درباره اجتماع جهانی

Worldwide community of God's new message

اجتماع جهانی، اجتماع آزاد مردم همه ملل، فرهنگ ها و سنن دینی است که تلاش می کنند پیام جدید را دریافت، مطالعه و مطابق آموزه های آن زندگی کنند. اجتماع جهانی، اجتماعی آزاد است برای همه کسانی که مشغول به مطالعه صادقانه متن ها، آموزه ها و طریقت پیام جدید خداوند می شوند