Olennaisia totuuksia Suuryhteisöstä

Essential Truths About the Greater Community

Kuten annettu
Marshall Vian Summersille
30. tammikuuta 1997
Boulder, Colorado, USA

Lisätietoa tekstistä


Se, mitä nyt tästä tekstistä luet on Enkelien Yhteisön alkuperäisen äänen puhtaaksikirjoitus sellaisena kuin se puhui Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.

Täten Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sitten Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta, jonka jälkeen se kirjoitetaan puhtaaksi ja tuodaan julki sinulle ja kaikille ihmisille.

Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.


Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

Kun esittelemme Suuryhteisön todellisuutta ja sen kokonaisvaltaista tärkeyttä ihmiskunnalle näinä aikoina, ymmärrämme, että haastamme monia tämän päivän ihmiskulttuurin suosituimpia ja arvossa pidetyimpiä käsityksiä. Herätämme paljon kysymyksiä ja kenties suuren määrän hämmennystä. Tämä on kuitenkin se todellisuus, joka täytyy näyttää, ja ihmisten on löydettävä keino ymmärtää sen merkitys ja kasvettava ulos aiemmista ajatuksistaan, mikäli ne estävät heitä tekemästä tätä.

Koska ihmiskunta on kehityksessään hyvin keskenkasvuisessa vaiheessa, on se täynnä monia ihanteita ja taikauskoa, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Sen sijaan ne edustavat ihmistajunnan toiveita ja pelkoja. Niissä saatetaan pitäytyä niin tiukasti, että ihmisten voi olla todella vaikeaa kuulla jotain uutta. Heille voi olla todella vaikeaa nähdä kirkkaasti ja ymmärtää selkeästi, mitä tässä kirjassa esitellään.

Ymmärrämme näitä vaikeuksia ja yritämme selventää esittämämme tosiasiat niin selviksi kuin mahdollista. Ymmärtäkää kuitenkin, että jokaisen on itse tehtävä työ saavuttaakseen näköalapaikan, josta käsin pystyy itse näkemään. Ei riitä, että pelkästään uskoo sen, mitä tässä kirjassa esitellään. Se on koettava itse, ja se on kyettävä näkemään selkeästi. Tässä suurimman osan työstä tekee jokainen itse.

Jos pysyttelette uppoutuneena omiin huolenaiheisiinne, jos pysyttelette uppoutuneena inhimillisiin ihanteisiin ja uskomuksiin, ette pysty näkemään kokonaiskuvaa, ettekä pysty tunnistamaan niitä suurempia voimia, jotka muovaavat elämäänne ja kohtaloanne, niin jokaisessa teissä itsessänne kuin teitä ympäröivässä maailmassa. Näin ollen, Me tuomme viestimme myötä todella suuren haasteen. Ymmärrämme sen suuruuden.

Ihmiskunta on vain yksi rotu muiden Suuryhteisöön mukaan tulevien rotujen joukossa. Tälläkin hetkellä Suuryhteisön laajassa yhteiskuntien ja kulttuurien verkostossa on muita eri vaiheissa Suuryhteisöön mukaan tulossa olevia rotuja. Jotkut heistä ovat teitä edellä. Jotkut taas kaukana takananne.

Tämä on siis hyvin luonnollinen prosessi, aivan kuten on hyvin luonnollinen prosessi kasvaa nuoruusikäisestä aikuiseksi. Samalla tavoin kuin teillä on henkilökohtaisesti oma kehityskulkunne elämässänne, on myös ihmiskunnalla rotuna kehityskulkunsa. Tämä ilmenee ihmisten yhteiskunnassa, kulttuurissa, ajatuksissa ja koulutuksessa.

Tämä on käynnissä kaikkialla maailmankaikkeudessa. Luonteensa vuoksi älyllisen elämän on kasvettava ja laajennuttava. Tämä erottaa sen muista elämänmuodoista, joilla on erilainen rooli maailmankaikkeuden suuressa kudelmassa.

Niin ihmisessä itsessään kuin maailmassakin suuret voimat liikuttavat tätä kehitystä eteenpäin. Pysyäkseen mukana, on ihmisen kyettävä menemään aiempia oppejaan pidemmälle ja siirrettävä syrjään ajatuksia, vaikka ne olisivatkin palvelleet tänne saakka. Sillä mitä on oppiminen, ellei jonkin uuden oppimista, aiemmin tietämäänsä pidemmälle menemistä, aivan uusien asioiden oivaltamista ja niin edelleen?

Siispä kun näytämme teille Suuryhteisön todellisuutta ja sen valtavaa tärkeyttä niin yksilölle kuin ihmiskunnalle, esittelemme myös suuremman oppimismahdollisuuden, sen kaikkein tärkeimmän oppimismahdollisuuden, joka teillä näinä aikoina voi olla.

Voidaksenne aloittaa tämän oppimisprosessin, voidaksenne aloittaa prosessin, jolla saavutatte näköalapaikan, josta käsin pystytte näkemään sen, mitä ette aiemmin kyenneet näkemään – ja tietämään sen, mitä ette aiemmin kyenneet tietämään – täytyy meidän esitellä tiettyjä keskeisiä totuuksia Suuryhteisöstä, maailmastanne ja olennaisesta hengellisestä luonteestanne, sillä ne kaikki ovat suoraan yhteydessä toisiinsa. Se mitä aiomme esitellä saattaa aluksi vaikuttaa hankalalta ymmärtää. Vaikka ajattelisitte pystyvänne ymmärtämään sen välittömästi, ei teillä silti vielä ole sitä näköalapaikkaa, josta käsin pystyisitte näkemään ja tietämään sen täysin.

