معرفی پیام جدید

 

درباره ی پیام جدید

به پیام جدید خداوند خوش آمدید. فوق العاده است که شما در زندگی پس از سفری دراز که شاید اسرار آمیز

هم بوده است، سرانجام به اینجا رسیده اید. شما پیام جدید خداوند را پیدا کرده اید، و البته شاید آن شما را پیدا

کرده است. این امری تصادفی نیست

خداوند دوباره سخن گفته است. پیام جدید خداوند در جهان است. این معجزه ی عشق و ارتباط خدا با بشر است که در حال حاضر روی می دهد، و شما جزو اولین کسانی هستید که آگاه شده اند

پیام جدید خداوند ارتباطی اصیل از سوی خدا با تمام انسان های جهان است. این هدیه ی ارتباط و وحی که اکنون به دنیای باسواد با ارتباطات جهانی و آگاهی رو به افزایش جهانی داده می شود، به مردم تمام ادیان و ملل داده می شود

پیام جدید فقط برای یک قبیله، یک ملت یا یک گروه مذهبی نیست. بلکه این ارتباط خداوند با تمام جهان است

ارتباط خدا این قدرت را دارد تا قلب معنوی بشر را مشتعل ساخته، زنگ دعوت خدا را برای وحدت میان ملل و ادیان جهان به صدا درآورد و بشر را مهیای تغییرات بنیادین جهان و سرنوشتش در کیهانِ بزرگِ حیاتِ هوشمند سازد

پیام جدید طی مدت ۳۵ سال به مردی که مارشال ویان سامرز نام دارد وحی شد. او سفری طولانی و طاقت فرسا پیموده است تا پیام جدید خداوند را دریافت کرده و آن را به شما و تمام کسانی که قادر به دریافت آن هستند برساند

چرا شما؟

چرا شما به اینجا رسیده اید؟ چرا پیام جدید خداوند را پیدا کرده اید؟ این ممکن است امری اسرار آمیز یا یک اتفاق تصادفی به نظر برسد. اما در حقیقت این که شما پیام جدید را در چنین زمانی پیدا کرده اید دلیلی دارد

زیرا خداوند در سراسر جهان تعداد زیادی از انسان ها را دعوت می کند تا بیدار و مهیای زندگی ای جدید و بزرگ تر شوند – زندگی ای که اساس آن هدفداری، روابط و خدمت به دنیایی است که به شما نیاز دارد. خداوند و شورای ملکی، تعداد زیادی از انسان ها را دعوت می کنند تا هدف بالاتر خود را کشف و در زمان حاضر و زمان های دشوار پیش رو به بشر خدمت کنند

آیا شما یکی از این افراد هستید؟ آیا حس می کنید که زندگی شما فراتر از شرایط عادی و روزمره، سرنوشت و هدف بالاتری دارد؟ آیا حس می کنید که باید افراد دیگری را پیدا کنید که هدف و سرنوشت شان با هدف و سرنوشت شما مرتبط است؟ آیا احساس می کنید که جهان به سمت آینده ای دشوار می رود و شما باید پی ببرید که این به چه معناست و چگونه مهیا می شوید؟

اگر چنین است، پس ممکن است که پیدا کردن پیام جدید دیداری با سرنوشت باشد. چرا که پیام جدید به این پرسش ها و بسیاری مسائل دیگر نیز پاسخ می دهد

پیام جدید راهی واضح برای پرورش دانش عرضه می کند. دانش هوش ژرف تری است که درون شما زنده است، و تنها چیزی که می تواند هدف بالاتر و روابط مقدر شما را در دنیا آشکار سازد

چرا حالا؟

این که شما در نقطه عطف عظیمی در تاریخِ بشر زندگی می کنید فوق العاده است. این زمانی است با تغییرات، چالش ها و فرصت هایی بی سابقه، و مردم در همه جا با آن مواجه هستند

احتمال جنگ، نزاع دینی، تغییرات محیط زیستیِ فاجعه آمیز و درد و رنج بشری پیش از این هرگز بالاتر و عواقب این بحران ها هرگز وخیمتر نبوده است. با این وجود، فرصت برای وحدت و همکاری جهانی هم هیچگاه بزرگ تر نبوده است

