جلد سوم

درباره ی جلد سوم

جلد سوم حاوی کتاب های تمرینی معنوی پیام جدید خداوند است. در اینجا متن گام هایی به سوی دانش یافت می شود؛ یکی‌ از اولین کتاب های وحی؛ کتابی که توسط خداوند در سال ۱۹۷۹ به رسول داده شد. این گام ها اکنون اساس یک راه جدید تمرین، رستگاری و بازگشت است که از سوی
خدا به بشریت در این زمان داده شده است

بعد از گام هایی به سوی دانش، آموزش تداومی گام ها، که سفر گام ها را طولانیتر می کند، آمده است. این دو کتاب راهی ضروری برای داشتن زندگی با انگیزه که فرد را به غایت برساند، فراهم می کند

کتاب زندگی در راه دانش نیز در جلد سوم آمده است، کتابی که آموزه ی چهار ستون زندگی را ارائه می دهد: ستون روابط، ستون کار، ستون سلامت و ستون پیشرفت معنوی

در آینده وقتی که رسول آموزه ها و متن های فراوان را برای دنیا گرد آوری و تهیه کرد این جلد حاوی کتاب های دیگری نیز خواهد بود