Lausunta


Kuule alkuperäinen puhuttu Sanoma:

Lataa (napsauta hiiren oikealla ladataksesi)

Kuten paljastettu Jumalan Sanantuoja
Marshall Vian Summersille
1. huhtikuuta, 2011
Boulder, Colorado, USA

Lisätietoa äänitteestä


Se, mitä nyt kuulet on Enkelien Yhteisön alkuperäinen ääni puhumassa Sanantuoja Marshall Vian Summersin kautta.
 
Tässä Jumalan alkuperäinen kommunikaatio, jolle ei ole olemassa sanoja, on käännetty ihmisen kielelle ja ymmärrykselle Enkelien Yhteisön toimesta, joka valvoo maailmaa. Sen jälkeen Yhteisö välittää Jumalan Sanoman Sanantuojan kautta.
 
Tämän erityisen prosessin avulla Sanoman Ääni puhuu jälleen. Sana ja Ääni ovat maailmassa. Ensimmäistä kertaa historiassa alkuperäisen viestin äänite on tuotu julki sinulle ja maailmalle itse koettavaksi.
 
Olkoon niin, että otat vastaan tämän Sanoman lahjan ja olkoon niin, että otat vastaan sen ainutkertaisen Sanoman sinulle ja elämällesi.


Lisätietoa lukijalle:
Tämän käännöksen on antanut Societylle uuden Sanoman opiskelija, joka on tehnyt käännöksen englanninkielisestä alkuperäistekstistä vapaaehtoistyönä. Annamme tämän käännöksen maailmalle varhaisessa muodossaan, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus kokea uusi Sanoma omalla kielellään.

Jumala on puhunut uudelleen.
God has spoken again.

Me olemme ne, jotka tuovat Sanoman.
We are the ones to bring the Message.

Jumalan tahto ilmaistaan kauttamme.
God’s Will is presented through Us.

Meihin eivät ulotu arvionne, uskonnolliset teorianne ja omakohtaiset pohdintanne.
We are beyond your estimation, beyond your religious theories and your personal speculation.

Sillä ihmisen mielikuvitus voi ammentaa vain fyysisessä maailmassa kokemastaan. Mutta todellisuus jatkuu kauemmas – älyn ja sen piirin ulottumattomiin.
For human imagination can only fabricate from what it experiences in the physical world. But reality exists beyond this—beyond the realm and the reach of the intellect.

Tämä on totuus kaikkialla universumissa, elämän Suuryhteisössä, jossa te asutte.
This is the truth throughout the universe, the Greater Community of life in which you live.

Tuomme suuren Sanoman tälle aikakaudelle, lähtöisin kaikkien universumien Luojalta, ihmiskunnan suojelemiseksi ja maailman pelastukseksi.
We bring the Great Message for this era, born of the Creator of all the universes, for the protection of humanity, for the salvation of the world.

Me olemme niitä, joita te ette voi ymmärtää. Mutta olemme lähteenä ja välittäjänä sille, mitä ihmiskunnan täytyy tunnistaa ja tehdä itse omasta puolestaan: mitä sen pitää ymmärtää, mitä se ei ole ymmärtänyt, mitä sen täytyy tietää, mitä se ei ole tiennyt, mitä sen täytyy tehdä, mitä se ei ole tehnyt.
We are the ones whom you cannot understand. But We are the source and the medium of what humanity must recognize and do on its own behalf, what it must see, what it has not seen, what it must know, what it has not known, what it must do, which it has not done.

Tämä on Sanoma tälle aikakaudelle.
This is the Message for this era.

Tämä on Pyhän Ilmoituksen aika.
This is the time of Revelation.

Yksi on lähetetty maailmaan ottamaan Ilmoitus vastaan ja saattamaan se ihmisten tietoisuuteen: monumentaalinen tehtävä.
One has been sent into the world to receive the Revelation and to bring it into human awareness, a monumental task.

Uuden Sanoman vastaanottaminen merkitsee suurimman ihmissuvulle koskaan annetun Ilmoituksen vastaanottamista.
To receive the New Message is to receive the greatest Revelation that has ever been given to the human family.

