قرائت

وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید:دانلود

‎آنطور که در اول آوریل 2011
مطابق با دوازدهم فروردینماه 1390
به مارشال ویان سامرز
در بولدر، کلرادو وحی شد

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شوید


خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

God has spoken again.

خداوند دوباره سخن گفته است

We are the ones to bring the Message. God’s Will is presented through Us.

ما آنهایی هستیم که پیام را می آوریم. اراده‌ ی خداوند از طریق ما عرضه می‌ شود

We are beyond your estimation, beyond your religious theories and your personal speculation.

ما فراتر از درک شما هستیم، فراتر از فرضیه‌ های مذهبی و گمانه‌ زنی های شخصی شما

For human imagination can only fabricate from what it experiences in the physical world. But reality exists beyond this—beyond the realm and the reach of the intellect.

چرا که تصور انسان تنها قادر به  سرهم کردن چیزی است که در دنیای مادی تجربه‌ اش کرده. اما واقعیت فراتر از این است – فراتر از قلمرو و دسترس عقل

This is the truth throughout the universe, the Greater Community of life in which you live.

این حقیقتِ جاری در سرتاسر کیهان، جامعه ی بزرگتر حیات که در آن زندگی می‌ کنید، است

We bring the Great Message for this era, born of the Creator of all the universes, for the protection of humanity, for the salvation of the world.

ما پیام بزرگ این عصر را می آوریم، پیامی که از خالق تمام کائناتات برای حفاظت از بشریت و نجات دنیا زاده شده است

We are the ones whom you cannot understand. But We are the source and the medium of what humanity must recognize and do on its own behalf, what it must see, what it has not seen, what it must know, what it has not known, what it must do, which it has not done.

ما کسانی هستیم که شما نمی‌ توانید بفهمیدشان. اما ما منشأ و واسطه‌ ی آن چیزی هستیم که بشریت باید بفهمد و خود به تنهایی انجامش دهد، چیزی که باید ببیندش، چیزی که آن را ندیده است، چیزی که باید بشناسدش، چیزی که آن را نشناخته است، چیزی که باید انجامش دهد، که انجامش نداده است

This is the Message for this era. This is the time of Revelation.

این پیام این عصر است. اکنون زمان وحی است

One has been sent into the world to receive the Revelation and to bring it into human awareness, a monumental task.

کسی به دنیا فرستاده شده تا وحی را دریافت کند و آن را به آگاهی انسان برساند، که وظیفه ‌ای است سترگ

To receive the New Message is to receive the greatest Revelation that has ever been given to the human family.

دریافت پیام جدید، دریافت بزرگترین وحی ای است که تا کنون به خانواده ‌ی بشر داده شده است

To present it to the world is a monumental task, a task for the Messenger and for all who will assist him in bringing the Revelation everywhere it is needed.

عرضه ‌ی آن به دنیا وظیفه ‌ای سترگ است، وظیفه‌ ای برای رسول و تمام کسانی که وی را در رساندن وحی به هر کجا که مورد نیاز باشد، یاری می‌ کنند

It is needed everywhere, for humanity is facing great peril. It has sown the seeds of its own demise through the destruction and the degradation of its environment—its waters, its soil, its air—to the point where the world itself is beginning to change, a change that will bring great trial and tribulation to the world of people and to the human family.

همه جا بدان نیاز است، چرا که بشر خطر بزرگ را در پیش‌ رو دارد. بشر بذر هلاک خود را با نابودی و فرسایش محیط خود – آبهایش، خاکش و هوایش – کِشته است تا جایی که خودِ دنیا تغییر را آغاز کرده است، تغییری که با خود بلایا و مصیبت های بزرگی برای دنیای مردمان و خانواده‌ی بشر خواهد آورد

Humanity is facing a universe of intelligent life. It will have to prepare for this now, for Contact has begun—Contact by those who see the opportunity to take advantage of a weak and conflicted humanity.

