Budbringerens Byrde

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 5. april, 2011
i Boulder, CO

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Gud har sendt et Nyt Budskab til verden. For menneskeheden går ind i en ny æra, en vanskelig æra, en æra med store miljøforandringer og politisk og økonomisk ustabilitet. Menneskeheden står overfor konkurrence fra racer i universet, som befinder sig i verden, for at drage fordel af menneskelige konflikter, med deres egne formål for øje.

Det er en tærskel, der vil afgøre den menneskelige civilisations skæbne og fremtid. Udfordringen vil være enorm, men det samme vil opfordringen til folk om at samarbejde for menneskelig opfindsomhed, kreativitet og forening. Det er en tid uden fortilfælde. Det er en Åbenbaringens tid.

Guds forrige Åbenbaringer kan ikke forberede menneskeheden på, hvad den nu vil stå overfor. Så Gud har igen talt til den menneskelige familie og sendt en Ny Åbenbaring til verden. Dette er Åbenbaringen.

En Budbringer er sendt hertil, for at tage imod den Nye Åbenbaring, for at bringe den ud i verden og for at opbygge dens altafgørende fællesskab, så dens renhed og dens effektivitet kan sikres.

Åbenbaringen er større end noget, der nogensinde før er givet til menneskeheden. Den indeholder sin egen ledsagetekst. Den giver dig ikke kun den større sandhed. Den fortæller dig, hvad den betyder, og hvordan den kan udtrykkes og anvendes.

Åbenbaringen vil ikke blive overladt til enkeltpersoner, uanset hvor velmenende de måtte være, til at afgøre dens betydning og værdi her på Jorden. Naturligvis har dette ført til både visdom og fejl tidligere.

Nu er Åbenbaringen for vigtig til at være overladt til menneskelig forståelse og opfindelse. Derfor er Budbringeren her. Derfor indeholder det Nye Budskab sine egne ledsagetekster og lærer – tusinde lærer til en verden under forandring.

Budbringeren bærer en stor byrde. Han har brugt årtier på at tage imod noget af enorm størrelse, en ny bevidstheds- og forståelsestærskel for den menneskelige familie.

Han har bragt Visdom og Kundskab fra universet hertil, så menneskeheden kan være forberedt på sit møde med livet udenfor sine grænser.

Han har bragt en Ny Åbenbaring om Gud og Skabelse. Han har bragt en ny forståelse af menneskelige relationer og menneskelig åndeligheds natur og formål.

Han bringer en Åbenbaring frem, der ikke er spoleret af verden, der ikke er blevet ændret af verden. Han tillader folk at høre den Stemme, der har talt til ham, så selve Budskabet kan være meget tydeligt.

Det er en Åbenbaring, der ikke ligner noget, der før er givet til menneskeheden. Den er ikke blot en fortsat ledsagetekst om menneskelig åndelighed. Den er ikke blot en videreudvikling af det, der er givet før. Den er ikke en reaktion på religioner eller religiøse institutioner.

Den er en ny tærskel for menneskeheden. For nu dukker I op i et Større Fællesskab af liv, og I må lære om dette Større Fællesskab, som vil redefinere jeres forståelse af Guddommelighed, formål og mening med livet.

Menneskeheden er på vej ind i en vanskeligere verden, en ny verden af miljømæssig ustabilitet, med stor risiko for menneskelige konflikter og krig. Nu fungerer I på global skala, hvor alle er involverede. Det er ikke kun én nations, én stammes eller én gruppes problem.

Så Vi taler med Skaberens autoritet, og Budbringeren må tale med Skaberens autoritet. Han vil blive fejlbedømt. Han vil blive tilsmudset. Han vil blive fornægtet. For det sker altid i en tid for Åbenbaring.

Men han er en ydmyg mand. Han er uden ambitioner og bedrag. På en måde er han for god til verden, men hans godhed er nødvendig for at repræsentere Åbenbaringen.

Det er en stor byrde for ham. At kommunikere noget af denne størrelsesorden kræver færdighed, klarhed og beslutsomhed fra hans side og fra de mange menneskers side, som vil aflægge vidnesbyrd om ham i begyndelsen af hans større præsteembede.

Åbenbaringen lever ikke op til folks forventninger. Den er ingen opfyldelse af fortiden. Den er ikke bundet til menneskelig forståelse, menneskelige konventioner og end ikke til menneskelig teologisk forståelse.