Sen esittäminen maailmalle on monumentaalinen tehtävä – niin Sanantuojalle kuin kaikille niille, jotka tulevat auttamaan häntä Ilmoituksen viemisessä kaikkialle missä sitä tarvitaan.
To present it to the world is a monumental task, a task for the Messenger and for all who will assist him in bringing the Revelation everywhere it is needed.

Sitä tarvitaan kaikkialla, sillä ihmiskunta on suuressa vaarassa. Se on kylvänyt oman romahduksensa siemenet tuhoamalla ja pilaamalla ympäristöään: vesistöjään, maaperäänsä, ilmastoaan, aina siihen pisteeseen asti, jossa itse maailma on alkanut muuttua – ja se muutos tuo suuria koettelemuksia ja ahdinkoa ihmisten maailmaan ja ihmissuvulle.
It is needed everywhere, for humanity is facing great peril. It has sown the seeds of its own demise through the destruction and the degradation of its environment—its waters, its soil, its air—to the point where the world itself is beginning to change, a change that will bring great trial and tribulation to the world of people and to the human family.

Ihmiskunta joutuu kohtaamaan universumin älyllisen elämän.
Humanity has to face the intelligent life of the Universe.

Sen tulee nyt valmistautua tähän, sillä kontakti on alkanut – kontakti niiden taholta, jotka näkevät mahdollisuuden käyttää hyväkseen heikkoa ja eripuraista ihmiskuntaa.
It will have to prepare for this now, for contact has begun—contact by those who see the opportunity to take advantage of a weak and conflicted humanity.

Se on suuren muutoksen ja epävarmuuden aikaa, jolloin ulkoiset mahdit pyrkivät saamaan vaikutusvaltaa, ja jolloin ihmiskunta joutuu oman tietämättömyytensä, järjettömyytensä ja ylellisyyksiensä vahingoittamaksi.
It is a time of great change and uncertainty, where foreign powers will seek to gain influence and where humanity will fall prey to its own ignorance, foolishness and indulgences.

Sanoma on liian suuri sanottavaksi yhdessä lauseessa, mutta se tuo sinut lähemmäksi Jumalaa ja sitä, mitä Jumala on sinut lähettänyt täällä maailmassa nyt tekemään, mikä on hyvin kaukana siitä mitä tänään uskot ja kuvittelet.
The Message is too big to say in a sentence, but it will bring you closer to God and what God has sent you, as an individual, here to do in the world now, which is far different from what you believe and imagine today.

Jumala on tuonut viisautta universumista valmistellakseen ihmiskuntaa universumia varten.
God has brought wisdom from the universe to prepare humanity for the universe.

Jumala on tuonut hengellisyyden ytimen puhtaassa muodossa, jota historia tai ihmisen manipulointi ei hämärrä, ilman ihmisen politiikan, tahdon ja korruption rajoitteita.
God has brought the essence of spirituality in a pure form—unclouded by history and human manipulation, unfettered by human politics, will and corruption.

Tuomme Askelet Tietouteen, jotta voisit tuntea syvemmän mielen, jonka Jumala on sinuun asettanut opastamaan yhä vaarallisemmaksi käyvässä maailmassa.
We bring the Steps to Knowledge so that you may know of the deeper mind that God has placed within you to guide you in an increasingly perilous world.

Suuria mullistuksia on nyt edessä ja on alkanut esiintyä – luonnonkatastrofeja, jotka ovat saaneet alkunsa ihmiskunnan tietämättömyydestä sekä maailman liika- ja väärinkäytöstä.
Great upheaval will now occur and is beginning to occur—natural disasters born of humanity’s ignorance and overuse and misuse of the world.

On tilinteon aika, vastuunottamisen aika – aika lopettaa mielettömyys ja ylimielisyys.
It is a time of reckoning, a time of responsibility, a time to end foolishness and arrogance.

Vain Jumala tietää mitä on tulossa.
Only God knows what is coming.