بشریت با کیهانی از زندگی هوشمند روبرو است. باید خود را مهیای این امر سازد، چرا که تماس آغاز شده است – تماس از سوی کسانی که فرصت را برای سوءاستفاده از بشری ضعیف و در حال نزاع با خود، مغتنم می‌ بینند

It is a time of great change and uncertainty, where foreign powers will seek to gain influence and where humanity will fall prey to its own ignorance, foolishness and indulgences.

زمان تغییر و نا مطمئنی شدید است، زمانی که قدرت ‌های خارجی در پی کسب نفوذ خواهند بود و بشر قربانی جهل، حماقت و افراط خود خواهد شد

The Message is too big to say in a sentence, but it will bring you closer to God and what God has sent you, as an individual, here to do in the world now, which is far different from what you believe and imagine today.

پیام، بزرگتر از آن است که در یک جمله بگنجد، اما شما را به خداوند و آن چیزی که خداوند شما را هم‌اینک به عنوان یک فرد برای انجامش به دنیا فرستاده است، نزدیکتر خواهد کرد؛ چیزی که بسیار متفاوت است با آنی که امروز تصورش می‌ کنید و باورش دارید

God has brought wisdom from the universe to prepare humanity for the universe.

خداوند حکمت را از کیهان آورده است تا بشر را برای کیهان آماده سازد

God has brought the essence of spirituality in a pure form—unclouded by history and human manipulation, unfettered by human politics, will and corruption.

خداوند جوهر معنویت را در شکلی خاص و ناب آورده است – فارغ از لفاف تاریخ، دستکاری بشر، زنجیر های سیاست ‌ها و اراده و فساد انسان

We bring the Steps to Knowledge so that you may know of the deeper mind that God has placed within you to guide you in an increasingly perilous world.

ما قدم‌ هایی را که به سمت دانش منتهی می شوند آورده ‌ایم، تا از ذهن عمیقتری آگاه شوید که خداوند درون شما قرار داده است تا شما را در دنیایی که روز به روز خطرناکتر می‌شود، رهنمون شود

Great upheaval will now occur and is beginning to occur—natural disasters born of humanity’s ignorance, overuse and misuse of the world.

اینک ناآرامی بزرگ رخ خواهد داد و در آستانه‌ ی رخ‌ دادن است – بلایای طبیعی که زاده ‌ی جهل انسان و استفاده‌ ی بیش از حد و ناصحیح او از دنیا هستند

It is a time of reckoning, a time of responsibility, a time to end foolishness and arrogance.

زمان، زمان محاسبه است و مسئولیت ‌پذیری، زمان پایان ‌دادن به حماقت و تکبر

Only God knows what is coming.

تنها خداوند می‌ داند که چه چیزی در راه است

And We have brought the Message—a Message of a thousand messages, a Message of a thousand teachings, a Message great enough to occupy you for the rest of your time, a Message great enough to redirect human effort, energy and awareness so that humanity may have a greater future than its past, so that humanity may survive the Great Waves of change and intervention and competition from the universe around you.

و ما پیام را آورده ‌ایم – پیامی متشکل از هزاران پیام، پیامی متشکل از هزاران آموزه، پیامی که آنقدر بزرگ است که شما را تا پایان عمرتان مشغول دارد، پیامی که آنقدر بزرگ است که تلاش و نیرو و آگاهی بشر را دوباره هدایت کند تا که بشر، آینده ‌ای بهتر از گذشته ‌اش داشته باشد، تا که بشر از امواج عظیم تغییر و دخالت و رقابت از کیهان اطرافش، جان به در برد

Hear this then, not with your ideas, your beliefs or your judgments, but with the deeper mind that God has given you to hear, to see, to know and to act with greater certainty.

پس آن را بشنوید، نه با نظرات تان و اعتقادات‌ تان و قضاوت ‌هایتان، بلکه با ذهن عمیقتری که خداوند به شما داده است تا با اطمینان بیشتری بشنوید و ببینید و بدانید و عمل کنید

Our words are not for speculation or debate. That is the indulgence of the foolish, who cannot hear and cannot see.

