اجتماع بزرگ تر

دنیای ما در جامعه ای بزرگ از حیات هوشمند در کیهان ظهور می کند

بشر سر از جامعه ی بزرگ دنیاها بر می آورد. تماس آغاز شده و انزوای ما در کیهان به پایان رسیده است. این بزرگ ترین رویداد در تاریخ بشر است ولیکن ما ناآگاه و ناآماده هستیم
‌‌‌‌
‌‌بشر به آستانه ای حیاتی در تکامل خود رسیده است؛ زمانی که نیروهای عظیم سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی با واقعیتی که دنیا را تغییر خواهد داد — تماس با موجودات فرازمینی — همزمان رخ می دهد

کتاب جامعه ی بزرگ مجموعه آموزه های تحول آوری ارائه می دهد تا مردمان را در همه جا مهیای تغییر عظیمی که اکنون در دست انجام است سازد و درباره ی واقعیت تماسی که امروز در جهان روی می دهد، حقیقت آشکار و تحریف نشده را فراهم کند

کتاب جامعه ی بزرگ آشکار ساخته

چه کسانی به دیدار دنیای ما می آیند، چرا اینجا هستند و چه می خواهند

دستور جلسه ی فرازمینی ها که در جهان در حال اجرا است و اثر آن بر مردمان در همه جا

این که متحدین واقعی بشر چه کسانی هستند و تفاوت آنها با نیروهایی که در دنیای ما مداخله می کنند چیست

رابطه ی میان معنویت اصلی ما و تماس با گونه های دیگر حیات هوشمند

چگونه با استفاده از قدرت ذاتی معنوی دانش که درون ما زنده است مهیای واقعیت تماس شویم

وحی های ارائه شده در اینجا توسط رسول مارشال ویان سامرز در این کتاب گردآوری شده است. در کتاب حیات در کیهان و در تعداد زیادی از متن های دیگر در سراسر پیام جدید، وحی ها و پیشگویی های بیشتری درباره ی جامعه ی بزرگ ارائه شده است

جامعه ی بزرگ چهارمین کتاب از جلد اول پیام جدید خداوند است

<!–

–>

فهرست مندرجات

۱ ظهور بشریت در جامعه ی بزرگ

۲ تماس با حیات هوشمند در کیهان

۳ روبرو شدن با جامعه ی بزرگ

۴ ورود به جامعه ی بزرگ

۵ متحدین بشر‌ چه کسانی هستند

۶ دشمننان بشریت

۷ سرنوشت بشریت در جامعه ی بزرگ

۸ مهیا شدن برای جامعه ی بزرگ

۹ محافظت از دنیا

۱۰ اهمیت جامعه ی بزرگ

۱۱ وحی جدید