Jesus og det Nye Budskab fra Gud

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 13. april, 2013
i Boulder, CO

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

For at forstå behovet for et Nyt Budskab fra Gud, må du forstå, at Gud har sendt Budskaber af stor betydning til verden meget længe. Men disse Budskaber kunne først indledes ved indtoget af den menneskelige civilisation. Før det var menneskeheden alt for primitiv og isoleret, adskilt og spredt til at tage imod et Verdensbudskab.

Desværre er religion blevet fejlanvendt og misforstået og korrumperet gennem menneskelig optagelse og [usurpation.] Derfor er folks forhold til religion blevet forvrænget og tilsløret.

Mange mennesker forstår ikke, hvad disse fremragende Budskaber var for, hvorfor de blev givet, hvornår de blev givet og meningen med Budbringeren. Derfor må afklaring gives og om nødvendigt selv korrektion, så I kan se, hvad der er sket før, og hvad der må ske nu.

Gud har talt igen i en tid for stort behov, en tid med stor og stigende uvished og omvæltning i verden, idet menneskeheden står overfor Store Bølger af forandring. Det er en tid, der ikke ligner nogen tidligere tid i historien, for det er ikke blot én gruppes, én stammes eller én nations skæbne. Det er hele den menneskelige families skæbne.

Gud taler nu til en boglig verden, en verden af global kommunikation, en verden af globale konsekvenser. Gud taler på et tidspunkt, hvor menneskeheden står på tærsklen til at engagere sig med livet i universet, den største begivenhed i menneskehedens historie – ja den største begivenhed i nogen verdens historie – og menneskeheden står overfor store miljømæssige, sociale og økonomiske forandringer og omvæltninger, hvilket aldrig før er set på sådan en skala.

Ingen af Guds tidligere store Åbenbaringer kan forberede menneskeheden på disse ting. Derfor må Gud tale igen og har talt igen – ikke alene til én nation, én stamme eller én region, men til hele verden – en Åbenbaring, der i rækkevidde, i detaljer, i omfang er større end noget, der nogensinde er givet til menneskene.

I lever i en Åbenbaringens tid. Budbringeren er i verden. En sådan begivenhed har ikke fundet sted siden Muhammeds dage.

For at forstå disse ting, må du se forholdet mellem Guds Nye Åbenbaring og Budbringeren i verden, og disse store Lærer og Profeter og Budbringere.

For at forstå Guds Åbenbaring, må du forstå Guds tidligere Åbenbaringer – ikke hvordan de er anvendt og afsløret og skildret gennem menneskelig forståelse, menneskeligt kompromis, menneskelig ignorance og menneskelig korruption, men hvad de egentlig betød, hvorfor de blev givet og hvordan de er i harmoni med Guds Nye Åbenbaring.

Alle Guds Budbringere er kommet fra den Englelige Forsamling. De er ikke guder, men de er heller ikke almindelige mennesker.

Dette er ikke før erkendt, så der må gives mange korrektioner og præciseringer, for at se det harmoniske i Guds Åbenbaringer. For de er alle kommet fra Gud. De er alle ændret af mennesker og af kultur. Og således ser de nu ud til at konkurrere med hinanden, hvilket giver anledning til store stridigheder og konflikter og religiøs krig og religiøs fundamentalisme. Nu er religion blot endnu en faktor til at splitte og opdele den menneskelige familie, i stedet for at bringe større forening, medfølelse og formål, som var hensigten med dem [Åbenbaringerne].

Jesus blev sendt fra den Englelige Forsamling for at undervise i meningen med tilgivelse, medfølelse og åbenbaringen om Helligånden, som i det Nye Budskab kaldes Kundskab.

Alle Jesu fremragende udtalelser er Helligånden, der taler gennem ham, for ingen kommer til Gud, undtagen gennem Kundskabens kraft og nærvær – den Kundskab, som Gud har lagt i hvert enkelt menneske, og Kundskaben om Gud, og om hvordan de er forbundne og relaterede – en forståelse, der er ny for verden, skønt erkendt af forudvidende individer op gennem historien.

Jesu præsteembede blev aldrig fuldført, fordi han blev tilintetgjort af sin egen kultur. Og optegnelsen over hans livs begivenheder er for størstedelen gået tabt, idet der først langt senere blev givet vidnesbyrd, gennem mundtlig overlevering, så hans liv nu er blevet tilsløret og han nu er blevet mere af en legende, end en historisk virkelighed.

Men han vandrede på denne jord, og han underviste i tilgivelse og medfølelse. Og han demonstrerede Kundskabens kraft, Helligånden, gennem individet, talte nu for at ændre menneskenes kurs, talte i krydsfeltet mellem kultur og historie, så dette Budskab kunne spredes og gøres tilgængeligt for mennesker udenfor hans egen kultur, udenfor hans egen nation og stamme. Og således har det været en grundlæggende etisk, moralsk og åndelig hjørnesten i skabelsen af den menneskelige civilisation.