سخنان ما برای نظریه‌ پردازی و بحث و مشاجره نیست. این عمل سبکسرانه ‌ی سفیهان است که نمی ‌توانند بشنوند و نمی توانند ببینند

You are terrified of the Revelation, for it will change your life. But you desire the Revelation, for it will change your life.

از وحی بیمناکید چرا که زندگی ‌شما را تغییر خواهد داد. اما وحی را آرزو می کنید چرا که زندگی ‌شما را تغییر خواهد داد

It is your conflict of mind that blinds you. It is the purposes that run counter to one another that keep you in a state of confusion and do not allow you to see.

این تعارض ذهنی، شما را کور می‌ کند. اهدافِ متعارض با یکدیر، شما را در حالت سردرگمی نگاه میدارد و نمی ‌گذارند ببینید

We are the Ones who have brought all of the Revelations into the world.

ما کسانی هستیم که تمام وحی ‌ها را به دنیا آورده‌ ایم

For God does not speak. God is not a person or a personage or a personality or a singular awareness. To think like this is to underestimate the Creator and to overestimate yourself.

زیرا خداوند سخن نمی ‌گوید. خداوند شخص یا شخص‌ والا یا شخصیت یا یک هشیاری منفرد نیست. این چنین اندیشیدن، دست‌ کم گرفتن خالق و دست‌ بالا گرفتن خود است

It is We who spoke to Jesus and the Buddha, the Mohammad and other teachers and seers through the ages who have brought a greater clarity into the world—to the prophets in every age and to the Messengers who only come at great turning points for humanity.

این ما بودیم که با عیسی و بودا و محمد و دیگر آموزگاران و پیامبران اعصار که روشنایی بیشتری را به جهان آوردند، سخن گفتیم – با انبیای هر عصر و رسولانی که تنها در پیچ‌ های بزرگ تاریخ بشر ظهور می‌ کنند

You cannot worship Us. You will not know Our names.

 نمی‌ توانید ما را پرستش کنید. نام ‌های ما را نخواهید دانست

For you must now become responsible and utilize the skills and the power the Creator has given you in service to a world of increasing need, turbulence and upheaval.

زیرا اکنون باید مسئولیت‌ پذیر شوید و مهارت‌ ها و قدرتی را که خالق به شما داده است در خدمت به دنیایی که در نیاز و ناآرامی و شورش روزافزون است، به کار بندید

Do not prostrate yourself to the Creator if you are unwilling to carry out what you were sent here to do, if you cannot take the Steps to Knowledge, if you have the arrogance to think you can determine your fate and your destiny and fulfillment.

پس اگر نمی ‌توانید قدم ‌ها را به سوی دانش بردارید، اگر چنان تکبری دارید که فکر می کنید خود تان می تواوید سرنوشت و تقدیر و غایت خود را رقم زنید، در برابر خالق سجده نکنید

Do not be hypocritical. Do not fall down and worship the God whom you cannot serve or will not serve.

ریاکاری را پیشه‌ ی خود نکنید. در برابر خدایی که توانایی و یا قصد خدمت او را ندارید، به خاک نیافتید و او را پرستش نکنید

It is better then to live your self-determined life and face all of the hazards of this than it is to worship a God whom you cannot serve.

بهتر آن است که به زندگی خودمدار تان ادامه دهید و با تمام خطرات آن روبرو شوید، تا خداوندی را پرستش کنید که نمی‌ توانید خدمتش کنید

And if you cannot respond to the Revelation, then what are you doing here now?

و اگر نمی ‌توانید به وحی پاسخ گویید، پس اینک اینجا چه می‌ کنید؟

Every Messenger has been persecuted. Every Messenger has been misunderstood. Every New Revelation has been resisted and denied and disputed.

