خداوند دوباره سخن گفته است

کتاب خداوند دوباره سخن گفته است آغاز وحی جدید خداوند برای بشر است. درصفحه ‌ها و فصل ‌های این کتاب، خداوند دوباره با بشر سخن می‌ گوید، اعلام یک هشدار و یک موهبت و یک آمادگی برای واقعیت جدید دنیا می‌ کند، درباره ی حضور خداوند شائبه‌ ها را برطرف می ‌کند و برای بحران‌ هایی چون جنگ و ویرانیِ محیط و تعارض ‌های مذهبی و رنج و فقر بشری، که اکنون روندی رو به وخامت در سرتاسر دنیا پیدا کرده، پاسخی الهی به دست می‌ دهد

این یک پیام جدید از سوی خداوند است. پیامی برای یک قبیله یا یک ملت یا یک گروه مذهبیِ خاص نیست. ارتباطی زنده از سوی خداوند است با دل ‌های تک تک مردان و زنان و کودکان روی زمین، در این زمان و زمان‌ هایی که خواهند آمد. ارتباطی است اصیل از طرف حضور قدسی که بر کار دنیا نظارت دارد و از روز ازل، بشر را راهنمایی کرده است

گرچه به نظر چنین می‌ رسد که این کتاب صرفا یک کتاب است <خداوند دوباره سخن گفته است> چیزی بسیار فراتر است. آغاز ارتباطی زنده از سوی خداوند با شماست. خداوند در این کتاب شما را و تمام انسان ‌ها را فرا می‌ خواند، از دالان ‌های کهن ذهن تان، حضور معنوی ‌ای که درون تان حیات دارد را فرا می‌ خواند. این پیام، پیام زیبایی و نیرو و قدرت پایدار برای بازگشت است، پیامی از برای تمام کسانی که می ‌توانند آن را دریافت دارند. زیرا خداوند می‌ داند که چه چیزی برای جهان در راه است، و خداوند نیز می داند چرا شما و دیگران در این برهه به جهان فرستاده شده‌ اید تا برای آینده ‌ای مهیا شوید که با گذشته متفاوت است

 خداوند دوباره سخن گفته است نخستین کتاب از جلد اول پیام جدید خداوند است