دین خالص

دین خالص یک کتاب وحی است که از سوی خداوند داده شده تا قلب ادیان جهان و معنای ژرف تر آنها و قدرت و حضور خداوند را از نو آشکار سازد، قدرت و حضوری که سعی می کند تا در این زمان با مردمان همه ی سنن دینی جهان سخن بگوید

دین خالص راه جاودان بیداری، رستگاری و بازگشت به سوی آفریدگار است، راهی که در زمانِ آغاز جدایی از سوی خدا داده شد و سپس به همه ی دنیاهایی که حیات هوشمند وجود دارد معرفی شد. دین خالص، پاسخ خداوند به فاجعه و رنجی است که زندگی در حالت جدایی از خدا در تاریخ مذهب در این دنیا ایجاد کرده است. این ارتباط زنده ی خداوند با تمام حیات است، همه ی آنانی را که در جدایی به سر می برند به بازگشت به وحدت خدا دعوت می کند و راهی برای این بازگشت فراهم می آورد

خداوند دوباره سخن گفته و وحی جدید را به بشر رسانده است. این وحی انعکاس مستقیم معنویت خالصی ست که در قلب تمام ادیان جهان وجود دارد

پیام جدید علام کرده که هیچ کس نمی تواند مدعی شود که دین او تنها دین راستین است. در عوض، دعوت خالص و اسرارآمیز خدا از تک تک افراد دنیا، وجود دارد. این دعوت برای همه ی انسان ها صادر می شود، چه مسیحی باشند چه مسلمان، یا یهودی یا بودائی، یا شخصی متعلق به دین دیگری، یا شخصی که به هیچ دین خاصی تعلق ندارد. این یک دعوت درونی است، و از هر فردی دعوت می شود تا فراتر از مرزهای باور رفته وارد زندگی ای شود که اساس آن یک تجربه ی عمیق تر، روابط بزرگ تر و هدف بالاتر در دنیا باشد

پیام جدیدی از سوی خدا به دنیا آمده است. این پیام نشانه ی ارتباط خالص جاودان با خدا است، آنطور که در طول تاریخ بشر و از زمان آغاز کیهان مرئی وجود داشته است. بشر اکنون دسترسی مستقیم به این تخربه ی خالص دارد، رها از سوء تفاهم، اقتدار و فساد بشری. اکنون بار دیگر وارد جهان شده است

دین خالص هفتمین کتاب از جلد اول پیام جدید خداوند است

فهرست مندرجات

پیام جدید خداوند برای ادیان دنیا

قدرت و حضور خداوند در دنیا

هدف از دین

صدای وحی

بنیاد گرایی مذهبی

مقدسات

خشونت مذهبی

عیسی و پیام جدید خداوند

محمد و پیام جدید خداوند

بودا و پیام جدید خداوند

پیام جدید خداوند برای دنیای اسلامی

ایمان بزرگ