Valmistautuaksenne Suuryhteisöä varten teidän on ymmärrettävä tiettyjä asioita. Jos näitä asioita ei ole tunnistettu ja ymmärretty, jos niitä ei ole pohdittu vakavasti, ette tule kykenemään ymmärtämään Suuryhteisöä, ettekä kykene valmistautumaan sitä varten.

Ensinnäkin Suuryhteisö, josta Me ensisijaisesti puhumme, edustaa elämää fyysisessä maailmankaikkeudessa, vaikka siihen sisältyy myöskin suurempi hengellinen maisema, josta puhumme myöhemmin. Tässä vaiheessa käsittelemme ensisijaisesti fyysistä todellisuutta.

Siispä kun puhumme elämästä Suuryhteisössä, puhumme fyysisestä elämästä ja fyysisestä olemassaolosta. Kerromme älyllisestä elämästä fyysisessä maailmankaikkeudessa. On tarpeen ymmärtää, että Suuryhteisö käsittää älyllisen elämän kaikissa sen kehitysvaiheissaan: alkuvaiheen, varhaisen kehitysvaiheen, aikuisuuden ja rappiovaiheen kulttuurit.

Emme puhu valaistuneista olennoista. Emme puhu enkelivoimista. Puhumme kaltaisistanne todellisista fyysisistä olennoista, jotka ovat kasvaneet ja kehittyneet hyvin erilaisissa ympäristöissä kuin te, ja joiden on täytynyt kohdata samat vaikeudet elämässään: vaikeudet selviytymisessä, kilpailussa ja suhteissa.

Juuri se, että he ovat käsitelleet [näitä] hyvin erilaisilla tavoilla, selittää erilaiset lopputulokset, joita he kokevat. Teidän on kuitenkin tärkeää tietää, että teillä on tiettyjä yhteisiä asioita heidän ja kaiken fyysisen universumin älyllisen elämän kanssa.

On erittäin tärkeää olla sekoittamatta fyysistä ja hengellistä todellisuutta keskenään. Tätä tehdään usein, ja sen seurauksena kykynne erottaa selkeästi sitä, minkä kanssa olette tekemisissä, häiriintyy suuresti. Fyysinen todellisuus on varsin erilainen [kuin] hengellinen todellisuus. Se toimii erilaisten lakien mukaan. Sillä on erilaiset ilmenemismuodot ja eri tarkoitus.

Toinen on väliaikainen. Toinen on pysyvä. Toinen keskittyy pääasiassa oppimiseen ja palvelemiseen. Toinen keskittyy ensisijaisesti myötävaikuttamiseen. Toinen on tekemisen maailma. Toinen on olemisen maailma. Toinen vaatii suunnattomia konfliktin ja kilpailun voimia, ja toisessa näitä asioita ei ole olemassa.

Tämä on niin ensisijainen hämmennyksen aihe ihmisille, että meidän täytyy yhä uudelleen ja uudelleen tähdentää, että olette tekemisissä fyysisten voimien ja fyysisten olentojen kanssa. Se, että teidän tulee kääntyä suurempien hengellisten voimien puoleen saadaksenne apua, on olennaista, mutta älkää sekoittako niitä Suuryhteisön voimiin, joiden kanssa teidän on opittava kilpailemaan.

Lisäksi on tärkeää ymmärtää, että kun käytämme [termiä] Suuryhteisö, emme puhu yhtenäisestä yhteisöstä, valtavasta universumin veljeskunnasta. Puhumme suuresta määrästä yksittäisiä kulttuureja ja yksittäisiä maailmoja, [jotka] ovat kehittyneet ja joiden on tietyssä määrin täytynyt olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Osa tästä vuorovaikutuksesta on rauhanomaista ja sopuisaa. Osa siitä on riitaisaa ja täynnä vastoinkäymisiä.

Tämä on niin korostetun tärkeää, koska vuosisatojen ajan ihmiset ovat katselleet taivaita pelastuksen toivossa ajatellen, että siellä täytyy olla parempi elämä, siellä täytyy olla ratkaisu kaikkiin heidän ongelmiinsa, siellä on varmasti sellainen elämäntapa, jossa ahneuden, väkivallan ja vihan ongelmat eivät yksinkertaisesti ole olemassa.

Mutta sellaista on vain Ikiaikaisessa Kodissanne, josta olette tulleet ja jonne tulette palaamaan. Ja Suuryhteisössä sellaista on olemassa vain erittäin pienissä ja eristäytyneissä Tietouden yhteisöissä.

Suuret teknologiset yhteiskunnat omaavat ja osoittavat harvoin todellista hengellistä Tietoutta ja edistystä. Niiden fokus on kontrollissa ja yhdenmukaisuudessa. Yksilön vapaus on harvoin arvostettua tällaisissa yhteiskunnissa. Pikemminkin ne pyrkivät luomaan erittäin yksiulotteisen, kurinalaisen ja säännellyn vuorovaikutuksen mallin.

Monelle tämän kirjan lukijalle tämä tulee tuottamaan syvän pettymyksen, sillä he ovat ajatelleet: ”Jossain tuolla täytyy olla idyllisiä maailmoja ja näiden idyllisten maailmojen asukkaat tulevat opettamaan meille, kuinka voisimme itsekin olla idyllisiä”.