تمام رسولان تحت آزار و ستم قرار گرفته ‌اند. تمام رسولان بد فهمیده شده‌ اند. در برابر هر وحی جدیدی مقاومت شده و هر وحی جدیدی مورد انکار و چون و چرا قرار گرفته است

There is no time for this now. The fate of humanity will be determined in the next 20 years—the condition of the world, the condition of the human family, the fate and the future of human civilization.

حالا زمان این کار نیست. سرنوشت بشریت – وضعیت دنیا و خانواده بشر، تقدیر و آینده ‌ی تمدن بشر – در 20 سال آینده رقم خواهد خورد

You are no longer alone in the world or even in the universe. Of course. You do not know what is occurring and what is coming over the horizon because you are too afraid to see and too arrogant, assuming that you know. That is why the Revelation must be given to show you what you cannot see and do not know beyond human speculation and estimation. This is embedded in all of the Teachings of the New Message.

مسلم است که دیگر در دنیا و حتی در کیهان تنها نیستید. شما نمی‌ دانید که چه اتفاقی در حال وقوع و چه چیز در حال آمدن از افق است چرا که بسیار بیمناک هستید که ببینید و بسیار متکبر هستید در حالی که می‌ پندارید که می‌ دانید. به این دلیل است که وحی باید داده شود تا به شما چیزی را که فراتر از گمانه زنی و درک بشری نمی توانید ببینید، نشان دهد. این امر در تمام آموزه‌ های پیام جدید مندرج است

This is the New Message. Struggle against this and you struggle against your own recognition.

این پیام جدید است. در برابرش مقاومت کنید تا در برابر شناخت خود مقاومت کرده باشید

For you must come to know of the greater mind and the greater strength the Creator has given you.

زیرا باید از ذهن بزرگتر و قدرت بزرگتری که خالق به شما داده است آگاه شوید

Taught in every religion but clouded and obscured by every religion, this is what must be recognized now.

در تمام مذاهب آموزش داده شده و لیکن توسط تمام مذاهب در پرده ابهام قرار گرفته است؛ و آن باید اکنون شناخته شود

God is not managing the world. God is not creating the catastrophes, the storms, the earthquakes, the floods, the droughts.

خداوند دنیا را اداره نمی‌ کند. خداوند آفریننده ‌ی بلایا، طوفان‌ ها، زلزله ‌ها، سیل‌ ها، خشکسالی‌ ها نیست

God is watching to see how humanity will deal with a world it has changed—a new world, a new and unpredictable world.

خداوند ناظر این است که بشریت چگونه با دنیایی که خود آن را تغییر داده مواجه خواهد شد – دنیایی جدید، جدید و غیرقابل پیش ‌بینی

Humanity is emerging into a Greater Community of life in the universe because others are here to seek influence and domination of a world of great value and importance.

بشریت سر از جامعه‌ ی بزرگتر حیاتِ در کیهان بر می‌ آورد زیرا دیگرانی نیز اینجا، در پی کسب نفوذ و سلطه بر دنیایی با ارزش و اهمیت بسیار هستند

But the people do not see. They do not hear. And if they think at all, it is to create an understanding that affirms their ideas and their beliefs.

اما مردمان نمی ‌بینند. آنان نمی‌ شنوند. و اگر اصلا فکر هم کنند برای آن است که به درکی برسند که تاییدی باشد بر نظرات و باور های خود شان

So the peoples do not see. The nations do not prepare. And the destructive behavior continues.

این چنین است که مردمان نمی ‌بینند. ملت‌ ها آماده نمی‌ شوند. و رفتار و کردار ویرانگر ادامه پیدا می‌ کند

We watch over the world. We have been watching for a very long time.

ما بر جهان نظارت می‌ کنیم. زمان بسیار درازی است که ناظر بوده‌ ایم

We are those that God has sent to oversee humanity’s development and evolution and to receive the Revelations that are then given to the Messengers, to receive the insights that are given to the prophets, to sound the warnings, to provide the blessings and now to provide the preparation for a world unlike the past you have experienced and for a future where humanity will have to contend with the Greater Community itself.

