Продължение…

В момента, Месията Маршал Виан Самърс е ангажиран с исторечески проект на съставяне и цялостно издаване на книгите и томовете на Новото Съобщение от Бог. В същото време тайнствения процес на Откровенията продължава. Бог, чрез Ангелското Съсловие, продължава да праща нови Откровения чрез Месията, които ще бъдат побликувани в книги и томове на Новото Съобщение.

Следователно, докато Месията продължава историческата си задача на съставянето, Бог и Ангелското Съсловие продължават да разкриват нови и нови откровения. Оттук, книгите и томовете на разположение в NewMessage.org ще продължат да растат, разкривайки нови измерения, водейки ни и подготвяйки ни за бъдещето.

Ние живеем във времето на Откровенията. Ние сме благословени да сме свидетели на процеса на Откровенията който се разкрива пред очите ни. Ние имаме привилегията да сме свидетели на Божия Месия, който напътстван от Създателя създава новия завет за хората. Това е в контраст с факта че книгите на Откровенията в миналото не са били събрани и представени от техния Месия през времето когато е живял, и това е било причина за проблемите, интепретациите и корупцията на оригиналния текст.

Още за процеса на откровенията и съставянето им

В повече от 9000 страници текст (с около 1000 аудио откровения) Новото Съобщение от Господ е най-голямото и най-изчерпателно Откровение някога дадено на човечеството, дадено сега на образования свят на глобална комуникация и нарастващо световно съзнание.

Обсега, обхвата и дълбочината на материала на този свещен текст надхвърля тези на което и да е предишно Откровение и е дадено за да задоволи комплексната нужда и предизвикателства които нашия съвременен свят среща сега и в бъдеще.

Всеки ден Обществото за Новото Съобщение от Бог, наред с другите важни задачи, работи за да предаде великите Откровения, правейки ги достъпни на много различни езици по света (21 езици до сега както и на английски ), на различни формати (онлайн, принтирани, електронни книги, видео), както и да бъдат достъпни за хората от всеки континент и всяка страна.

Освен това, зад завесите, съществува и е в действие още един проект. Сега и в следващите години, Месията ще се доближи до осъществявянето на великата си задача на съставяне на Новото Съобщение от Бог в Една Книга и представянето на този нов завет на света.

Новата Книга на Новото Съобщение

The New Message from God

 

Ангелското Съсловие направлява Месията да обедини Новото Съобщение в един завет за човечеството. Този завет ще бъде разделен на томове и на отделни книги: всеки том разделен на книги; всяка книга разделена на глави и текста на всяка глава представен в строфи. Следователно бъдещата структура на Новото Съобщение би могла да се представи по следния начин: Том-Книга-Глава-Строфа. Накрая всичики тези томове, книги, глави и строфи ще бъдат обединени в един завет: Новото Съобщение от Господ.

В Новото Съобщение има две форми на книги: тези дадени като книги от Източника и тези съставени в книги от Мисията от стотици различни откровения.

Отделните откровения са предадени за около 42-години и днес продължават да се предават в различни места по света .Тези отделни откровения са съставени в книги от Месията, който е натоварен с тази задача на организиране и представяне на Новото About the Volumes and Books of the New Message from GodСъобщение от Бог. Следователно чрез обединението на отделните откровения и обединението с останалите съществуващи книги на Новото Съобщение ще бъде завършен новия завет за хората. В същото време Месията ще представя този завет на човечеството и ще го дава на личности по света които са готови да го получат. Това е монументална задача.

Съставянето на цялото Ново Съобщение е постоянен процес който е в ход от дълго време. Успоредно с това, получаването на Откровенията продължава заедно с нови учения давани всяка година. Ето защо, подреждането на главите във всяка книга би могло да се променя във времето. Оттук и заглавието и съдържанието на книгите също може да се променя.

Книгите на Новото Съобщение ще бъдат събрани в шест тома. Всеки том ще увеличава размера си във времето след получаване на нови откровения от Източника и след съставянето на нови книги и поставянето им в съответния том.

В края на процеса шестте тома ще бъдат събрани в един завет за човечеството. Този завет ще съдържа всяка дума от Новото Съобщение от Господ за света.

За пръв път в историята, Месията съставя и представя текста на Божиите Откровения. Той запечатва чистия текст на Новото Съобщение от Господ и го дава на вас, на света и на хората в бъдещето. Без значение дали текста се чете днес или след 500 години оригиналната комуникация ще говори от тези страници със същата интимност, чистота и мощ както и когато е предаден.

По нататък, голям брой аудио записи на Откровенията ще бъдат достъпни заедно с текста. Това ще осигури на всеки допълнителна близост с оригиналната комуникация от Господ в дадения момент и на дадено място. Забележителното е, че за пръв път в историята, Гласът на Откровенията е запазен и ще бъде на разположение в бъдеще за всички хора по света.

Този дар е даден на света сега. Той е израз на любовта на Създателя, велика обич която има силата да събуди отново Знанието в сърцата на хората и да подготви и предпази човечеството за огромните изпитания в бъдещето.

Онлайн Книги

Обществото полага усилия да направи Новото Съобщение достъпно за света онлайн. В настоящият момент някои от книгите на Новото Съобщение са достъпни безплатно онлайн на NewMessage.org. Вие също можете да използувате библиотеката за безплатни книги онлайн.

Печатни Книги

Обществото предлага някои от книгите на Новото Съобщение в печатна форма. Поради огромния мащаб на предаденото Съобщение, Обществото все още не е в състояние да публикува в печатна форма всичките шест тома на Новото Съобщение. За да закупите печатни книги на Новото Съобщение моля посетете Книжарницата на Новото Знание.

Компакт Дискове и МП 3 Аудио

Някои от откровенията, свързани с изучаването на Новото Съобщение са достъпни на Компаст Диск или МП3 и вие можете да си ги закупите. Поради финансови причини и за да достигнат до целия свят, Общността предлага някои Учения срещу минимално заплащане в Книжарницата на Новото Знание.

Проект за безплатна Книга

С безценна финансова помощ, Общността има възможност да издаде повече от тези мъдри учения безплатно онлайн. В допълнение, Проектът Безплатна Книга на Общността предлага и безплатно индивидуално копие на достъпните книги от Новото Съобщение на МП 3 на хора без нужда от заплащане. Вие сте поканени да направите дарения за да подкрепите Проекта Безплатна Книга чрез който все повече и повече хора в нужда ще могат да имат достъп до Новото Съобщение от Бог.

Бъдещи Публикации

Общността ще продължи да публикува цялото Ново Съобщение от Бог, в книги и томове и в една единствена книга, наречена: „Новото Съобщение от Господ”. За това огромно начинание Общността се нуждае от вашия принос и съдействие. Бихте могли да се включите в даренията или да бъдете Стълб на Новото Съобщение и по този начин да помогнете за осъществяването на тази свещенна кауза. Ние благодарим за вашата помощ.