Tämä on erittäin syvään juurtunut toive ja odotus, mutta se täytyy korjata heti alkuun, tai tulette olemaan sokeita sille, mitä maailmassa tapahtuu, ja tulette tulkitsemaan niin omanne kuin toistenkin kokemukset väärin.

On olemassa yhteiskuntia, jotka ovat saavuttaneet korkean tason hengellisessä tietoisuudessa ja älyllisessä kyvykkyydessä, mutta ne ovat harvassa. Ne ovat poikkeuksia. Älkää sekoittako tätä teknologiseen edistyneisyyteen.

Teknologinen edistyneisyys ei ole ollenkaan sama asia kuin hengellinen edistyneisyys ja saavutukset. Nämä sekoitetaan niin helposti keskenään, sillä jos jollain on taianomaiselta näyttävää teknologista kyvykkyyttä, teillä on taipumus ajatella heidän olevan maagisia olentoja, tai erittäin pitkälle kehittyneitä, tai hyvin pyyteettömiä, tai erittäin myötätuntoisia ja rakkaudellisia. Tilanne ei kuitenkaan ole tämä.

Onhan niin, että nykyihmisillä on merkittäviä teknologisia etuja, joita pidettiin mahdottomina vielä muutama vuosisata sitten, mutta onko ihmiskunta silti kehittynyt merkittävästi hengellisessä mielessä? Onko väkivalta pyyhitty pois ihmiskokemuksesta? Onko ahneus korjattu? Ilmeneekö yhteistyö ja myötätuntoisuus kaikissa ihmisyhteisöissä? Vastaus näihin on ilmeinen. Ja kuitenkin ihminen on teknologisesti ylittänyt reilusti jopa omat odotuksensa.

Siispä Suuryhteisössä on suuria teknologisia yhteiskuntia – ja niitä on paljon, koska teknologiaa voidaan oppia, sillä voidaan tehdä kauppaa ja vaihtokauppaa ja se voidaan ottaa mukaan kaupankäynnin maailmaan.

Mutta Tietouden Tiellä kehittyminen, mikä Suuryhteisössä tarkoittaa hengellistä kehittymistä, on harvinaista, aivan kuten se on harvinaista teidän maailmassanne. Esimerkiksi, jokaisella ihmisellä voi kenties olla tietokone, mutta kuinka moni ihminen ymmärtää ihmissielun sisäisiä liikkeitä tai kenellä on käsityskykyä ymmärtää ihmissuhteiden tärkeitä dynamiikkoja tai mentaalista ympäristöä, joka vaikuttaa heidän ajatuksiinsa? Tämän vuoksi on ymmärrettävä se olennainen totuus, ettei teknologinen edistyneisyys ja kyvykkyys ole sama asia kuin hengellinen edistyneisyys ja kyvykkyys.

Ymmärtäkää myöskin, että olette tekemisissä todellisten, fyysisten, kuolevaisten olentojen kanssa. Eivät he ole voittaneet kuolemaa. Ja koska fyysisessä maailmankaikkeudessa on olemassa rajat sille, mitä teknologia voi tehdä, eivät he ole kaikkivoipia. He saattavat vaikuttaa teistä tietyssä suhteessa jumalankaltaisilta sen vuoksi, mitä he kykenevät saavuttamaan, mutta he eivät ole sen enempää jumalankaltaisia kuin tekään. Ja itse asiassa heitä vaivaavat samanlaatuiset psykologiset ja kulttuurilliset olosuhteet, kuin ne, jotka rajoittavat ja supistavat teidän kykyjänne.

Seuraavaksi on tärkeää ymmärtää, että Suuryhteisön läsnäololla maailmassa, heidän saapumisellaan tänä aikana ja heidän työllään ja toiminnallaan maailmassa ei ole mitään tekemistä ihmisten hengellisen kehityksen kanssa. Toisin sanoen, he eivät ole täällä suoranaisesti toteuttamassa ihmisten toiveita tai kohtaloa. Vaikka ihmisten kohtalo määrääkin, että ihmiskunnan on lopulta tultava mukaan Suuryhteisöön, ei se tarkoita, että täällä olevat Suuryhteisön voimat sitä tukevat.

Kuten olemme sanoneet: he ovat täällä omia tarkoitusperiään varten. Myös tämä on ihmisille erittäin vaikeaa ymmärtää, sillä he ajattelevat, että kaikki mikä on peräisin taivaista, täytyy olla enkelimäistä tai demonista, ja sillä täytyy olla jotain tekemistä ihmisten ikivanhojen profetioiden täyttymisen kanssa, ja että sen täytyy olla ihmiskuntaa varten, sillä puhtaasti ihmisen näkökulmasta ihmiskunta on maailmankaikkeuden keskus, jonka ympärillä kaikki pyörii. Ja jos kerran Suuryhteisö on täällä, täytyy sen olla täällä ihmiskuntaa varten; sen on täytynyt tulla tänne tukeakseen ihmiskuntaa tai tehdäkseen jotakin ihmiskunnan hyväksi.

Tämä on kohtalokas virhe. Älkää tehkö tätä virhettä. Suuryhteisön läsnäolo nykymaailmassa on seurausta heidän omasta toiminnastaan, motivaatiostaan ja projekteistaan sekä siitä, että ihmiskunta on kehittynyt teknologiseksi yhteiskunnaksi, jolla on kykyjä matkata omien rajojensa ulkopuolelle.

