زندگی جدید

Det Nye Liv

کتاب زندگی جدید سفری را در برابر شما قرار می دهد که در آن هدف بالاتر و روابط بزرگ تر خود را در زندگی کشف می کنید. از این رو زندگی‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌جدید ‌‌‌علت واقعی سردرگمی و انزوا و رنج درونی ای که در سرتاسر جهان مردم حسش می کنند و راه حلی که خالق تمام حیات اکنون فراهم آورده است، را آشکار می سازد

در اینجا خداوند شما را دعوت می کند تا از رویا و کابوسِ جدایی بیدار شده و سفر جدیدی را در زندگی آغاز کنید تا اتصال خود را به دانش، یعنی ذهن عمیق تر معنوی ای که خداوند درون شما نهاده است تا راهنما و حافظ شما باشد، کشف کنید و بسازید. این سفرِ برخیزش بیداری و بازگشت، شما را به هدف اصلی خود از ورود به دنیا و یادبود آنانی که شما را فرستاده اند و خدمت بزرگ تری که قرار است انجام دهید، باز می گرداند

در اینجا روند مقدسی آغاز می شود که این قدرت را دارد تا شما را از گذشته رها کرده و برای زندگی ای جدید و بزرگ تر در آینده آماده تان سازد

هر فصل کتاب زندگی جدید وحی ای است که از سوی مانشاء داده شده، و توسط رسول مارشال ویان سامرز در این متن گردآوری شده است

زندگی جدید پنجمین کتاب از جلد اول پیام جدید خداوند است
<!–

–>

فهرست مندرجات

رنج

ساختن پلی به یک زندگی جدید

بیداری

سفر

هدیه ی یک زندگی جدید

چراغ

پرتو آغازگر

زندگی مقدس

ملاقات مقدس

مصالحه