Vigtige Udtryk

Det Nye Budskab fra Gud åbenbarer, at vor verden står ved den største tærskel i menneskehedens historie og evolution. Ved denne tærskel er et Nyt Budskab fra Gud kommet. Det åbenbarer den store forandring, der kommer til verden og vor skæbne i Det Større Fællesskab af liv hinsides vor verden, som vi hverken kender til eller er forberedte på.

Her gendefinerer Åbenbaringen visse bekendte udtryk indenfor en større sammenhæng og introducerer andre udtryk, der er nye for den menneskelige familie. Det er vigtigt at forstå disse udtryk, når man læser Det Nye Budskabs tekster.


Gud åbenbares i Det Nye Budskab som Kilden og Skaberen af alt liv og af talløse racer i universet. Her afsløres den større virkelighed af Gud i den udvidede sammenhæng af alt liv i denne verden og af alt liv i universet. Denne udvidede sammenhæng gendefinerer betydningen af vor forståelse af Gud og af Guds Magt og Tilstedeværelse i vort liv. Det Nye Budskab siger, at for at forstå, hvad Gud er i vor verden, må vi forstå, hvad Gud er i hele universet. Dette afsløres nu for første gang gennem et Nyt Budskab fra Gud. I Det Nye Budskab er Gud ikke en person eller en singulær bevidsthed, men istedet en gennemtrængende kraft og virkelighed, der gennemtrænger alt liv og eksisterer hinsides teologiens og den religiøse forståelses begrænsninger. Gud taler til den dybeste del af hvert enkelt menneske, gennem Kundskabens magt, der lever i dem. Lær mere…

Adskillelsen er den fortsatte tilstand og forfatning ved at være afskilt fra Gud. Adskillelsen begyndte, da en del af Skabelsen ønskede at have friheden til at være adskilt fra Gud, til at leve i en Adskillelsestilstand. Som et resultat, skabte Gud vor udviklende verden og det ekspanderende univers, som et sted at leve for de adskilte i talløse former og steder. Før Adskillelsen befandt alt liv sig i en tidløs tilstand af uberørt forening. Det er til denne oprindelige tilstand af forening med Gud, som alle, der lever i Adskillelse, ultimativt kaldes til at vende tilbage til. Guds mission i vor verden og i hele universet er at genvinde de adskilte gennem Kundskab, der er den del af hvert enkelt menneske, der stadigt er forbundet med Gud. Lær mere…

Kundskab er det dybere åndelige sind og den åndelige intelligens i hvert enkelt menneske, der venter på at blive opdaget. Kundskab repræsenterer den evige del af os, der aldrig har forladt Gud. Det Nye Budskab taler om Kundskab, som det store håb for menneskeheden, en indre kraft i hjertet af hver enkelt person, som Guds Nye Budskab er her for at afsløre og kalde frem. Kundskab eksisterer hinsides intellektet. Den alene har magten til at lede hver enkelt af os til vort højere formål og vore skæbnebestemte forhold i livet. Lær mere…


Den Englelige Forsamling er det mægtige Englelige Nærvær, der overvåger verden. Den er del af det tjenestes og forholdshierarki, der er etableret af Gud, til at overvåge forløsningen og tilbagevendingen af alt adskilt liv i universet. Hver verden, hvor sansende liv eksisterer, bliver overvåget af en Englelig Forsamling. Den Englelige Forsamling, der overvåger vor verden, har oversat Guds Vilje for vor tid til menneskeligt sprog og menneskelig forståelse, hvilken nu åbenbares gennem Det Nye Budskab fra Gud. Udtrykket, Den Engelige Forsamling, er synonymt med udtrykkene Det Englelige Nærvær og Den Englige Vært. Lær mere…