Pyrkimys ihmisten kohtalon kontrolloimiseen ulkopuolelta käsin on siis yhteydessä tähän kehitysvaiheeseen, mutta se ei itsessään liity ihmisten hengelliseen edistymiseen. Ihmisten hengellinen edistys tulee tapahtumaan Suuryhteisöön valmistautumisen tuloksena. Ja se tulee olemaan tulosta ihmisten yhteiskunnan muuttumisesta suuremmaksi, myötätuntoisemmaksi ja tehokkaammaksi.

Vierailijanne eivät tätä teille anna. Itse asiassa suurin osa vierailijoistanne ei ole hengellisesti edes yhtä edistyneitä kuin te olette. Heillä on merkittävämpää teknologiaa ja sosiaalista yhtenäisyyttä, mutta heillä ei ole sitä rikasta hengellistä perinnettä, jota ihmiskunnalla täällä Maassa suurimmalta osin on. He ovat täällä maallisemmista syistä.

Ihmiset yrittävät usein yhdistää Suuryhteisötietoisuutensa – olkoonkin se kuinka pieni hyvänsä, maailmankuvaansa tai hengelliseen ymmärrykseensä elämästä. On olemassa paljon hämmennystä eri tasojen välillä, paljon hämmennystä hengellisen ja fyysisen välillä. Ihmiset yrittävät tehdä kaikesta yhtä ja samaa. Elämä on yksi, mutta se toimii eri tavalla eri olemassaolon tasoilla, eikä näitä tasoja voi sekoittaa keskenään, jos yhtään toivoo ymmärtävänsä mitä niillä on.

Seuraavaksi, Suuryhteisön älykkyyttä, Suuryhteisön motivaatioita tai Suuryhteisön todellisuutta ei pysty ymmärtämään puhtaasti ihmisen perspektiivistä. On saavutettava korkeampi näköalapaikka.

Tämä on mahdollista sen vuoksi, mitä Luoja on teille antanut. Jos katsotte tätä puhtaasti omista inhimillisistä ajatuksistanne käsin, ette tule ymmärtämään. Tämän vuoksi valmistautuminen on tarpeellista – porrasaskelmat vievät teidät korkeammalle tasolle – korkeammalle näköalapaikalle elämän vuorella, jotta pystyisitte näkemään pinnanmuodot, jotta pystyisitte näkemään puiden latvojen yli, jotta pystyisitte näkemään missä todella seisotte ja sen, mitä todella tapahtuu.

En voisi olettaakaan, että noin vain ymmärtäisitte kaiken tässä kirjassa esittelemämme. Teillä pitää kuitenkin olla tietty ymmärrys päästäksenne alkuun – aloittaaksenne tuon matkan, löytääksenne korkeamman näköalapaikan.

Ette myöskään voi kääntyä ihmisten uskontojen puoleen saadaksenne vastauksia tähän, sillä nämä uskonnot on perustettu eristäytyneisyyden tilassa, eivätkä ne kykene selittämään elämän Suuryhteisöä.

Suuret hengelliset opettajat ihmisten historiassa – vaikkakin hallitsevia maailmassa, vaikkakin huomattavia esiintymisessään ja demonstraatiossaan, ovat Suuryhteisön kontekstissa hyvin pieniä hahmoja. Suuryhteisöhän edustaa myös suurempaa hengellistä todellisuutta. Ja koko käsityksenne siitä, kuka on Jumala ja kuinka Jumala toimii näkyväisessä elämässä, tulee läpikäymään syviä muutoksia saavuttaessasi Suuryhteisöperspektiiviä ja -ymmärrystä.

Älkää siis kääntykö entisaikojen tekstien puoleen yrittääksenne ymmärtää Suuryhteisön tarkoitusta tai sitä miksi se on täällä, sillä ne eivät pysty kertomaan sitä teille. Se ei ollut tuon ajan oppi. Se ei ollut sanoma, jota tarvittiin tuohon aikaan.

Vaikka entisaikojen traditiot olivatkin täynnä hyveellisyyttä, pyrkivät ne ensisijaisesti vakiinnuttamaan myötätuntoa ja yhteistyötä sivilisaation perustaksi. Ne eivät keskittyneet valmistelemaan ihmiskuntaa Suuryhteisöön mukaan tulemista varten. Sen sijaan ne keskittyivät mahdollistamaan ihmiskuntaa edes aloittamaan valmistautumisensa Suuryhteisöä varten. Toisin sanoen ne loivat perustan sille, missä olette nyt. Mutta tämä on uusi alku. Tämä on uusi kynnys.

Ymmärtäkää seuraavaksi, että Suuryhteisössä kaikki lajit käsittelevät selviytymiskysymyksiä, aivan kuten ihmiskuntakin. Universumin kehittyneen teknologian yhteiskunnat tuhoavat usein oman luonnonympäristönsä, aivan kuten ihmiskuntakin on nyt tekemässä. Tästä syystä he joutuvat matkustamaan toisiin maailmoihin hankkiakseen resursseja sekä aloittaakseen prosessin, jossa he sitoutuvat tiettyihin yhteyksiin kaupankäyntiä varten. Tämä vaikuttaa syvästi heidän kulttuureihinsa. Monessa tapauksessa vahvemmat rodut ottavat heidät valtaansa. Toisissa tapauksissa he kykenevät selviytymään ja säilyttämään oman identiteettinsä. He eivät ole saaneet ylivaltaa elämän fyysisistä edellytyksistä, mitä täällä maailmassa on niin kovasti toivottu. Heidän on hoidettava omat fyysiset tarpeensa. Heidän on käsiteltävä muita rotuja koskevia turvallisuuskysymyksiä. Ja heidän on tultava toimintakykyisiksi mentaalisessa ympäristössä, josta Me kerromme myöhemmin lisää.

