<>

خداوند دوباره با انسان سخن گفته است

مجموعه تغییرات عظیمی به طور همزمان در جهان روی می دهد. خداوند كه متوجه اين نياز بزرگ بر روى كره زمين است، دوباره سخن گفته است. پيام جديد خداوند در دنيا هست

درباره پيام جديد بيشتر ياد بگيريد