التزام


وحی اصلی لفضی را به زبان انگلیسی بشنوید

برای دانلود روی اینجا کلیک کنید:دانلود

آنطور که در شانزدهم آوریل 2011
به مارشال ویان سامرز
در بولدر، کلرادو وحی شد

درباره این فایل صوتی


آنچه در این نوار صوتی می شنوید صدای شورای ملکی است که از طریق رسول مارشال وییان سامرز سخن می گوید

در اینجا، ارتباط اصلی خداوند که فراتر از کلمات وجود دارد، توسط شورای ملکی که بر جهان نظارت دارد به زبان و فهم بشر ترجمه می شود. سپس شورا پیام خداوند را از طریق رسول به دنیا می رساند

در این روند شگفت انگیز، صدای وحی بار دیگر سخن می گوید. کلام و صدا در جهان هستند. برای اولین بار در تاریخ، صدای اصلی ضبط شده ی وحی لفضی برای شما و جهان فراهم شده تا آن را تجربه کنید

باشد که پذیرنده ی این هدیه ی وحی شوید و باشد که پذیرنده ی پیام منحصر به فرد آن برای شما و برای زندگیی شما، شوید


خواننده توجه کند
این ترجمه توسط یک دانش آموز داوطلب پیام جدید از متن اصلی انگلیسی برای انجمن پیام جدید انخام شد. ما شکل آغازین این ترجمه را برای دنیا فراهم کرده ایم تا مردم بتوانند بخشی از پیام جدید را به زبان خودشان تجربه کنند

امروز از خداوند، مرجع برتر، سخن خواهیم گفت

مرجع برتر اکنون با شما سخن می‌ گوید، از طریق حضور ملکی با شما سخن می‌ گوید، با آن بخشی از شما سخن می ‌گوید که کانون و منشأ هستی‌ شما است، با شما ورای شرطیشدگی ‌های اجتماعی، ورای نظرات و باورهای ‌تان و نظرات و باورهای فرهنگ و حتی مذهب ‌تان، سخن می ‌گوید

مرجع برتر برای جهان و هر فردی در جهان پیامی دارد. پیام چیزی بیش از یک نظر است. حتی چیزی بیش از مجموعه‌ ای از نظرات است. یک دعوت است و یک تصدیق؛ دعوت شما به پاسخ‌ دادن و تصدیق اینکه درون شما و تمامی انسان های جهان سرشت عمیقتری وجود دارد. این تصدیق، نقطه‌ ی عطفی در توانایی شما در پاسخ‌ دادن است

قدرت و حضور بر کیهان مادی نظارت دارد، کیهانی بسیار بزرگتر و گسترده ‌تر از چیزی که ممکن است تصور آن را هم به مخیله ‌ی خود راه دهید، و حتی ورای کیهان مادی به سوی خودِ قلمرو های بزرگتر خلقت، چیزی که افراد معدودی در جهان حتی ممکن پنداشته ‌اند

با این حال، مرجع برتر با شما در خصوصیترین بخش وجودتان، در کانون وجود تان، و در ژرفنای ذهن تان، سخن می‌ گوید

این بزرگترین رابطه‌ ی شما است. منشأ معنا و هدف است در تمام روابط‌ تان با مردم، با مکان‌ ها و حتی با اشیا

شما اکنون به این مرجع برتر نیاز دارید تا با آن بخش عمیقتر تان سخن بگوید، شما را با بخش عمیقتر تان آشنا کند و برای زندگی در دنیایی جدید و سر و کار داشتن با کیهانی از زندگی هوشمند، مهیای تان سازد – کیهانی که جامعه ‌ی بزرگتر زندگی است. از این چیزها خبر ندارید، و در عین حال اینها بخشی از شما هستند

شاید شما در مواقع وضوح، در مواقع پیشدانایی و حتی در مواقع نومیدی، آنگاه که می ‌توانستید ورای خواست‌ ها و هراس‌ های خود و دیگران بشنوید، سرشت عمیقتر خود را تجربه کرده باشید

مرجع برتر شما را دعوت می ‌کند، شما را از دالان‌ های کهن ذهن تان دعوت می‌ کند، شما را از ورای نظرات و مشغله ‌های ذهنی ‌تان دعوت می‌ کند

چرا که خداوند دوباره سخن گفته و کلام و صدا در جهان هستند. این ارتباطی ژرفتر است، بسیار ژرفتر و عمیقتر از آنچه که عقل یارای درکش را داشته باشد