Alt dette må Budbringeren kommunikere. Han vil blive stillet tåbelige spørgsmål. Han vil blive stillet ondsindede spørgsmål. Tvivl og skyld og frygtelige associationer vil blive kastet over ham af de tåbelige og uvidende.

Folk vil føle sig truet af hans erklæringer, ikke fordi erklæringerne er forkerte, men fordi de er uvillige eller ude af stand til at revurdere deres egne idéer. De kan ikke reagere på den Nye Åbenbaring. De kan ikke acceptere, at Gud har talt igen. De har for meget frygt og har investeret sig selv for meget i fortiden til at kunne genoverveje deres overbevisninger, deres idéer og deres associationer.

Dog er der mange sind i verden, der er åbne. Der er mange mennesker, der leder efter den Nye Åbenbaring. Det ville være af største fordel, hvis de kunne kende til Budbringeren i hans levetid. Nu er han en ældre mand. Han har ikke mange år tilbage. Og derfor er det en stor velsignelse at møde ham, at kende til ham og høre ham tale, selv hvis du ikke kan være sammen med ham personligt.

For første gang bliver Åbenbaringen optaget nøjagtigt og fuldstændigt i Budbringerens levetid. Dette er ikke noget, der vil blive formuleret, efter at Budbringeren er væk, og kastet ind i en religiøs forståelse, af mennesker, som virkeligt ikke har den religiøse forståelse.

Det er derfor, at Åbenbaringen har taget så lang tid. Den bliver leveret med stor omhu. Den giver sine egne ledsagetekster, for at begrænse den store risiko for misforståelse og fejlanvendelse.

Budbringeren har fået Visdom og Kundskab fra universet om, at menneskeheden vil være nødt til at møde sine vanskeligheder her på Jorden og møde den enorme udfordring det er, at håndtere et ikke-menneskeligt univers, et konkurrencepræget univers, et univers som menneskeheden intet ved om.

Budbringeren må tale om virkeligheden og åndeligheden i dette Større Fællesskab af liv, i det mindste i generelle vendinger, så folk kan forstå, hvad de har med at gøre – de fordele, som menneskeheden har, og også dens ulemper.

Budbringeren vil tale om ting for nutiden og for fremtiden. Han vil give svar på spørgsmål, der end ikke er stillet. Han vil tale til menneskers behov i fremtiden såvel som mennesker i dag, for Åbenbaringen er ikke kun for denne tid, men for kommende tider.

Budbringeren har en hengiven hustru og søn og en lille gruppe af enkeltpersoner, som er engagerede og dedikerede til at hjælpe sig med at bringe Guds Nye Åbenbaring til verden.

De, der bliver kaldt til at være de første respondenter i mange nationer og fra mange kulturer, bliver nødt til at bevidne Budbringeren, fordi de lever i Åbenbaringens tid og i Budbringerens tid.

Mange mennesker vil have mange ting fra Budbringeren. De vil have ham til at skabe mirakler og være en healer og have svar på alle de politiske og sociale problemer i verden i dag. De vil muligvis have ham til at være ren og pletfri. De vil have ham til at være til stede for deres behov. De vil tænke, at han burde være mange forskellige ting. Dette konfronterer altid en Budbringer, der bringer en Åbenbaring, ikke kun for de tider, hvor den introduceres, men også for fremtiden.

Budbringeren vil være nødt til at skuffe mange af disse forventninger, for han kan ikke være alt for alle mennesker. Han kan ikke leve op til de moralske forventninger, som mange mennesker vil have. For de forstår ikke Budbringeren. De forstår ikke Åbenbaringens metoder.

Mange mennesker vil modsætte sig Budbringeren, fordi de ikke ønsker at se i øjnene, at en sådan person er i deres nærvær, hvad det kan betyde for dem, og hvilket slags ansvar det kan fremprovokere. De vil sige: “Åh, der er mange budbringere og mange profeter og mange lærer. Det kan ikke kun være én person.” Folk kan blive indignerede over dette.

Så er der selvfølgelig mange mennesker, der tror, at en ny profet ikke kan komme til verden, at Gud for århundreder siden sagde alt, hvad Gud nogensinde vil sige til menneskeheden. Gud har intet mere at sige til menneskeheden. Gud bekymrer sig ikke længere. Gud gav forskrifterne for århundreder siden, og det er tilstrækkeligt for evigt og altid.

Men ingen, end ikke Guds Budbringere, kan sige, hvad det næste er, Gud vil gøre. Ingen kan ærligt sige, at en Ny Åbenbaring ikke kan gives til verden, for det er en uvidenhedens og arrogancens holdning. End ikke Guds tidligere Budbringere kan fremsætte sådanne påstande.

