At Beskytte Sig Selv imod Interventionen

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)
Revelation feature image - Protecting Yourself from the Intervention

Som åbenbaret for
Marshall Vian Summers
den 17. marts, 2011
i Boulder, CO

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Mens menneskeheden står overfor sine største vanskeligheder, idet den lever i en verden i forfald, vil visse andre racer fra universet omkring jer komme i forsøget på at drage fordel af situationen for sig selv. Idet de poserer som oplyste væsener, der har jeres bedste interesse på hjerte, vil de søge at få større indflydelse her, i en verden af stor værdi og strategisk betydning.

Menneskehedens vanskeligheder og overforbrug af verden har foranlediget denne Intervention. Det er et Intervention med en farlig hensigt. Mange mennesker er blevet påvirket af den, og nogle er blevet kidnappet ombord på fartøjer, fremmede fartøjer, imod deres vilje. Det er et fænomen, som først fornylig er blevet opdaget og undersøgt nærmere.

Det er et globalt fænomen. Det gøres for at skabe et nyt fremtidigt lederskab for menneskeheden. Skulle Interventionen vise sig at lykkes, vil individer være på plads, der ser ud som mennesker, men er dedikerede og forbundede med selve Interventionen.

Andre kidnappes for at blive gen-konditionerede, blive vendt til at støtte Interventionen og dens planer og mål for menneskeheden. Det er en af de store farer, som den menneskelige familie står overfor på dette tidspunkt, en stor fare, som meget få mennesker i verden overhovedet er klar over.

Interventionen har fungeret her med ringe menneskelig modstand i mange årtier. Dens planer er nu i sine modne faser og venter på at udnytte menneskelig svaghed, menneskelig splittelse, menneskelig overtro og menneskelig forventning, til deres egen fordel, for at få kontrol over verden og verdens dyrebare ressourcer.

Deres mål er ikke at eliminere menneskeheden, men at bruge menneskeheden som en arbejdsstyrke, som en underdanig arbejdsstyrke, for at bevare udseendet af normalitet så længe som muligt, mens magten og autoriteten over verden flyttes til fremmede magter. Det er en kompleks og lusket plan.

Virkeligheden af den og demonstrationen på den i verden åbenbares gennem Guds Nye Åbenbaring, et Nyt Budskab for menneskeheden, som del af forberedelsen på det Større Fællesskab, et Større Fællesskab af intelligent liv i universet.

Menneskeheden er uopmærksom og uforberedt på denne store tærskel – faktisk, den største tærskel, som menneskeheden nogensinde har stået overfor, og en, der vil afgøre den menneskelige families skæbne og fremtid. Den har så stor betydning, at verdens regeringer skjuler, hvad de ved, og afskrækker deres befolkninger fra at spørge ind til dette yderst alvorlige problem.

Til trods for hemmelighedskræmmeriet og fornægtelsen har mennesker rundt om i verden bevidnet fremmede fartøjer flyve straffrit i jeres luftrum. Mange mennesker er blevet kidnappet imod deres vilje. Og andre er blevet påvirket til at tro og acceptere Interventionen og være del af dens overtalelse af menneskeheden.

Spørgsmålet opstår: “Hvordan kan jeg beskytte mig selv mod Interventionen?” Dette afhænger selvfølgelig af, hvad du tidligere har været udsat for. – I hvor høj grad har du haft kontakt og været udsat for Interventionen og dens tilstedeværelse i verden?

Guds Nye Åbenbaring er her for at levere forberedelsen og metoderne til at beskytte sig, men der er visse ting, som folk må vide fra starten, uanset i hvor høj grad de har været udsatte.

Det første er at blive opmærksom på Interventionen og ikke at lade sig narre af dens løfter om fred og frelse for menneskeheden. Her må du ikke lade dig blænde af avanceret teknologi. Og du må ikke miste troen på den menneskelige familie, menneskelige institutioner og menneskelig ledelse, for det vil Interventionen søge at udnytte til deres egen fordel. Efter at have mistet troen på menneskelig ledelse og menneskelige institutioner, vil folk naturligt vende sig i andre magters retning for at vejlede dem, for at beskytte dem og, sådan tror de, for at forløse og genoprette verden.