از هدفی بزرگتر، مسئولیتی عمیقتر و پیوندی عظیمتر سخن می گوید، پیوندی که هم در این جهان و هم در ورای آن وجود دارد. از طریق این پیوند شما پلی می شوید، پلی می ‌شوید به سرای کهن تان، جایی که از آن آمده ‌اید و به آن باز می ‌گردید

مردمان چیزهای زیادی می‌ خواهند. آنان هراس ‌های بسیار دارند – هراسِ ازدست‌ دادن، هراس از نداشتن، هراس از حرمان، هراس از ستم، هراس از درد و زجر و هراس از رنج مرگ

و لیکن مرجع برتر با شما ورای همه‌ ی این چیزها سخن می ‌گوید. این خالق است که با خلقت سخن می‌ گوید

خلقتِ درون شما ذهنِ عمیقتر است که به آن دانش می ‌گوییم. بخش همیشگی شما است. آن بخشی از شما است که پیش از این زندگی وجود داشت و پس از آن نیز وجود خواهد داشت، و در سرزمین ‌های فراق سفر می ‌کند در حالیکه تنها قدرت صدا آن را هدایت می‌ کند

مردمان چیزهای زیادی می خواهند. آنان هراس‌ های بزرگی دارند. بسیاری از افراد اعتقاداتی مستحکم دارند. و لیکن مرجع برتر با تمام کسانی که می ‌توانند ببینند و بشنوند و در سطحی عمیقتر پاسخ دهند، ورای این چیزها سخن می‌ گوید

نمی‌ توانید آن را بسنجید. از ذهن ‌شما بزرگتر است. نمی ‌توانید آن را مورد چند و چون قرار دهید، چرا که فراتر از توانایی ‌های شما است

رازآلود است زیراکه همه جا هست. منشأ آن ورای این دنیا و تمام دنیا ها است، از این روی نمی ‌توانید تصورش کنید

اما تجربه اش چنان عمیق است که می ‌تواند مسیر زندگی تان را عوض کرده و شما را از خواب جدایی بیدار کند، و شما را از مشغله‌ هایتان و ارتباط ‌هایتان و هر چیز دیگری فرا بخواند تا بتوانید صدای کهن را بشنوید، صدایی آنچنان کهن که از زندگی‌ ای ورای تصور تان سخن می‌ گوید، اما زندگی ‌ای که زندگیِ شما است

خداوند می ‌داند چه چیز از افق در حال آمدن است. خداوند می‌ داند شما چرا اینجا هستید. خداوند شما را برای هدفی به اینجا فرستاده است. نقشه‌ ها و اهداف شما کمتر در آن نقشی دارند

چیزی بزرگتر است. چیزی سادهتر است و کمتر پر زرق وبرق. چیزی است که برای هستی و گوهر و مقصودِ آفرینش شما لازم است

ابتدایی ‌ترین ارتباطی‌ است که دارید، عمیقترین عشق، بزرگترین خویشاوندی. شما را با خودتان یکی می‌ کند و تمرکز را به زندگی ‌تان می ‌آورد

شما را از موقعیت هایی که برایتان زیانبار هستند یا هیچ فایده ای برایتان ندارند به بیرون می خواند. و با هدایت صدایِ رازآلودِ کهن، صدایی متفاوت با هر صدایی که تا کنون شنیده ‌اید، عمیقتر از هر آنچه تا کنون حس کرده ‌اید و بزرگتر از هر چه که بتوانید ببینید و لمس کنید، به مشارکت بیشتر در دنیا دعوت تان می‌ کند

مردمان چیزهای بسیاری می ‌خواهند. هراسی بزرگ محرکِ آنان است. حتی لذت‌ های آنان نیز آکنده از هراس و نگرانی است

و لیکن صدای کهن ورای هراس است، و هنگامی که پاسخ می‌ دهید، شما نیز ورای هراس هستید

چه کسی می‌ تواند بگوید این چه چیزی است؟ چه کسی می‌ تواند این را بسنجد؟

احمق نباشد و از نظرگاه سودآوری اندیشه مکنید. حسابگر نباشید. چرا که این در سطحی ژرفتر و عمیقتر رخ می‌ دهد. از آن پا پس مکشید. چرا که این زندگی‌، هدف‌ و دعوت‌ شما است