Så folk bliver nødt til at se virkeligheden og betydningen af den Nye Åbenbaring i øjnene. De bliver nødt til at se deres respons til Budbringeren i øjnene. De bliver nødt til at se konsekvenserne af, at dette møde enten var en succes eller en fiasko, i øjnene. Det vil være en stor prøve – en integritets-, ærligheds-, klarheds- og visdomsprøve.

Hvis du er virkeligt ærlig overfor dig selv, vil du indse, at du ikke kan sige, hvad Gud vil gøre og ikke gøre. Du kan ikke hævde, at din religion er den eneste religion, eller den store religion, eller den sidste religion eller den endelige religion. For det er at påstå, at du kender Guds Plan og Formål for nu og for fremtiden, men ingen på Jorden, ingen i det fysiske univers, kan fremsætte en sådan påstand.

Her begynder du at se Budbringerens byrde. Han vil pege på Åbenbaringen – dens bemyndigelse af individet; dens retningsgiven til nationers ledere; dens budskab om formål, forening og uopsættelighed. Han vil tale om store problemer, som folk ikke ønsker at se i øjnene. Hans ord vil gå stik imod menneskelig fornægtelse og formodning.

Men Budbringeren er her ikke for at fordømme nationer og regeringer og institutioner, men for at give en afklaring af meningen og formålet med menneskelig åndelighed, og hvad der må gøres for at forberede sig på de Store Bølger af forandring, der kommer til verden, og på menneskehedens fremtid og skæbne i et Større Fællesskab af liv i universet.

De ting, han vil sige, kan kun siges af Budbringeren. For ingen på Jorden kunne kende til de ting, han siger. Ingen på Jorden har levet i det Større Fællesskab i nyere tid.

Mange mennesker ser stor fare med hensyn til verdens miljø og civilisationens fremtid, men ingen har hele billedet, ser du, for kun Gud kan give dette.

Og Gud må kommunikere gennem én Budbringer. Ellers vil Budskabet blive splittet og konfliktfyldt og konkurrerende, hvilket ville føre til stor forvirring og desillusion.

Budbringeren giver et helt nyt forståelsesparadigme, en Større Fællesskabsbevidsthed, en ny erkendelse af Gud og af naturen af det Guddommelige Nærvær, den Guddommelige Vilje og indflydelse i verden.

Dette er ikke en Gud for ét folk eller én verden. Dette er en Gud for alle universer.

Dette er ikke en faderlig Gudsskikkelse, der er optaget af menneskelige anliggender og alle detaljer i hver enkelts liv.

Dette er en Gud, der har sat evolutionens, de geologiske og biologiske forandringskræfter i gang i tidernes morgen.

Dette er en Gud, som ikke vil sidde og fælde domme og kaste mennesker ned i Helvedes ild, for Gud har givet hver enkelt person Kundskabens magt. De vil med tiden reagere på den, for det er den del af dem, der aldrig har forladt Gud, den del af dem, der aldrig har været adskilt. Det er Forløsningsplanen, som meget få mennesker i verden i dag virkeligt forstår.

Budbringeren bliver nødt til at tale om disse ting, hvoraf nogle er så langt ude over konventionel tænkning og forståelse, ting der må reageres på på et dybere niveau – et dybere erkendelsesniveau, et dybere ærlighedsniveau. Han præsenterer ikke blot teorier eller perspektiver eller idéer, der skal overvejes og diskuteres. Han leverer Åbenbaringen.

Det har taget ham årtier at tage imod den. Den er så stor. En del af den vil være forvirrende for folk, så langt ude over deres nuværende bekymringer og forståelse. Og dog er essensen af den iboende og naturlig for hver enkelt, for den taler til den dybere intelligens i hver enkelt, en intelligens født af deres forhold til det Guddommelige.

Dette er hinsides filosofisk debat og teologisk argumentation. Det er hinsides nationalt perspektiv eller religiøs stolthed. Det er hinsides alt, hvad der adskiller mennesker fra hinanden og sætter dem i kontrast til og i konflikt med hinanden her i verden.

Budbringeren vil præsentere åndelighed, som den er blevet praktiseret af viderekommende racer i universet. Dette skyldes ikke hans forståelse, men selve Åbenbaringen.

Budbringeren vil tale om den Intervention, der finder sted i verden i dag, af små grupper af fremmede opdagelsesrejsende og opportunister, som er her for at drage fordel af menneskelig svaghed og menneskelig forventning.

