پرسش های متداول

خدا چیست؟

“در اینجا کانون توجه شما بر خدای دنیای شما و زمان شما نخواهد بود، بلکه بر خدای تمام دنیاها و زمان‌ها خواهد بود.”

در پیام جدید، به خداوند در بستر بزرگ‌تر کل کیهان نگریسته خواهد شد، تا فقط در چارچوب این دنیا. سرنوشت بشریت این است که در این جامعه‌ی بزرگ‌تر از حیات هوشمند سر بر آورد

بیشتر یاد بگیرید

آیا این دینی جدید است؟ چرا دنیا نیازمند دینی جدید است؟

دنیا نیازمند درک و آگاهی‌ای تازه است. اشکالی از مناسک و جوامع معنوی از دل آن بیرون خواهند آمد، و از این نظرگاه، بله، این به مانند دینی جدید است. اما هدف پیام جدید صرفا خلق دینی دیگر در رقابت یا تضاد با دیگر ادیان نیست بلکه در عوض، پیشبرد درک انسان از حقیقت معنوی خود، چالش‌های بزرگ‌ترش در دنیا و سرنوشتش در کیهانی آکنده از حیات هوشمند است

بیشتر یاد بگیرید

خداوند چگونه با شما ارتباط برقرار می‌کند؟

شما از طریق دانش می‌توانید حضور تمام روابط را حس کنید. این حس‌کردن خدا ست.

خداوند منشأ دانش درون شما ست، دانشی که ذهن معنوی عمیق‌تر شما ست که آفریدگار به شما و تمام موجودات ذی‌شعور در کیهان عطا کرده است

بیشتر یاد بگیرید

برای اینکه پیام جدید را دریافت کنم آیا باید تغییر مذهب دهم یا پیرو پیام جدید شوم؟

خیر. دریافت پیام جدید یعنی دریافت خرد و آموزه‌های آن راجع به معرفت به خود، هدف، رابطه، اتحاد، همکاری و ورود بشر به جامعه‌ای بزرگ‌تر از حیات هوشمند در کیهان

بیشتر یاد بگیرید

پیام جدید چگونه دریافت شد؟

عشقی بزرگ این پیام جدید را به دنیا آورده است ـ عشق آفریدگار به آفرینش، عشق آفریدگار به خانواده‌ی بشری ـ و به بشریت نشان می‌دهد که در این دنیا این فرصت بزرگ را دارد که نژادی متحد و آزاد شود.

بیشتر یاد بگیرید

چرا اینجاست؟

شما شتابان به سمت آینده‌ای می‌روید که با گذشته متفاوت است، اما خود را مهیا نکرده‌اید. به همین دلیل است که پیامی جدید از سوی خداوند آمده است.

بشر در سراشیب تغییر بزرگ و آینده‌ای نامطمئن ایستاده است

بیشتر یاد بگیرید

پیام جدید خداوند چیست؟

پیام جدیدی از سوی خالق تمام هستی فرستاده شده است. پیامی است برای آماده کردن فرد و آماده کردن مردم دنیا برای بقا و پیشروی از میان خطرهای بزرگی که در انتظار بشریت است. این پیام هدیه‌ی بزرگی ست در مواجهه با نیازی اضطراری

بیشتر یاد بگیرید

پیام جدید مدافع چه چیزی ست؟

آزادی بشر ـ یادگرفتن اینکه چگونه در برابر چالش‌های بی‌سابقه و خطرناکی که در برابرتان است آزادی فردی خود و آزادی جمعی بشر را بنا، حفظ و از آن پاسداری کنید

بیشتر یاد بگیرید

پیام جدید از من چه می‌خواهد؟

پیام جدید از شما صداقت، جدیت، درست‌کاری و تعهد می‌خواهد ـ تمام چیزهایی که هر کس باید در زندگی خود برقرار کند و تمام چیزهایی که باید در میان جوامع و روستاها و شهرها و ملل دنیا برقرار شوند

بیشتر یاد بگیرید