خداوند یکتا

خداوند یکتا یک کتاب مکاشفه است که درباره ی ذات و واقعیت خداوند، طرح و هدف او در دنیا و در جامعه ی بزرگ حیاتِ در کیهان، درکی جدید فراهم می کند. در اینجا فصل بعدی تجلی تدریجی حضور و اراده ی خدا برای بشر آغاز می شود

این تجلی تدریجی توسط رسولان و آموزه های بزرگ گذشته در گذر زمان جریان داشته، و درک ما را از خداوند یکتا پیش برده، و رابطه ی شخصی ما را با حضور مقدس در زندگی هایمان، احیا کرده است. اکنون این تجلی از طریق پیامی جدید از سوی خداوند بار دیگر ادامه پیدا می کند

کلام و صدا اکنون در جهان هستند. هر فصل خداوند یکتا وحی ای است که داده شده تا درباره ی منشاء حیات ما و هدف ما از بودن در جهان در عصر حاضر، آموزه ای جدید فراهم کند. هر فصل فرصتی جدید در برابر شما قرار می دهد تا برای لحضه ای به درون دل خداوند نظر کنید؛ به گذشته و سرآغاز کیهان و به آینده و طرحِ در حال جریان خدا برای زمان حال و زمان هایی که خواهند آمد

هر فصل خداوند یکتا وحی ای است که از سوی منشاء داده شده، و توسط رسول مارشال ویان سامرز در این متن گردآوری شده است

خداوند یکتا دومین کتاب از جلد اول پیام جدید خداوند است