Budbringeren vil tale om Større Fællesskabsanliggender, ikke fordi han selv har været der og rejst rundt og besøgt utallige steder, men fordi dette er Åbenbaringen.

Budbringeren vil tale om relationer af højere formål. Dette har han oplevet og demonstreret i sit liv. Det, han vil sige, vil være en del af Åbenbaringen, for Åbenbaringen taler om mange ting.

Dette er Budbringerens byrde. Dette er inden i ham. Dette er blevet afsløret for ham.

Åbenbaringsprocessen er ikke forstået i verden. Folk tror, at Budbringerne er guder, eller også afviser de dem helt for blot at være lærere, der tilbyder anderledes perspektiver.

Folk vil gerne komme til Gud på deres egne vilkår, men Gud sætter vilkårene for engagement. Gud fastlægger vilkårene for tilnærmelsen. Du kender ikke din vej til Gud, men Gud kender vejen til dig. Du kan ikke bestemme, under hvilke omstændigheder du vil acceptere og tro på og tage imod Åbenbaring, for det er at være blind og arrogant.

Du ved ikke, hvad Åbenbaringen vil afsløre. Den er her ikke for at gøre dig rig, doven og glad. Den er her for at kalde dig til større tjeneste og for at forberede dig på en mere vanskelig og udfordrende verden, en verden, der nu vil involvere faktorer og påvirkninger, der aldrig er set før i verden, påvirkninger fra universet omkring jer.

Alle blev sendt til verden for at være i verden på dette tidspunkt, for at måtte se disse store og nye omstændigheder i øjnene. Så at påstå, at det er for meget for dig, er simpelthen at indrømme din svaghed og ikke anerkende dit ansvar for at forberede dig.

Enhver er selvfølgeligt svag til at begynde med. Man bliver ikke stærk af at gerne ville være stærk. Man bliver stærk af at reagere på livets krav og omstændigheder.

Det er meningen med Åbenbaringen. Det er Åbenbaringens kraft. Tiden tikker og marcherer videre. Menneskeheden har ikke ret meget tid til at tilpasse sig en ny verden og forberede sig på det Større Fællesskab.

Det er en del af Budbringerens byrde. Menneskeheden har ikke årtier og århundreder til at overveje betydningen og værdien af Åbenbaringen. For menneskehedens skæbne og fremtid står ved et stort vendepunkt. De beslutninger, der træffes i dag, vil afgøre resultatet af så mange ting.

Menneskelig forsømmelse, menneskelig uansvarlighed, menneskelig fornægtelse – alle disse ting vil garantere en langt vanskeligere fremtid for dig og for dine børn og for fremtidige generationer.

I denne verden bliver menneskelig frihed og suverænitet udfordret. I kan ikke gå ud fra, at I vil have disse ting i fremtiden, uden stor forberedelse og beslutsom handling.

Frihed er sjælden i universet. Nationer, der er frie, må forberede sig og må udvise stor diskretion og skelneevne. Det er alt sammen ting at lære og værdsætte og prioritere for menneskeheden.

Dette er Budbringerens byrde. Han vil være begrænset af folks begrænsede reaktion. Han vil blive holdt tilbage af andres ignorance. Han vil være nødt til at kæmpe mod projektioner af skyld og fordømmelse. Han bliver nødt til at træde sin kurs meget varsomt, med stor omhu. Alt hvad han siger kan huskes. Alt hvad han gør er en demonstration.

De mennesker, der er sendt for at være tæt på ham, må blive udviklede og uddannede og stærke, stærke med Kundskabens kraft, ellers kunne de forråde ham til de kræfter, der vil søge at underminere og hindre hans tilstedeværelse i verden.

Stort ansvar følger alle, der vil være tæt på Budbringeren, og alle, der vil tage imod Åbenbaringen. For du tager ikke kun imod det for din egen skyld, men også for at lade Åbenbaringen bevæge sig gennem dig til andre.

Den må deles fra person til person. Det er det mest effektive. Men hvis denne måde skal bevare det Nye Budskabs klarhed og integritet, må Budskabets renhed gives og lydoptages. Ellers vil dets betydning og værdi gå tabt i oversættelsen.

Dette er en del af Budbringerens byrde.

Tænk på disse ting. Overvej disse ting. Og overvej dit ansvar med hensyn til at reagere på Åbenbaringen og med hensyn til at overveje det faktum, at du lever på Budbringerens tid.

Tænk nu alvorligt over disse ting. Det er af stor betydning for dit liv og for den menneskelige families fremtid og velbefindende.