Fyysiset tarpeet ovat itse asiassa kasvaneet, koska he tarvitsevat enemmän resursseja. He tarvitsevat parempaa suojausta Suuryhteisössä. Heidän on usein turvauduttava muihin rotuihin perusmateriaalien hankkimiseksi. Se on monella tapaa haastavampi ja vaikeampi olemassaolon tapa.

Huolimatta siitä, että teknologia voi ratkaista monia pieniä ongelmia, se luo lisää monia suuria ongelmia. Tämän vuoksi Suuryhteisössä Viisaat pysyttelevät suurimmaksi osaksi salassa, eivätkä suurissa määrin osallistu matkustamiseen tai kaupankäyntiin. Tähän on monia perustavanlaatuisia syitä, joista puhumme lisää myöhemmin.

Mutta toistaiseksi teidän on tärkeää ymmärtää, että rodut, joita tulette kohtaamaan – itse asiassa suurin osa Suuryhteisön roduista – eivät ole täysin omavaraisia ja heidän täytyy käsitellä valtavia ongelmia liittyen yhteyksiin muiden kulttuurien kanssa sekä omiin ympäristöongelmiinsa.

Tämän ymmärtäminen on kriittistä, koska nyt alatte ymmärtämään, miksi he ovat täällä maapallolla. Eivät he matkustele ympäri maailmankaikkeutta tehden hyviä töitä. He etsivät asioita, joita he tarvitsevat. He pyrkivät laajentamaan valtaansa, turvallisuuttaan, resurssejaan ja niin edelleen.

Ja koska tämä maailma on ollut tärkeä resurssienlähde monelle [Suuryhteisön] paikalliselle kulttuurille jo hyvin pitkän aikaa, on se hyvin puoleensa vetävä ja tärkeä. Ja koska se sijaitsee suhteellisesti mitattuna hyvin taajaan asutulla alueella Suuryhteisössä, on sillä myös strateginen merkitys, mistä ihmiskunta ei ole ollenkaan tietoinen.

Verratkaa pientä viidakon heimoa itseenne. Onko heillä lainkaan ymmärrystä siitä, kuinka tärkeä heidän sijaintinsa tai luonnonvaransa voisivat olla ulkopuoliselle kulttuurille? Ja silti tämä on ollut motivaatiotekijänä sille, että nämä kulttuurit on löydetty, saastutettu ja lopullisesti muutettu. Tällaisessa tilanteessa olemme nyt.

Näin ollen vierailijoitanne ei ole motivoinut huoli tai hätä ihmisten onnellisuudesta, vaan resurssientarve, turvallisuudentarve ja vallantarve. Ainoa poikkeus tähän ovat teidän Liittolaisenne, jotka ovat perustavanlaatuisesti huolissaan yhtenäisyydestänne ja kyvystänne selviytyä Suuryhteisön mittakaavassa. Mutta he eivät edusta [voimia], jotka ovat maapallolla tänään, eivätkä he myöskään edusta enemmistövoimia Suuryhteisössä.

Tämä on keskeinen osa Suuryhteisökoulutustanne ja sitä voi olla aluksi vaikea tarkastella. Onhan olemassa niin paljon toiveita ja odotuksia, niin paljon uskomuksia ja kuvitelmia liittyen muihin elämänmuotoihin ja heistä toivottuihin hyötyihin ihmiskunnalle, että tämä voi olla todella vaikea asia tarkastella.

Mutta tämä tuo mukanaan tarpeen itseluottamukselle, tarpeen kehitykselle, tarpeen koulutukselle ja tarpeen tulla vahvemmaksi ja kyvykkäämmäksi, niin henkisesti kuin fyysisesti. Ihmiskunta tarvitsee tätä. Ja tätä vaaditaan.

On olemassa suurempia hengellisiä voimia, jotka ovat täällä auttamassa ihmiskuntaa valmistautumaan, mutta todelliset [fyysiset] vierailijanne Suuryhteisöstä eivät ole näitä.

Suuryhteisö on laaja verkosto yhteisöjä, joista jotkut ovat mukana liiketoiminnassa ja kaupankäynnissä ja toiset eivät. Jotkut asuvat eristyksissä kaukaisissa galaksinosissa; toiset asuvat taajempaan asutuilla alueilla.

Teidän ei odoteta ymmärtävän, miten laaja tämä verkosto on tai miten se toimii, mutta on elintärkeää, että ymmärrätte, että Suuryhteisössä on olemassa tiettyjä realiteetteja, joilla on suora vaikutus ihmiskunnan tulevaisuuteen.

Sanokaamme uudestaan, että kun esittelemme näitä ajatuksia, käsittelemme sellaisia odotuksia ja uskomuksia, joita ihmiskulttuurissa ei ole, mikä vaikeuttaa paljon näiden asioiden selkeää ymmärtämistä tai näkemistä.

Jotkut ihmiset ajattelevat, että tuolla on hirvittäviä, sotaisia ja tuhoisia voimia. Toiset uskovat, että ne kaikki ovat enkelimäisiä veljiä, jotka ovat täällä auttamassa ihmiskuntaa uudelle ulottuvuudelle. Ja näiden äärimmäisten näkökulmien väliltä löytyy kaikenlaisia erilaisia tulkintoja.

Mutta teidän on opittava näkemään kirkkaasti ja ymmärtämään kirkkaasti. Kyse ei ole [valinnasta] rakkaudellisen ja pelokkaan näkökulman välillä. Sanomme jälleen: sen joko kykenee näkemään, tai sitten ei.