Ja Me olemme tuoneet Sanoman – tuhannen sanoman Sanoman, tuhannen opetuksen Sanoman – Sanoman, joka riittävän suuri käyttääksesi siihen jäljellä olevan aikasi, Sanoman joka on riittävän suuri antaakseen uuden suunnan ihmisen ponnisteluille, energialle ja tietoisuudelle, jotta ihmiskunnan tulevaisuus olisi suurempi kuin sen menneisyys, jotta ihmiskunta selviäisi suurista muutoksen aalloista ja teitä ympäröivästä universumista tulevasta interventiosta ja kilpailusta.
And We have brought the Message—a Message of a thousand messages, a Message of a thousand teachings, a Message great enough to occupy you for the rest of your time, a Message great enough to redirect human effort, energy and awareness so that humanity may have a greater future than its past, so that humanity may survive the Great Waves of change and intervention and competition from the universe around you.

Kuulkaa tämä siis, ei ideoiden, uskomusten tai tuomioiden kera, vaan Jumalan antamalla syvemmällä mielellänne, jotta voitte kuulla, nähdä, tietää ja toimia suuremmalla varmuudella.
Hear this then, not with your ideas, your beliefs or your judgments, but with the deeper mind that God has given you to hear, to see, to know and to act with greater certainty.

Sanamme eivät ole spekulointia tai keskustelua varten. Ne ovat typerysten ylellisyyttä, niiden jotka eivät kuule eivätkä näe.
Our words are not for speculation or debate. That is the indulgence of the foolish, who cannot hear and cannot see.

Pyhä Ilmoitus kauhistuttaa teitä, sillä se muuttaa elämänne.
You are terrified of the Revelation, for it will change your life.

Mutta haluatte Pyhän Ilmoituksen, sillä se muuttaa elämänne.
But you desire the Revelation, for it will change your life.

Mielen konflikti on se, mikä teitä sokeuttaa.
It is your conflict of mind that blinds you.

Vastakkaiset tarkoitukset pitelevät teitä hämmennyksen tilassa, eivätkä ne anna teille mahdollisuutta nähdä.
It is the purposes that run counter to one another that keep you in a state of confusion and do not allow you to see.

Me olemme Ne, jotka ovat tuoneet kaikki Jumalan Ilmoitukset maailmaan.
We are the Ones who have brought all of the Revelations into the world.

Sillä Jumala ei puhu. Jumala ei ole henkilö tai henkilöllisyys tai persoonallisuus tai yksilöitynyt tietoisuus. Näin ajatteleva aliarvioi Luojan ja yliarvioi itsensä.
For God does not speak. God is not a person or a personage or a personality or a singular awareness. To think like this is to underestimate the Creator and to overestimate yourself.

Me olimme Ne, jotka puhuivat Jeesukselle ja Buddhalle, Muhammadille ja muille eri aikakausien opettajille ja näkijöille, jotka ovat tuoneet lisää selkeyttä maailmaan – profeetoille kaikkina aikoina sekä Sanantuojille, jotka tulevat vain ihmiskunnan suurissa käännekohdissa.
It is We who spoke to Jesus and the Buddha, the Muhammad and other teachers and seers through the ages who have brought a greater clarity into the world—to the prophets in every age and to the Messengers who only come at great turning points for humanity.

Ette voi palvoa Meitä. Ette tule tietämään nimiämme.
You cannot worship Us. You will not know Our names.

Sillä teidän on nyt tultava vastuullisiksi ja hyödynnettävä Luojalta saamianne kykyjä ja voimia palvellaksenne maailmaa, jossa tarpeet, levottomuudet ja mullistukset lisääntyvät.
For you must now become responsible and utilize the skills and the power the Creator has given you in service to a world of increasing need, turbulence and upheaval.

Älä kumartele Luojan edessä jos olet haluton tekemään sitä, mitä varten olet tänne lähetetty, ellet voi ottaa Askeleita Tietouteen, jos ylimielisenä ajattelet voivasi määritellä kohtalosi ja täyttymyksesi.
Do not prostrate yourself to the Creator if you are unwilling to carry out what you were sent here to do, if you cannot take the Steps to Knowledge, if you have the arrogance to think you can determine your fate and your destiny and fulfillment.

