عبارت های کلیدی

پیام جدید خداوند آشکار کرده که دنیای ما در بزرگ ترین آستانه در تاریخ و در روند تکامل بشر قرار دارد. در این آستانه، یک پیام جدید از سوی خداوند آمده است. این پیام، تغییر بزرگی که به سوی دنیا در حال آمدن است و سرنوشت ما در جامعه ی بزرگ حیات کیهان را آشکار می کند، جامعه ای که به آن آگاهی نداریم و آماده اش نیستیم

در اینجا وحی واژه های آشنای خاصی را از نو تعریف می کند اما در ضمینه ای بزرگ تر، و اصطلاحات دیگری را که برای خانواده ی انسان جدید هستند، رایج می کند. درک این اصطلاحات هنگام خواندن متون پیام جدید حائز اهمیت است

خداوند در پیام جدید به عنوان منشأ و آفریننده ی تمام حیات و نژادهای بی شمار در کیهان برملا شده است. در اینجا واقعیت بزرگ تر خداوند در زمینه ی گسترده شده ی تمام حیات در این دنیا و کلیه ی حیات در کیهان، نمایان شده است. این زمینه ی بزرگ، معنی درک ما را از خداوند و از قدرت و حضور خداوند در زندگی هایمان، از نو تعریف می کند. پیام جدید گفته است که برای درک کار خدا در جهان ما، باید کار او را در تمام کیهان درک کنیم. اکنون این امر برای اولین بار از طریق پیام جدید خداوند، آشکار می شود. در پیام جدید، خداوند شخصی والا یا آگاهی ای منفرد نیست، بلکه نیرو و واقعیتی فراگیر است که در تمام حیات رسوخ می کند، فراتر از مرزهای محدود همه ی الهیات و ادراکات مذهبی. خداوند از طریق دانشی که درون هر فرد زنده است با عمیق ترین بخش وجود آنان سخن می گوید

جدایی حالت و وضع جدا بودن از خدا است. جدایی زمانی آغاز شد که بخشی از آفرینش مصمم شد تا آزادیِ جدایی از خدا را داشته باشد و در حالت جدایی زندگی کند. در نتیجه خداوند دنیای در حال فرگشت ما و کیهان در حال گسترش را به عنوان جایی که جدا افتادگان در اشکال و اماکن بی شمار زندگی کنند، آفرید. پیش از جدایی، تمام حیات در حالت ابدی از اتحاد کامل وجود داشت. این همان حالت اصلی اتحاد با خدا است که همه ی کسانی که در جدایی به سر می برند نهاتاً دعوت به بازگشت به آن می شوند — از طریق خدمت، مشارکت و کشف دانش. این رسالت خداوند در دنیای ما و در سرتاسر کیهان است تا جدا افتادگان را از طریق دانش، یعنی بخش هر فردی که همچنان به خداوند اتصال دارد، احیا کند

دانش ذهن و هوش عمیق تر معنوی هر فرد است و منتظر است تا کشف شود. دانش، نشان دهنده ی بخش همیشگی ما است که هرگز خدا را ترک نکرده. پیام جدید در مورد دانش به عنوان امید بزرگ بشر و قدرتی درونی در قلب هر فرد سخن گفته است، قدرتی که پیام جدید در اینجا ست تا آن را آشکار سازد و فرایش خواند. دانش در ورای عقل وجود دارد. تنها آن است که این قدرت را دارد تا هر یک از ما را به سوی هدف بالاتر و روابط مقدر در زندگی هدایت کند

شورای ملکی حضور بزرگ ملکی ای است که بر جهان نظارت دارد. این بخشی از پایگان خدمت و روابط است که خداوند مقرر کرده تا بر رهایی و بازگشت کلیه ی حیات جدا افتاده ی کیهان نظارت کند. هر دنیایی که در آن حیات هوشمند وجود دارد تحت نظارت یک شورای ملکی است. شورایی که بر جهان ما نظارت دارد اراده ی خداوند را برای زمان ما به زبان و فهم بشری ترجمه کرده است، اراده ای که اکنون از طریق پیام جدید خداوند آشکار می شود. واژه ی شورای ملکی و واژه های حضور ملکی و خیل ملائکه، هم معنا هستند