Gud tænker på fremtiden, ikke kun på nutiden, på menneskers velbefindende i kommende tider, ikke blot de menneskers velbefindende, der lever i dag. Så Åbenbaringen må besvare spørgsmål, der endnu ikke er overvejet, og må forberede menneskeheden på sin evolutions næste store stadie.

Naturligvis var Jesu Budskab meget mystisk – det talte til uvidende analfabeter, undertrykte af den magtfuldeste nation på Jorden, og talte ind i en tid med stor splid og forvirring og elendighed. At miste en sådan Lære til netop de kræfter, der undertrykte hans folk, nødvendiggjorde skabelsen af en historie om, at han byggede bro over kløften til Gud, som var Gud forinden utilfreds med menneskeheden, hvilket ikke er tilfældet; som var Jesu liv forspildt, brugt som en erstatning for de fejl, der førte hele vejen tilbage til Edens Have, hvilket blot er en symbolsk historie.

Så Jesus blev gjort til en gud, fordi han som Budbringer syntes utilstrækkelig til at bevæge folket og etablere en religion baseret på sig. Problemerne med fortolkningen begyndte i udgangspunktet, af mennesker, der ikke havde nogen anelse om Kundskabens kraft og nærvær i dem selv eller i andre. De ville misanvende religion med deres egne formål for øje – for at skabe social orden, skabe en ensartet forståelse og tro, tøjle mennesker under denne tankeadministration. Og således gik Helligåndens Mysterium, der talte gennem Budbringeren, tabt, undtagen for nogle få.

Jesu livs store mirakel var demonstrationen af Kundskab, undervist til mennesker, der ikke havde nogen idé om sådanne ting. De var slaver af deres omstændigheder, deres fattigdom og deres undertrykkelse, fortabt i en verden fyldt med guder og fantasier og naturens grusomhed, der trængte ind på dem ved hvert hjørne.

Men Gud må plante kimen til fremtidig forståelse, selv i det turbulente øjeblik. Gud må give den større Lære, selvom meget få i udgangspunktet kan tage imod den eller forstå den. Det er dilemmaet ved at bringe en ren Åbenbaring til en forvirret og korrumperet verden.

Selv nu, hvor Guds Nye Åbenbaring bliver præsenteret, eksisterer det samme problem, idet folk forsøger at bruge den til at passe ind i deres nuværende overbevisninger og præferencer, bruge den til at rette deres vrede, deres frygt og deres dom over andre. Det er det samme korrupte miljø, ser du. Men det større Budskab må alligevel leveres, selvom denne tids folk knapt kan forstå det, bortset fra nogle få.

Jesus står sammen med Guds Nye Budbringer, da de kommer fra den samme gruppe. De kommer for at fremme udviklingen af den menneskelige civilisation, udviklingen af Kundskab i verden, dyrkningen af ægte frihed og bemyndigelse af individet.

Alle blev sendt til verden for at yde et bidrag til verden, til dens nuværende og fremtidige forfatning. Men for at finde dette bidrag, må du engagere dig med din dybere natur, repræsenteret af Kundskab, som repræsenterer Helligånden, der bevægede Jesus og ledede ham i hans store mission på Jorden.

Jesus levede ikke længe nok til at få sin Lære nedskrevet, få dikteret og transskriberet meningen med sin tilstedeværelse på Jorden. I hans levetid, var hans tilhængere ikke stærke nok til at forstå den sande mening med hans tilstedeværelse. Og de, der senere skulle repræsentere religion og kristendom, kendte ikke til disse ting.

Gud har nu givet Åbenbaringen med så stor dybde, med så megen gentagelse – for at etablere vejen og formålet; forståelsen; måden at se sig selv, andre og verden på; hvordan man tænker i harmoni med Kundskab i én selv, så éns verdslige sind og Kundskabens dybere sind kan genlyde med hinanden og forene sig i dig, og dermed afslutte Adskillelsen i dit indre og bane vejen for dine større bidrag i verdens tjeneste.

Hvis du kunne forstå kristendommen på disse betingelser, ville den give perfekt mening for dig, og du ville se forskellen mellem dens rene budskab og formål, og alt, hvad der gennem tiderne er gjort med den.

Folk bruger religion til at gå i krig. De bruger religion til at undertrykke andre. De gør deres idéer om religion absolutte og undertrykker derefter alle omkring sig med deres tro, som ofte ikke har noget at gøre med realiteten af Guds Formål og Mission på jorden. De tror, at deres ideologi er sandheden, men det er bare en ideologi. De kender ikke Kundskabens Vej. De kender ikke den kraft og det nærvær, der bevæger individet, og hvordan Gud vil forløse alle mennesker, gennem denne kraft og tilstedeværelse, som lever i dem, hvis den kan opdages, skelnes og følges trofast.