Älä ole tekopyhä. Älä kumarru alas ja palvo Jumalaa, jota et voi palvella tai et halua palvella.
Do not be hypocritical. Do not fall down and worship the God whom you cannot serve or will not serve.

On parempi tällöin elää omaehtoista elämääsi ja kohdata kaikki sen vaarat, kuin että palvot Jumalaa jota et voi palvella.
It is better then to live your self-determined life and face all of the hazards of this than it is to worship a God whom you cannot serve.

Ja jos et pysty vastaamaan Jumalan Ilmoitukseen, niin mitä täällä nyt teet?
And if you cannot respond to the Revelation, then what are you doing here now?

Jokaista Sanantuojaa on vainottu. Jokaista Sanantuojaa on väärinymmärretty. Jokaista uutta Pyhää Ilmoitusta on vastustettu ja kielletty ja kiistetty.
Every Messenger has been persecuted. Every Messenger has been misunderstood. Every New Revelation has been resisted and denied and disputed.

Tällaiseen ei ole nyt aikaa. Ihmiskunnan kohtalo määräytyy seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana – maailman tila, ihmiskunnan tila, ihmisen sivilisaation kohtalo sekä tulevaisuus.
There is no time for this now. The fate of humanity will be determined in the next twenty years—the condition of the world, the condition of the human family, the fate and the future of human civilization.

Ette ole enää yksin maailmassa tai edes universumissa, tietenkään. Ette tiedä mitä on tapahtumassa ja mitä horisontin takaa on tulossa, koska olette liian pelokkaita nähdäksenne ja liian ylimielisiä, oletatte tietävänne.
You are no longer alone in the world or even in the universe, of course. You do not know what is occurring and what is coming over the horizon because you are too afraid to see and too arrogant, assuming that you know.

Siitä syystä Ilmoitus on annettava näyttämään teille sen, mitä ihmisen spekulointien ja arviointien tuolla puolen olevasta ette voi nähdä ja mitä ette voi tietää.
That is why the Revelation must be given to show you what you cannot see and do not know beyond human speculation and estimation.

Tämä on sisällytettynä kaikkiin Uuden Sanoman opetuksiin. Tämä on uusi Sanoma. Jos kamppailette tätä vastaan, kamppailette omaa tunnistamistanne vastaan.
This is embedded in all of the Teachings of the New Message. This is the New Message. Struggle against this and you struggle against your own recognition.

Sillä teidän on tultava tuntemaan Luojan teille antama suurempi mieli ja suurempi vahvuus.
For you must come to know of the greater mind and the greater strength the Creator has given you.

Tämä kaikissa uskonnoissa opetettu, mutta kaikkien uskontojen hämärtämä ja sekoittama, tämä on se, mikä nyt täytyy tunnistaa.
Taught in every religion but clouded and obscured by every religion, this is what must be recognized now.

Jumala ei ole maailman johdossa. Jumala ei luo katastrofeja, myrskyjä, maanjäristyksiä, tulvia, kuivuuksia.
God is not managing the world. God is not creating the catastrophes, the storms, the earthquakes, the floods, the droughts.

Jumala katsoo nähdäkseen kuinka ihmiskunta pärjää maailmassa, jonka se on muuttanut – uudessa maailmassa, uudessa ja arvaamattomassa maailmassa.
God is watching to see how humanity will deal with a world it has changed—a new world, a new and unpredictable world.

Ihmiskunta on astumassa universumin Suuryhteisön elämään, koska muut ovat täällä tavoittelemassa vaikutus- ja päätösvaltaa erittäin arvokkaan ja merkittävän maailman suhteen.
Humanity is emerging into a Greater Community of life in the universe because others are here to seek influence and domination of a world of great value and importance.

Mutta ihmiset eivät näe.
But the people do not see.

He eivät kuule.
They do not hear.

Ja jos he ajattelevat ollenkaan, he tekevät niin vain luodakseen ymmärryksen, joka tukee heidän omia ajatuksiaan ja uskomuksiaan.
And if they think at all, it is to create an understanding that affirms their ideas and their beliefs.