حضور و فیض با شما است. اما شما به چیز های دیگر می‌ نگرید. ذهن‌ تان جای دیگری است. آنچه که شما را رستگار می‌ کند و به حال اول باز می‌ گرداند، اکنون با شما است. اما به جهات دیگر چشم دوخته اید

وحی در دنیا هست. خداوند دوباره آمده است با پیامی بزرگتر برای بشریت و تدارک برای آینده ای متفاوت و خطرناک برای خانواده‌ی بشر

این چه چیزی است؟ معنای آن چه است؟ چرا اتفاق می افتد؟ چگونه آماده می‌ شوید؟

تنها وحی می‌ تواند به این پرسش ‌ها پاسخ دهد. با کنارکشیدنِ خود نمی‌ توانید به این پرسش‌ ها پاسخ دهید

مردمان چیزهای بسیاری می‌ خواهند. حواسشان بسیار پرت است. ذهنشان بسیار مشغول است، اما نمی‌ دانند کجا هستند یا چه می‌ کنند. اهدافشان تا حد زیادی اهداف جامعه است. آنان نمی ‌دانند در زندگی به کجا می‌ روند یا اینکه چرا اینجا هستند یا چه کسی آنان را فرستاده و چه چیزی آنان را به حال اول باز خواهد گرداند و به غایت خواهدشان رساند و به زندگیشان هدف و جهت خواهد بخشید

صدای کهن اکنون با شما سخن می‌ گوید. صدای کهن را خواهید شنید که درون خود شما پاسخ می‌ گوید، چرا که ارتباط شما بسیار ژرف است. مانند نهر هایی است که در زیرِ زمین، در زیر کویر جاری هستند، نهر های زیرزمینی با پاکترین آبها اما از سطح دیده نمی ‌شوند و جز به شیوه‌ های دیگر نمی‌ توان آنها را یافت

با اینکه در سطح زندگی می‌کنید، شما در عمق وجود خود به امر قدسی متصل هستید. و این اتصال از طریق دعوت و پاسخ و دنبال‌ کردن صدایی عمیقتر و مسیری بزرگتر، تجربه می‌ شود

مردمان می‌ پرسند چرا؟ چرا این اتفاق رخ می‌ دهد؟ آنان باید بایستند و گوش دهند و یاد بگیرند که گوش دهند تا حواس خود را به تمامی به این لحظه آورند و بتوانند حس کنند و ببینند که وحی‌ درون آنان را تکان می ‌دهد

پس وحی درون هر فرد را تکان می ‌دهد. خداوند در زمان وحی این چنین با جهان سخن می ‌گوید. این ارتباط است در عمیقترین و پرمعناترین سطحِ آن

شما نمی ‌توانید از خداوند ببُرید. چرا که خداوند همه جا با شما می‌ آید. خداوند هر لحظه با شماست، در هر کاری که انجام می‌ دهید. تنها در افکار خود می‌ توانید جدا باشید، و به چیز های دیگر همبسته و وابسته شوید. اما صدای کهن درون شماست، و شما را دعوت می کند به پاسخ دادن، شما را هدایت‌ می‌ کند و باز می‌ دارد

برای آنکه دلواپسی‌ های عمیقتر خود و اصرار های قلب‌ خود را نیز بفهمید، باید گوش‌ دادن را آغاز کنید. درون خود گوش فرا دهید. بدون داوری و محکوم‌ کردن به دنیا گوش دهید. به نشانه‌ های چیزی که در حال آمدن است گوش دهید. گوش دهید که چگونه باید پاسخ دهید. گوش دهید که با چه کسی باشید و با چه کسی نباشید

در اینجا شما دیگر پیروان هراس نیستید. در اینجا محکوم کردن در کار نیست. در اینجا درکی بالاتر هست و شناختی بالاتر

خداوند درون شما دانش را به ودیعه گذاشته تا شما را هدایت و حفظ کند و به سوی زندگی ‌ای بزرگتر و مشارکت در دنیا راهنمایی تان کند. این دانش ورای قلمرو و دسترس عقل جای دارد. در سطحی عمیقتر رخ می دهد

به محض اینکه تجربه‌ کردنش را آغاز می ‌کنید، رفته‌ رفته فهم بزرگتری به دست می‌ آورید. مراقبت می ‌کنید از اینکه چه می‌ کنید و با چه کسی مراوده می ‌کنید. عمیقا به دیگران گوش می ‌دهید تا ببینید که آیا باید با آنان و چیزی که به شما منتقل می ‌کنند مشارکت کنید یا خیر