Jesus talte til en verden af analfabeter. Det var hans bidrag på denne tid og dette sted, og det var meget passende for denne tid og dette sted. For det Mysterium og den Kraft, som han reelt repræsenterede, ville genlyde med bestemte individer i mange kulturer og, mere end etableringen af de store kirker og institutioner, skulle de bevare den sande lære og meningen med Jesu tilstedeværelse og mission på Jorden.

Du kan ikke være tæt på Jesus, hvis han er en gud. Og du vil begå den fejl at appellere til Jesus i stedet for til Gud for det du virkeligt har brug for, hvilket har været skik så længe og hvilket fortsætter i dag.

Det er nødvendigt at have en naturlig affinitet med Jesus og at genlyde med ham er vigtigt, men, ser du, han er en del af Forsamlingen og vil ikke vende tilbage til verden, for hans arbejde er nu i et større panorama af livet, kaldet det Større Fællesskab, og i menneskenes indtræden i dette Større Fællesskab. Derfor står han med Budbringeren i dag, ligesom alle livets store Budbringere gør her.

Det er svært for folk at få deres idéer sådan udfordrede. De har investeret så meget i dem. At måtte genoverveje disse ting kræver ægte mod og integritet. Hvem af jer har dette mod og denne integritet? Uden dette mod og denne integritet, vil Guds Nye Budskab og Guds Budbringer blive fornægtet og latterliggjort, modstået og undertrykt, af selvsamme grunde som Guds store Budbringere i fortiden blev afvist og fornægtet, af arrogance, uvidenhed og dumhed. Men disse ting findes i menneskers sind i dag, i så mange mennesker.

Det Gud gør i denne verden er hinsides menneskelig forståelse. Men magten af Guds Nærvær i dit liv må afklares, ellers vil du tro, at den er noget helt andet. Du vil enten tro på den eller afvise den, uden at vide, hvad den virkeligt er, hvad den virkeligt betyder, og hvad den virkeligt kan gøre for dit liv og for andre gennem dig.

Ud fra det lidt, der er om Jesu liv, er det tydeligt, at han blev overtaget af en Større Magt. Men hvad hans fødsel angår er komplet opspind. Hvad de fleste af hans mirakler angår er opspind. Det er den historie, der er blevet til adskilt fra livet.

Mennesker vil have verdslig magt. De vil have en Barabbas, ikke en Jesus. De vil have en gudekonge, der vil regere deres lande og regere deres liv. De vil have en magt, der er stærk nok til at overvinde deres modstandere og dominere andre nationer.

De tror helt og holdent, at Gud repræsenteres af ét individ, men det kan aldrig være. Universets Gud, Guden af en milliard, milliard racer og flere kan ikke legemliggøres i ét individ. Det er ikke muligt. At tænke sådan er at tro, at Gud blot er en større udgave af én selv, hvilket er en fejl, som mennesker har begået op gennem hele historien. For de kan ikke forestille sig en Gud, der tænker anderledes og som ikke er omgivet af de problemer, der undertrykker dem her på Jorden.

Men vær ikke bekymret, for individer og nationer over hele universet begår den samme fejl. Det er problemet ved at leve i Adskillelse. Men Gud har besvaret Adskillelsesproblemet, da Kundskab lever i hvert enkelt menneske.

Helligånden besøger dig ikke blot; den lever i dig, venter på, at du reagerer, holder dig ude af problemer, prøver at rette dit liv ind, så du kan nå et modenhedsstadie, hvor du begynder at erkende, at du er her for et større formål, som ikke er det formål du har opfundet for dig selv eller som din nation eller dit land har opfundet for dig.

For at kende Gud, må du kende den kraft og tilstedeværelse, som Gud har lagt i dig, for den er kilden til din forløsning, uanset om du er kristen, muslim, jøde eller af en hvilken som helst nation og hvilken som helst tro. Selv hvis du ingen tro har, er det det samme.

For Guds plan er at redde alle – ikke kun nogle få udvalgte, ikke kun de troende, ikke kun dem, der lever eksemplariske liv. Men med tiden og over tid er det Guds plan at redde alle.

Tænk på disse ting i lyset af din religionsforståelse – det, du er blevet lært, det, der måske er blevet påtvunget dig. Hele truslen om Helvede og forbandelse er en menneskelig kreation.

Dit Helvede og din forbandelse er at leve uden Kundskabens magt og nærvær, at leve et liv i forvirring og trældom, i en verden du ikke forstår, truet af utallige kræfter, undertrykt af utallige ting, overtaget af dine præferencer og din frygt og af andres præferencer og frygt. Det er dette Helvede og denne forbandelse du lever med i dette øjeblik, idet du lever i din Adskillelsestilstand.

