دنیای جدید

The New World

کتاب دنیای جدید درباره ی تغییر عظیمی که به سوی جهان می آید به ما هشدار داده و درباره ی دنیای آینده ای که باید مهیای آن شویم چشم اندازی پیشگویانه عرضه می کند

دنیای جدید یک هشدار از سوی خداوند است درباره ی ته کشیدن و تنزل سریع زمین – آب و هوا و محیط زیست – و اقدام فوری ای که باید شخصاً و مشترکاً انجام دهیم تا هم سیاره مان را بازسازی کنیم و هم مهیای شرایط جدید دنیا در آینده شویم

این کتاب مخمصه ی شدید بشر و علل عمیق تر فاجعه ی جهانی ستیز و فقر و ظلم که اکنون در سرتاسر جهان فراگیر می شود، را آشکار می سازد. از این رو، در حالی که بشر در آینده با بزرگ ترین دشواری های خود روبرو می شود، طرح خداوند برای دنیا و چیزی که بشر را نجات خواهد داد، ارائه می دهد

دنیای جدید مقدمه ی کتاب امواج عظیم تغییر است. کتاب امواج عظیم تغییرْ چالش هایی که ما شخصا با آنها روبرو خواهیم شد و راه آمادگی درونی و برونی ای که اکنون از طریق پیام جدید برای تک تک افراد فراهم شده، را به تفصیل بیشتر ارائه می دهد

هر یک از فصل های دنیای جدید وحی ای است که از سوی منشاء داده شده، و توسط رسول مارشال ویان سامرز در این متن گردآوری شده است. چندین فصل دنیای جدید در مناطق ستیز و بی ثباتی فزاینده از جمله شهرهای بیروت، حلب و تهران، دریافت شدند

دنیای جدید چهارمین کتاب جلد اول پیام جدید خداوند است

<!–

–>

فهرست مندرجات

وضع اضطراری جهان

متمرکز‌‌ بودن در دنیایی که در حال سقوط است

هشدار بزرگ

دنیای جدید

مسابقه برای نجات تمدن انسان

شوک آینده

فقر

چه چیزی بشر را نجات خواهد داد؟