ما کسانی هستیم که از سوی خداوند فرستاده شده ایم برای نظارت بر پیشرقت و تکامل بشر، برای دریافت وحی‌ هایی که به وقت خود به رسولان داده می‌ شوند، برای دریافت بینش‌ هایی که به انبیا داده می‌ شوند، برای به صدا در آوردن زنگ هشدار، برای فراهم‌ آوردن برکت ‌ها و اینک، فراهم آوردن آمادگی برای دنیایی که با گذشته ‌ای که تجربه ‌اش کرده اید متفاوت خواهد بود و آینده ‌ای که در آن بشر مجبور می شود با خودِ جامعه‌ ی بزرگتر سر و کار داشته باشد

God will not save humanity by driving away the evil, by ending the problems that humanity has created or the problems it must face as a natural part of its evolution.

خداوند با راندن شر و پایان ‌دادن به مشکلاتی که بشر خود آنها را آفریده و مشکلاتی که بشر، به عنوان بخش طبیعى در روند تکاملش باید با آنها روبرو شد، بشر را نجات نخواهد داد

To think of this is to misunderstand your relationship with the Divine, as you now live in a state of Separation.

این چنین فکر کردن یعنی اینکه در مورد رابطه‌ ی خود با امر قدسی دچار سوء تفاهم شده اید، از انجا که اکنون در حال فراق به سر می برید

But the Separation was never completed because there is a part of you that is still connected to God.

اما فراق هرگز کامل نبوده است چرا که بخشی از شما همچنان به خداوند اتصال دارد

This We call Knowledge. And this will prove to be the decisive factor in the outcome of your personal life—the meaning and the value of your life—and whether humanity can prepare, adapt and create in a new world, in a new set of circumstances.

ما آن را دانش می‌ خوانیم. و ثابت خواهد شد که دانش، عنصر تعیین ‌کننده‌ در زندگی شخصی شما – معنا و ارزش آن – خواهد بود، و نیز مشخص می کند که آیا بشریت قادر خواهد بود در دنیایی جدید و شرایطی جدید آماده شود و خود را وفق دهد و دست به آفرینش زند یا خیر

Never before has such a Revelation been given to the human family, for it was not needed.

تاکنون هیچگاه چنین وحی ‌ای به خانواده ‌ی بشری داده نشده بود، چرا که مورد نیاز نبود

You have created a civilization in the world. Fractured and divided it is, but it is a civilization.

شما در دنیا تمدنی را آفریده ‌اید. هر چند که تمدنی ترک‌ برداشته و متشتت است، اما به هر حال تمدن است

You have become increasingly interdependent between your nations and cultures. This was the intention of the Creator, for this is the natural evolution of humanity and all intelligent races in the universe.

شما به نحوی روزافزون میان ملل و فرهنگ های خود به یکدیگر وابسته شده اید. نیت خالق نیز همین بوده است، چرا که تکامل طبیعی بشر و تمام نژاد های هوشمند درون کیهان این است

Now you must face the next great threshold—a world in decline, a world of declining resources, a world of declining stability, a world of diminishing food and water, a world where a growing humanity will have to face the conditions of the world. For this you need the New Revelation.

حال باید با آستانه ی بزرگ بعدی روبرو شوید – دنیایی رو به زوال، دنیایی با منابع رو به زوال، دنیایی با ثبات رو به زوال، دنیایی که آب و غذایش تحلیل می ‌رود، دنیایی که در آن بشرِ رو به رشد باید با شرایط دنیا رویارو گردد. برای این به وحی جدید نیاز دارید

The past Revelations of the Creator cannot prepare you for the Great Waves of change. They cannot prepare you for your destiny in the Greater Community. They cannot prepare you for the great thresholds that are now upon you and will be upon you increasingly.