Det Nye Budskab fra Gud er en sand Åbenbaring og kommunikation fra Gud til verdens folk, både for vor tid og for kommende tider. Det Nye Budskab er en gave fra Skaberen af alt liv til folk af alle nationer og religioner og repræsenterer det næste mægtige udtryk af Guds Vilje og Plan for den menneskelige familie. Det Nye Budskab er mere end 9000 sider langt og er den største Åbenbaring nogensinde givet til verden, nu givet til en læse- og skrivekyndig verden af global kommunikation og voksende global bevidsthed. Det Nye Budskab er ikke en sidegren eller en reformation af nogen tidligere tradition. Det er et Nyt Budskab fra Gud til menneskeheden, der nu står overfor stor ustabilitet og omvæltning i verden og den store tærskel, det er at dukke op i Det Større Fællesskab af intelligent liv i universet. Lær mere…


Åbenbaringens Stemme er Den Englelige Forsamlings forenede stemme, der afleverer Guds Budskab gennem en Budbringer, der er sendt ind i verden med denne opgave. Her taler Forsamlingen som én Stemme, de mange, der taler som én. For allerførste gang i historien, kan du høre selve Åbenbaringens Stemme, der taler gennem Guds Budbringer. Det er denne Stemme, der har talt til alle Guds Budbringere i fortiden. Åbenbaringens Stemmes Ord og Lyd er i verden påny. Lær mere…


Budbringeren er den ene udvalgte, den ene forberedte og den ene, der er sendt ind i verden af Den Englelige Forsamling for at tage imod Det Nye Budskab fra Gud. Budbringeren for denne tid er Marshall Vian Summers. Han er en ydmyg mand uden nogen stilling i verden, der har gennemgået en lang og vanskelig forberedelse, for at kunne udfylde en så vigtig rolle og mission i livet. Han er pålagt en stor byrde, en stor velsignelse og et stort ansvar ved at tage imod Guds rene Åbenbaring og ved at beskytte og præsentere den i verden. Han er den første af Guds Budbringere til at åbenbare virkeligheden af Det Større Fællesskab af intelligent liv i universet. Budbringeren har været engageret i en Åbenbaringsproces i over 30 år. Han lever i verden i dag. Lær mere….


Profeternes Segl er et segl etableret af Gud ved slutningen af Budbringerens liv. Det forsegler Åbenbaringen i uberørthed, beskytter det imod tilføjelser eller modifikation af Guds kommunikation. Profeternes Segl etableres alene af Gud, og kun Gud alene kan bryde Seglet ved tærskler i menneskehedens evolution og fremkomst, hvor Gud vælger at tale igen. Lær mere…


Tilstedeværelsen eller Nærværet refererer enten til Kundskabens tilstedeværelse i den enkelte, Nærværet af Den Englelige Forsamling, eller ultimativt Guds Nærvær. Nærværet af alle disse tre virkeligheder byder på en livsændrende oplevelse af nåde og forhold, der kan opleves ved at følge livets mysterie, og ved at studere og praktisere, enten en af Guds tidligere Åbenbaringer, eller Guds Nye Åbenbaring for verden. Den Nye Åbenbaring byder på en moderne vej til at opleve magten af denne Tilstedeværelse i sit liv. Lær mere…

Trin til Kundskab er en ældgammel bog af åndelig praksis, der nu gives af Gud til verden for første gang. Ved at tage denne mystiske rejse, bliver hver især ledt til at opdage Kundskabens magt og oplevelsen af dyb indre viden, der kan lede vedkommende til deres højere formål og højere kald i livet. Lær mere…


Det Større Fællesskab er det større univers af intelligent liv, hvori vores verden altid har eksisteret. Dette Større Fællesskab omfatter alle verdener i universet, hvor sansende liv eksisterer i alle evolutions- og udviklingsstadier. Det Nye Budskab åbenbarer, at menneskeheden befinder sig i en tidlig og ung fase af sin udvikling og at tiden er kommet til, at menneskeheden forbereder sig på at dukke op i Det Større Fællesskab. Det er her ved tærsklen til rummet, at menneskeheden opdager, at den ikke er alene i universet eller selv ikke i sin egen verden. Lær mere…