Joten kansat eivät näe. Eivätkä kansakunnat valmistaudu. Ja tuhoisa käytös jatkuu.
So the peoples do not see. The nations do not prepare. And the destructive behavior continues.

Me valvomme maailmaa. Olemme valvoneet jo hyvin kauan aikaa.
We watch over the world. We have been watching for a very long time.

Me olemme ne, jotka Jumala on lähettänyt valvomaan ihmiskunnan kehitystä ja evoluutiota ja vastaanottamaan Ilmoitukset, jotka annetaan edelleen Sanantuojille, vastaanottamaan oivallukset, jotka annetaan profeetoille, varoittamaan, antamaan siunaukset sekä nyt antamaan valmistelun maailmalle, joka on erilainen kuin aiemmin kokemanne, sekä tulevaisuudelle, jossa ihmiskunnan on selvittävä Suuryhteisön itsensä kanssa.
We are those that God has sent to oversee humanity’s development and evolution and to receive the Revelations that are then given to the Messengers, to receive the insights that are given to the prophets, to sound the warnings, to provide the blessings and now to provide a preparation for a world unlike the past you have experienced and for a future where humanity will have to contend with the Greater Community itself.

Jumala ei pelasta ihmiskuntaa ajamalla pois pahan, lopettamalla ihmiskunnan itsensä luomat ongelmat tai ongelmat, jotka sen on kohdattava luonnollisena osana evoluutiotaan.
God will not save humanity by driving away the evil, by ending the problems that humanity has created or the problems it must face as a natural part of its evolution.

Näin ajatteleva ymmärtää väärin suhteensa Jumalalliseen, sillä elätte nyt Erillisyyden tilassa.
To think of this is to misunderstand your relationship with the Divine, as you now live in a state of Separation.

Mutta Erillisyys ei koskaan tullut täydelliseksi, koska osa sinusta on edelleen yhteydessä Jumalaan.
But the Separation was never completed because there is a part of you that is still connected to God.

Tätä Me kutsumme Tietoudeksi. Ja tämä tulee olemaan käänteentekevä tekijä henkilökohtaisen elämäsi lopputuloksessa- elämäsi merkityksessä ja arvossa – ja siinä pystyykö ihmiskunta valmistautumaan, sopeutumaan ja luomaan uuden maailman, uusissa olosuhteissa.
This We call Knowledge. And this will prove to be the decisive factor in the outcome of your personal life—the meaning and the value of your life—and whether humanity can prepare, adapt and create in a new world, in a new set of circumstances.

Koskaan aiemmin ei tällaista Ilmoitusta ole annettu ihmissuvulle, sillä sitä ei tarvittu.
Never before has such a Revelation been given to the human family, for it was not needed.

Olette luoneet maailmanlaajuisen sivilisaation. Hajanaisen ja jakaantuneen, mutta sivilisaatio se on.
You have created a civilization in the world. Fractured and divided it is, but it is a civilization.

Olette tulleet yhä enemmän toisistanne riippuvaisiksi kansakuntien ja kulttuurien välillä. Tämä oli Luojan aikomus, sillä tämä on ihmiskunnan ja kaikkien universumin älyllisten rotujen luonnollinen evoluutio.
You have become increasingly interdependent between your nations and cultures. This was the intention of the Creator, for this is the natural evolution of humanity and all intelligent races in the universe.

Nyt teidän täytyy kohdata seuraava suuri kynnys – taantuva maailma, hupenevien resurssien maailma, taantuvan tasapainon maailma, hupenevan ruuan ja veden maailma, maailma, jossa kasvavan ihmiskunnan täytyy kohdata maailman olosuhteet. Tätä varten tarvitsette uuden Pyhän Ilmoituksen.
Now you must face the next great threshold—a world in decline, a world of declining resources, a world of declining stability, a world of diminishing food and water, a world where a growing humanity will have to face the conditions of the world. For this you need the New Revelation.