وحی ‌های گذشته‌ ی خالق نمی‌ توانند شما را برای امواج عظیم تغییر آماده کنند. آنها نمی‌ توانند شما را برای سرنوشت ‌تان در جامعه ‌ی بزرگتر آماده کنند. آنها نمی‌ توانند شما را برای این آستانه‌ های بزرگی که اکنون در برابر تان هستند و هر روز بیشتر از قبل در برابر تان خواهند بود، آماده کنند

You do not have answers in the face of these things. That is why the Revelation is being given, for humanity now needs to be advised and warned, blessed and given the preparation for a future that will be unlike the past.

در برابر این مسائل شما پاسخی ندارید. به این دلیل است که وحی داده شده است، زیرا اکنون بشر محتاج آن است که به او پند و هشدار داده شود، متبرک شود و برای آینده ای که با گذشته متفاوت خواهد بود، آمادگی را دریافت دارد

Hear these words, not with your intellect but with your heart. They speak to a greater truth within you—a greater truth beyond concepts, beliefs and ideas.

این سخنان را بشنوید، اما نه با عقل‌ خود بلکه با دل‌ خود. این سخنان با حقیقتی بزرگتر درون شما سخن می‌ گویند – حقیقتی بزرگتر ورای مفاهیم، باورها و نظرات

They speak to a natural resonance within you, a natural affinity, a natural inclination, a natural direction that lives within you every moment, beyond the realm and the reach of the intellect.

با پژواکی طبیعی درون شما سخن می ‌گویند، با قرابتی طبیعی، با تمایلی طبیعی و مسیری طبیعی که هر لحظه درون شما، خارج از قلمرو و دسترس عقل، زنده است

This is a communication to your deeper nature—to amplify it, to call it forth, to set it in contrast to your ideas, your beliefs and your activities as they exist today.

این ارتباطی با سرشت ژرفتر شما است – تا که آن تقویت شود، خوانده شود و در تعارض با نظرات، باور ها و فعالیت‌ های کنونی شما قرار گیرد

You are unprepared. God has sent the preparation.

شما ناآماده هستید. خداوند آمادگی را فرستاده است

You are unaware. God is providing the awareness.

شما ناآگاه هستید. خداوند آگاهی را فراهم آورده است

You are uncertain. God is calling you to the center of certainty within yourself.

شما نامطمئن هستید. خداوند شما را به کانون اطمینانِ درون خودتان می‌ خواند

You are conflicted. God is providing the pathway out of conflict.

شما در تعارض با خود به سر می برید. خداوند راهی برای خروج از تعارض فراهم ‌آورده است

You are self-demeaning and demeaning of others. God is restoring to you your true value and purpose in the world.

شما شأن خود و شأن دیگران را از بین می‌ برید. خداوند ارزش و هدف واقعی‌ تان را در دنیا به شما باز می‌ گرداند

The world is changing, but you do not see. God has given you the eyes to see and the ears to hear, but they are different from what you do today and what you understand today.

دنیا در حال تغییر است، اما شما نمی ‌بینید. خداوند به شما چشم بینا و گوش شنوا داده اما با چیزی که شما امروز انجام می‌ دهید و می‌ فهمید متفاوت هستند

Humanity will fail without the New Revelation. The world will become ever darker, more dangerous and conflicted without the Revelation.

بدون وحی جدید بشریت موفق نمی شود. بدون وحی جدید دنیا از همیشه تاریکتر، خطرناکتر و متعارضتر می شود

Humanity will falter and fail in the face of its own errors and lack of clarity.

بشر در برابر خطاهای خود و فقدان وضوح، متزلزل شده و شکست می خورد

The resources of the world will be spent through conflict, competition and war. People will rise up against their governments. People will rise up against one another.

منابع دنیا از طریق ستیز، رقابت و جنگ به هدر می روند. مردمان علیه حکومت‌ های خود طغیان می کنند. مردمان علیه یکدیگر طغیان می کنند

There will be untold conflict in the future, greater and more continuous than anything you have seen before.

وخامت نزاع آینده در کلام نمی ‌گنجد، و از هر چیزی که تا کنون دیده ‌اید بزرگتر و طولانیتر می شود

It is the New Revelation that holds the missing ingredients to your understanding, the key to your awareness and the source of your power, strength and determination.