Det Større Mørke er en Intervention, der foregår, af visse racer fra Det Større Fællesskab, der er her for at drage fordel af en svag og splittet menneskehed. Dette sker på et tidspunkt, hvor den menneskelige familie indtræder en periode med tiltagende nedbrydning og uorden i lyset af de Store Bølger af forandring. Interventionen præsenterer sig selv som en gavnlig og forløsende kraft, mens dens ultimative mål i virkeligheden er at underminere menneskelig frihed og selvbestemmelse og tage kontrol over verden og dens ressourcer. Det Nye Budskab afslører, at Interventionen hemmeligt søger at etablere sin indflydelse her i folks sind og hjerter på et tidspunkt med tiltagende forvirring, konflikter og sårbarhed. Som denne verdens indfødte folk, påkaldes vi til at gå imod denne Intervention og til at advare og uddanne andre, og således forene den menneskelige familie i et stærkt fælles formål og forberede vor verden på livets udfordringer og muligheder i Det Større Fællesskab. Lær mere…


Forandringens Store Bølger er en række stærke miljømæssige, økonomiske og sociale kræfter, der nu konvergerer over verden. De Store Bølger er et resultat af menneskehedens mis- og overdrevne brug af verden, dens ressourcer og dens miljø. De Store Bølger har magten til drastisk at ændre verdens overflade og skabe økonomisk ustabilitet, løbske klimaforandringer, voldsomt vejr og tabet af agerjord og ferskvandsressourcer, der truer med at skabe en tilstand i verden med store vanskeligheder og menneskelig lidelse. De Store Bølger er ikke en afslutning eller en apokalyptisk begivenhed, men i stedet en overgangsperiode til en ny verdenstilstand. Det Nye Budskab afslører, hvad der er på vej til verden og den større forberedelse, der må påtages af tilstrækkeligt mange mennesker. Det er et kald på menneskelig forening og samarbejde, nu født af den rene og skære nødvendighed, for bevarelsen og beskyttelsen af menneskelig civilisation. Lær mere…

Det Mentale Miljø er et miljø bestående af tanker og sindsbevægelser, der eksisterer parallelt med det fysiske miljø. Det Mentale Miljø indeholder kræfter, der påvirker vor tænkning og vore sindsbevægelser, og som kan dominere os, indtil vi bliver stærke med Kundskab. Lær mere….


Højere Formål refererer til det specifikke bidrag, hvert enkelt menneske blev sendt ind i verden for at yde, og de unikke forhold, der vil gøre fuldendelsen af dette formål muligt. Kundskab i den enkelte holder deres højere formål og skæbne for dem. Den kan ikke fastslås af intellektet alene. Den må opdages, følges og udtrykkes i tjeneste for andre, for helt at blive erkendt. Verden har behov for demonstrationen af dette højere formål fra mange flere mennesker, end nogensinde før. Lær mere…


Den Spirituelle Familie refererer til den lille arbejdsgruppe, der blev formet efter Adskillelsen, for at gøre det muligt for alle enkeltindivider at arbejde i retning af højere tilstande af forening og forhold, påtaget over en lang tidsperiode, som kulminerer i vedkommendes endelige tilbagevenden til Gud. Din Spirituelle Familie repræsenterer de forhold, som du har genvundet gennem Kundskab, under din lange rejse gennem Adskillelse. Nogle medlemmer af din Spirituelle Familie befinder sig i verden og nogle befinder sig hinsides verden. De Spirituelle Familier er del af Guds mystiske Plan om at befri og genforene alle, der lever i Adskillelse. Lær mere…


Ældgamle Hjem refererer til livets virkelighed og den tilstand af bevidsthed og forhold, du havde, inden du ankom til verden, og til hvilket du vil vende tilbage efter dit liv i verden. Dit Ældgamle Hjem er en tilstand af forbindelser og forhold til din Spirituelle Familie, til Forsamlingen og til Gud. Lær mere…