Men gennem Jesus, gennem Muhammed, gennem Buddha har Gud givet elementerne til at forstå, hvad der må gøres for at løse denne situation.

Hvis du er tro mod Jesus, må du forstå, hvem han egentlig var, hvor han kom fra, og hvad han egentligt underviste.

For at være en sand elev af Muhammed, må du forstå ham som en Budbringer og udfra det lidt historie, der eksisterer om ham, prøve at skelne, hvad han reelt underviste, hvor han kom fra, og hvad han repræsenterede. Det samme gælder Buddha. Det samme gælder en hvilken som helst stor Lærer og Budbringer i verden – i denne verden og i en hvilken som helst verden.

For det Gud gør i denne verden, repræsenterer det Gud gør i hele universet – livets fysiske virkelighed.

Folk hører disse ord og føler vrede. De vil benægte dem. De vil lange ud efter dem, fordi deres overbevisninger er et dække over frygt og uvished, og de vil hellere bevare deres overbevisninger, end nogensinde se deres frygt og uvished i øjnene. De har måske investeret så meget i deres religiøse synspunkter, eller måske i deres fornægtelse af religion, at det er for meget for dem at måtte genoverveje disse ting og begynde forfra, eller sådan mener de.

Gud er ligeglad med hvilken religion du tilhører. Gud bekymrer sig om, hvad der rører dit hjerte, hvad du foretager dig, og hvad der motiverer dig til at gøre det, du gør. Gud bekymrer sig om, hvad du udtrykker i dine relationer. Gud bekymrer sig om, i hvilken grad du kan være forbundet og forenet med den større kraft i dig, hvilket er det eneste, der virkelig kan forløse dig, da Gud har lagt den der.

Den er en fremragende magt, men at tage imod den forlanger stor eftergivenhed, stor overgivelse og et større ansvar, hvilket kræver en ændring i, hvordan du betragter dig selv, andre og hele verden. Det kræver tilgivelse, medfølelse og en meget klar forståelse af, hvorfor mennesker begår fejl, og hvad der vil genoprette dem fra deres egen nedbrydning.

Jesus var en af de store Budbringere. Kan du tage imod hans Budskab? Kan du forstå det? Kan du leve det? Gør ham ikke til en gud. Tro ikke, at man kun gennem Jesus kan komme til Gud og krydse denne store tærskel.

For Jesus var et redskab for Kundskabens kraft, selve den Kundskab, der kan genoprette dig, forny dig og forløse dig. Og skønt Jesus var større end dig og større end næsten hvem som helst, der nogensinde har befundet sig i verden, var det magten i ham, der gav ham denne styrke, denne storhed og denne varige kraft i verden.

Der er religiøs tænkning, og så er der det sande engagement. De er meget forskellige og fører til forskellige resultater og forskellige lærer og forskellig forståelse.

Dette er så vigtigt for at forstå Guds Nye Åbenbaring i verden, som gives uden fanfare, gives uden nogen stor guddom, uden en fantastisk skabelsesberetning, uden menneskelig oplevelses endelige kulmination i en slags endelig Dommedag, som alle siger kommer, men aldrig synes at komme.

Således gives du nu den rene Lære – ukorrumperet, ubesmittet, uændret. Du kan endda høre Åbenbaringens Stemme, hvilket aldrig før har været muligt – Stemmen, som den, der talte til Jesus, til Buddha og til Muhammed. Denne Stemme kan du høre for første gang i historien.

Du lever i Åbenbaringens tid. Det er den største tid i historien, og her er du. Men kan du høre? Og kan du se? Og kan du reagere? Eller er dit sind dødt?

Er du omgivet af din tro som en tornekrone? Er dit hjerte lukket? Baserer du dit liv på dine idéer og dine formaninger og dine faste forestillinger? Eller er dit sind fri for disse ting, så du kan opleve øjeblikkets vidundere, Guds kraft og nærvær og Kundskabens bevægelse i dig?

Dette er din udfordring. For med Åbenbaringen bringer Gud en stor udfordring. Åbenbaringen er her ikke blot for at være en bekvemmelighed og en trøst eller en varm omfavnelse. Den er her for at give metoderne og vejen til din forløsning, til hvert enkelt menneske, fra en hvilken som helst tro, så du kan bringe Guds Nye Åbenbaring ind i din kristendom, ind i din islamiske tro, ind i din jødedom, ind i din buddhisme.

Her er der kun konkurrence på idéernes niveau. For den røde tråd i Guds arbejde i verden fortsætter med den Nye Åbenbaring. Hvis du forstår dette, vil du begynde at forstå dig selv – dine styrker, dine svagheder, dine succeser, dine fiaskoer og din store mulighed for at være på Jorden på dette tidspunkt, ved dette store vendepunkt for den menneskelige familie.

Lad dette være din forståelse.