Luojan aiemmat Ilmoitukset eivät kykene valmistamaan teitä muutoksen suuriin Aaltoihin. Ne eivät voi valmistella teitä kohtaloonne Suuryhteisössä. Ne eivät voi valmistella teitä niihin suuriin kynnyksiin, jotka nyt ovat kohdallanne ja tulevat yhä enemmän olemaan.
The past Revelations of the Creator cannot prepare you for the Great Waves of change. They cannot prepare you for your destiny in the Greater Community. They cannot prepare you for the great thresholds that are now upon you and will be upon you increasingly.

Teillä ei ole vastauksia näiden asioiden kohtaamiseen. Siksi Ilmoitus on annettu. Sillä ihmiskuntaa on nyt neuvottava ja varoitettava, siunattava ja annettava valmistelu tulevaisuutta varten, mikä tulee olemaan erilainen kuin menneisyys.
You do not have answers in the face of these things. That is why the Revelation is being given. For humanity now needs to be advised and warned, blessed and given the preparation for a future that will be unlike the past.

Kuule nämä sanat, ei älylläsi vaan sydämelläsi. Ne puhuvat sisälläsi olevasta suuremmasta totuudesta – suuremmasta totuudesta joka ulottuu käsitteiden, uskomusten ja ideoiden tuolle puolen.
Hear these words, not with your intellect but with your heart. They speak to a greater truth within you—a greater truth beyond concepts, beliefs and ideas.

Ne puhuvat luonnollisesta resonanssista sisälläsi, luonnollisesta kiintymyksestä, luonnollisesta taipumuksesta, luonnollisesta suunnasta, joka elää sisimmässäsi joka hetki, älyn alueen ja vaikutuspiirin ulkopuolella.
They speak to a natural resonance within you, a natural affinity, a natural inclination, a natural direction that lives within you every moment, beyond the realm and the reach of the intellect.

Tämä on kommunikaatiota syvemmälle luonnollesi – sen vahvistamiseksi, sen esiinkutsumiseksi – sen saattamiseksi vertauskohdaksi tänä päivänä olemassa oleville ideoillesi, uskomuksillesi ja aktiviteeteillesi.
This is a communication to your deeper nature—to amplify it, to call it forth, to set it in contrast to your ideas, your beliefs and your activities as they exist today.

Olette valmistautumattomia. Jumala on lähettänyt valmistelun.
You are unprepared. God has sent the preparation.

Ette ole tietoisia. Jumala antaa tietoisuuden.
You are unaware. God is providing the awareness.

Olette epävarmoja. Jumala kutsuu kohti varmuuden keskusta sisimmässänne.
You are uncertain. God is calling you to the center of certainty within yourself.

Olette ristiriitaisia. Jumala antaa tien ulos ristiriidasta.
You are conflicted. God is providing the pathway out of conflict.

Olette itseänne paheksuvia ja paheksutte muita. Jumala antaa takaisin teille todellisen arvonne ja tarkoituksenne maailmassa.
You are self-demeaning and demeaning of others. God is restoring to you your true value and purpose in the world.

Maailma on muuttumassa, mutta te ette näe. Jumala on antanut teille silmät näkemään ja korvat kuulemaan, mutta ne eroavat siitä, mitä tänään teette ja miten tänään ymmärrätte.
The world is changing, but you do not see. God has given you the eyes to see and the ears to hear, but they are different from what you do today and what you understand today.

Ihmiskunta epäonnistuu ilman uutta Pyhää Ilmoitusta. Maailmasta tulee aina vain synkempi, vaarallisempi ja ristiriitaisempi ilman Ilmoitusta.
Humanity will fail without the New Revelation. The world will become ever darker, more dangerous and conflicted without the Revelation.

Ihmiskunta horjuu ja epäonnistuu kohdatessaan omat virheensä ja selkeyden puutteensa.
Humanity will falter and fail in the face of its own errors and lack of clarity.

Maailman resurssit käytetään selkkauksiin, kilpailuun ja sotiin. Ihmiset nousevat hallituksiaan vastaan. Ihmiset nousevat toisiaan vastaan.
The resources of the world will be spent through conflict, competition and war. People will rise up against their governments. People will rise up against one another.

