علان

وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید: دانلود


آنطور که در هفتم ژوئیه 2006 میلادی
1395 مطابق با شانزدهم تیرماه
به مارشال ویان سامرز
در بولدر، کلرادو وحی شد

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شوید


خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

There is a New Message from God in the World. It has come from the Creator of all life.

پیامی جدید از سوی خداوند در دنیا هست. این پیام از سوی آفریدگار تمام هستی آمده است

It has been translated into human language and understanding through the Angelic Presence that oversees this world.

از طریق حضور ملکی‌ای که بر کار این دنیا نظارت دارد، به زبان و فهم انسان ترجمه شده است

It continues the great series of transmissions from the Creator that have occurred over centuries and millennia.

این پیام در امتداد امواج بزرگِ ارسال‌هایی‌ست که طی سده‌ها و هزاره‌ها از سوی آفریدگار فرستاده شده‌اند

It is a New Message for this time and the times to come.

پیامی جدید است برای زمان حال و زمان‌هایی که خواهند آمد

It fulfills the former great Messages that have been given to humanity, and yet it reveals things that have never been shown to humanity before, for humanity is now facing a grave and perilous set of challenges, both within the world and from beyond the world.

این پیام، پیام‌های بزرگ پیشین که به بشریت عرضه شده‌اند را تکمیل می‌کند، و با این وجود، چیزهایی را آشکار می‌سازد که پیش از این هرگز به بشر نشان داده نشده‌‌اند، چرا که بشر اینک با چالش‌هایی بس خطیر و گرانبار، هم در دنیا و هم در ورای آن، روبرو است

The New Message from God is here to alert, to empower and to prepare the human family—people from all nations and religious traditions, people from all tribes, groups and orientations.

پیام جدید خداوند در اینجاست تا به خانواده‌ی انسان − یعنی: مردمان تمام ملل و آداب مذهبی، مردمان تمام قبایل، گروه‌ها و گرایش‌ها – هشدار دهد، قدرت بخشد و ‌آماده‌اش سازد

It has come at a time of great need, a time of great consequence. It is preparing people for things that have not even been recognized.

در زمانی آمده است که بدان نیازی شدید بود، زمانی سرنوشت‌ساز. مردم را برای چیزهایی مهیا می‌سازد که هنوز بدان‌ها پی نبرده‌اند

It is prophetic in alerting people both to the Great Waves of change that are coming to the world and to humanity’s position in the universe, especially regarding its contact with other races.

پیامی است پیشگویانه از این نظر که مردمان را هم از امواج عظیم تغییر که به سوی جهان ‌می‌آیند می ‌آگاهاند و هم از جایگاه بشر در کیهان، مخصوصا در رابطه با ارتباطش با دیگر نژادها

It calls upon the spiritual presence within each person—the great endowment of Knowledge that has been given to the entire human family, which must now be cultivated, strengthened and brought forth.

پیام جدید حضور معنوی درون هر فرد را می‌خواند؛ موهبت بزرگ دانش را می‌خواند که به کل خانواده‌ی انسان ارزانی شده و حال باید پرورش و نیرو داده شود و بروز یابد

It speaks of the great spiritual need of the individual—the need for purpose, meaning and direction.

از نیاز معنوی بزرگ هر فرد سخن می‌گوید؛ نیاز به هدف، معنا و مسیر

It speaks to the great relationships that people can establish with one another, relationships representing their higher purpose in life.

از روابط فوقالعاده‌ای سخن می‌گوید که مردمان می‌توانند با یکدیگر برقرار سازند، روابطی که نشان‌ دهنده‌ی هدف بالاتر آنان در زندگی است

It speaks to the needs of the world and the needs of the future. In so doing, it brings purpose and recognition, unity and cooperation, wisdom and strength to all who can receive it, learn it, follow its steps, contribute it to others and share its wisdom in service to other individuals, to families, to communities, to nations and to the whole world.

از نیاز های جهان امروز و نیازهای آینده سخن می‌گوید. بدین ترتیب، به تمام کسانی که می‌توانند آن را دریافت کنند، بیاموزند، با قدم‌ هایش همراه شوند، در دادنش به دیگران سهیم شوند و حکمت آن را در خدمت به دیگر افراد، خانواده‌ها، جوامع، ملل و کل جهان شریک شوند، هدف و شناخت، اتحاد و همکاری، خرد و نیرو می‌بخشد

Receive this blessing. Learn of the New Message from God. Realize it will affirm all that is true within your current traditions, and it will speak to the deeper wisdom that you already possess. It will speak to your heart, even beyond your thoughts and beliefs and the thoughts and beliefs of your culture and your nation.

این موهبت را دریافت کنید. از پیام جدید خداوند آگاهی یابید. درک کنید که این پیام، تمام آنچه را درون آداب و سنن فعلی شما راستین است تایید می‌کند، و با خرد عمیقتری که پیشاپیش در ید خود دارید سخن خواهد گفت. با دل شما سخن خواهد گفت، حتی ورای افکار و باورهای‌ شما و افکار و باور های فرهنگ و ملت‌ شما

Receive this gift and learn of it patiently, taking the Steps to Knowledge, learning wisdom from the Greater Community and recognizing the power of the One Spirituality of humanity to unite, strengthen and prepare humanity to recognize and to navigate the difficult times ahead.