Det er et perfekt scenarie for en listig række af kræfter her i verden i dag. De kommer ikke med militær magt, for det er ikke deres styrke. Hvem de er i det Større Fællesskab er noget, som det Nye Budskab afslører, og som du opmuntres til at studere.

Gud har opfordret de få frie racer i jeres område af rummet til at bevidne Interventionen og sende deres vidnesbyrd og deres Briefinger, for at hjælpe med at forberede menneskeheden. Dette er gjort gennem en række Briefinger kaldet Menneskehedens Allieredes Briefinger. For det er vigtigt for jer at vide, at I har nogle i jeres region af rummet, der bekymrer sig om menneskelig frihed og suverænitet i denne verden, ellers vil I føle jer overvældet og for forklejnede til at have tillid til menneskehedens fremtid og frihed i universet.

Men de racer, der er frie, vil ikke intervenere i verden, for de forstår, at intervention er en krænkelse af menneskehedens autoritet og suverænitet i denne verden. Deres assistance vil blive givet i form af en række Briefinger, for at advare jer om tilstedeværelsen af Interventionen og hvad der må gøres for at modvirke dens tilstedeværelse i verden. Så det første skridt i din personlige forberedelse er at blive bevidst om Interventionen, som den virkeligt er, ikke som den foregiver at være.

Dernæst må du ikke miste troen på menneskeheden – på dens kreativitet, på dens magt og på dens integritet, til trods for de graverende og alvorlige fejl, der er begået i verden, og som vil blive begået i fremtiden, idet I står overfor en verden i forfald.

Du må ikke miste tilliden til din egen indre kraft og styrke, som Gud har givet dig, til at imødegå og navigere i de svære og usikre tider, der kommer. Uden denne tro og denne voksende selvtillid baseret på din reelle oplevelse, vil din bevidsthed om det Større Fællesskab og om Interventionen i verden være for overvældende for dig. Du vil ikke have et stærkt nok grundlag at stå på, og dit kendskab hertil vil slå dig og overvælde dig.

Det er grunden til, at Skaberen af alt liv sender den Nye Åbenbaring til verden og, med den, forberedelsen til at få adgang til Kundskabens større kraft i dig – et dybere Sind, et større Sind i dig, til den del af dig, der stadig er forbundet med Gud.

Uanset jeres religiøse overbevisninger eller mangel på religiøse overbevisninger, gælder dette for alle mennesker. Og det gælder for dig. Du må have denne større kraft og styrke tilgængelig og tage Trin til Kundskab, som de gives gennem den Nye Åbenbaring.

Det vi siger her er, at du må bygge et fundament i dig selv, hvor dine større styrker kan komme frem og begynde at vejlede dig i dit daglige liv, og at du får en stigende oplevelse af, at Kundskabens kraft og nærvær lever i dig og vil guide dig. når det virkeligt er nødvendigt.

Du kan ikke bruge denne magt til at opnå rigdom og fordele. Den er ikke en ressource for dit intellekt. Det er den alt for vigtigt og for stor til. Ligeledes kan du ikke forstå den intellektuelt, fordi Kundskabens kraft og Kundskabens realitet eksisterer udenfor dit intellekts rige og rækkevidde.

Dette taler om din dybere natur og dit større formål med at være i verden på dette tidspunkt, som langsomt og gradvist må afsløres for dig, efterhånden som du udvikler dig og tager Trin til Kundskab.

Hvis du skal have en Større Fællesskabsbevidsthed og forståelse, hvis du skal forstå de større kræfter, der bevæger verden, og det faktum, at menneskeheden nu ser konkurrence fra hinsides verden i øjnene, må du have denne større styrke. Du må opbygge den hver dag, for det er denne større styrke, der vil give dig immunitet overfor det Større Fællesskabs påvirkninger. Den vil gøre dig i stand til klart at se hinsides den kraft af overtalelse og bedrageri, der kastes over den menneskelige familie, især på individuel basis.

Idet den menneskelige tilstand nedbrydes og der er større uvished, konflikter og omvæltninger i verden, vil folk vende sig mod andre magter i universet, forblændet af avanceret teknologi og tilsynekomsten af dem, der erklærer, at de er her for at redde den menneskelige familie. Du må se hinsides dette bedrag, og du må advare andre, for det er et stort problem, der går ubemærket hen, og folk er uforberedte. De ved ikke, hvordan de skal forholde sig til det.