Tulevaisuudessa on lukemattomia konflikteja, suurempia ja pitkäaikaisempia kuin mitä koskaan aiemmin on nähty.
There will be untold conflict in the future, greater and more continuous than anything you have seen before.

Uusi Ilmoitus on se mistä löytyvät ymmärryksestänne puuttuvat ainekset, avaimet tietoisuuteenne sekä valtanne, voimanne ja päättäväisyytenne alkulähde.
It is the New Revelation that holds the missing ingredients to your understanding, the key to your awareness and the source of your power, strength and determination.

Tätä varten on omattava vakava mieli, otettava elämä vakavasti ja alettava huolehtimaan elämänne suuremmista tarpeista ja edellytyksistä.
For this you must have a serious mind, take your life seriously and begin to attend to the greater needs and requirements of your life.

Tästä syystä Jumala on lähettänyt Ilmoituksen.
That is why God has sent the Revelation.

Tämä on Pyhä Ilmoitus.
This is the Revelation.

Me olemme Pyhä Ilmoitus.
We are the Revelation.

Nyt ei ole sankareita palvottavaksi, ei yksilöitä jumaloitavaksi, ainoastaan suurempaa vastuuta otettavaksi ja suurempaa viisautta hyödynnettäväksi.
There are no heroes to worship now, no individuals to deify, only greater responsibility to be assumed and a greater wisdom to be utilized.

Ei ole persoonallisen valaistumisen pakotietä. Ei voi juosta karkuun.
There is no escape through personal enlightenment. There is no running away.

Ei ole itsepetosta. On vain suurempaa resonanssia ja vastuuta, suurempaa uhrautumista ja antamista.
There is no self-deception. There is only greater resonance and responsibility, greater sacrifice and contribution.

Nämä tulevat pelastamaan maailman. Ne tulevat pelastamaan ihmiskunnan vapauden ja itsemääräämisoikeuden universumissa, jossa vapaus on harvinaista ja sitä on suojeltava hyvin tarkoin.
That is what will save the world. That is what will save humanity’s freedom and self-determination in a universe where freedom is rare and must be protected very carefully.

Nämä tulevat palauttamaan yksilölle arvokkuuden sekä kyvyn antaa jotain sellaista, jossa on enemmän voimaa ja merkityksellisyyttä, riippumatta siitä millaisissa olosuhteissa olet.
This is what will restore dignity to the individual and the ability to contribute something of greater power and significance, no matter what your circumstances may be.

Kuule nämä sanat – ei ajatusten, uskomusten tai kiistojesi tasolla, vaan sydämelläsi, syvemmällä luonnollasi.
Hear these words—not with your ideas, your beliefs or your contentions, but with your heart, your deeper nature.

Sillä Jumala voi puhua vain sille, minkä Jumala on luonut sinuun. Jumala ei luonut sosiaalista persoonallisuuttasi. Jumala ei luonut ajatuksiasi tai uskomuksiasi. Jumala ei luonut päätöksiäsi, epäonnistumisiasi tai murheitasi.
For God can only speak to what God has created in you. God did not create your social personality. God did not create your ideas and beliefs. God did not create your decisions, your failures and your regrets.

Jumala voi puhua vain sille, minkä Jumala on luonut sinuun, mikä on jotain syvempää, kaikkiallisempaa ja luonnollisempaa sisimmässäsi.
God can only speak to what God created in you, which is something deeper, more pervasive and more natural within you.

Uusi Sanoma kutsuu sinua. Kun olet tullut siitä tietoiseksi, on haasteena sen tunnistaminen ja se, mitä se elämässäsi tulee merkitsemään.
The New Message is calling to you. Once you become aware of it, then you must face the challenge of recognition and what this will mean for your life.

Ihmiset torjuvat Jumalallisen Ilmoituksen, sillä he eivät halua muuttua. He eivät halua joutua ajattelemaan uudelleen uskomuksiaan, ajatusrakennelmiaan ja asemaansa yhteiskunnassa.
People reject the Revelation because they do not want to change. They do not want to have to reconsider their beliefs, their ideas and their position in society.

