جلد اول

درباره ی جلد اول

جلد اول پیام جدید خداوند حاوی وحی اساسی خداوند برای جهان در این زمان است. در اینجا ارتباط جدیدی از قلب خداوند با دنیای بشریت اغاز می شود. در هفت کتاب جلد اول، خداوند وحی ای که برای جهان فرستاده شده است و نیاز شدیدی که به وحی خدا در این زمان و در زمان هایی که خواهند آمد وجود دارد، را اعلام می کند

کتاب های جلد اول واقعیت های بزرگتر زندگی و جهان و جامعه ی بزرگ حیاتِ در کیهان را آشکار می کنند. این واقعیت های بزرگتر برای اولین بار در تاریخ بشریت در جهان آشکار می شود. جلد اول درباره ی خطرات بزرگ و نیاز های مبرمی که دنیا اکنون و در آینده با آنها روبرو خواهد شد، به ما هشدار می دهد. و با این هشدار، هر یک از ما را دعوت می کند تا قدرتِ کشف نشده ی معنوی را که در قلب بشریت زنده است، احیا و ابراز داریم

جلد اول، نخست، کتاب خداوند دوباره سخن گفته است را ارائه می دهد، کتابی که برای تمام انسان های جهان در را به سوی پیام جدید خداوند باز می کند. پس از خداوند دوباره سخن گفته است، جلد اول کتاب های خداوند یگانه و رسول جدید را ارائه می دهد، و ذات خداوند و طرح خدا برای پایان دادن به جدایی و حضور شورای ملکی و رسولان آن، آشکارتر می شود. سپس جلد اول، کتاب های جامعه ی بزرگ، زندگی جدید و دنیای جدید را ارائه می دهد، کتاب هایی که واقعیتی جدید از زندگی در دنیای ما و از سرنوشت ما در کیهان، به ما نشان می دهند. در پایان جلد اول، کتاب دین خالص که تک تک افراد را به حضور زنده ی خدا در زندگی هایشان دعوت می کند، آمده است

کتاب های جلد اول حاوی وحی های اصلی لفضی که توسط رسول مارشال ویان سامرز دریافت شدند، هستند. منشا پیام جدید به رسول فرمان داده تا وحی های پیام جدید را در کتاب های مقدسِ جلد اول پیام جدید گردآوری کند