Her er din bevidsthed og din uddannelse af afgørende betydning, ellers vil du ikke have styrken til at modstå Interventionen. Du vil ikke have styrken og klarheden til at være i menneskehedens tjeneste, til at advare menneskeheden om farerne ved denne Intervention og hvad den reelt søger at etablere her på Jorden.

Kun Gud kan give dig denne uddannelse, og Gud har påkaldt de få frie racer i universet til at supplere denne uddannelse, så du kan få en meget klar forståelse af, hvad I har med at gøre. Men du må forstå, at konkurrence er del af naturen, og at intervention er noget, der har fundet sted op gennem menneskets historie, hvor én gruppe mennesker intervenerer ind i en anden gruppes miljø.
Interventionens lærer er klare, men folk er uvidende om disse ting. Medmindre de direkte har oplevet disse ting i deres egen nations nyere historie, kan begrebet intervention virke meget fremmed.

I håndteringen af tilstedeværelsen af Interventionen, skulle du opleve den på nogen måde, er det så vigtigt, at du ikke bliver følelsesladet. Bliv ikke kærlig. Bliv ikke bange. Vær neutral. Og hvis den er rettet specifikt mod dig, så fortæl den, at du erkender dens bedrag, og at du ikke vil støtte den. Gør dig selv til et uønsket emne for deres brug. Hvis du fortæller dem, at du vil modstå dem med hver eneste fiber i dit væsen, vil de ikke vælge dig som del af deres menneskelige repræsentantgruppe. Du vil ophøre med at være et ønsket emne for deres undersøgelse og eksperimenter.

I dette øjeblik har du ingen anelse om, hvor grusom deres behandling af mennesker reelt er. De har ingen agtelse for jeres åndelighed eller værdien af jeres tilstedeværelse. I er blot et redskab og en ressource for dem. Individuel frihed er ukendt for dem, og de værdsætter den ikke. De mener, den er del af menneskehedens kaotiske natur, en kaotisk natur, som de søger at kontrollere og eliminere.

Hvis du har mødt dem, er det vigtigt, at du søger hjælp til at afdække hvad der fandt sted, så disse ting ikke lurer i dig, påvirker dig og kaster skygger over dit sind.

Hvis du har mødt dem direkte, betyder det, at du er blevet påvirket og afskrækket fra at genkalde dig dine oplevelser og forstå dem klart og ærligt. Hvis dette har fundet sted, er du blevet kompromitteret. Du er blevet krænket. Dit sind er blevet brudt, og et forsøg på at ændre din forståelse og din bevidsthed er gjort.

Mange mennesker mistænker eller er sikre på, at dette har fundet sted for dem. Hvis de tænker klart og er ærlige overfor sig selv, vil de indse, at det er en krænkelse, og at det ikke udføres for et godt formål overhovedet.

Nogle er blevet vendt til det punkt, hvor det ville være meget svært for dem at se klart og at få adgang til Kundskabens kraft i dem selv. Deres tankegang er blevet ændret. De er blevet præget med billeder af menneskelig katastrofe og kaos. De er blevet overbeviste og forandrede, og nu ser de det, som deres herskere, ønsker de skal se. De tænker på den måde, som deres herskere vil have dem til at tænke. De tænker, at de er kloge og åndeligt oplyste, mens de i virkeligheden er faldet i trældom – en grusom trældom, en trældom, der vil fornægte dem deres menneskelighed og deres troskab til deres egen art. Så alvorligt er dette problem.

Omgiv dig selv og beskyt dig selv, ved at sige Nasi Novare Coram, som er en beskyttelse [givet af] det Englelige Nærvær. Opbyg din indre styrke og [forbindelse] til Kundskab, for Kundskab kan ikke overtales. Kundskab kan ikke anspores eller forføres. Den kan ikke overtages. Den forbliver stærk og klar og kan ikke krænkes. Kundskab er ukendt for Interventionen, ellers ville den ikke befinde sig her og foretage sine farlige og unaturlige aktiviteter.

Men du må forstå, at dit intellekt kan overtages. Det er i meget høj grad blevet overtaget af din familie og din kultur. Hvor meget stærkere vil Interventionens overtalelser ikke være, disse racer, der forstår, hvordan sind kan ændres, hvordan forsvar kan brydes ned, og hvordan sind kan infiltreres og præges og imponeres.