این وحی جدید است که عناصر مفقوده ‌ی ادراک شما، کلید آگاهی شما و منشا قدرت، نیرو و عزم شما را در خود دارد

For this you must have a serious mind, take your life seriously and begin to attend to the greater needs and requirements of your life.

برای این باید ذهنی جدی داشته باشید، زندگی‌ خود را جدی بگیرید و توجه به نیاز ها و ملزومات بزرگتر زندگی‌ تان را آغاز کنید

That is why God has sent the Revelation.

به این دلیل است که خداوند وحی را فرستاده است

This is the Revelation. We are the Revelation.

این وحی است. ما وحی هستیم

There are no heroes to worship now, no individuals to deify, only greater responsibility to be assumed and a greater wisdom to be utilized.

اینک قهرمانی وجود ندارد که پرستشش کنید، کسی نیست که او را به مقام خدایی برسانیدش، تنها مسئولیتی بزرگتر هست که باید پذیرفتش و خردی بزرگتر که باید به کار بستش

There is no escape through personal enlightenment. There is no running away.

در روشنگری شخصی راه گریزی نیست. فراری در کار نیست

There is no self-deception. There is only greater resonance and responsibility, greater sacrifice and contribution.

خودفریبیی در کار نیست. تنها پژواک و مسئولیتی بزرگتر هست و ایثار و نقش ‌آفرینی بزرگتر

That is what will save the world. That is what will save humanity’s freedom and self-determination in a universe where freedom is rare and must be protected very carefully.

این همان چیزی است که جهان را نجات خواهد داد. این همان چیزی است که آزادی بشر و خودمختاری او را در کیهانی که آزادی نایاب است و باید به دقت از آن محافظت کرد، نجات خواهد داد

This is what will restore dignity to the individual and the ability to contribute something of greater power and significance, no matter what your circumstances may be.

این همان چیزی است که شأن فرد و توانایی‌ اش را در ارائه‌ ی چیزی با قدرت و اهمیت بیشتر، احیاء خواهد کرد، حال شرایط فرد هر چه می‌ خواهد باشد

Hear these words—not with your ideas, your beliefs or your contentions, but with your heart, your deeper nature.

سخنان را بشنوید، نه با نظرات خود، باور های خود و یا ستیزه‌ جویی‌ های خود، بلکه با دل خود، با طبیعت ژرفتر خود

For God can only speak to what God has created in you. God did not create your social personality. God did not create your ideas and beliefs. God did not create your decisions, your failures and your regrets.

زیرا خداوند تنها می‌ تواند با چیزی که او در شما آفریده است سخن بگوید. خداوند شخصیت اجتماعی شما را به وجود نیاورده است. خداوند نظرات و باور های شما را به وجود نیاورده است. خداوند تصمیمات، شکست‌ ها و افسوس ‌های شما را به وجود نیاورده است

For God can only speak to what God created in you, which is something deeper, more pervasive and more natural within you.

چراکه خداوند تنها می‌ تواند با چیزی سخن بگوید که او درون شما آفریده است، که چیزی است ژرفتر، ماندگارتر و طبیعیتر در درون شما

The New Message is calling to you. Once you become aware of it, then you must face the challenge of recognition and what this will mean for your life.

پیام جدید شما را می ‌خواند. وقتی از آن مطلع شدید، آنگاه است که باید با چالش‌ های شناخت و اینکه این پیام برای زندگی شما چه معنایی خواهد داشت، روبرو شوید

People reject the Revelation because they do not want to change. They do not want to have to reconsider their beliefs, their ideas and their position in society.

مردم وحی را رد می‌ کنند چرا که آنان نمی‌ خواهند تغییر کنند. آنان نمی ‌خواهند مجبور شوند در باور ها، نظرات و جایگاه ‌شان در جامعه، تجدید نظر کنند

They cannot dispute the New Message, really. They can only avoid it and contend against it to protect their previous investment and idea of themselves.