فارغ از این که کجا به دنیا آمدید، چگونه تربیت شدید، وضعت کنونی شما چیست، شما بخشی از این فصل تعیین کننده در تاریخ هستید. پیام جدید به ما می آموزد که هر یک از ما به میل خود در چنین زمانی وارد جهان شده ایم تا به بشرِ در حال تقلا خدمت و نقش ایفا کنیم تا آتش معنوی را در دل بشر زنده نگاه داشته و هدیه ی فیض و خرد را از منزلگاه کهن به همراه آورده و به جهان، در حالی که با بزرگ ترین آزمون هایش مواجه است، خدمت کنیم. شما خودتان به این پرسش بیندیشید که آیا به همین دایل اینجا هستید؟

دهه های پیش رو سرنوشت بشر را تعیین خواهد کرد. این عملیات و تصمیمات تک تک انسان ها است که هم امروز و هم در سال های پیش رو، سرنوشت و آینده ی خانواده ی بشری را تعیین خواهد کرد. بشر باید در سال های آتی بین دو گزینه انتخاب کند: حرکت به جلو بر اساس راه جدید وحدت و همکاری یا آینده ای با ستیز ابدی و سقوط. خداوند دوباره سخن گفته است چرا که ما در این آستانه ی عظیم ایستاده ایم

چرا یک پیام جدید؟

پیام جدید خداوند به دلیل چهار بحران اساسی فرستاده شده است که اکنون در جهان در حال بروز و ظهور هستند

۱
امواج عظیم تغییر و تحول زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در یک زمان به سوی بشر می آیند و احتمال جنک و رنج بشری در مقیاسی که پیش از این هرگز مشاهده نشده است به همراه دارند. بشر فاجعه ای جهانی به وجود آورده که قدرت تغییر خهان آشنای کنونی را دارد. ما مهیای این امر نیستیم. خداوند از طریق پیام جدید، هم راهی نو در راستای پیشرفت بشر و هم راهی برای آمادگی درونی و برونی که تک تک افراد بتوانند طی کنند، عرضه می کند

۲
بشر سر از جامعه ای بزرگ از حیاتِ در کیهان بر می آورد. تماس آغاز شده، و از سوی کسانی آغاز شده است که فرصت را برای سوء استفاده از بشرِ دوچار کشمکش و تفرقه، مغتنم می شمارند. بشر مهیای این امر نیست. برای اولین بار، خداوند ماهیت اصلی این تماس، و واقعیت و معنویت حیاتِ در کیهان را برملا می کند. این زمینه ای بزرگ تر برای درک تکامل و سرنوشت بشر و نحو عملکرد خدا در این دنیا و تمام دنیاها است

۳
ادیان جهان درگیر تفرقه و رقابت هستند، و حتی در درون خودشان. آنها به خاطر رقابت و تفرقه ی فزاینده، خانواده ی بشری را تضعیف کرده و در زمانی که ایجاد وحدت بشری حائز بیشترین اهمیت است، موجب کشمکش و نفاق شدید می شوند. پیام جدید به ما می آموزد که خداوند آغازگر تمام ادیان جهان است و این که همه ی ادیان به دست انسان تغییر کرده اند

۴
انسن ها در همه جا، چه در کشورهای ثروتمند چه در کشورهای فقیر، احساس فقر شدید درونی می کنند، احساس جدا بودن از هدف، روابط و جهت بزرگ تر زندگی. انسان ها در سراسر جهان نیازهای شدید معنوی در زندگی هایشان دارند و به این خاطر رنج می برند. خداوند با بیدار کردن قدرت معنوی دانش در همه ی کسانی که قادر به پاسخ دادن هستند، به این نیاز و آرزو جواب داده است. دانش اتصال ما به خداوند است. آنچه که در تعیین سرنوشت و آینده ی جهان ما حائز بیشترین اهمیت است، افراد هدایت شده توسط دانش است