Kaikissa ihmishistorian tärkeissä tapahtumissa, jotka on kirjattu ja jotka ovat todellisia, pystyivät jotkut ihmiset näkemään mitä oli tapahtumassa, ja monet ihmiset eivät. Jotkut ihmiset pystyivät näkemään valtavan konfliktin kehittymisen, monet eivät. Jotkut ihmiset pystyivät näkemään valtavan konfliktin lopputuloksen, monet eivät. Jotkut pystyivät toimimaan asianmukaisesti ja vastuullisesti, ottaen myönteisen ja myötävaikuttavan roolin; monet eivät pystyneet.

Näin on nytkin. Kun Suuryhteisön todellisuus tulee yhä selvemmin esiin maailmassa, ihmiset polarisoituvat yhä enemmän mielipiteidensä ja asenteidensa suhteen. Tulee olemaan enemmän vastustusta, enemmän kieltämistä, enemmän kuvitelmia, koska niin moni ihminen ei ole valmis käsittelemään tätä suurempaa todellisuutta. He tulevat vetäytymään vanhoihin ajatuksiinsa ja tapoihinsa, ja jotkut tulevat kieltämään sen olemassaolon kaikkinensa. Mutta näin on ihmisten toimissa aina ollut.

On kuitenkin välttämätöntä, että tietty määrä ihmisiä saa koulutuksen Suuryhteisöstä ja oppii, kuinka lähestyä sitä viisaasti ja arvostelukykyisesti. Sillä on ratkaiseva merkitys lopputuloksen kannalta.

Seuraava olennainen asia, joka on ymmärrettävä, on se, ettei ihmiskunta ole tällä hetkellä valmistautunut Suuryhteisöä varten. Se ei ole valmistautunut psykologisesti. Se ei ole valmistautunut poliittisesti. Se ei ole valmistautunut uskonnollisten traditioidensa osalta, jotka tässä yhteydessä tapaavat estää ihmisiä etenemästä.

Tarve tälle valmistautumiselle on niin suuri ja niin syvä, ja monet ihmiset tuntevat tarvetta tehdä jotakin valmistautuakseen; ryhtyä myönteisesti vaikuttaviin toimiin, tulla vahvemmaksi ja kykenevämmäksi, tulla viisaammaksi ja tarkkanäköisemmäksi. Mutta tähän saakka valmennusta Suuryhteisöä varten ei ole ollut olemassa.

Sillä kuten olemme sanoneet, ette voi hyödyntää ihmisten uskontoa, ettekä voi hyödyntää ihmisten psykologiaa oppiaksenne elämästä suuremmassa mittakaavassa. Tarvitsette Suuryhteisöopetuksen Suuryhteisöltä. Tarvitsette Opetuksen, jonka lähde on Luojassa, varmistaaksenne sen puhtauden, voiman ja tarpeellisuuden elämässä.

Valmennus on nyt täällä. Mutta kysymys kuuluu: ”Valmistautuvatko ihmiset? Valmistaudutko sinä itse?” Vai putoatko pois etsiäksesi piilopaikan, mennäksesi asumaan onnelliseen paikkaan maailmassa, jossa kaikki vaikuttaa miellyttävältä ja tyydyttävältä, ympäröidäksesi itsesi kauniilla esineillä, kauniilla näkymillä ja äänillä ja ajatellaksesi kauniita ajatuksia maailmasta, joka on joutumassa vakavaan tilanteeseen?

Vaikka Suuryhteisö ei olisikaan täällä, tilanne olisi silti tämä. Sillä maailma on rappeutumassa, eikä ihmiskunta ole ottanut siitä vastuuta. Mutta koska Suuryhteisö on täällä, muuttaa se koko tilanteen ja tarjoaa sysäyksen, jota ihmiset kaikkialla tulevat tarvitsemaan noustakseen omien huolenaiheidensa yläpuolelle, noustakseen kieltämiseen ja kuvitteluun liittyvien taipumustensa yläpuolelle, käsittääkseen todellisen tilanteen. Ja koska valmennus on täällä Suuryhteisön Tietouden Tien muodossa, on ihmisillä lopultakin valmistautumisen keinot – ja suorat sellaiset.

Ihmiskunta ei ole valmistautunut. Jos tätä miettii – jos tarkastelee ja näkee mihin asioihin ihmiset panostavat; mikä pitää ihmisiä vallassa kaikkialla; mille he omistavat aikansa, energiansa ja voimavaransa; minkä he ajattelevat olevan tärkeää ja mikä heidän huomiotaan hallitsee – voi huomata, että toistaiseksi vain harvat pystyvät todistamaan nyt tapahtuvia ja tulevia valtavia tapahtumia.

Yksi välttämätön tunnistettava asia on se, että Suuryhteisö ei anna ihmiskunnalle teknologiaa, ellei se halua ihmiskunnan tulevan riippuvaiseksi. Tämä on keskeinen ajatus. Siispä taas, monet ihmiset, jotka ovat ajatelleet tätä, uskovat vierailijoiden tuovan ihmiskunnalle hengenpelastavaa teknologiaa ratkaisemaan monia ihmiskunnan ongelmia. Teknologia nähdään nyt pelastavana armona. Menneinä aikoina kaitselmus nähtiin pelastavana armona. Nyt se on teknologia.