آنان، به واقع هم، نمی ‌توانند با پیام جدید به مجادله بپردازند. تنها می‌ توانند از آن احتراز کرده و برای حفظ سرمایه ‌های پیشین و خودپنداره هایشان، با آن بستیزند

Who can contend against the will and the wisdom of the Creator, except on spurious grounds?

به جز بر مبنای جعل و تزویر، چه کسی می‌ تواند با اراده و حکمت خالق به ستیز پردازد؟

Here you will see the dilemma facing each person. How honest do they really want to be with themselves, what they see and know? How aware do they really want to be of themselves, their situation and the world around them? How responsible are they willing to be to bring their life into balance and to make the difficult decisions they have failed to make before?

در اینجا آن دوراهی را که همه با آن روبرو هستند، خواهید دید. آنان واقعا تا چه میزان می ‌خواهند که با خود و چیزی که می‌ بینند و می‌ دانند صادق باشند؟ آنان واقعا تا چه میزان می‌ خواهند که از خودشان، وضعیت‌ شان و دنیای اطراف‌ شان آگاه باشند؟ تا چه میزان مایلند که مسئولیت‌ پذیر باشند تا زندگی‌ شان را متعادل کرده و تصمیمات سختی را بگیرند که سابق بر این، در اتخاذ آنها توفیقی نداشته‌ اند؟

Here you will see the intellect parading as a kind of god when, in fact, it is an exquisite servant. That is its purpose and its design.

اینجاست که شما عقل را خواهید دید که به سان یک خدا خودنمایی می‌ کند در حالیکه در واقع، بنده ‌ی مرغوبی است. این کارکرد و طرح آن است

Here you will see arrogance and ignorance wedded together in a self-deceptive form that so many people adhere to.

اینجاست که شما جهل و تکبر را خواهید دید که با هم به شکلی خودفریب پیوند خورده اند و مردمان بسیاری بدان می‌ گروند

You will see what is great and what is small, what is strong and what is weak, what is true and what is false, what is precious and what only pretends to be precious.

خواهید دید که چه چیز بزرگ است و چه چیز خُرد، چه چیز قوی است و چه چیز ضعیف، چه چیز راست است و چه چیز کذب، چه چیز ارزشمند است و چه چیز وانمود می‌ کند که ارزشمند است

The Revelation reveals everything.

وحی همه چیز را برملا می ‌کند

It calls on you to follow what is great within you and to manage what is small. It does not speak of any middle ground in this regard.

شما را دعوت می‌ کند که در پی چیز بزرگی باشید که درون شماست و چیز کوچک را مدیریت کنید. از این نظر، از حد وسط سخن نمی‌ گوید

You cannot have everything. You cannot have your future and your past together because they are not compatible.

شما نمی ‌توانید همه چیز داشته باشید. نمی‌ توانید هم آینده و هم گذشته‌ خود را با هم داشته باشید چرا که این دو با هم سازگار نیستند

It is only through disappointment and failure that you come to see that you are not living the life you were meant to live and that you are not being honest and true to yourself and honest and true with others—a harsh but necessary reckoning in a time of reckoning, a time of realization, a time of Revelation.

تنها از طریق یأس و شکست است که به چشم خود می بینید آن زندگی را که قرار بود داشته باشید ندارید و اینکه با خود راست و صادق نبوده ‌اید و با دیگران نیز راست و صادق نبوده‌اید – چه محاسبه ‌ی سخت و البته لازمی است در زمان محاسبه، زمان فهمیدن، زمان وحی

Listen to these words—not with your ideas, your assumptions, not with your defenses, not with arrogance, pride or foolishness, but with your deeper nature, for that is what must be revealed to you.

به سخنان گوش فرا دهید – نه با نظرات، مفروضات و سپر های خود، نه با تکبر، غرور و حماقت‌، بلکه با طبیعت عمیقتر خود، چرا که این است که باید بر شما هویدا شود

That is part of the Revelation.

آن بخشی از وحی است