Disse former for overtalelse kan være endnu større end jeres kulturs kræfter. Uden Kundskabens kraft i din bevidsthed, ville du næsten føle dig hjælpeløs og magtesløs overfor sådanne overtalelser, hvis de var rettet direkte imod dig.

Dette er en krise, som mange mennesker ser i øjnene. Nogle er ikke engang klar over, at sigtet har været rettet imod dem på denne måde. Og hukommelsen af disse mennesker, som er blevet kidnappet imod deres vilje, er fornægtet dem og blokeret, og nu lever de med en slags undertrykkelse i deres indre. Hvis din erindring er blokeret, er din bevidsthed om din dybere natur det også. Det samme gælder din bevidsthed om din inspiration, din visdom og din indsigt. Alt dette er undertrykt sammen, ser du.

Folk lever i skyggen af angst og uforklarlig frygt. De sover med lyset tændt i deres soveværelse og udfører andre former for aktiviteter, der afslører en meget, meget dyb frygt og ængstelse.

Noget af denne skyldes selvfølgelig menneskelige traumer og har intet med Interventionen at gøre. Men for mange mennesker er Interventionen en kilde til store vanskeligheder, deres følelse af at have gået på kompromis i deres indre, den krænkelse, der har fundet sted i deres liv og de uheldige og ulykkelige konsekvenser, disse ting har bragt med sig for dem hver dag.

Du må få styrke til at modsætte dig Interventionen. Men for at få den, må du blive bevidst om Interventionen, uden forvirring. Du må opbygge din bevidsthed om Kundskab, for Kundskab er kilden til din styrke, dit mod og din beslutsomhed. Du må blive mere og mere opmærksom på, at den dybere del af dig ikke kan krænkes og overtales, og at kun dit intellekt, hvis det er uforberedt og ikke er styret af Kundskab, vil være sårbart overfor disse overtalelsers magt.

Det Nye Budskab giver en større forberedelse. At forberedes kan ikke gøres med et par enkle begreber eller retningslinjer. Du kan ikke lære det på en weekend, for du forbereder dig på at konfrontere det Større Fællesskabs realiteter. Det er ikke blot, at der finder en Intervention sted i verden på dette tidspunkt. Det er, at menneskeheden ser en større realitet i øjnene, på hvilken den er udforberedt.

Det er sent og Interventionen er allerede godt i gang. Den får sine konvertitter. Den overtaler folk til sine overbevisninger. Den er en stærk kraft. Den søger at påvirke enkeltpersoner i lederstillinger inenfor regering, religion og kommers. Sigtet har med dette formål for øje været rettet imod visse mennesker.

Regeringer vil ikke afsløre, hvad de ved, og offentligheden forbliver blind og sårbar. – Hvem vil advare dem? Hvem vil undervise dem? Hvem vil begynde at sprede visdommen om, at menneskeheden bliver infiltreret på et subtilt, men gennemtrængende niveau? Hvem kan begynde at forberede og undervise folk om livets virkelighed i universet?

Gud har givet denne lære og denne forberedelse som del af det Nye Budskab for menneskeheden. Det er en livsvigtig del af det Nye Budskab, fordi det er et kritisk problem og en kritisk tærskel for den menneskelige familie og for hvert individ, som er blevet påvirket, som har været mål for Interventionen og kidnappet imod deres vilje. Til den grad de er blevet påvirket, mærker de allerede selv virkningen af Interventionen og lever hver dag med dens uheldige konsekvenser.

Derfor må du først uddannes om det Større Fællesskab og Interventionen, så du tydeligt kan se, hvad du har med at gøre. Det er ikke et mysterium, for det er del af naturen. Det er én gruppe, der søger at få kontrol over andres sind og liv, for at udnytte deres miljø og deres ressourcer – i dette tilfælde, verdens naturressourcer, som er ekstremt værdifulde i det Større Fællesskab, et Større Fællesskab af golde verdener.

Så din Større Fællesskabsuddannelse må begynde. Den må være essentiel og del af kernen i din forberedelse, ikke kun på selve det Større Fællesskab, men for at ophæve virkningerne af Interventionen, til den grad disse virkninger er blevet påtvunget dig.

