За Процеса на Откровенията

The New Message from God

Текстовете на Новото Съобщение от Господ бяха оригинално предадени от Гласа на Ангелското Съсловие чрез Месията, Маршал Виан Самърс. Процесът на Божествените Откровения започнал през 1983г. продължава до днес.

В тях, автентичната комуникация от Бог, която съществува извън думите, е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Съсловието съобщава Божественото Съобщение, чрез Месията, което е записано на аудио носител, трансферирано и в момента е достъпно в библиотеката на текстовите откровения в www. NewMessage.org

В допълнение, за пръв път в историята, вие можете да чуете оригиналните записи на Гласа на Откровенията, същия Глас говорил на пророците и Месиите в миналото и говорещ днес отново чрез Новия Месия. Никога досега оригиналните Откровения не са били записвани и достъпни за всеки в най-чистия си вид.

Думите и звуците са на света. За пръв път в историята, вие и всички хора на Земята можете да чуете записите на оригиналния Глас на Откровенията. Това не е глас на една личност, но на Цялата Ангелска Общност говорейки заедно в едно.

Човечеството има възможност да получи оригиналните завещания на Божиите Откровения които бяха записани в говаряща форма, преписани и редактирани от Месията и сега представени на света.

За да чеуте Гласа на Откровенията, който е източник на текста съдържащ се във всички книги на Новото Съобщение, моля посетете www.NewMessage.org/experience. Оригиналните аудио записи на Гласа са достъпни за всеки.

Ако сте получател на дара на Откровенията вие бихте могли да получите силата на Съобщението за вас и за вашия живот.