He eivät voi kiistää uutta Sanomaa, oikeasti. He voivat vain välttää sitä, ja kamppailla sitä vastaan suojatakseen aiempia investointejaan ja käsityksiä itsestään.
They cannot dispute the New Message, really. They can only avoid it and contend against it to protect their previous investment and idea of themselves.

Kuka voi kamppailla Luojan Tahtoa ja Viisautta vastaan, paitsi väärillä perusteilla?
Who can contend against the Will and the Wisdom of the Creator, except on spurious grounds?

Tässä näette dilemman, jonka jokainen kohtaa. Kuinka rehellisiä he todella haluavat olla itsensä suhteen, sen suhteen mitä he ymmärtävät ja tietävät? Kuinka tietoisia he todella haluavat olla itsestään, tilanteestaan ja maailmasta ympärillään? Kuinka vastuullisia he ovat halukkaita olemaan saadakseen elämänsä tasapainoon ja tehdäkseen niitä vaikeita päätöksiä, joiden tekemisessä he aiemmin ovat epäonnistuneet?
Here you will see the dilemma facing each person. How honest do they really want to be with themselves, what they see and know? How aware do they really want to be of themselves, their situation and the world around them? How responsible are they willing to be to bring their life into balance and to make the difficult decisions they have failed to make before?

Tässä näette älyn marssimassa eräänlaisena jumalana, vaikka tosiasiassa se on erittäin hieno palvelija. Se on sen tarkoitus ja muoto.
Here you will see the intellect parading as a kind of god when, in fact, it is an exquisite servant. That is its purpose and its design.

Tässä te tulette näkemään ylimielisyyden ja tietämättömyyden käsi kädessä muodostamassa itsepetoksen, johon niin monet ihmiset turvautuvat.
Here you will see arrogance and ignorance wedded together in a self-deceptive form that so many people adhere to.

Tulette näkemään mikä on suurta ja mikä on pientä, mikä on vahvaa ja mikä heikkoa, mikä on totta ja mikä valheellista, mikä on kallisarvoista ja mikä vain esittää olevansa kallisarvoista.
You will see what is great and what is small, what is strong and what is weak, what is true and what is false, what is precious and what only pretends to be precious.

Pyhä Ilmoitus paljastaa kaiken.
The Revelation reveals everything.

Se kutsuu sinut seuraamaan sitä mikä on suurta sisimmässäsi, ja hallitsemaan sitä mikä on pientä. Se ei puhu mistään keskitiestä tässä yhteydessä.
It calls on you to follow what is great within you and to manage what is small. It does not speak of any middle ground in this regard.

Kaikkea ei voi saada. Ei voi saada yhtä aikaa tulevaisuutta ja menneisyyttä, sillä ne eivät sovi yhteen.
You cannot have everything. You cannot have your future and your past together because they are not compatible.

Ainoastaan pettymyksen ja epäonnistumisen kautta tulet näkemään ettet elä sitä elämää, jota sinun oli tarkoitus elää, ja että et ole rehellinen ja aito itsellesi ja rehellinen ja aito muille – rankka mutta tarpeellinen tilinteko tilinteon aikana, heräämisen aikana, Jumalallisen Ilmoituksen aikana.
It is only through disappointment and failure that you come to see that you are not living the life you were meant to live and that you are not being honest and true to yourself and honest and true with others—a harsh but necessary reckoning in a time of reckoning, a time of realization, a time of Revelation.

Kuuntele näitä sanoja- ei ajatuksillasi, oletuksillasi, puolustusmekanismeillasi, ei ylimielisyydellä, ylpeydellä tai typeryydellä, vaan syvemmällä luonnollasi, sillä tämä on se, mikä sinulle on paljastettava.
Listen to these words—not with your ideas, your assumptions, not with your defenses, not with arrogance, pride or foolishness but with your deeper nature, for that is what must be revealed to you.

Se on osa Pyhää Ilmoitusta.
That is part of the Revelation.