Du må se på dette uden lidenskab, objektivt og ærligt. Hvis dit sind er blevet påvirket, hvis der er gjort et forsøg på at overtage dit sind, må du frigøre dig, gennem stort fokus og stor indsats og ikke bukke under for tanken om, at du er svag og hjælpeløs. Interventionen vil blandt dem, den fokuserer på, fremme den idé, at modstand er forgæves, og at de – mere end du – forstår menneskehedens behov, og hvad der vil genoprette den menneskelige familie og forhindre katastrofe i verden.

Det er del af deres afskrækkelse. Hvis de ikke kan vinde dig, med løfter om fred, rigdom og lykke, vil de forsøge at afskrække dig – for at få dig til at føle dig svag og magtesløs, hjælpeløs, uden noget håb om at modsætte dig deres tilstedeværelse og deres formål i verden.

Menneskehedens Allieredes Briefinger og Læren i det Nye Budskab vil sammen give dig en klar forståelse, og vil være en, som du let vil kunne forstå, fordi den afspejler naturens lektier og jeres egen histories lektier i denne verden – interventionens lektier, lektierne fra konkurrence i naturen, og hvad folk og nationer må gøre, for at blive fri for intervention, i dette tilfælde en Intervention i menneskers sind og hjerter.

Det er en Intervention, der er meget mere subtil og gennemgribende, end hvad folk ville forvente. De fleste mennesker ville tro, at en intervention ville være militær, en stor magtdemonstration – ødelæggelsen af menneskelig infrastruktur eller menneskelige storbyer, som en fremvisning af magt.

Dette skyldes, at menneskeheden stadig tænker i brutale termer og ikke er klar over, at i det Større Fællesskab, den del af rummet, I lever i, er sådanne erobringer ikke tilladte, og at mere subtile og gennemtrængende metoder må anvendes, hvis én race søger at få indflydelse og dominans over en anden.

Interventionen kan ikke leve i jeres verden. Verdens biologiske farer er alt for store. Interventionen kan ikke håndtere farerne i jeres miljø. Derfor har den brug for en menneskelig infrastruktur, en menneskelig arbejdsstyrke, om ikke trofast, så i det mindste føjelig med hensyn til dens formål og vilje her. Den vil tilbyde jer hvad som helst for at overbevise jer om, at den, mere end I, at den, mere end menneskeligt lederskab, vil vise vejen til frelse, fred og sindsro i verden.

Men det er alt sammen bedrag. Og smart, for menneskeheden er blevet studeret gennem lang tid. Jeres forhåbninger forståes. Jeres frygt forståes. Jeres svagheder forståes. Jeres historie forståes. Menneskeheden sender alle sine konflikter, sine uenigheder og sin mangel på forening og visdom ud i rummet.

De, der er blevet påvirket af Interventionen, i den grad denne indflydelse er blevet påført dem eller har været fokuseret på dem, befinder sig i den bedste position til at advare og underrette andre mennesker, om farerne og konsekvenserne ved denne Intervention i verden. Men de må være forberedte på at gøre dette, ellers vil deres advarsler være ukloge og vil være fortvivlede og frygtsomme.

I har at gøre med en meget snedig styrke, en styrke, der er yderst organiseret, skønt lille i størrelse og uden militære ressourcer. Men den er intelligent. Den er fokuseret. Derfor må du være intelligent og fokuseret for at tage dig af den og have indflydelse på andre, indflydelse på jeres nationer og regeringer, advare om Interventionen, pege på den forberedelse, der er i verden i dag, den eneste forberedelse af sin art, som kan forberede menneskeheden på farerne og mulighederne ved at træde ind i et Større Fællesskab af liv.

Det Større Fællesskab er en konkurrencepræget virkelighed på en skala I knapt kan forestille jer – en virkelighed, hvor sindets og indflydelsens magt i langt højere grad dyrkes og anvendes, end de gør her i verden; en realitet, hvor alle søger ressourcer. Des mere avanceret deres teknologi er, desto mere må de engagere sig i komplekse handels- og kommersnetværk, for at sikre sig det de har brug for.

Det er en helt anden udsigt, end de fleste mennesker antager og forventer. Det ligner ikke det jeres film og jeres science fiction viser, som blot projicerer menneskelige ambitioner og menneskelige fantasier. Men I står overfor et ikke-menneskeligt univers, hvor jeres projektioner vil have ringe betydning, og jeres forventninger kan være ekstremt tåbelige og farlige.