این هدیه را دریافت دارید و صبورانه بدان آگاهی پیدا کنید، قدم‌ها را به سوی دانش بردارید، خرد را از جامعه‌ی بزرگ بیاموزید و قدرت معنویت واحد بشریت را در متحد کردن، تقویت کردن و آماده سازی او و تشخیس و گذر از دوران سخت پیش رو، بشناسید

Receive the New Message in its calling for the preservation and the strengthening of human freedom, cooperation and responsibility.

پیام جدید را در دعوتش به حفظ و تقویت آزادی، همکاری و مسئولیتپیری دریافت دارید

For without this New Message, humanity is facing a grave and precipitous decline.

چرا که بدون این پیام جدید، بشریت با زوال تند و خطیر روبرو است

It is facing the loss of its freedom and sovereignty in this world to intervening forces from the universe.

بشریت با خطر از دست ‌دادن آزادی و خودسالاریش در این دنیا در برابر نیروهای مداخله‌گر کیهان روبروست

Without this New Message, the human spirit will remain dormant, and people will live lives of desperation, competition and conflict.

بدون این پیام جدید، روح بشر خاموش باقی خواهد ماند و زندگی‌های مردم دچار نومیدی، رقابت و نزاع خواهد بود

It is the Creator’s Will that humanity emerge into the Greater Community of intelligent life in the universe as a free and sovereign race—as a strong race, as a united race, as a race that is capable of maintaining its cultural diversity while honoring the deeper strength and purpose that will keep the human family strong, that will keep the human family vital, active and creative. The New Message from God presents a new opportunity for advancement in the future.

اراده‌ی آفریدگار این است که بشر در جامعه‌ی بزرگ حیات هوشمند در کیهان، به عنوان نژادی آزاد و خودسالار پدیدار شود؛ به عنوان نژادی قدرتمند، نژادی متحد، نژادی که یارای حفظ تنوع فرهنگی‌اش را دارد در عین اینکه قدرت و هدف ژرفتری را که خانوادهی انسان را قدرتمند و سرزنده و فعال و آفریننده نگاه خواهد داشت، محترم می‌شمرد. پیام جدید خداوند فرصتی جدید برای پیشرفت در آینده عرضه می‌ دارد

But to advance you must survive. You must survive the difficult times ahead, and you must survive competition from beyond the world regarding who will control this world and its destiny.

اما برای پیشرفت باید زنده بمانید. باید در برابر دوران سخت پیش ‌رو و رقابتی که از خارج دنیا بر سر تسلط بر این دنیا و سرنوشت آن در می‌گیرد، جان سالم به در ببرید

Each individual must recognize that they have a great opportunity to discover the deeper Knowledge that God has given them—the Knowledge which contains their purpose, meaning and direction and the criteria for all their meaningful relationships.

تک تک افراد باید بدانند که فرصت ارزنده‌ای دارند‌ برای کشف دانش عمیقتری که خداوند بدانها داده است؛ دانشی که حاوی هدف، معنا، جهت و ملاک‌های تمام روابط هدفمند آنان است

Therfore, ther is a New Message from God for the individual, and there is a New Message from God for the entire world. It is here now.

 پیامی جدید از سوی خداوند برای هر فرد و کل جهان وجود دارد. اکنون اینجاست

It has taken a long time for the Messenger to receive it, for the Message is very great.

رسول برای دریافت آن زمان زیادی صرف کرده است، چرا که پیام بسیار عظیم است

Honor then the one who has come to bring the New Message into the world.

پس آن کسی را که برای آوردن پیام جدید به دنیا آمده است، محترم بشمارید

He is a humble man. He has developed the wisdom necessary to undertake such a great role, and he has been sent into the world for this purpose.

او مردی فروتن است. در او حکمتی که لازمه‌ی به دوش‌ کشیدن چنین نقش بزرگی بوده است ایجاد شده، و برای همین هدف به دنیا فرستاده شده است

Receive him. Understand him. Yet do not exalt him. He is not a god. He is a Messenger bringing the New Message from God into the world.

او را پذیرا شوید. او را بفهمید. با این حال، او را متعالی مدارید. او خدا نیست. رسولی است که پیام جدید خداوند را به دنیا می‌آورد

This is the time now. This is the great opportunity. This is the answer to people’s prayers all around the world—prayers through every religion, through every nation and culture, prayers for wisdom, strength, unity, freedom and deliverance.

اکنون زمان آن است. اکنون فرصت بزرگ فرا رسیده است. این پیام، اجابت دعاهای مردمان سرتاسر دنیاست؛ دعاهایی که از طریق همه‌ی مذاهب، ملل و فرهنگ‌ها خوانده شده‌اند؛ دعاهایی برای خرد و قدرت و اتحاد و آزادی و رهایی

Receive this New Message now. It is come, and it is come at just the right time.

اکنون این پیام جدید را دریافت کنید. پیام آمده است، و درست به موقع هم آمده است