovat tulosta siitä, että ihmiskunta on käyttänyt maailman resursseja ja ympäristöä väärin ja liikaa. Suurilla Aalloilla on valta muuttaa maailmaa ulkoisesti dramaattisesti, tuottaen taloudellista epätasapainoa, hallitsematonta ilmastonmuutosta, rajuilmoja sekä viljelykelpoisen maan ja puhtaan veden menetyksiä, mikä uhkaa tuottaa erittäin vaikean maailmantilanteen ja inhimillisen kärsimyksen. Suuret Aallot eivät ole lopun aikoja tai kaiken loppu, vaan sen sijaan siirtymävaihe uuteen maailmantilaan. Uusi Sanoma paljastaa mitä maailmaan on tulossa ja sen suuren valmistautumisen, joka tarpeeksi suuren määrän ihmisiä on tehtävä. Se on kutsu ihmiskunnan yhtenäisyyteen ja yhteistyöhön, joka syntyy nyt puhtaasti välttämättömyydestä ihmiskunnan sivilisaation säilyttämiseksi ja suojelemiseksi.
Lue lisää (eng)…

Mentaalinen ympäristö on ajatusten ja tunteiden ympäristö ja joka on olemassa fyysisen ympäristön ohella. Mentaalisessa ympäristössä on voimia, jotka vaikuttavat ajatteluumme ja tunteisiimme, ja se voi dominoida meitä, kunnes tulemme vahvoiksi Tietoudessa.
Lue lisää (eng)...

Korkeampi tarkoitus viittaa siihen tiettyyn avunantotehtävään, jota jokainen on lähetetty tänne maailmaan hoitamaan sekä niihin ainutkertaisiin suhteisiin, jotka mahdollistavat tämän tarkoituksen täyttämisen. Tietous yksilön sisimmässä pitää sisällään heidän korkeamman tarkoituksensa ja kohtalonsa heitä varten. Sitä ei saa selville pelkästään älyn avulla. Se täytyy löytää, sitä täytyy seurata ja ilmaista muiden palvelulla, jotta se voi täydellisesti toteutua. Maailma tarvitsee tämän korkeamman tarkoituksen demonstraatiota useammilta ihmisiltä kuin koskaan ennen.
Lue lisää (eng)…

Henkinen perhe viittaa niihin pieniin työryhmiin, jotka muodostettiin Erillisyyden jälkeen mahdollistamaan yksilöiden työskentely pitkän ajan kuluessa kohti suurempia yhdistymisen ja suhteen tiloja, ja joka päättyy heidän lopulliseen paluuseensa Jumalan luo. Henkinen perheesi edustaa niitä suhteita, jotka olet saanut takaisin Tietouden kautta pitkällä matkallasi Erillisyyden läpi. Jotkut Henkisen perheesi jäsenet ovat maailmassa ja jotkut sen ulkopuolella. Henkiset perheet ovat osa Jumalan mystistä suunnitelmaa vapauttaa ja yhdistää uudelleen kaikki Erillisyydessä elävät.
Lue lisää (eng)…

Ikiaikainen koti (Ancient Home) viittaa elämän todellisuuteen sekä siihen tietoisuuden ja suhteen tilaan, joka sinulla oli ennen kuin astuit maailmaan, ja siihen mihin palaat elämäsi jälkeen tästä maailmasta. Ikikainen kotisi on tila, jossa on yhteys ja suhde Hengelliseen perheeseesi, Enkelien Yhteisöön ja Jumalaan. Lue lisää (eng)…