مردمان چیزهای زیادی را باور دارند، اما بسیار اندک می ‌دانند. آنان در سطحِ ذهن زندگی می‌ کنند، که متلاطم است و آشفته و باد ها و احساساتِ دنیا بر آن حکم می ‌رانند

باور های آنان جایگزینی است برای روابط عمیقتر. مشغله ‌های آنان توجیهی است برای پرهیز از التزامی بزرگتر که مقدر است داشته باشند

آنان با کنارایستادن نمی ‌توانند ببینند. نمی ‌توانند بدانند. نمی‌ توانند پاسخ دهند. آنان تحت سلطه ی افکار و ذهن و واکنش ‌هایشان هستند. بردگانی هستند که برده ‌وار زندگی می‌ کنند

اما راز، درون آنان است. مهمترین چیز در زندگی است. فراتر از دستیابی به اهداف و کسب ثروت و داشتن همراه و پذیرش و استقبال جامعه، مهمترین چیز است چرا که صحنه ‌ی التزامی بزرگتر است

راز منشأ تمام چیز های مهم است. تمام اختراعات و خدمات، روابط بزرگ، تجارب بزرگ، همه از راز نشات می ‌گیرند – اینکه شما چه کسی هستید، چرا اینجا هستید، چه چیز شما را دعوت می کند، پیوند بزرگتر شما، تقدیر شما با افرادی خاص در دنیا، توانایی شما برای یافتن مسیر خود در حالیکه تمام اطرافیان تان در خواب هستند، خواب می‌ بینند و پاسخ نمی‌ دهند. این سفری است که باید در پیش بگیرید وگرنه زندگی‌ شما رویایی آشفته بیش نخواهد بود

آن گاه که پس از ترک این دنیا به خانواده‌ ی معنوی‌ خود باز می ‌گردید، آنان به شما نگاه خواهند کرد تا ببینند که آیا تکلیف خود را انجام داده‌ اید و اتصال ژرفتر را برقرار کرده‌ اید. و شما خواهید دانست که این کار را ‌انجام داده اید یا ‌نه

هیچ داوری و محکومیتی در کار نخواهد بود، در اینجا تنها شناخت هست. آنچه که پیشتر رازآلود بود در اینجا واقعیت آشکار است و اولویت ‌های شما مشخص هستند. توجه شما منحرف نمی شود. مقاومت نمی کنید

و شما دوست خواهید داشت که برگردید در حالی که به خود می‌ گویید: این بار به یاد خواهم داشت. حالا می ‌دانم. حالا می‌ توانم ببینم. به یاد خواهم داشت

اما باید زمانی که اینجا هستید به یاد آورید. نکته اصلی در همین است. این شروع هر چیز مهم است. این نقطه‌ ی عطف زندگی شما است

فقط به این علت راز‌آلود است که با آن متارکه کرده‌اید، با اسیر شدن در دنیای اَشکال، گم ‌شدن در دنیا، رشد و نمو به عنوان یک فرد، و سازش با دنیایی متغیر و دشوار. سپس چیزی می‌ آید تا به شما یادآوری کند و تازه به یاد می‌ آورید که راز با شماست، درون شماست و در شما نفوذ می‌ کند

منشأ آن ورای واقعیت مادی است، زیرا آنچه که شما هستید ورای واقعیت مادی است. اینکه شما سرانجام به کجا می‌ روید ورای واقعیت مادی است، اما مقدر شده که اینجا باشید، چرا که برای هدفی به اینجا فرستاده شده‌ اید. این راز است

ما از این مسائل سخن می‌ گوییم تا شما را در سطحی عمیقتر درگیر کنیم، تا آنچه را که معتبر است فرا خوانیم، تا با آن بخشی از شما سخن گوییم که به سختی می‌ شناسیدش و این بخش بزرگتر شما است. این بخش از شما به دلیل تعهد کهن ما به یکدیگر، پاسخ خواهد گفت

شما از آن می‌ ترسید، اما در عین حال آن را تمنا می ‌کنید. تمنایی است طبیعی، طبیعیتر از هر آنچه که در دنیا انجام می ‌دهید یا می‌ توانید انجام دهید

این التزام است