رسول جدید

رسول جدید یک کتاب مکاشفه درباره ی سرچشمه و اصل و تبار و رسالت رسولان خداوند است، رسولانی که در زمان های مختلف در تاریخ بشر وارد جهان شده اند تا وحی های جدیدی را برای بشر دریافت کرده و ارائه دهند

پیام جدید به ما می آموزد که تمام رسولان سابق خدا اعضای شورای ملکی ای بودند که بر جهان نظارت دارد. این شورا در طول تاریخ در زمان ها و مکان های مشخص، در پاسخ به اراده ی خداوند، یکی از خودشان را به دنیا فرستادند تا نیازهای فزاینده ی بشر را برطرف کند

آمدن یک رسول جدید نمایانگر فصل بعدی تجلی تدریجی اراده و طرح خدا برای بشر است. اکنون خداوند دوباره سخن گفته است، و آنچه را که هرگز پیش از این آشکار نشده، برملا کرده است، و از طریق یک رسول جدید که مردی است به نام مارشال ویان سامرز، سخن گفته است

کتاب رسول جدید حاوی وحی هایی ست که از سوی مانشاء در مورد خود رسول فرستاده شده اند. اینکه او چه کسی است؟ چرا برگذیده شد؟ چگونه بدانیم که او واقعی و معتبر است؟ رابطه ی او با رسولان گذشته چگونه است؟

اینها سئوال های واقعی ای هستند که مردم ممکن است بپرسند. اکنون خداوند دوباره با سلسله ای از وحی ها سخن گفته است تا درک ما را نسبت به رسولان خدا، شرایط گزینش آنها و هویت بزرگ آنها، رابطه ی آنها با یکدیگر و نتیجه ی ظهورشان در جهان، تهذیب نماید

هر یک از فصل های رسول جدید وحی ویژه ای ست که از سوی خداوند به بشر داده شده. در اینجا شما فرصتی دارید تا این مرد مارشال ویان سامرز را واقعاً درک کنید، مردی که دریافت کننده ی بیش از ۹۰۰۰ صفحه ی وحی پیام جدید خداوند بوده است. سخن گفتن صدای وحی از طریق رسول ادامه دارد و اکنون در سرتاسر جهان کلام و صدای ارتباط خدا شنیده می شود. وحی تا به امروز ادامه دارد

رسول جدید سومین کتاب از جلد اول پیام جدید خداوند است

<!–

–>

فهرست مندرجات

۱ اراده ی ملکوت

۲ سرچشمه ی رسول

۳ اصل و تبار رسول

۴ داستان رسول

۶ رخپوش رسول

۷ درک رسول جدید

۸ رو به رو شدن با نور وحی

۹ سفر رسول

۱۰ پیامبر

۱۱ پیامد ابلاغ وحی

۱۲ دعوت رسول

۱۳ همراه شدن با رسول