در نتیجه ی این بحران چهارگانه، خداوند دوباره با جهان سخن گفته و برای همه ی ملل، قبایل و ادیان بشر هشدار و برکت و آمادگی فرستاده است

سرنوشت ما

پیام جدید آشکار کرده که بشر هم در جهان ما و هم در جامعه ی بزرگ حیات هوشمند در کیهان، سرنوشتی بزرگ به عنوان نژادی آزاد و متحد دارد. بشر این قدرت را دارد تا مسئله ی جنگ را حل و محیط زیست را بازسازی کند تا زمین منزلگاه پاینده ی او در آینده باشد. بشر دارای هدایا و توانایی های بزرگی است که باید در سراسر جهان حفظ شوند، بروز و ظهور کرده و پرورش یابند. اکنون ما فرصت و نیاز عظیمی در پیش رو داریم

اما این کار را چگونه می توان انجام داد؟ بشر چگونه می تواند از این راه کنونیِ بی پرواییِ مصیبت آمیز خارج شود؟ هنگامی که امواج عظیم تغییرِ محیط زیستی و سیاسی و اقتصادی، منافع و امنیت شخصی همه ی انسان ها را مورد تهدید قرار می دهد، چه چیزی می تواند انگیزه و الهام بزرگ تری به خانواده ی بشری القا کند؟

در پایان، این دانش، قدرت ژرف تر معنوی همه ی افراد است که می تواند منبع الهام عملیات و انگیزه های ضروری تک تک انسان ها شود تا هدف بالاتر خود را در زندگی پیدا کنند. و نهایتاً سبب می شود که بشر وحدت و همکاری را به جای رقابت، تفرقه و جنگ انتخاب کند

خداوند وحی جدید را ابلاغ کرده تا این قدرت معنوی را در همه ی انسان ها بیدار کند، بینش و توانایی بزرگ تری به وجود آورد، و موجب ساختن آینده ای شود که بسیار بهتر از گذشته مان باشد. در اینجا خداوند از درون افراد تمام ملل و سنن دینی عمل می کند

اکنون کمک بزرگی از سوی خداوند و شورای ملکی، شورایی که اراده ی خدا را به زبان بشری ترجمه می کند، به جهان داده می شود. کمک آمده است. خداوند دوباره سخن گفته است. راهی جدید در راستای پیشرفت شما و تمام جهان وجود دارد

از کجا شروع کنیم؟

شما پیام جدید خداوند را پیدا کرده اید اما این به چه معناست؟ سپس چه خواهید کرد؟ برای اندیشیدن به اهمیت این کشف وقت بگذازید و مراحل بعدی را مورد ملاحظه قرار دهید

سخنان صدای وحی را بخوانید و آن را بشنوید

علان را بخوانید و سپس وحی های اصلی پیام جدید را بشنوید

قرائت
التزام
آغاز

داستان رسول را بخوانید

مارشال ویان سامرز ۳۵ سالِ گذشته ی زندگی اش را فدای دریافت پیام جدید خداوند کرده است. داستان رسول را بخوانید و درباره ی مردی که وظیفه ی رساندن پیام جدید را به جهان به عهده دارد، بیشتر یاد بگیریدسخنان رسول را بشنوید

رسول امروز در جهان زندگی می کند. او گاه گاهی با یک پیام برای تمام جهان و دانش جویان پیام جدید، ظهور می کند. سخنان رسول را بشنوید

سفر را در کتاب گام هایی به سوی دانش، طی کنید

خداوند کتاب گام هایی به سوی دانش را فراهم آورده است به عنوان راهی که تک تک افراد بتوانند طی کنند تا این نیروی بنیادی و توانایی بزرگ در زندگی تقویت شود. این گام ها به صورت انلاین و رایگان در اختیار همه ی افراد قرار دارند

به آموزشگاه آزاد آنلاین پیام جدید بپیوندید

به آموزشگاه آزاد پیام جدید بپیوندید، آموزشگاهی متشکل از دانشجویان بیش از ۷۰ کشور که پیام جدید را آموخته و مطابق آموزه های آن زندگی می کنندمتن های بیشتری را از کتابخانه ی پیام جدید مرور کنید