Teknologialla on kuitenkin taipumus luoda enemmän ongelmia kuin ratkaisuja. Teidän on tärkeää ymmärtää alusta alkaen, että jos jotain teknologiaa annetaan esimerkiksi ihmisten hallituksille, ei se tule olemaan niinkään ihmiskunnan eduksi, kuin mitä se on apukeino tai väylä saavuttaa kontrollia ihmisten asioihin. Loppujen lopuksi, jos ihmiskunnalle annettaisiin hienoa teknologiaa, ja ihmiskunta tarvitsisi sitä ja tulisi riippuvaiseksi siitä – mutta sen lähde olisi maailman ulkopuolella – tulisitte näkemään, että olette luopuneet valtavan paljosta ja saaneet vastineeksi todellakin erittäin vähän.

Oikea lahja, jota Suuryhteisöllä on ihmisille annettavanaan, on realiteetti sen läsnäolosta ja realiteetti sen päämäärästä. Se on kutsu herätä ja valmistautua. Se ei ole merkki siitä, että ihmiskunnalle tullaan antamaan lisää ilmaisia asioita. Ihmiskunnan on pakko herätä unestaan ja kypsyttävä, tultava aikuiseksi elämän Suuryhteisössä.

Suuryhteisön voimat eivät tule ja ratkaise maailman ongelmia, ainakaan ihmiskunnan kannalta. Ne tulevat tähdentämään fyysisen ympäristön suojelemista, mutta se on ensisijaisesti heidän käyttöönsä, eikä teidän. Tällä hetkellä, ja jo vuosikymmenten ajan, on ollut käynnissä yrityksiä kopioida ihmis-, kasvi-, ja eläinmalleja ja säilyttää niitä myöhempää käyttöä varten.

Siitä syystä, älkää lähestykö Suuryhteisön voimia avoimin käsin, kerjäten ja anellen, ahneena heidän vallalleen, ahneena heidän teknologialleen, sillä tämä johtaa teidät ansaan ja sokaisee teidät. Näin menetätte vapaan tahtonne.

Seuraavaksi on tärkeää ymmärtää, että Suuryhteisön vaikutusta kohdistetaan ensisijaisesti maailman hallituksiin. Puhumme tästä syvemmin esitelmässämme mentaaliympäristöstä. Sinun on kuitenkin tärkeää tietää, että vaikutusta ei tulla todennäköisesti kohdistamaan sinuun yksilöinä henkilökohtaisesti, sillä sinulla ei ole niin paljoa vaikutusvaltaa koko maailmaan, vaan [se kohdistetaan] maailman johtajiin, vaikutusvaltaisiin ihmisiin, heihin, jotka pitävät hallussaan konkreettisia vallan muotoja. He tulevat olemaan vaikuttamisen keskipisteenä. Tämä ei tarkoita, että kaikki auktoriteetit, kaikki hallitukset olisivat suoraan vaikutuksen alaisena, mutta tämä on fokus. Tänne vaikutusta tullaan keskittämään ja tänne sitä keskitetään nytkin.

Tästä on olemassa muitakin ilmentymiä, joita tulemme kuvailemaan myöhemmin, mutta teidän on tärkeää ymmärtää tämä. Jos pystytte ymmärtämään, että tällä hetkellä maailmassa olevia Suuryhteisön voimia ajavat heidän omat tarpeensa – tarpeet, joihin voi itsekin samaistua ja joita voi ymmärtää, antaa se teille paljon selkeämmän ymmärryksen siitä miksi he ovat täällä. Siten ette näe heitä pelkästään hyvinä tai pahoina, vaan pystytte ymmärtämään, mikä heitä ajaa ja mitkä ovat heidän huolenaiheensa. Näin päästään universumin romantisoidusta näkökulmasta eroon ja löydetään oikea suhde.

Seuraavaksi on tärkeää ymmärtää, että kaikella älyllisellä elämällä on hengellinen luonne, mutta tämä hengellinen luonne voi olla yhtä piilevä ja kehittymätön heissä, kuin se voi olla ihmisessäkin. Monissa voimakkaasti teknologisissa yhteiskunnissa, jotka usein ovat matkustamisen ja kaupankäynnin yhteiskuntia, voi tämä hengellinen todellisuus olla erittäin vaimennettu ja erittäin kontrolloitu.

Loppujen lopuksi, voimakkaasti teknologista yhteiskuntaa, jonka täytyy koordinoida toimintojaan pitkien [etäisyyksien] ylitse, eivät voi ohjata kovinkaan individualistiset, omien henkilökohtaisten motivaatioiden ohjaamat olennot. Ilmenemismuodot tästä vaihtelevat huomattavissa määrin eri puolilla Suuryhteisöä.

Tässäkin yhteydessä on olennaista ymmärtää, että ne, jotka matkaavat tänne käydäkseen luonanne fyysisesti, eivät edusta pitkälle hengellisesti kehittyneitä olentoja. Älykkäitä, kyvykkäitä, teknologisia, mentaalisessa ympäristössä vaikutusvaltaisia, mentaalisessa taivuttelussa taitavia, kyllä. Mutta hengellisesti kehittyneitä, eivät.

Nyt voitte alkaa saavuttamaan ymmärrystä siitä, että Suuryhteisö monine samoine ongelmineen on maailman kaltainen, ainoastaan huomattavasti suurempana. Sen sijaan, että se olisi pelastava todellisuus, joka vain antaisi teille kaiken haluamanne ja ratkaisisi kaikki maailman ongelmat, luo se koko joukon uusia ongelmia ja koko joukon uusia mahdollisuuksia. Nämä mahdollisuudet ovat niitä, jotka ovat pelastavia. Ne ovat sen pelastava armo. Mutta niistä voi hyötyä vain valmistautumalla asianmukaisesti.