Interventionen er her, fordi menneskeheden ødelægger verdens værdier. Den er her, fordi menneskeheden har skabt en infrastruktur, et globalt kommunikationsnetværk, som den kan bruge.
Den er en voksende tilstedeværelse med en langsigtet og vidtrækkende plan. Du må lære om dette. Og Åbenbaringen om dette er bragt tilveje.

Kig ind i dit eget sind og hjerte og spørg dig selv: “Er jeg blevet påvirket af denne Intervention? Har den påvirket mig? Kender den til mig?”

Tre spørgsmål – og svaret vil enten være et ja eller et nej. Men du må mærke svaret dybt i dit indre. Det kan ikke blot være en intellektuel øvelse. Det er ikke hypotetisk. Det er elementært og grundlæggende for din natur, for dit liv og for din oplevelse.

Hvis svaret er ja til ét eller flere af disse spørgsmål, må du involvere dig i forberedelsen med stor seriøsitet og engagement, fordi dit liv til en vis grad er blevet frataget dig, og du må vinde det tilbage. Du må genoprette dig selv. Du må sætte grænser og kunne udøve din autoritet tilstrækkeligt til, at Interventionen ikke kan få indflydelse på dig.

Du må forstå, at den du er, ikke er dit sind eller dit intellekt, og at du kan adskille dig fra dit intellekt og vejlede det og dirigere det i overensstemmelse med en større vilje og magt i dig selv. På denne måde kan det, der er stærkt i dig, guide det, der er svagt. Det, der er usårligt, kan guide det, der er sårbart.

Men at opnå dette kræver en meget stor foreberedelse med mange trin og stadier. Den indebærer at tage Trin til Kundskab og få en ægte Større Fællesskabsuddannelse. Den involverer at undersøge dybden af din egen oplevelse; tilsidesætte frygt og undgåelse; at være med dig selv; og udforske dine tilstande, din forfatning, dine overbevisninger og dine holdninger med større objektivitet og større klarhed.

Gud har et svar på dette store og usete problem. Gud har givet dig Kundskabens kraft til at vejlede dig, beskytte dig og velsigne dig. Men kun gennem den Nye Åbenbaring er denne kraft afsløret tydeligt, i en ren form, der er let-tilgængelig, uden overlejringen af menneskets historie, konflikter og tragedier. Du kan finde denne gennem jeres religiøse traditioner, men du vil få brug for en meget vis lærer til at vejlede dig, og sådan en kan være svær at finde.

Stil dig selv disse tre spørgsmål med så meget ærlighed og objektivitet du kan. Spørg dig selv gentagne gange over tid. Stil dig ikke tilfreds med kun at gøre det én gang. Du forsøger at få adgang til din dybere oplevelse. Og hvis denne oplevelse er blevet blokeret, må du forsøge at bryde igennem modstanden i dig selv, bryde den mur ned, der er bygget op omkring din indre bevidsthed og oplevelse, så du kan få adgang til den.

Det er et meget betydningsfuldt og vigtigt anliggende. Lad være med at tage det let, og del det ikke med andre, der ikke kan værdsætte vigtigheden af det. Vær meget forsigtig med, hvem du deler din egen oplevelse af Interventionen med, for mange mennesker vil bestride den. Mange mennesker vil gøre grin af den og nedgøre den, for indenfor menneskets konsensus anses det ikke for at være muligt eller realistiskt.

Her må du værdsætte din egen oplevelse fremfor det, der forekommer at herske i menneskelig tænkning og bevidsthed, som stort set er blind og styret af kræfter, som de fleste mennesker ikke engang forstår.

Du må opnå denne styrke, denne selvtillid og denne følelse af integritet. Hvis du er blevet influeret af Interventionen eller på nogen måde påvirket af den, bliver du nødt til at genvinde det tabte og kompromitterede. Metoderne til at gøre dette er nu med dig og tilgængelige for dig.

Vær meget oprigtig her med hensyn til at ære dig selv og din oplevelse, uanset hvad verden mener. Og del kun disse anliggender med dem, der seriøst kan overveje dem, og som vil støtte dig i at opnå en større frihed, et større formål og en større sandhed i dit liv.