پیام جدید خداوند وحی و ارتباطی اصیل از سوی خدا برای مردمان جهان است، هم برای زمان ما و هم برای زمان هایی که خواهند آمد. پیام جدید، موهبتی از جانب آفریدگار تمام حیات برای مردمان تمام ملل و ادیان است، و نمایانگر مظهر بزرگ بعدی اراده و طرح خداوند برای خانواده ی انسان. پیام جدید، با بیش از ۹۰۰۰صفحه، بزرگ ترین وحی ای است که تا به حال به دنیا داده شده، وحی ای که اکنون به دنیایی با ارتباطات جهانی و آگاهی جهانی رو به افزایش عرضه شده است. پیام جدید اصلاح یا شاخه ای از هیچکدام از سنن پیشین نیست. پیامی جدید از سوی خدا برای بشر است، بشری که اکنون با بی ثباتی و ناآرامی شدید در جهان و آستانه ی ظهور در جامعه ی بزرک حیات هوشمند در کیهان، رو به رو شده است

صدای وحی صدای متحد شورای ملکی است که پیام خدا را توسط رسولی که برای این وضیفه به دنیا فرستاده شده، می رساند. در اینجا شورا با یک صدا سخن می گوید، آنها بسیاری هستند که با یک صدا سخن می گویند. حقیقتاً برای اولین بار در تاریخ، شما این فرصت را دارید تا صدای واقعی وحی را که از طریق رسول خدا سخن می گوید، بشنوید. این همان صدایی است که در گذشته با تمام رسولان سخن گفت. کلام و آوای صدای وحی بار دیگر در جهان هستند

رسول شخصی است که توسط شورای ملکی برگزیده و آماده و به جهان فرستاده شده تا وحی جدید خداوند را دریافت کند. رسولِ عصر حاضر مارشال ویان سامرز است. او مردی متواضع است که در جهان دارای جایگاه و مقام نیست، مردی که تدارک دراز مدت و دشواری را پشت سر گذاشته تا قادر شود چنین نقش و رسالت پراهمیتی را در زندگی اجرا کند. بار و موهبت و مسئولیت عظیمی به او محول شده تا وحی پاک خداوند را دریافت و آن را در جهان ارائه کند. او اولین رسول خدا است که واقعیت جامعه ی بزرگ حیات هوشمند در کیهان را آشکار کند. رسول طی بیش از ۲۰ سال درگیر روند وحی بوده است. او امروز در جهان زنده است

مُهر انبیا مُهری است که توسط خداوند در پایان عمر رسولان مقرر می شود. این مُهر، پاکی وحی را در برابر افزودن چیزی به آن یا تغییر ارتباط خداوند، حفظ می کند. مُهر انبیا فقط و فقط توسط خدا مقرر می شود، و این تنها خدا است که می تواند در آستانه های تکامل و ظهور بشر که او اراده می کند سخن بگوید، مُهر را بشکند

حضور می تواند یا به حضور دانش درونی فرد، یا حضور شورای ملکی یا نهایتاً حضور خداوند مربوط شود. حضورِ این ۳ واقعیت، تجربه ای را عرضه می کند که قادر است زندگی فرد را دگرگون سازد، تجربه ای از فیض و رحمت و ارتباط که می توان با دنبال کردن راز زندگی و با مطالعه و تمرین یکی از وحی های پیشین یا وحی جدید خداوند برای دنیا، به آن دست یافت. وحی جدید راهی مدرن برای تجربه ی این حضور در زندگی شما عرضه می کند

گام هایی به سوی دانش یک کتاب کهن تمرینی معنوی است که اکنون برای اولین بار از سوی خداوند به دنیا داده می شود. هر فرد با طی کردن این سفر اسرار آمیز به سمت کشف قدرت دانش و تجربه ای از یک آگاهی ژرف درونی هدایت می شود، امری که قادر است آنها را به سوی هدف و دعوت برترشان در زندگی راهنمایی کند

جامعه ی بزرگ کیهان بزرگ حیات هوشمند است، جایی که دنیای ما همیشه در آن وجود داشته. این جامعه ی بزرگ، کلیه ی دنیاها که در آنها حیاتِ دارای ادراک وجود دارد را در بر می گیرد، در تمام مراحل تکامل و پیشرفت. پیام جدید آشکار می کند که بشر در دوره ی آغازین و خام مرحله ی رشد و نموی خود قرار دارد و این که حالا زمان آن فرا رسیده تا بشر آماده ی ظهور در جامعه ی بزرگ شود. در اینجا در حالی که در آستانه ی فضا استاده ایم است که بشر پی می برد در کیهان، یا حتی در دنیای خود، تنها نیست