Seuraavaksi on olennaista ymmärtää, että Suuryhteisön toiminnan ensisijaisinen pääpaino nykymaailmassa on kahdella pääalueella. Olemme jo maininneet, että maailman hallitukset ovat yhtenä kohteena. Toisena ovat maailman uskonnot.

Juuri uskonnon piirissä ihmiset ovat kaikkein suojattomimpia, vähiten objektiivisia ja helpoiten taivuteltavissa. Juuri täällä ihmiset toimivat selittämättömistä syistä vastoin omia parhaita etujaan. Älkää luulko, etteikö näitä syitä ja motiiveja voitaisi havaita ja käyttää hyväksi.

Maailmassa on tänä päivänä sellaisia voimia Suuryhteisöstä, jotka osaisivat luoda Jeesuksen kuvan ilmestymään sänkysi jalkopäähän. Mistä erottaisit, onko se todellinen vai ei? He pystyisivät tuottamaan mielikuvan ja heijastamaan sen mieleesi. Mistä tietäisit, onko se todellinen vai ei? Monet yksinkertaisesti seuraisivat, taipuisivat, lankeaisivat polvilleen, alistuisivat, omistautuisivat mille tahansa, mitä kuva määräisi heidät tekemään.

Kenellä on erottelukykyä? Kenellä on kyky tunnistaa todellisuus tämänkaltaisesta yksinkertaisesta heijastuksesta? Kenellä on kyky tunnistaa, mikä on todellista, ja erottaa se siitä, mikä ei ole? Jokaisella ihmisellä maailmassa on tämä potentiaali. Sinulla on tämä potentiaali. Mutta onko se riittävän kehittynyt? Tuleeko sinusta yksilö, jota ei yksinkertaisesti pystytä huijaamaan, vaikka näytös kuinka taivutteleva olisikin?

Ihmisten uskonto on suuremman hyveellisyyden ja suuremman tulevaisuuden toivon alkulähde ihmiskunnalle. Mutta se on myös suuremman taikauskoisuuden, suuremman epäluottamuksen ja väärinymmärryksen kenttä.

Siinä missä hallitukset käyttävät uskontoja omiin tarkoituksiinsa, voi myös Suuryhteisö käyttää uskontoja omiin tarkoituksiinsa. Tämä keskittyy hyvin suuriin uskontokuntiin, joilla on valtava vaikutus moniin, moniin ihmisiin. Vaikuttamalla vain muutamiin ihmisiin voidaan näin vaikuttaa moniin. Älkää luulko, että tämä on vaikea tehdä. Suuryhteisön näkökulmasta se ei ole vaikeaa.

Tämän vuoksi itse Suuryhteisössä ne kulttuurit ja kansat, jotka ovat pystyneet säilyttämään tai vaalimaan minkäänlaista hengellistä traditiota, ovat joutuneet suojelemaan sitä huolellisesti muiden häirinnältä. Tämä on todellisuutta Suuryhteisössä. Tämä on se todellisuus, joka teidän on tultava ymmärtämään.

Kaikki mitä esitämme tässä puheessa, on tarkoitettu antamaan teille perustaa, antamaan teille perustaa totuudessa ja ymmärryksessä. Tarkoitus ei ole pelästyttää teitä. Tarkoitus on antaa teille vankka perusta, joka on itse asiassa erittäin vaikea saada maailmassa.

Suurin osa ihmisistä ei osaa erottaa todellisuutta ja fantasiaa toisistaan. He eivät pysty erottamaan omien ajatustensa luonnetta. Eivätkä he tiedä, mikä heihin vaikuttaa mentaaliympäristössä.

Siispä ymmärrämme tämän olevan haastavaa, mutta tämä on annettava yksinkertaisesti ja selkeästi, sellaisena kuin se oikeasti on. Muuten tulette alistumaan taivuttelulle, jota ette voi mitenkään ymmärtää, ettekä kykene erottamaan mitä teissä – ajatuksissanne ja tunteissanne – tapahtuu, saati mitä tapahtuu maailmassa ympärillänne.

Ajattelun on tapahduttava hyvin suuressa mittakaavassa, hyvin kirkkain silmin. On kuunneltava selkeästi ilman, että värittää tietoa tehdäkseen siitä suotuisampaa tai miellyttävämpää. On selvää, että tämä on välttämätöntä, mutta se on niin vaikeaa niin monelle ihmiselle. Ja kaikilla on jonkin verran vaikeuksia tämän kanssa.

Maailma on tulossa mukaan erittäin todelliseen tilanteeseen. Mitä Suuryhteisössä on ollut meneillään, on ollut meneillään jo ennen kuin ihmiskunta rotuna on ollut edes olemassa tässä maailmassa.

Ja se hengellinen työ, jota Luoja on tehnyt kaikkialla Suuryhteisössä, sitä on tapahtunut kauan, kauan ennen kuin ihmisten uskonnolliset traditiot ovat alkaneetkaan.

Koska Suuryhteisö edustaa niin mahtavaa olosuhteiden joukkiota, on Luoja laittanut liikkeelle mahtavan joukon voimia ja kykyjä, ja luonut valtavan palvelun verkoston niin näkyvässä, fyysisessä todellisuudessa, kuin myös sen tuolla puolen.

Jos voit lähteä käsittelemään näitä Suuryhteisön tosiasioita – näitä olennaisia totuuksia – olet asemassa, jossa alat oppia Luojan Työn luonteesta maailmassa ja siitä, miksi olet sellainen kuin olet.