تاریکی بزرگ مداخله ی نژادهای خاصی است که از جامعه ی بزرگ آمده اند و فرصت را برای سوء استفاده از بشر ضعیف و دستخوش نفاق، مغتنم می بینند. این امر در زمانی رخ می دهد که خانواده ی انسان، در برابر امواج عظیم تغییر، به دوره ی اختلال و بی نظمی فزاینده وارد می شود. مداخله گران خود را به عنوان نیرویی بی آزار و رستگار کننده معرفی می کنند در حالی که هدف نهایی آنان تضعیف آزادی و خود مختاری بشری است و این که دنیا و منابع آن را تحت سلطه ی خود در آورند. پیام جدید برملا کرده که مداخله گران تلاش می کنند تا در اینجا به طور محرمانه در زمان سردرگمی، نزاع و آسیب پذیری فزاینده، نفوذشان را در ذهن ها و دل های افزاد مستقر کنند. ما به عنوان مردمان بومی این دنیا فراخوانده شده ایم تا با این مداخله رو در رویی کنیم و به دیگران هوشدار و آموزش دهیم، و بدین طریق خانواده ی انسان را با هدف فوق العاده ی مشترک، متحد کرده و جهان مان را مهیای چالش ها و فرصت های زندکی در جامعه ی بزرگ سازیم

امواج عظیم تغییر مجموعه نیروهایی زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی است که اکنون در یک زمان در جهان بروز می کنند. این امواج عظیم، نتیجه ی استفاده ی ناصحیح و بیش از حد بشر از دنیا، منابع دنیا و محیط دنیا است. امواج عظیم این قدرت را دارند تا چهره ی جهان را شدیداً تغییر دهند. امواج عظیم باعث بی ثباتی اقتصادی و تغییر آب و هوایی مهار نشدنی و شرایط سخت جوی و از دست رفتن زمین های مزروی و منابع آب شیرین می شوند، امری که در جهان دشواری و درد و رنج شدیدی برای بشر به بار خواهد آورد. امواج عظیم رویدادهای آخرالزمانی یا وابسته به آنچه در گذشته پیشگویی شده است، نیست، بلکه دوران گذار به شرایط جدید جهانی است. پیام جدید آنچه را در انتظار جهان است و تدارک بزرگی که تعداد کافی افراد باید به عهده بگیرند، را آشکار می کند. این پیام دعوتی است به اتحاد و همکاری، دعوتی که اکنون زاده ی ضرورت محض  برای حفظ و حمایت از تمدن انسان است

محیط ذهن محیط افکار و احساسات است که همزمان با محیط مادی وجود دارد. محیط ذهن حاوی نیروهایی است که بر افکار و احساسات ما اثر می گذارند و می توانند بر ما چیره شوند تا زمانی که قدرت دانش در ما قوی شود

هدف بالاتر به سهم خاص هر یک از ما در این دنیا که به آن فرستاده شده ایم مربوط می شود و روابط منحصر به فردی که اجرای این هدف را میسر می کنند. دانش در درون فرد حاوی هدف بالاتر و سرنوشت آنان است. این هدف فقط از راه عقل معلوم نمی شود. باید کشف و دنبال شود و در خدمت دیگران بروز یابد تا کاملاً واقعیت پیدا کند. این دنیا اکنون بی نهایت محتاج ابراز این هدف بالاتر توسط افراد بسیار بیشتری است

خانواده ی معنوی به گروه های کوچک کاری ای مربوط می شود که پس از جدایی تشکیل شدند تا تمام افراد را قادر سازد در جهت حالت اتحاد و ارتباط بیشتر کوشا باشند، امری که در مدت زمان درازی انجام می دهند و به بازگشت نهایی آنان به سوی خدا منجر می شود. خانواده ی معنوی شما نمایانگر روابطی است که توسط دانش در طول سفر دراز خود در جدایی دوباره به دست آورده اید. برخی از اعضای خانواده ی معنوی شما در جهان و برخی در ورای جهان هستند. خانواده های معنوی، بخشی از طرح اسرار آمیز خدا است تا همه ی آنانی که در جدایی به سر می برند، رستگار و دوباره متحد شوند

منزلگاه کهن به واقعیت حیات و حالتی از آگاهی و ارتباط مربوط می شود که شما پیش از ورود به دنیا در آن بودید و پس از زندگی خود در دنیا به سوی آن باز می گردید. منزلگاه کهنِ شما حالت پیوستگی و ارتباط با خانواده ی معنوی تان و شورا و خداوند است